Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ THI MÔN TOÁN HỌC 12 CHUYÊN ĐẶNG THỨC HỨA NGHỆ AN

0100ab84afcea1badbbc287ad0bf6505
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 08:28 AM ngày 18-10-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 224 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD VÀ ĐT NGH ANỞ ỆTR NG THPT NG THÚC AƯỜ THI TH THPT QU GIA NĂM 2017 2018Ề ỐMÔN: TOÁN 12(Th gian làm bài 90 phút)ờH và tên thí sinh:..............................................................SBD:.....................ọ Mã thi 132ềCâu 1: [2H2-1] Hình trụ tròn xoay có độ dài đường sinh bằng và bán kính đáybằng có diện tích xung quanh xqS cho bởi công thứcA. 2xqS rlp= B. xqS rlp= C. 22xqS rp= D. 24xqS rp= .Câu 2: [2D2-1] Tìm tập nghiệm của bất phương trình 14 2x x+, 0b >C. 0a <, 0b >. D. 0a >, 0b <.Câu 47: [2D2-2] Cho tứ diện đều ABCD có một đường cao 1AA. Gọi làtrung điểm 1AA. Mặt phẳng ()BCI chia tứ diện ABCD thành hai tứ diện. Tínhtỉ số hai bán kính của hai mặt cầu ngoại tiếp hai tứ diện đó.A. 4351 B. 12 C. 14 D. 48153 .Câu 48: [2D4-4] Cho số phức thỏa mãn 1z i- Tìm giátrị lớn nhất của 3z i- ?A. 103M= B. 13M= C. 5M= D. 9M= .Câu 49: [2H3-3] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm ()0; 2; 2A, ()2; 2; 0B- Gọi ()11;1; 1I- và ()23;1;1I là tâm của hai đường tròn nằm trên haimặt phẳng khác nhau và có chung một dây cung AB Biết rằng luôn có mộtmặt cầu () đi qua cả hai đường tròn ấy. Tính bán kính của () S.A. 2193R= B. 2R= C. 1293R= D. 6R= .Câu 50: [2D3-4] Cho hàm số () có đạo hàm liên tục trên đoạn []0;1 thỏamãn ()()12091 1, d5f x¢= =é ùë ûò và ()102d5f x=ò Tính tích phân ()10dI x=ò .A. 35I =. B. 14I =. C. 34I =. D. 15I =.---------- TẾ ----------B NG ĐÁP ÁNẢ1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25A D26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50C BHƯỚNG DẪN GIẢICâu 1: [2H2-1] Hình trụ tròn xoay có độ dài đường sinh bằng và bán kính đáybằng có diện tích xung quanh xqS cho bởi công thứcA. 2xqS rlp= B. xqS rlp= C. 22xqS rp= D. 24xqS rp= .Lời giảiChọn A.Câu 2: [2D2-1] Tìm tập nghiệm của bất phương trình 14 2x x+.Do đó chỉ có hàm số ()2ln 1y x= có điều kiện 21 0x+ (luôn đúng).Câu 7: [2D4-1] Tìm phần ảo của số phức z, biết ()1 3i i+ .A. B. 2- C. D. 1- .Lời giảiChọn B.Ta có: ()1 3i i+ -31izi-Û =+()()()()3 11 1i izi i- -Û =+ -1 2z iÛ .Vậy phần ảo của số phức bằng 2- .Câu 8: [2H3-1] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm ()1; 2; 2A ,()3; 2; 0B-. Một vectơ chỉ phương của đường thẳng AB là:A. ()1; 2;1u= -r B. ()1; 2; 1u= -r C. () 2; 4; 2u -r. D. () 2; 4; 2u -r.Lời giảiChọn A.Ta có: ()2; 4; 2AB= -uuur()2 1; 2;1=- .Câu 9: [2D2-1] Cho x, là các số thực tùy ý. Mệnh đề nào sau đây là đúng?A. ex y+= B. ex y-= C. exy y= D. eeexx yy-= .Lời giảiChọn D.Lý thuyết.Câu 10: [1D2-1] Kí hiệu knA là số các chỉnh hợp chập của phần tử()1k n£ £. Mệnh đề nào sau đây đúng?A. ()!!knnAn k=+ B. ()!! !knnAk k=+ C. ()!! !knnAk k=- D. ()!!knnAn k=- .Lời giảiChọn D.
2020-09-29 10:34:52