Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề thi môn ngữ văn 8 học kỳ 2

b39cab4580a1034dd2f78f76c8d6744c
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-02-06 22:16:58 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 296 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Giáo án: Phụ đạo Ngữ văn Năm học: 2016-2017======================================================================Ngày soạn: 3/1/2016 Tuần 20 ÔN TẬP THƠ HIỆN ĐẠI VIỆT NAM VĂN BẢN:NHỚ RỪNG Thế Lữ)A. Môc tiªu cÇn ®¹t: ¤n tËp l¹i c¸c kiÕn thøc vµ rÌn kÜ n¨ng c¶m thô v¨n qua bµi Nhí rõngB. ChuÈn bÞ: ThÇy: C¸c d¹ng bµi tËp Trß: ¤n tËpC. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1.Ổn định. 2.KiÓm tra: sù chuÈn bÞ 3. ¤n tËpHo¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung? Khái quát nội dung của bàibằng sơ đồ tư duy ?- Gọi HS lên bảng vẽ.- HS khác nhận xét GV n/x và chốt k/t.? Nêu nh÷ng nét chÝnh vÒnghÖ thuËt cña bµi th¬. Hình ượng con hổ bị giamtrong vườn bách thú tượngtrưng cho ai ?? Chøng minh r»ng: “§o¹n 3cña bµi th¬ cã thÓ coi lµ métbé tranh Tø b×nh léng lÉy ”. I. Kiến thức cơ bản. Søc hÊp dÉn cña bµi th¬ cßn nh÷ng gi¸ trÞ nghÖthuËt ®Æc s¾c cña nã, nh÷ng gi¸ trÞ tiªu biÓu choTh¬ míi giai ®o¹n ®Çu. C¶ bµi th¬ trµn ®Çy c¶m høng l·ng m¹n víim¹ch c¶m xóc s«i næi, m·nh liÖt vµ trÝ ëng îngphong phó, bay bæng. ChÝnh c¶m ng l·ng m¹nnµy ®· s¶n sinh ra nh÷ng h×nh ¶nh th¬ giµu chÊt t¹oh×nh, ®Çy Ên îng, ®Æc biÖt lµ nh÷ng chi tiÕt miªu t¶ vÏ ®Ñphïng vÜ mµ th¬ méng cña nói rõng. Bµi th¬ cã nh÷ng h×nh ¶nh mang nghÜa biÓu -ư îng lµm nªn néi dung s©u s¾c cña t¸c phÈm.Kh«ng ph¶i ngÉu nhiªn mµ t¸c gi¶ l¹i chän h×nhthøc “m în lêi con hæ ên b¸ch thó”:+ H×nh ợng con hæ chóa s¬n l©m bÞ giam cÇmtrong còi s¾t lµ biÓu îng cña ng êi anh hïng bÞ thÊtthÕ sa c¬ mang t©m sù uÊt ®Çy bi tr¸ng. +C¶nh rõng giµ hoang vu giang s¬n cña chóa s¬nl©m lµ biÓu îng cña thÕ giíi réng lín, kho¸ng ®¹t,thÕ giíi cña tù do, ¬ng ph¶n víi h×nh ¶nh chiÕc còis¾t n¬i ên b¸ch thó lµ biÓu îng cña cuéc sèng tïh·m, chËt hÑp. =>Víi nh÷ng h×nh ¶nh cã nghÜabiÓu îng ®ã, nhµ th¬ nãi lªn t©m sù cña m×nh métc¸ch kÝn ®¸o vµ s©u s¾c. Ng«n ng÷ vµ nh¹c ®iÖu phong phó, giµu søcbiÓu c¶m. Søc m¹nh chi phèi ng«n ng÷ vµ nh¹c®iÖu cña bµi th¬ xÐt cho cïng vÉn lµ søc m¹nh cñam¹ch c¶m xóc s«i næi, m¶nh liÖt. Bµi th¬ ®Çy nh¹ctÝnh, ©m ®iÖu dåi dµo, c¸ch ng¾t nhÞp linh ho¹t cãc©u ng¾t nhÞp rÊt ng¾n, cã c©u l¹i tr¶i dµi). Giängth¬ khi th× uÊt, d»n vÆt, khi th× say ưa tha thiÕt,hïng tr¸ng, song tÊt c¶ vÉn nhÊt qu¸n, liÒn m¹ch vµtrµn ®Çy c¶m xóc.II.Luyện tậpBT1:==========================================================Giáo viên: Phạm Thị Hà Trường THCS Thanh MaiGiáo án: Phụ đạo Ngữ văn Năm học: 2016-2017======================================================================- HS thảo luận và trình bày- HS khác nhận xét. GV chốt kiến thức.? LËp dµn cho ®Ò sau:“Ph©n tÝch t©m tr¹ng cña conhæ trong bµi “Nhê rõng” cñaThÕ L÷.+ Nhóm Phần MB+ Nhóm 2+3 Thân bài+ Nhóm Kết bài §o¹n cña bµi th¬ cã thÓ coi nh mét bé tranh tøb×nh ®Ñp léng lÉy. Bèn c¶nh, c¶nh nµo còng cã nóirõng hïng vÜ, tr¸ng lÖ víi con hæ uy nghi lµm chóatÓ. §ã lµ c¶nh “nh÷ng ®ªm vµng bªn bê suèi” hÕtsøc diÔm ¶o víi h×nh ¶nh con hæ “say måi ®ønguèng ¸nh tr¨ng tan” ®Çy l·ng m¹n. §ã lµ c¶nh“ngµy chuyÓn bèn ph ¬ng ngµn” víi h×nh ¶nhcon hæ mang d¸ng dÊp ®Õ ¬ng: “Ta lÆng ng¾mgiang s¬n ta ®æi míi”. §ã lµ c¶nh “b×nh minh c©yxanh n¾ng géi” chan hoµ ¸nh s¸ng, rén r· tiÕngchim ®ang ca h¸t cho giÊc ngñ cña chóa s¬n l©m.Vµ ®ã lµ c¶nh “ChiÒu lªnh l¸ng m¸u sau rõng” thËtd÷ déi víi con hæ ®ang chê ®îi mÆt trêi “chÕt” ®Ó“chiÕm lÊy riªng phÇn bÝ mËt” trong vò trô. c¶nhnµo nói rõng còng mang vÎ ®Ñp hïng vÜ võa th¬méng, vµ con hæ næi bËt lªn víi thÕ lÉm liÖt, kiªuhïng, ®óng lµ mét chóa s¬n l©m ®Çy uy lùc.Nh ng ®ã chØ lµ dÜ v·ng huy hoµng, chØ hiÖn ratrong nçi nhí da diÕt tíi ®au ®ín cña con hæ. Métlo¹t ®iÖp ng÷ :nµo ®©u, ®©u nh÷ng cø lÆp ®i lÆpl¹i, diÔn t¶ thÊm thÝa nçi nhí tiÕc khu«n ngu«i cñacon hæ ®èi víi nh÷ng c¶nh kh«ng bao giê cßn thÊyn÷a. Vµ giÊc m¬ huy hoµng ®ã ®· khÐp l¹i trongtiÕng than uÊt: “- Than «i! Thêi oanh liÖt nay cßn®©u?”.BT 1. bài .- Giới thiệu bµi th¬ vµ h×nh îng con hæ. Bµi th¬ “Nhí rõng” cña ThÕ L÷ îc viÕt n¨m1934, in trong tËp “MÊy vÇn th¬” (1935) “Nhírõng” lµm mét trong nh÷ng bµi th¬ vµo hµng kiÖtt¸c cña ThÕ L÷ vµ cña c¶ phong trµo th¬ míi. Con hæ lµ h×nh îng trung t©m cña bµi th¬. înlêi con hæ bÞ nhèt ên b¸ch thó, t¸c gi¶ diÔn t¶niÒm khao kh¸t tù do m·nh liÖt vµ t©m sù yªu íccña con ng êi nh÷ng ngµy n« lÖ. 2.Th©n bµi:* T©m tr¹ng cña con hæ trong c¶nh giam cÇm -ư ên b¸ch thó:+ NiÒm c¨m uÊt gËm mét khèi c¨m hêntrong còi s¾t” vµ nçi ngao ng¸n “n»m dµi tr«ngngµy th¸ng dÇn qua” (®o¹n 1).+ T©m tr¹ng ch¸n tr êng vµ th¸i ®é khinh biÖttr íc sù tÇm th êng, gi¶ dèi ên b¸ch thó (®o¹n4).* Nçi nhí rõng da diÕt kh«ng ngu«i cña con“ ”hæ ®o¹n 2, vµ 5): Con hæ nhí c¶nh íc non hïng vÜ víi tÊt c¶nh÷ng g× lín lao, d÷ déi, phi th êng. Con hæ nhí tiÕc vÒ mét “thuë tung hoµnh hèngh¸ch nh÷ng ngµy a” ®Çy tù do vµ uy quyÒn cña==========================================================Giáo viên: Phạm Thị Hà Trường THCS Thanh MaiGiáo án: Phụ đạo Ngữ văn Năm học: 2016-2017======================================================================§Ò bµi: C¶m nhËn cña em vÒbµi th¬ “Nhí rõng” cña ThÕL÷? HS dùa vµo kiÕn thøc îct×m hiÓu ®Ó lËp dµn bµi ®¶mb¶o ¸c c¬ b¶n sau chóa s¬n l©m.C. KÕt bµi:+ T©m tr¹ng cña con hæ lµ mét Ên dô thÓ hiÖn métc¸ch kÝn ®¸o t©m tr¹ng cña t¸c gi¶, còng lµ t©m sùyªu íc cña nh÷ng ng êi ViÖt Nam thuë Êy: häch¸n ghÐt c¶nh sèng tï tóng, tÇm th êng cña thùct¹i n« lÖ vµ khao kh¸t tù do.+ T©m tr¹ng Êy ®· lµm nªn gi¸ trÞ vµ søc sèng l©ubÒn cña bµi th¬.BT 3: 1.T×m hiÓu ®Ò- ThÓ lo¹i: C¶m thô t¸c phÈm v¨n häc- Néi dung cÇn lµm s¸ng tá: t©m tr¹ng ch¸n ghÐtcña con hæ trong c¶nh ngé bÞ tï h·m ên b¸chthó, qua ®ã thÓ hiÖn kh¸t väng vÒ cuéc sèng tù do,cao c¶ ch©n thËt. §ã còng lµ t©m tr¹ng cña thÕ hÖcon ng êi lóc bÊy giê.- C¸ch lµm: ph©n tÝch c¸c yÕu tè NT lµm s¸ng tá ND. LÇn ît ph©n tÝch bµi th¬ theo tõng khæ th¬.2. Dµn ýa. Më bµi-ThÕ L÷ (1907- 1989) lµ nhµ th¬ tiªu biÓu cña phong trµo th¬ míi. Bµi th¬ Nhí rõng in trong tËp “MÊy vÇn th¬” lµ bµi th¬ tiªu biÓu cña «ng gãp phÇn më êng cho sù th¾ng lîi cña th¬ míi.b. Th©n bµi* Khæ 1. T©m tr¹ng cña con hæ khi bÞ nhèt trong còi s¾t -îc biÓu hiÖn qua nh÷ng tõ ng÷: GÆm mét khèi c¨m hên trong còi s¾t, bÞ nhôc nh»n tï h·m, lµm trß l¹ m¾t, ®å ch¬i §ang îc tung hoµnh mµ giê ®©y bÞgiam h·m trong còi s¾t bÞ biÕn thµnh thø ®å ch¬i,nçi nhôc bÞ chung víi nh÷ng kÎ tÇm th êng, thÊp kÐm, nçi bÊt b×nh.- Tõ “gËm”, “Khèi c¨m hên” (GËm c¾n, d»n Khèi danh tõ chuyÓn thµnh tÝnh tõ) trùc tiÕp diÔn t¶ hµnh ®éng, vµ thÕ cña con hæ trong còi s¾t -ên b¸ch thó. C¶m xóc hên c¨m kÕt ®äng trong t©m hån, ®Ì nÆng, nhøc nhèi, kh«ng cã c¸ch nµo gi¶i tho¸t, ®µnh n»m dµi tr«ng ngµy th¸ng dÇn qua, bu«ng xu«i bÊt lùc NghÖ thuËt ¬ng ph¶n gi÷a h×nh ¶nh bªn ngoµi bu«ng xu«i vµ néi t©m hên c¨m trong lßng cña con hæ thÓ hiÖn nçi ch¸n ghÐt cuéc sèng tï tóng, khao kh¸t tù do.* Khæ 2.- C¶nh s¬n l©m ngµy hiÖn nªn trong nçi nhí cña con hæ ®ã lµ c¶nh s¬n l©m bãng c¶, c©y giµ, tiÕng giã gµo ngµn, giäng nguån hÐt nói,thÐt khóc tr êng ca d÷ déi... §iÖp tõ ''víi'', c¸c ®éng tõ chØ ®Æc ®iÓm cña hµnh ®éng gîi t¶ søc sèng m·nh liÖt cña nói rõng ®¹i ngµn, c¸i g× còng lín lao phi th êng, hïng vÜ, bÝ Èn chóa s¬n l©m hoµn toµn ngù trÞ …- Trªn c¸i nÒn thiªn nhiªn ®ã, h×nh ¶nh chóa tÓ mu«n loµi hiÖn lªn víi thÕ dâng d¹c, êng hoµng, ==========================================================Giáo viên: Phạm Thị Hà Trường THCS Thanh MaiGiáo án: Phụ đạo Ngữ văn Năm học: 2016-2017======================================================================HS dùa vµo kiÕn thøc îct×m hiÓu ®Ó viÕt bµi ®¶m b¶oc¸c c¬ b¶n trong dµn bµiGV gäi mét sè HS ®äc bµi vµcïng nhËn xÐt, ch÷a bµi hoµnchØnh în tÊm th©n ...Vên bãng ... ®Òu im h¬i. Tõ ng÷ gîi h×nh d¸ng, tÝnh c¸ch con hæ (giµu chÊt t¹o h×nh) diÔn t¶ c¶m xóc vÎ ®Ñp võa uy nghi, dòng m·nh võamÒm m¹i, uyÓn chuyÓn cña chóa s¬n l©m. T©m tr¹ng hæ lóc nµy hµi lßng, tho¶ m·n, tù hµo vÒ oai vò cña m×nh* Khæ 3.- C¶nh rõng ®©y îc t¸c gi¶ nãi ®Õn trong thêi ®iÓm: ®ªm vµng, ngµy chuyÓn bèn ph ¬ng ngµn, b×nh minh c©y xanh bãng géi, chiÒu lªnh l¸ng m¸u sau rõng thiªn nhiªn rùc rì, huy hoµng, tr¸ng lÖ Gi÷a thiªn nhiªn Êy con hæ ®· sèng mét cuéc sèng ®Õ ¬ng: Ta say måi ... tan- Ta lÆng ng¾m ...TiÕng chim ca ...- Ta ®îi chÕt ... ®iÖp tõ ''ta'': con hæ uy nghi lµm chóa tÓ. C¶nh th× chan hoµ ¸nh s¸ng, rén r· tiÕng chim, c¶nh th× d÷ déi. ... c¶nh nµocòng hïng vÜ, th¬ méng vµ con hæ còng næi bËt, kiªu hïng, lÉm liÖt. §¹i tõ “ta” îc lÆp l¹i c¸c c©uth¬ trªn thÓ hiÖn khÝ ph¸ch ngang tµng, lµm chñ, t¹onh¹c ®iÖu r¾n rái, hµo hïng.- §iÖp ng÷, c©u hái tu tõ: nµo ®©u, ®©u nh÷ng, tÊtc¶ lµ dÜ v·ng huy hoµng hiÖn lªn trong nçi nhí ®au ®ín cña con hæ vµ khÐp l¹i b»ng tiÕng than uÊt ''Than «i!”. Con hæ béc lé trùc tiÕp nçi nhí tiÕc cuéc sèng tù do cña chÝnh m×nh.*Khæ .- C¶nh ên b¸ch thó hiÖn ra íi c¸i nh×n cña con hæ chØ lµ hoa ch¨m, cá xÐn, lèi ph¼ng, c©y trång, gi¶i íc ®en gi¶ suèi ... m« gß thÊp kÐm, ... häc ®ßi b¾t ch íc c¶nh ®¸ng ch¸n, ®¸ng khinh, ®¸ng ghÐt.TÊt c¶ chØ lµ ng êi t¹o, do bµn tay con ng êi söa sang,tØa tãt nªn nã rÊt ®¬n ®iÖu, nhµm tÎ, gi¶ dèi, tÇm th -êng chø kh«ng ph¶i thÕ giíi cña tù nhiªn, m¹nh mÏ,bÝ hiÓm. Giäng th¬ giÔu nh¹i, sö dông mét lo¹t tõ ng÷ liÖt kª liªn tiÕp, ng¾t nhÞp ng¾n, dån dËp thÓ hiÖn sù ch¸n ch êng, khinh miÖt, ®¸ng ghÐt tÊt c¶ chØ ®¬n®iÖu, nhµn tÎ kh«ng thay ®æi, gi¶ dèi, nhá bÐ, v« hån.- C¶nh ên b¸ch thó tï tóng ®ã chÝnh lµ thùc t¹i x· héi ¬ng thêi îc c¶m nhËn bëi nh÷ng t©m hån l·ng m¹n. Th¸i ®é ngao ng¸n, ch¸n ghÐt cao ®é ®èi víi c¶nh ên b¸ch thó cña con hæ còng chÝnh lµ th¸i®é cña hä ®èi víi x· héi. T©m tr¹ng ch¸n ch êng cñahæ còng lµ t©m tr¹ng cña nhµ th¬ l·ng m¹n vµ cña ng êi d©n ViÖt Nam mÊt íc trong hoµn c¶nh n« lÖ nhí l¹i thêi oanh liÖt chèng ngo¹i x©m cña d©n téc* Khæ 5.- GiÊc méng ngµn cña con hæ íng vÒ mét kh«nggian oai linh, hïng vÜ, thªnh thang nh ng ®ã lµkh«ng gian trong méng (n¬i ta kh«ng cßn îc thÊybao giê) kh«ng gian hïng vÜ. §ã lµ nçi nhí tiÕccuéc sèng tù do. §ã còng lµ kh¸t väng gi¶i phãngcña ng êi d©n mÊt íc.§ã lµ nçi ®au bi kÞch. §iÒu®ã ph¶n ¸nh kh¸t väng îc sèng ch©n thËt, cuécsèng cña chÝnh m×nh, trong xø së cña chÝnh m×nh.==========================================================Giáo viên: Phạm Thị Hà Trường THCS Thanh MaiGiáo án: Phụ đạo Ngữ văn Năm học: 2016-2017======================================================================§ã lµ kh¸t väng gi¶i phãng, kh¸t väng tù do.c. KÕt bµi- Bµi th¬ trµn ®Çy c¶m høng l·ng m¹n: m¹ch c¶mxóc s«i næi, cuån cuén tu«n trµo thÓ hiÖn t©m tr¹ngch¸n ghÐt cña con hæ trong c¶nh ngé bÞ tï h·m ëv ên b¸ch thó, qua ®ã thÓ hiÖn kh¸t väng vÒ cuécsèng tù do, cao c¶ ch©n thËt. §ã còng lµ t©m tr¹ngcña thÕ hÖ con ng êi lóc bÊy giê.3. ViÕt bµi 4.§äc vµ ch÷a bµi 3. Cñng cè, íng dÉn vÒ nhµ Häc bµi, chuÈn bÞ «n tËp c¸c kiÕn thøc vÒ c©u phân theo MĐN.Ngày soạn: 08/1/2015Tuần 21: ÔN TẬP CÂU PHÂN THEO MỤC ĐÍCH NÓI Câu nghi vấn, câu cầu khiến)A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Ôn tập và củng cố lại kiến thức về câu nghi vấn và câu cầu khiến. VËn dông lµm bµi tËp nhËn diÖn tËp đặt c©u, viÕt ®o¹n. HS biết đặt và sử dụng các kiểu câu phù hợp hoàn cảnh giao tiếp.B.CHUẨN BỊ GV: Soạn g/á, các BT. HS: Ôn lại kiến thức về CNV và CCK.C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP. 1. Ổn định t/c. 2. KTBC: Có mấy kiểu câu phân theo MĐN Kể tên và cho VD 3. Bài mới .HOẠT ĐỘNG CỦA GV HS NỘI DUNG? ThÕ nµo lµ c©u nghi vÊn? ChovÝ dô? Gọi HS lên bảng khái quát nộidung của bài bằng sơ đồ tư duy .? Khi viÕt, cuèi c©u nghi vÊn södông dÊu g×? A. Lý thuyÕt:1.Câu nghi vấn C©u nghi vÊn lµ c©u cã h×nh thøc nghivÊn; cã chøc n¨ng chÝnh lµ dïng ®Ó hái Trong giao tiÕp, khi cã nh÷ng ®iÒu ch biÕthoÆc cßn hoµi nghi, ng êi ta sö dông c©unghi vÊn ®Ó yªu cÇu tr¶ lêi, gi¶i thÝch.VÝ dô :_ ¸o ®en n¨m nót viÒn tµ Ai may cho bËu hay lµ bËu may? Ca dao )_ Sao l¹i vÒ kh«ng thÕ (Ng« TÊt Tè )_ H«m nay anh ®i häc ph¶i kh«ng? C©u nghi vÊn khi viÕt cã dÊu chÊm hái ®Ætë cuèi c©u, khi tr¶ lêi ph¶i nh»m vµo c¸c tõbiÓu thÞ nghi vÊn ®Ó tr¶ lêi. Chøc n¨ngchÝnh cña c©u nghi vÊn lµ dïng ®Ó hái vµ yªucÇu tr¶ lêi, ngoµi ra cßn cã c¸c chøc n¨ngkh¸c.* C¸c h×nh thøc nghi vÊn th êng gÆp :a. C©u nghi vÊn kh«ng lùa chän KiÓu c©u nµy îc chia thµnh c¸c tr êng==========================================================Giáo viên: Phạm Thị Hà Trường THCS Thanh MaiGiáo án: Phụ đạo Ngữ văn Năm học: 2016-2017======================================================================? Nªu c¸c h×nh thøc th êng gÆp cñac©u nghi vÊn ?- Lấy VD ?? Thế nào là câu cầu khiến Khái quát bằng sơ đồ tư duy hîp sau:* C©u nghi vÊn chøa c¸c ®¹i tõ nghi vÊn: ai,g×, nµo, nh thÕ nµo, bao nhiªu, ®©u, bao giê,sao v× sao, t¹i sao ),...VÝ dô :_ Nh ng mçi n¨m mçi v¾ng Ng êi thuª viÕt nay ®©u Vò §×nh Liªn )* C©u nghi vÊn cã chøa c¸c t×nh th¸i tõ: µ, ,nhØ, hö, h¶, hë, chø, ch¨ng,...VÝ dô :- ChÞ Cèc bÐo xï ®øng tr íc cöa nhµ ta Êyh¶ T« Hoµi )- B¸c trai ®· kh¸ råi chø Ng« TÊt Tè )b C©u nghi vÊn cã lùa chän KiÓu c©u nµy îc chia thµnh c¸c tr ênghîp sau:* C©u nghi vÊn dïng quan hÖ tõ: hay, hay lµ,hoÆc, hoÆc lµ .VÝ dô ®äc hay t«i ®äc?* C©u nghi vÊn chøa c¸c cÆp phô tõ:cã...kh«ng, cã ph¶i...kh«ng, ®·...ch a,...VÝ dô :_ Hång! Mµy cã muèn vµo Thanh Ho¸ ch¬ivíi mÑ mµy kh«ng Nguyªn Hång )2. Câu cầu khiến.- Chứa các đặc điểm hình thức của mục đíchnói năng đích thực cầu khiến: yêu cầu, ralệnh, đề nghị, khuyên bảo,... Các đặc điểm đó là: a. Câu cầu khiến chứa các phụ từ đứngtrước động từ: hãy, đừng chớ,..b. Câu cầu khiến chứa các tình thái từ đứngsau động từ: đi, thôi, nào,...c. Câu cầu khiến chứa cả những từ đứngtrước và các từ đứng sau động từ (điểm vàđiểm trên).d. Câu cầu khiến không chứa các từ đi trướcvà đi sau động từ nhưng được đánh dấu bằngngữ điệu cầu khiến.e. Khi viết, câu cầu khiến thường kết thúcbằng dấu chấm than hoặc dấu chấm khi ýcầu khiến không được nhấn mạnh. Khi sử dụng câu cầu khiến cần lưu lựachọn các từ xưng hô, lựa chọn câu cầu khiến==========================================================Giáo viên: Phạm Thị Hà Trường THCS Thanh MaiGiáo án: Phụ đạo Ngữ văn Năm học: 2016-2017======================================================================Bµi tËp T×m nh÷ng c©u nghi vÊn trongnh÷ng c©u íi ®©y vµ cho biÕtchóng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm h×nh thøcnµo cña c©u nghi vÊn:a. T«i hái cho cã chuyÖn:_ ThÕ nã cho b¾t µ? Nam Cao )b. Kh«ng! Ch¸u kh«ng muèn vµo.Cuèi n¨m thÕ nµo mî ch¸u còng vÒ. C« t«i hái lu«n, giäng vÉn ngät:_ Sao l¹i kh«ng vµo? Mî mµy ph¸ttµi l¾m, cã nh d¹o tr íc ®©u! (NguyªnH ng)c. Anh chÞ cã phóc lín råi. Anh cãbiÕt con g¸i anh lµ mét thiªn tµi héiho¹ kh«ng? T¹ Duy Anh )d. Kh«ng, «ng gi¸o ¹! ¡n m·i hÕt ®ith× ®Õn lóc chÕt lÊy g× mµ lo liÖu? Nam Cao g. GiÊy ®á buån kh«ng th¾m; Mùc ®äng trong nghiªn sÇu... L¸ vµng r¬i trªn giÊy; Ngoµi giêi bôi bay. Theo em nh÷ng c©u th¬ ®ã lµ t¶c¶nh hay t¶ t×nh? Ng÷ v¨n 8, tËp hai )Bµi tËp :a. §iÒn dÊu c©u thÝch hîp vµo chç )trong ®o¹n trÝch íi ®©y: Gâ ®Çu roi xuèng ®Êt, cai lÖ thÐtb»ng giäng khµn khµn cña ng êi hótnhiÒu x¸i cò )_ Th»ng kia ¤ng ëng mµy chÕt®ªm qua, cßn sèng ®Êy NéptiÒn Mau Ho¶ng qu¸, anh DËu véi ®Ó b¸tch¸o xuèng ph¶n vµ l¨n ®ïng ra ®ã,kh«ng nãi îc c©u g×( Ng êi nhµ lÝtr ëng êi mét c¸ch mØa mai )_ Anh ta l¹i s¾p ph¶i giã nh ®ªmqua ®Êy có hay không có chủ ngữ để phù hợp vớiquan hệ giữa người nói và người nghe, phùhợp với hoàn cảnh giao tiếp.B. Bµi tËp:Bµi tËp :- C¸c c©u nghi vÊn:a. ThÕ nã cho b¾t µ?b. Sao l¹i kh«ng vµo?c. Anh cã biÕt con g¸i anh lµ mét thiªn tµihéi ho¹ kh«ng?d. ¡n m·i hÕt ®i th× ®Õn lóc chÕt lÊy g× mµ loliÖu?_ DÊu hiÖu h×nh thøc:+ Cuèi c©u cã dÊu chÊm hái.+ Trong c©u cã c¸c tõ nghi vÊn: µ, sao,cã...kh«ng, g× .Bµi tËp :a. §iÒn dÊu c©u. Gâ ®Çu roi xuèng ®Êt, cai lÖ thÐt b»nggiäng khµn khµn cña ng êi hót nhiÒu x¸i cò:_ Th»ng kia ¤ng ëng mµy chÕt ®ªm qua,cßn sèng ®Êy µ? Nép tiÒn Mau! Ho¶ng qu¸, anh DËu véi ®Ó b¸t ch¸oxuèng ph¶n vµ l¨n ®ïng ra ®ã, kh«ng nãi -îc c©u g×. Ng êi nhµ lÝ tr ëng êi mét c¸chmØa mai:_ Anh ta l¹i s¾p ph¶i giã nh ®ªm qua ®Êy! Råi h¾n chØ lu«n vµo mÆt chÞ DËu:_ ChÞ khÊt tiÒn ®Õn chiÒu mai ph¶ikh«ng? §Êy! ChÞ h·y nãi víi «ng cai, ®Ó «ngÊy ra ®×nh kªu víi quan cho Chø «ng lÝ t«ith× kh«ng cã quyÒn d¸m cho chÞ khÊt mét giênµo n÷a!b. C¸c c©u nghi vÊn trong ®o¹n trÝch:+ ¤ng ëng mµy chÕt ®ªm qua, cßn sèng ®Êyµ?+ ChÞ khÊt tiÒn ®Õn chiÒu mai ph¶ikh«ng?_ DÊu hiÖu:==========================================================Giáo viên: Phạm Thị Hà Trường THCS Thanh MaiGiáo án: Phụ đạo Ngữ văn Năm học: 2016-2017====================================================================== Råi h¾n chØ lu«n vµo mÆt chÞ DËu( )_ ChÞ khÊt tiÒn ®Õn chiÒu mai ph¶ikh«ng §Êy ChÞ h·y nãi víi«ng cai, ®Ó «ng Êy ra ®×nh kªu víiquan cho Chø «ng lÝ t«i th× kh«ngcã quyÒn d¸m cho chÞ khÊt mét giênµo n÷a Ng« TÊt Tè )b. ChØ ra nh÷ng c©u nghi vÊn trong®o¹n trÝch sau khi ®· ®iÒn dÊu xong.Cho biÕt dÊu hiÖu nµo ®Ó nhËn ra ®ãlµ c©u nghi vÊn?Bµi tËp Ph©n biÖt sù kh¸c nhau trong haic©u nghi vÊn in ®Ëm sau:( MÑ håi hép th× thÇm vµo tai t«i: )_ Con cã nhËn ra con kh«ng?[...]_ Con ®· nhËn ra con ch a? ... MÑvÉn håi hép. T¹ Duy Anh Bµi tËp Ph©n biÖt sù kh¸c nhau trong haic©u nghi vÊn sau:_ H«m nµo líp cËu ®i pÝc-nÝc?_ Líp cËu ®i pÝc-nÝc h«m nµo?Bµi tËp C¸c c©u sau cã ph¶i lµ c©u nghivÊn kh«ng? H·y ®iÒn dÊu c©u thÝchhîp vµo cuèi c©u.a. Vua hái:- Cßn nµng ót ®©u )b. Vua hái nµng ót ®©u )Bµi tËp C¸c c©u sau ®©y cã ph¶i lµ c©unghi vÊn kh«ng? V× sao?a. Ai ¬i chí bá ruéng hoang Bao nhiªu tÊc ®Êt, tÊc vµng bÊynhiªu b. Nhí ai gi·i n¾ng dÇm ¬ng Nhí ai t¸t íc bªn êng h«mnao c. Ng êi nµo ch¨m chØ häc tËp ng -ư êi ÊysÏtiÕnbé.Bµi tËp Cho biÕt sù kh¸c nhau gi÷a c¸c ®¹it× in ®Ëm trong c¸c c©u sau:a. Ai ®Êy? Anh cÇn ai th× gäi ng êi Êy.b. C¸i nµy gi¸ bao nhiªu Cuèi c©u cã dÊu chÊm hái.+ Trong c©u cã c¸c tõ nghi vÊn: µ, ph¶ikh«ng .Bµi tËp Sù kh¸c biÖt: C¸c cÆp tõ nghi vÊn:_ cã... kh«ng ._ ®·...ch .=> CÆp phô tõ ®·...ch cã hµm r»ng qu¸tr×nh “nhËn” ®· hoÆc ®ang diÔn ra, ng êi háihái vÒ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh ®ã.Bµi tËp Sù kh¸c nhau:a. C©u H«m nµo líp cËu ®i pÝc-nÝc? ”:- Tõ nghi vÊn ®øng ®Çu c©u.- Nªu sù viÖc ch diÔn ra.b. C©u Líp cËu ®i pÝc-nÝc h«m nµo? ”:- Tõ nghi vÊn ®øng cuèi c©u.- Nªu sù viÖc ®· diÔn ra.Bµi tËp :_ C©u Cßn nµng ót ®©u? lµ c©u nghi vÊn._ C©u Vua hái nµng ót ®©u. kh«ng ph¶i lµc©u nghi vÊn. §©y lµ c©u trÇn thuËt.Bµi tËp :_ C©c c©u (a), (b), (c) kh«ng ph¶i lµ c©u nghivÊn._ C©u (d) lµ c©u nghi vÊn.Bµi tËp Sù kh¸c nhau gi÷a c¸c ®¹i t× in ®Ëma. ai ®¹i tõ nghi vÊn. ai ®¹i tõ phiÕm chØ.b. bao nhiªu ®¹i tõ nghi vÊn. bao nhiªu ®¹i tõ phiÕm chØ.c. ®©u ®¹i tõ nghi vÊn. ®©u ®¹i tõ phiÕm chØ.d. nµo ®¹i tõ nghi vÊn. nµo ®¹i tõ phiÕm chØ.==========================================================Giáo viên: Phạm Thị Hà Trường THCS Thanh MaiGiáo án: Phụ đạo Ngữ văn Năm học: 2016-2017====================================================================== Anh cÇn bao nhiªu t«i sÏ aanh bÊy nhiªu.c. Mai, anh ®i ®©u Mai, anh ®i ®©u t«i theo ®Êy.d. Anh cÇn c¸i nµo Anh cÇn c¸i nµo t«i anh c¸iÊy.Bµi tËp §Æt hoÆc t×m 10 c©u nghi vÊn cãh×nh thøc kh¸c nhau.Bµi tËp ViÕt c©u trÇn thuËt, sau ®ã södông c¸c h×nh thøc nghi vÊn ®Ó biÕn®æi thµnh nh÷ng c©u nghi vÊn.Bµi tËp 10 ViÕt mét ®o¹n v¨n kho¶ng 10dßng thuyÕt minh vÒ t¸c h¹i cña matuý trong ®ã cã sö dông c©u nghi vÊn.ChØ ra c©u nghi vÊn trong ®o¹n v¨n®ã.2. Hãy đặt các câu nghi vấn nhằmcác mục đích sau (mỗi mục đích mộtcâu): a. Nhờ bạn đèo về nhà b. Mượn bạn một cái bút c. Bộc lộ cảm xúc trước mộtbức tranh đẹpd. Thường dùng để chào. Đặt mộttình huống cụ thể để sử dụng mộttrong số những câu đó 3. Tìm câu cầu khiến trong cáccâu dưới đây và chỉ ra những dấuhiệu hình thức của câu cầu khiến đó:a. Đừng cho gió thổi nữa! Đừng chogió thổi nữa!b. Đã ăn thịt còn lo liệu thế nào?Mày đừng có làm dại mà bay mấtđầu, con ạ!c. Xin bệ hạ hoàn gươm lại cho LongQuân! d. Ừ, được! Muốn hỏi con gái ta,hãy về sắm đủ một chĩnh vàng cốm,mười tấm lụa đào, mười con lợn béomười vò rượu tăm đem sang đây.e. Cho gió to thêm một tí! Cho gió tothêm một tí! Bµi tËp HS tù ®Æt c©u )Bµi tËp :- C©u trÇn thuËt: Ngµy mai líp chóng ta lµm bµi kiÓm traNg÷ v¨n ._ ChuyÓn thµnh c©u nghi vÊn: Ngµy mai cã ph¶i líp chóng ta lµm bµikiÓm tra Ng÷ v¨n kh«ng?Bµi tËp 10 HS tù viÕt ®o¹n v¨n )BT 11: Tham khảo các câu sau: a. Cậu có thể đèo tớ về nhà được không ?b. Cậu có thể cho tớ mượn cái bút đượckhông?c. Sao lại có một bức tranh đẹp thế? d. HS dựa vào thực tế giao tiếp hàng ngày đểđặt một số câu nghi vấn thường dùng đểchào. Trên cơ sở đó mà đặt tình huống cụ thểđể sử dụng một trong những câu đó. BT12: HS tìm các câu cầu khiến, chú cáctừ ngữ: đừng, đừng có, xin.BT 13 HS tìm các câu cầu khiến, giải thíchdựa vào hoàn cảnh giao tiếp và mối quan hệgiữa người nói với người nghe. BT 14: Tham khảo đoạn văn sau: Khi bạn đang ngồi, nếu không ngảngười về phía trước hay cho chân vào gầmghế, bạn có đứng được không? Chắc bạn sẽ==========================================================Giáo viên: Phạm Thị Hà Trường THCS Thanh MaiGiáo án: Phụ đạo Ngữ văn Năm học: 2016-2017======================================================================g. Thằng kia! Ông tưởng mày chếtđêm qua, còn sống đấy à? Nộp tiềnsưu! Mau!. 6. Viết một đoạn văn ngắn có sửdụng c©u cÇu khiÕn trả lời: “Khó gì, ai chả làm được!” Vậy thìbạn hãy thử làm xem. Nào, một! Hai! Ba!...Ô kìa! Sao thế? Không đứng dậy được à?Đúng vậy đấy! Dù dùng hết sức bình sinhbạn cũng không thể nào đứng dậy được đâu.Bạn đã bị lệch trọng tâm. Nếu hiểu về trọngtâm, bạn sẽ biết tại sao khi đứng dậy bạnbuộc phải co chân hoặc rướn người về phíatrước. 4. Củng cố: Nhắc lại đặc điểm hình thức và chức năng của CNV và CCK ?5. Dặn dò: Học bài và hoàn thành các BT .Ngày soạn 15/1/2015Tuần 22 ÔN TẬP CÂU PHÂN THEO MỤC ĐÍCH NÓI Câu cảm thán, câu trần thuật)A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Ôn tập và củng cố lại kiến thức về câu cảm thán và câu trần thuật. HS biết đặt và sử dụng các kiểu câu phù hợp hoàn cảnh giao tiếp. VËn dông lµm bµi tËp nhËn diÖn tËp đặt c©u, viÕt ®o¹n.B.CHUẨN BỊ GV: Soạn g/á, các BT. HS: Ôn lại kiến thức về CCT và CTT.C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP. 1. Ổn định t/c. 2. KTBC: Nêu đặc điểm hình thức và chức năng của CNV và CCK Cho VD minh hoạ 3. Bài mới .HOẠT ĐỘNG CỦA GV HS NỘI DUNGA.LÍ THUYẾT==========================================================Giáo viên: Phạm Thị Hà Trường THCS Thanh MaiTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.