Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi mẫu học kì 1 môn vật lý lớp 11 cơ bản năm học 2018-2019

34323235336166356437333064313434343336636237626637373665323166356662356330383135336438343566336166316566646238386631646465383236
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 04:18 PM ngày 21-12-2018 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 234 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KI TRA LÝ 11Ể ẬH Tên :.......................................................L :.....................ọ ớMã 701ềI). PH TR NGHI MẦ ỆCâu 01: đi trong kim lo là A. các electron do bay ra kh tinh th B. các electron nguyên C. các electron hóa tr chuy ng do trong ng tinh th D. electron trong cùng nguyên ửCâu 02: Công th nh lu Cu lông: q1 q2r q1 q2r =| q1 q2|k 2D.F=k|q1.q2|r2. Câu 03: đo ng đi tr ng ườ ườ A. vôn trên mét. B. cu lông. C. Vôn nhân mét. D. Niu n.ơCâu 04: Công th nh nghĩa ng dòng đi ườ ệA.I=∆q.∆t. q∆ C. q.t.D qt Câu 05: đo ng dòng đi là ườ A. Ampe. B. Cu lông. C. Vôn. D. Jun. Câu 06: đo su đi ng A. Ampe. B. Vôn. C. Cu lông. D. Hec.Câu 07: Đi năng tiêu th đo ng ượ A. ampe .ế B. tĩnh đi C. công đi n.ơ D. Vônk .ếCâu 08: Su đi ng ngu đi là ng tr ng cho kh năng ượ A. sinh công ch đi n.ủ B. tác ng ngu đi n.ụ C. tr tích đi ngu đi n. D. th hi công ngu đi n. ệCâu 09: Hai đi tích đi ng yên trong không khí. tăng ng th các đi tích lên thì aệ ủl ng tác ươ A. tăng n. B. tăng n. C. gi n. D. gi n.ả ầCâu 10: ng không liên quan ng đi tr ng đi tích đi đi là ượ ườ ườ A. đi tích Q. B. kho ng cách q. C. ng đi môi. D. đi tích th q.ệ ửCâu 11: Hai dây ng hình tr có cùng kh ng và cùng nhi dây dài đôi dây ượ Đi tr chúng cóệ ủm quan A. RB 4RA B. RA 2RB C. RB 2RA D. RA 4RB Câu 12: Hai qu gi ng nhau tích đi qả ệ1 q2 có ng nhau, khi chúng nhau thì hút nhau. Choộ ầchúng ti xúc nhau tách ra kho ng thì chúng A. có th hút ho nhau. B. hút nhau. C. không ng tác. ươ D. nhau.ẩCâu 13: Tìm phát bi SAI ng tác gi hai đi tích đi ng yên trong không khí ươ A. có ph ng trùng ng th ng đi tích. ươ ườ B. có ngh ch kho ng cách gi hai đi tích. C. có tích các đi tích. D. là hút khi hai đi tích trái u. ấCâu 14: Trên đi ghi (2µF 200V). Đi tích đa mà tích là ượ A. 10 B. 40m C. 4m D.4000 CCâu 15: đi ph ng thì \\ớ A. Q. B. không ph thu và U. C. ngh ch U. D. ph thu và U. ộCâu 16: đi có hai dây đi tr Rộ ở1 4Ω, R2 6Ω. Khi ch dùng Rế ỉ1 đun sôi trong 10 phút.ể ướTh gian đun sôi trên khi ch dùng Rờ ướ ỉ2 là A. 20 phút. B. 15 phút. C. 10 phút. D. phút. Câu 17: Trong 4s có đi ng 1,5C di chuy qua ti di th ng dây n. ng dòng đi qua dây là ượ ườ A. 2,66 B. C. 0,375 D. 3,75 Câu 18: Hai đi tích qệ1 q2 cách nhau cm trong không khí thì ng tác là 2.10ặ ươ -5 N. Khi cáchặnhau cm trong có ầε=2 thì là A. 0,5.10 -5 N. B. 6.10 -5 N. C. 4.10 -5 N. D. 10 -5 N. Câu 19: Hai bóng đèn có công su Pấ ượ1 P2 làm vi bình th ng hi đi th thì có ườ A. I1 I2 và R1 R2 B. I1 I2 và R1 R2 C. I1 I2 và R1 R2 D. I1 I2 và R1 R2 .Câu 20: bóng đèn ghi (3V 3W). Khi đèn sáng bình th ng, đi tr bóng đèn ng ườ A. 3Ω. B. 9Ω. C. 6Ω. D. 12Ω. Câu 21: bóng đèn (120V 60W) sáng bình th ng hi đi th 220 V, ng ta ti nó đi nể ườ ườ ệtích có giá tr là A. 200Ω. B. 80Ω. C. 410 Ω. D. 100Ω. Câu 22: qu 2g tích đi qộ ệ1 2.10 -8 treo trên ch cách đi n, bên qu cách cm 1ượ ướ ặđi tích đi qệ ể2 1,2.10 -7 căng ch ng (g 10m/sự 2) A. 0,9.10 -2 N. B. 1,5.10 -2 N. C. 1,1.10 -2 N. D.2,1.10 -2 N.Câu 23: bàn là dùng đi 220 V. khi dùng đi 110V mà công su không thì ph làm cho đi tr cu dâyộ ộbàn là A. gi n. B. tăng 4.ấ C. gi n.ả D. tăng 2.ấCâu 24: Hai bóng đèn có hi đi th nh Uệ ứ1 12V; U2 36V. Khi chúng sáng bình th ng thì tiêu th công su tườ ấb ng nhau. Đi tr chúng có quan A. R1 3R2. B. R1 6R2. C. R1 2R2. D. R1 9R2.II). PH LU NẦ ẬCho ch đi nh hình ẽE 12V; Ω, R1 1Ω. R2 là bi tr .ế ở1. Khi R2 2Ω.a. Tính đi tr ch ngoài, ng dòng đi trong ch.ệ ườ ạb. Tính hi su ngu đi n.ệ ệ2. R2 ng bao nhiêu thì 1ằ A3. R2 ng bao nhiêu thì công su ch ngoài i.ằ ạ------------------------H T-----------------------Ế E,rR1 R2KI TRA LÝ 11Ể ẬH Tên :.......................................................S báo danh :.....................ọ ốMã 201ềHãy ch ph ng án tr đúng nh cho câu.ọ ươ ỗCâu 01: ph thu đi tr su vào nhi có bi th c: A. 2Rt B. lS C. ρ0 (1+αt) D. R0 (1 αt) Câu 02: ng ng đi hóa và ng Farađây là:ơ ươ ượ ượ A. kg/C; C/mol B. N; N/m C. N/m; D. kg/C; mol/C Câu 03: ng dòng đi n, su đi ng, đi ng là:ơ ườ ượ ượ A. fara(F), vôn/mét(V/m), jun(J). B. ampe(A), vôn(V), cu lông (C) C. vôn(V), ampe(A), ampe(A) D. Niut n(N), fara(F), vôn(V) ơCâu 04: Theo thuy electron, khái ni nhi đi n:ế A. nhi đi âm là ch có các đi tích âm. B. nhi đi ng là ch có các đi tích ng. ươ ươ C. nhi đi ng hay âm là do electron trong nguyên nhi hay ít. ươ D. nhi đi ng là thi electron, nhi đi âm là electron. ươ ưCâu 05: Dòng đi không là:ệ A. Dòng đi có ng không thay theo th gian. ườ B. Dòng đi có đi ng chuy qua ti di th ng dây không theo th gian. ượ C. Dòng đi có chi không thay theo th gian D. Dòng đi có chi và ng không thay theo th gian. ườ ờCâu 06: ng tác gi hai đi tích đi trong không khíộ ươ A. ngh ch bình ph ng kho ng cách gi hai đi tích. ươ B. kho ng cách gi hai đi tích. C. bình ph ng kho ng cách gi hai đi tích. ươ D. ngh ch kho ng cách gi hai đi tích. ệCâu 07: Dòng đi trong ch đi phân là dòng ch chuy có ng a:ệ ướ A. các ion và electron trong đi tr ng. ườ B. các ion ng theo chi đi tr ng và các ion âm ng chi đi tr ng. ươ ườ ượ ườ C. các ion ng theo chi đi tr ng và các ion âm, electron do ng chi đi tr ng. ươ ườ ượ ườ D. các electron ng chi đi tr ng, tr ng theo chi đi tr ng. ượ ườ ườCâu 08: Quy chi dòng đi là:ướ A. chi ch chuy các ion âm. B. Chi ch chuy các electron. C. chi ch chuy các đi tích ng. ươ D. chi ch chuy các ion. ủCâu 09: Hai đi tr 20Ω và 30Ω ti p. Đi tr ng ng chúng ng ươ ươ A. 12Ω. B. 10Ω. C. 40Ω.D. 50Ω.Câu 10: Ch đáp án SAI: A. dòng đi qua ampe đi vào ch âm, đi ra ch ng ampe ươ B. đo ng dòng đi ph ti ampe ch. ườ C. dòng đi qua ampe đi vào ch ng, đi ra ch âm ampe ươ D. ng dòng đi đo ng ampe ườ ếCâu 11: Khi tăng ng th hai đi tích đi và kho ng cách gi chúng lên thì ngồ ươtác gi chúng: A. gi đi a. B. gi đi n.ả C. tăng đôi.ấ D. không thay i. ổCâu 12: Ch đáp án SAI A. Dòng đi trong kim lo tuân theo nh lu Ôm khi gi nhi không i. B. đi trong kim lo là ion.ạ C. Dòng đi qua dây kim lo gây ra tác ng nhi D. đi trong kim lo là electron do. ựCâu 13: Hai dây ng hình tr có cùng kh ng và cùng nhi dây dài đôi dây ượ Đi tr chúng liênệ ủh nhau A. .A BR R= B. .A BR R= C. .B AR R= D. .B AR R= Câu 14: Trong ngu đi hóa (Pin và acquy) có chuy hóa năng ng :ồ ượ A. quang năng thành đi năng B. hóa năng thành đi năng C. năng thành đi năng D. năng thành đi nơ ệnăng Câu 15: Q, C, là đi tích, đi dung và hi đi th gi hai đi thì đi dung C:ọ ượ A. không ph thu vào và U. B. ngh ch U. C. thu Q.ỉ D. ph thu vào và U. ộCâu 16: Có hai đi tích đi qệ ể1 q2, chúng nhau. Kh ng nh nào sau đây là đúngẩ A. q1 0, q2 0. B. q1 .q2 0. C. q1 .q2 0. D. q1 0, q2 0. Câu 17: Hai qu kim lo kích th gi ng nhau mang đi tích |qả ướ ớ1 |q2 |, chúng thì chúng yư ẩnhau. cho chúng ti xúc nhau tách ra thì chúng mang đi tích: A. B. 2q1 C. q1 D.q q1 /2Câu 18: ngu có 3V, 1Ω đi tr ngoài 1Ω thành ch đi kín. Công su ngu đi là:ộ A. 4,5W B. 2,25W C. 3W D. 3,5W Câu 19: Su đi ng ácquy là 3V, làm di chuy đi tích th hi công 6mJ. ng đi tíchấ ượ ệd ch chuy khi đó là: A. 0,5.10 -3C B. 1,8.10 -3C C. 2.10 -3C D. 18.10 -3 Câu 20: Trong th gian 4s đi ng 1,5C chuy qua ti di th ng dây tóc bóng đèn. ng dòng đi nờ ượ ườ ệqua bóng đèn là: A. 0,375A B. 2,66A C. 6A D. 3,75A Câu 21: ngu đi có su đi ng 6V, đi tr trong Ω, ch ngoài có đi tr R. công su tiêu thộ ụm ch ngoài là 4W thì đi tr ph có giá tr A. Ω. B. Ω. C. Ω. D. Ω.Câu 22: Qu nh mang đi tích ệ510q C-= trong không khí. ng đi tr ng đi Mặ ườ ườ ểcách tâm qu đo 10 cm có giá tr ng: A. 59.10 .V B. 39.10 .V C. 29.10 .V D.69.10 /V m.Câu 23: hi đi th 6V vào hai đi tr thì ng dòng đi ch qua đi tr là 3ặ ườ Giá tr aị ủR ngằ A. 18Ω. B. 0,5Ω. C. 2Ω. D. 3Ω.Câu 24: Hai đi tích đi qệ ể1 2,5 μC và q2 μC và cách nhau 100cm. Đi tr ng ng pặ ượ ườ ợtri tiêu i:ệ A. Đi trên ng th ng AB, ngoài đo AB, cách đo 1,8m. ườ B. trung đi Aể C. Đi tr ng ng không th tri tiêu. ườ D. Đi trên ng th ng AB, ngoài đo AB, cách đo nể ườ ạ1,8m. PH LU NẦ ẬCho ch đi nh hình ẽE 6V; Ω, R1 1Ω. R2 là bi tr .ế ở1. Khi R2 2Ω.a. Tính đi tr ch ngoài, ng dòng đi trong ch.ệ ườ ạb. Tính hi su ngu đi n.ệ ệc. Tìm công su ch ngoài và đi năng tiêu th trong 10 phút.ấ ụ2. R2 ng bao nhiêu thì công su ch ngoài i.ằ ạ------------------------H T-----------------------Ế E,rR1 R2