Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ THI MÔN TOÁN HỌC 12 CHUYÊN HÀ TĨNH 2017 2018

fcd25a3c3f266d27ccfd1ddc21bc3007
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-10-18 08:18:23 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 246 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Cập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/S GD VÀ ĐT HÀ TĨNHỞTR NG THPT CHUYÊNƯỜ THI TH L1 THPT QU GIA NĂM 2017-2018Ử ỌMÔN: TOÁN (Th gian làm bài 90 phút)ờH và tên thí sinh:..............................................................SBD:.....................ọ Mã thi 209ềCâu 1: [2D1-1] ng ti ng và ti ngang th hàm ườ ố12xyx-=- có ph ngươtrình làầ ượA.1; 2x y= B. 2; 1x y= C. 12;2x y= D. 2; 1x y= =- .Câu 2: [2D4-1] ph liên ph ứ1 2z i= làA.1 2i+ B.1 2i- C.2i- D.1 2i- .Câu 3: [2D2-1] Ph ng trình ươ22 42 4x x+ += có ng các nghi ngổ ằA.1 B.1- C. 52 D. 52-.Câu 4: [2D3-1] Tích phân 10dxe x-ò ngằA.1e- B. 11e -. C. 1ee -. D. 1e .Câu 5: [2H3-1] Trong không gian Oxyz, ph ng trình ph ng ươ ẳ() Oyz là A.0y z+ B.0z= C.0x= D. 0y =.Câu 6. [2H2-1] có di tích ệ16π thì bán kính ngặ ằA. B. C. D. .Câu 7. [2D1-1] đi tr th hàm ố4 22 2y x=- làA. B. C. D. .Câu 8. [2H1-1] Cho hình lăng tr ng có di tích đáy là 23 dài nh bên ng a. Th tíchểkh lăng tr này ngố ằA. 32 B. 3a C. 33 D. 36 .Câu 9. [2D1-1] Cho hàm ố()y x= có ng bi thiên nh sau:ả ưHàm ố()y x= ngh ch bi trên kho ng nào đây?ị ướTOÁN CẮ TRUNG NAM sưu tầm và biên tập Trang 28 Mã thi 209ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/A. ()3; 1- B. ()0;+¥ C. (); 2- D. ()2; 0- .Câu 10. [2D3-1] Di tích hình ph ng gi hai ng th ng ườ ẳ0x= πx =, th hàm sồ ốcosy x= và tr ụOx làA. π0cos dS x=ò B. π20cos dS x=ò C. π0cos dS x=ò D. π0cos dS xp=ò .Câu 11: [2H3-1] Trong không gian Oxyz cho ph ngặ ẳ( 0x za+ Vect nào sau đâyơkhông là vect pháp tuy ph ngơ ẳa ?A. ()44; 2; 2n-uur B. ()22; 1;1n- -uur C. ()32;1;1nuur D. ()12;1; 1n-ur .Câu 12: [2D1-1] ng cong trong hình bên là th hàm nào đây?ườ ướA. 22 2y x= B. 23 2y x= C. 23 2y x=- D. 23 2y x= .Câu 13: [2D3-1] nguyên hàm hàm ốcos 3y x= làA. sin 33xC+ (C là ng ).ằ B. sin 33xC- (C là ng ).ằ ốC. sin 3x C+ (C là ng ).ằ D. sin 3x C- (C là ng ).ằ ốCâu 14: [2H3-2] Trong không gian Oxyz cho hai đi ể()1; 2; 1A- và ()3; 0; 1B- ph ng trungặ ẳtr đo th ng ẳAB có ph ng trình là ươA. 0x z- B. 0x y+ C. 0x z- D. 0x y+ .Câu 15: [1D4-1] 221lim2 1nn-+ ngằA. B. 12 C. 13 D. 12- .Câu 16. [1D2-1] Cho là hai bi xung kh c. ng th nào sau đây đúng?ế ứA. ()()()P BÈ B. ()()().P BÈ .C. ()()()P BÈ D. ()()()P BÇ .Câu 17. [2D2-1] Hàm ố()3log 2y x= có xác nh làậ ịA. 3;2æ ö+¥ç ÷è B. 3;2æ ö- ¥ç ÷è C. 3;2æ ù- ¥çúè D. Câu 18. [2D4-2] ọ1z và 2z là nghi ph ng trình ươ22 0z z+ trong đó 2z có ph ảâm. Ph th và ph ph ứ1 23z z+ làầ ượA. 6;1- B. 1; 6- C. 6; 1- D. 6;1 .TOÁN CẮ TRUNG NAM sưu tầm và biên tập Trang 28 Mã thi 209ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/Câu 19. [2H2-2] Cho hình ph ng ươ.ABCD D¢ có và O¢ là tâm hình vuôngầ ượ ủABCD và D¢ ọ1V là th tích kh nón tròn xoay có nh là trung đi ủOO¢ và đáy là ng tròn ngo ti hình vuông ườ ếABCD 2V là th tích kh tr tròn xoay có hai đáy ụlà hai ng tròn ti hình vuông ườ ếABCD và D¢ th tích ể12VV làA. 12 B. 14 C. 16 D. 13 .Câu 20. [2D3-3] Bi ế12202 3ln2 1x xdx bx x+ += -+ +ò ớ,a là các nguyên ng. Tính ươ2 2P b= .A. 13 B. C. D. 10. Câu 21: [2H3-3] Trong không gian Oxyz, cho ng th ng ườ ẳ1 2:1 2x zd+ += và đi mể()3; 2; 0A. Đi ng đi ểA qua ng th ng ườ có là ộA. ()1; 0; 4- B. ()7;1; 1- C. ()2;1; 2- D. ()0; 2; 5- .Câu 22: [2H3-2] Trong không gian Oxyz, ph ng ch tr Oz và vuông góc ph ngớ ẳ(): 0x za- có ph ng trình làươA. 0x y+ B. 0x y+ C. 0x y- D. 0x y+ .Câu 23: [2D1-2] Cho hàm ố()y x= có th nh hình bên. Tìm các giá tr th aồ ủtham ph ng trình ươ()2018 0f m+ có nghi phân bi t.ệ ệA. 2021 2022m£ B. 2021 2022m< C. 20222021mm³éê£ë D. 20222021mm>éê<ë .Câu 24: [2D1-2] ,M là giá tr nh và giá tr nh nh hàm ượ ố() 11xf xx +=-trên đo ạ[] 3; 5. Khi đó m- ng ằTOÁN CẮ TRUNG NAM sưu tầm và biên tập Trang 28 Mã thi 209ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/A. 72 B. 12 C. D. 38 .Câu 25: [1D5-2] Ti tuy th hàm ố()3 21 14 63 2f x= đi có hoành làạ ộnghi ph ng trình ươ()0f x¢¢= có góc ngệ ằA. 4- B. 4712 C. 134-. D. 174-.Câu 26: [2H1-3] Cho hình ph ng ươ.ABCD D¢ có nh ng a. Kho ng cách đi ểAđ ng th ng ườ ẳB D¢ ngằA. 32a. B. 63a. 62a D. 33a.Câu 27: [1H3-2] Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình thoi nh ạ2a ·60ADC= ọO làgiao đi ủAC và BD ()SO ABCD^ và SO a= Góc gi ng th ng ườ ẳSD và tặph ng ẳ()ABCD ngằA. 60° B.75° C.30° D. 45° .Câu 28: [1H3-3] Cho hình chóp tam giác ề.S ABC có nh đáy ng a, nh bên ng a.Kho ng cách ừA ph ng ẳ()SBC ngằA. 16530a B.16545a .16515a D.2 16515a .Câu 29: [1D2-2] ng th đánh ượ ố1, 2, 3, 4..., Rút ng nhiên ng th ờ2 th vàẻnhân hai ghi trên hai th nhau. Tính xác su tích nh là ch n.ố ượ ẵA. 16 B. 518 C. 89 1318 .Câu 30: [2H3-3] Trong không gian Oxyz cho ba đi ể()1; 2; 3A ()1; 0; 1B- ()2; 1; 2C- Đi ểDthu tia ộOz sao cho dài ng cao xu phát nh ườ ỉD di ệABCD ng 3010có làọ ọA. ()0; 0;1 B.()0; 0; C.()0; 0; D.()0; 0; .Câu 31. [2D1-2] Cho hàm ố()ln 1y x= nh nào sau đây đúng?ệ ềA. Hàm ng bi trên kho ng ả()1; 0- B. Hàm ạ0x= .C. Hàm ng bi trên kho ng ả()1;- +¥ Hàm ti uể ạ0x= .Câu 32. [1D2-3] Tìm nguyên ng ươn th mãn ỏ1 12 1... 1024nn nC C++ ++ .A. 10n= 5n= C. 9n= D. 11n= .L gi iờ ảCâu 33. [2D -3] bao nhiêu giá tr nguyên tham ốm hàm ố()()2 cosy x= +ngh ch bi trên ế¡ .A. C. D. .TOÁN CẮ TRUNG NAM sưu tầm và biên tập Trang 28 Mã thi 209ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/Câu 34. [2D -3] Cho ()202 dmxI x= -ò các giá tr tham ốm ểI m< làkho ng ả();a Tính 3P b= .A 3P=- B. 2P=- C. 4P=- D. 1P=- .Câu 35. [1D3-2] Cho th ự, ,a là ng liên ti ng. Bi ng aố ủchúng ng và ng các bình ph ng chúng ng ươ ằ24 Tính 3P d= .A. 64P= B. 80P= C. 16P= D. 79P= .Câu 36. [1D1-3] ng các giá tr tham th sao cho th hàm sồ ố3 33 4y mx m= có đi và ti ng nhau qua ng phân giácể ườc góc ph th nh làủ ấA. 22 B. 12 C. 0. D. 14 .Câu 37. [2D3-3] Th tích kh tròn xoay do hình ph ng gi các ng ườ2 0x y+ =; 0y quay quanh tr ụOx ngằA. 56 B. 65p C. 23p D. 56p .Câu 38. [2H1-3] Cho hình chóp .S ABC có đáy là tam giác ABC vuông ạB AB a= 2BC a= .Tam giác SAB cân và trong ph ng vuông góc đáy. là tr ng tâmọtam giác ABC, ph ng ẳ()SAG đáy góc 60 °. Th tích kh di ệACGSb ngằA. 3636aV= B. 3618aV= C. 3327aV= D. 3612aV= .Câu 39. [2D2-3] Cho ph ng trình ươ()()2 27 7log log 5x m+ Có bao nhiêu giá tr nguyên tham ph ng trình trên có ngi ch kho ng ươ ả() 1; 3?A. 35. B. 36. C. 34. D. 33.Câu 40. [2D2-2] Ông ư150 tri ng vào công ti lãi ớ8% năm và lãi hàng năm ộđ nh vào ban tính lãi cho năm ti theo. sau ượ ỏ5 năm ti lãi ông ềA rút nh ti nào đây, trong kho ng th gian này ông ướ ờA không rút ti ra và lãi không thay i?ề ổA. 54.073.000 ng.ồ B. 54.074.000 ng.ồ C. 70.398.000 ng.ồ D. 70.399.000 ng.ồCâu 41. [2D1-3] ng th ng ườ ẳ2y m= th hàm ố4 210y x= hai đi phân bi ệA ,B sao cho tam giác OAB vuông (O là ). nh nào sau đây đúng?ố ềA. ()25; 7mÎ B. ()23; 5mÎ C. ()21; 3mÎ D. ()20;1mÎ .Câu 42. [2H2-3] Trong không gian Oxyz, ọ(); ;I là tâm đi qua đi ể()1; 1; 4A- và ti xúc các ph ng Tính c= .A. 6P =. B. 0P =. C. 3P =. D. 9P =.TOÁN CẮ TRUNG NAM sưu tầm và biên tập Trang 28 Mã thi 209ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/Câu 43: [2D4-3] Cho ph ứz bi= (), 0a aÎ >¡ th mãn ỏ1 5z i- và 10z z= TínhP b= -.A. 4P= B. 4P=- C. 2P=- D. 2P= .Câu 44: [1H3-3] Cho hình lăng tr ụ.ABC C¢ có .A ABC¢ là di nh ạa ọM nầl là trung đi ượ ủAA¢ và BB¢ Tính tan góc gi hai ph ng ẳ()ABC và()CMN.A. 25 B. 24 C. 25 D. 213 .Câu 45: [2D4-3] Cho ph th mãn ỏ1 1z i- ph ứw th mãn ỏ2 2w i- Tìm giátr nh nh ủz w- .A. 13 3- B. 17 3- C. 17 3+ D. 13 3+ .Câu 46. [2D3-3] Cho hàm ố()y x= có hàm liên trên ụ¡ th mãnỏ()()22 12f x+ =. Ph ng trình ti tuy th hàm ươ ố()y x= đi mạ ểcó hoành ng ằ1 là:A. 2y x= B. 6y x= C. 6y x= D. 2y x= .Câu 47. [1D2-3] Trong có ớn sinh ba Chuyên, Hà, Tĩnh cùng ạ3n- sinhọkhác. Khi tùy các sinh này vào dãy gh đánh ượ ừ1 ến sinhỗ ọng gh thì xác su gh Hà ng trung bình ng gh Chuyên và sồ ốgh Tĩnh là ủ13675 Khi đó th mãnỏA. []35; 39nÎ B. []40; 45nÎ C. []30; 34nÎ D. []25; 29nÎ .Câu 48. [2H3-3] Trong không gian Oxyz cho ba đi ể()1; 0;1A- ()3; 2;1B ()5; 3; 7C iọ(); ;M là đi th mãn ỏMA MB= và MB MC+ giá tr nh nh t. Tính ấP c= +A. 4P= B. 0P= C. 2P= D. 5P= .Câu 49: [2D3- Bi ế20182018 20180sindsin cosax xxx bpp=+ò trong đó a, là các nguyên ng. Tínhố ươ2P b= +.A. 8P= B. 10P= C. 6P= D. 12P= .Câu 50: [2D1-4] Cho ph ng trình: ươ()()3 3sin cos cos cos cos 2x m- +.Có bao nhiêu giá tr nguyên tham ph ng trình trên có đúng ươ1 nghi mệ20;3xpé öÎ÷êë ø?A. B. C. D. 3.TOÁN CẮ TRUNG NAM sưu tầm và biên tập Trang 28 Mã thi 209ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/B NG ĐÁP ÁNẢ1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25B D26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50C DH NG GI IƯỚ ẢCâu 1: [2D1-1] ng ti ng và ti ngang th hàm ườ ố12xyx-=- có ph ngươtrình làầ ượA.1; 2x y= B. 2; 1x y= C. 12;2x y= D. 2; 1x y= =- .L gi iờ ảCh B.ọTa có: +2 2lim limx xy y+ -® ®=+¥ =- Ti ng làệ ứ2x= .+ lim 1xy® ±¥= Ti ngang làệ 1y Câu 2: [2D4-1] ph liên ph ứ1 2z i= làA. i+. B.1 2i- C. i-. D.1 2i- .L gi iờ ảCh A.ọS ph liên ph ứ1 2z i= là 2z i= Câu 3: [2D2-1] Ph ng trình ươ22 42 4x x+ += có ng các nghi ngổ ằA.1 B.1- C. 52 D. 52-.L gi iờ ảCh D.ọTa có: 22 222 012x xxx xx+ +=-éê= Ûê=-ë .V ng các nghi ngậ 52-.Câu 4: [2D3-1] Tích phân 10dxe x-ò ngằTOÁN CẮ TRUNG NAM sưu tầm và biên tập Trang 28 Mã thi 209ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/A.1e- B. 11e -. C. 1ee -. D. 1e .L gi iờ ảCh C.ọTa có: 1011 1d 10x xee ee e- --æ ö=- =- =ç ÷è øò .Câu 5: [2H3-1] Trong không gian Oxyz, ph ng trình ph ng ươ ẳ() Oyz là A.0y z+ B. 0z =. C. 0x =. D. 0y =.L gi iờ ảCh C.ọM ph ng ẳ() Oyzqua ộO và nh vect ơ()1; 0; 0i=r làm VTPT.V ph ng trình ph ng ươ ẳ()Oyz là 0x =. Câu 6. [2H2-1] có di tích 16 thì bán kính ngặ ằA. B. C. D. .L gi iờ ảCh A.ọDi tích bán kính ầR là 24πS R= 16 π=2RÞ =.Câu 7. [2D1-1] đi tr th hàm ố4 22 2y x=- làA. B. C. D. .L gi iờ ảCh B.ọTa có 34 4y ¢=- +.' 0y =0 11 xxx=éêÛ =-êê=ë .B ng xét uả ấV th hàm có ố3 đi tr .ể ịCâu 8. [2H1-1] Cho hình lăng tr ng có di tích đáy là 23 dài nh bên ng a. Th tíchểkh lăng tr này ngố ằA. 32 B. 3a C. 33 D. 36 .L gi iờ ảCh .TOÁN CẮ TRUNG NAM sưu tầm và biên tập Trang 28 Mã thi 209ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/Th tích kh lăng tr là ụ.V h=23 .2a a= 36 a= Câu 9. [2D1-1] Cho hàm ố()y x= có ng bi thiên nh sau:ả ưHàm ố()y x= ngh ch bi trên kho ng nào đây?ị ướA. ()3; 1- B. ()0;+¥ C. (); 2- D. ()2; 0- .L gi iờ ảCh D.ọD vào BBT.ựCâu 10. [2D3-1] Di tích hình ph ng gi hai ng th ng ườ ẳ0x= πx =, th hàm sồ ốcosy x= và tr ụOx làA. π0cos dS x=ò B. π20cos dS x=ò C. π0cos dS x=ò D. π0cos dS xp=ò .L gi iờ ảCh .Lý thuy t.ếCâu 11: [2H3-1] Trong không gian Oxyz cho ph ngặ ẳ( 0x za+ Vect nào sau đâyơkhông là vect pháp tuy ph ngơ ẳa ?A. ()44; 2; 2n-uur B. ()22; 1;1n- -uur C. ()32;1;1nuur D. ()12;1; 1n-ur .L gi iờ ảCh C.ọM ph ngặ ẳ( 0x za+ có vect pháp tuy là ế()12;1; 1n-ur mà ()2 12; 1;1n n- =-uur ur ,()4 14; 2; 2n n- =uur ur nên 2nuur và 2nuur cũng là các vect pháp tuy ph ngơ ẳa .Câu 12: [2D1-1] ng cong trong hình bên là th hàm nào đây?ườ ướA. 22 2y x= B. 23 2y x= C. 23 2y x=- D. 23 2y x= .L gi iờ ảTOÁN CẮ TRUNG NAM sưu tầm và biên tập Trang 28 Mã thi 209ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/Ch B.ọT th hàm ta có:ừ ốĐ th trong hình là hàm 3, có ố0a> .Đ th hàm tr các đi ể()()2; 0; 2A- .V ch đáp án B.Câu 13: [2D3-1] nguyên hàm hàm ốcos 3y x= làA. sin 33xC+ (C là ng ).ằ B. sin 33xC- (C là ng ).ằ ốC. sin 3x C+ (C là ng ).ằ D. sin 3x C- (C là ng ).ằ ốL gi iờ ảCh Aọ .Ta có cos dx x=ò()1cos 33x x=ò1sin 33x C+ .Câu 14: [2H3-2] Trong không gian Oxyz cho hai đi ể()1; 2; 1A- và ()3; 0; 1B- ph ng trungặ ẳtr đo th ng ẳAB có ph ng trình là ươA. 0x z- B. 0x y+ C. 0x z- D. 0x y+ .L gi iờ ảCh nọ .Trung đi đo ạAB là ()1;1; 1M- .Ta có ()4; 2; 0AB= -uuur là vecto pháp tuy ph ng trung tr ủAB .M ph ng trung tr đo ạAB có ph ng trình là ươ()()2 0x y+ =2 0x yÛ =.Câu 15: [1D4-1] 221lim2 1nn-+ ngằA. B. 12 C. 13 D. 12- .L gi iờ ảCh Dọ .Ta có 221lim2 1nn-+2211lim12nn-=+12=- .Câu 16. [1D2-1] Cho là hai bi xung kh c. ng th nào sau đây đúng?ế ứA. ()()()P BÈ B. ()()().P BÈ .C. ()()()P BÈ D. ()()()P BÇ .L gi iờ ảCh nọ A.Ta có ()()()()P BÈ TOÁN CẮ TRUNG NAM sưu tầm và biên tập Trang 10 28 Mã thi 209ề