Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi mẫu học kì 1 môn lịch sử lớp 12 cơ bản mã đề 743 năm học 2018-2019

7c8bd1bce9704ba338cdb52b771e9faf
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-12-21 16:24:23 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 266 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TR NG ƯỜ THPT CHUYÊNL NG VĂN TUƯƠ THI TH THPTQG VỬ ẦMôn ch sị ửTh gian làm bài: phút;(40 câu tr nghi m)ắ ệH tên thí sinh:…………………………………………………… p:………………ọ Mã thiề743(Thí sinh không ng tài li u)ượ ệCâu 1: Tuy ng chuy chi c-ế ườ ượ Nam mang tên Chí Minh trên và trên bi nồ ểđ xây ng nh mượ ằA. chuy vũ khí, vào mi Nam.ậ ượ ềB. chi vi ng i, mi vào mi Nam.ệ ườ ềC. ch ng ho ch phong mi Mĩ.ố ủD. chuy hàng hóa, ng th mi vào mi Nam.ậ ươ ềCâu 2: Nguyên nhân quan tr ng nh thúc ng và Nhà ta quy nh vào năm 1986ọ ướ ớlàA. nguy ng nhân dân.ệ ủB. nghĩa xã đang Liên Xô và Đông Âu.ủ ởC. tác ng cách ng khoa công ngh .ộ ệD. yêu ch dân c.ầ ộCâu 3: Đâu là đi ki quy nh bùng phong trào cách ng 1930-1931 trên quy môề ạl và mang tính giác?ớ ựA. Th ng công cu xây ng ch nghĩa xã Liên Xô.ắ ởB. Chính sách kh ng tàn th dân Pháp sau kh nghĩa Yên Bái.ủ ởC. Mâu thu dân và giai sâu cẫ .D. lãnh ng ng Vi Nam (sau là ng ng Đông ng).ự ươCâu 4: tiêu quan tr ng nh Mĩ trong chi toàn làụ ượ ầA. kh ng ch chi ph các ng minh.ố ướ ồB. xâm các châu Á, châu Phi và khu Mĩ Latinh.ượ ướ ựC. ngăn ch và ti xóa ch nghĩa xã trên th gi i.ặ ớD. đàn áp phong trào gi phóng dân c, phong trào công nhân qu .ả ếCâu 5: đi nh cu cách ng khoa c- công ngh làặ ệA. kĩ thu đi tr ng cho xu t.ậ ướ ườ ấB. th gian ng ng các phát minh vào xu và ng di ra nhanh.ờ ễC. khoa tr thành ng xu tr ti p.ọ ượ ếD. khoa li kĩ thu t.ọ ậCâu 6: đi phong trào tranh giành và nhân dân Mĩ Latinhặ ủsau Chi tranh th gi th hai làế ứA. ch ng ch th dân Đào Nha.ố B. ch ng ch tài Batixta.ố ộC. ch ng ch tài thân Mĩ.ố D. ch ng ch th dân Tây Ban Nha.ố ựCâu 7: ra ba ch ng Vi Nam cu năm 1929 kh ng nh phát tri iự ướ ớc cách ng Vi Nam vìủ ệA. ch ng ng vô giành th trong phong trào dân c.ứ ưở ượ ộB. đây liên minh công- nông hình thành và phát tri nh .ừ ượ ẽC. thúc phong trào tranh sinh, sinh viên, ti th ng phát tri nh.ẩ ươ ạD. Vi Nam Cách ng Thanh niên lãnh phong trào cách ng.ộ ạCâu 8: ki nào đánh quan ng minh ch ng phát xít gi Mĩ và Liên Xô tan ?ự ỡA. ra kh quân NATO (4-1949).ự ựB. Vi Liên Xô và các Đông Âu thành ch Hi Vácxava (5-1955).ệ ướ ướC. phân chia đóng quân gi Mĩ và Liên Xô ngh Ianta (2-1945).ự ịD. ra thuy Truman và Chi tranh nh (3-1947).ự ạCâu 9: Mâu thu n, bao trùm xã Vi Nam sau chi tranh th gi th nh là mâu thu nẫ ẫgi aữA. phong ki n.ư ếB. toàn th nhân dân Vi Nam qu Pháp.ể ốC. nông dân phong ki nớ Trang Mã thi 743ềD. vô n.ư ảCâu 10: Ch đáp án đúng cho đo trích sau: “Trong lúc này, không gi quy dânế ượ ềt gi phóng, không đòi do cho toàn th dân thì ch ng nh ng toàn th qu giaộ ượ ốdân còn ch mãi ki ng trâu mà quy ph giai năm sau cũng khôngộ ạđòi c”.ạ ượA. Ngh quy ngh BCH Trung ng ng tháng 5/1941.ị ươ ảB. Ngh quy ngh BCH Trung ng ng tháng 11/1939.ị ươ ảC. Ch th “Nh t-Pháp nhau và hành ng chúng ta” ngày 12-3-1945.ỉ ủD. Ngh quy ngh BCH Trung ng ng tháng 11/1940.ị ươ ảCâu 11: ki nào sau đây đánh cách ng ta đã hoàn thành tiêu “ự ướ Vi Nam làướ ệm t, dân Vi Nam là t”ộ ?A. th ng mùa Xuân năm 1975, gi phóng mi Nam.ạ ềB. Hoàn thành th ng nh nhà c.ố ướ ướC. ký Hi nh Pari 1973 rút quân hoàn toàn c.ỹ ướD. ti lên xây ng Ch nghĩa xã i.ả ướ ộCâu 12: Lý do nào là quan tr ng nh ng ta ch tr ng khi thì th hoà hoãn Trung Hoaọ ươ ớDân qu đánh Pháp, khi thì hoà hoãn Pháp đu Trung Hoa Dân qu c?ố ốA. Chính quy ta còn non tr không th lúc ch ng thù nh.ề ạB. Th dân Pháp giúp thu Anh.ự ượ ủC. ng có nhi âm ch ng phá cách ng.ưở ạD. ng dùng tay sai Vi Qu c, Vi Cách phá ta bên trong.ưở ừCâu 13: Ch đáp án đúng cho ki nói trong đo th sau:ọ ượ ơ“…Chào Trung Qu trào sôi ngố ốChào Qu ng Châu công xã chính quy nả ềĐ t. Đây mua gieo gi ngấ ươ ốH Thanh niên Cach ng vung lên…”ơ (“Theo chân Bác”- u)ố ữA. Nguy Ái Qu Qu ng Châu (Trung Qu c).ễ ốB. Nguy Ái Qu kêu ng thanh niên Vi Nam Qu ng Châu (Trung Qu c) tranhễ ấch ng Pháp giành p.ố ậC. Phong trào yêu ng thanh niên Vi Nam Qu ng Châu (Trung Qu c) đang phátướ ốtri nh .ể ẽD. Nguy Ái Qu thành Vi Nam Cách ng Thanh niên.ễ ạCâu 14: nào đây không ph là nét ng ng hình thành và phát tri Liên minhướ ươ ủchâu Âu (EU) và Hi các qu gia Đông Nam (ASEAN)?ệ ốA. th 90 th XX, tr thành khu năng ng, có qu cao.ừ ếB. tiêu thành ban là tr thành liên minh chính tr quân nh tránh chiụ ịph nh ng các ng qu bên ngoài.ố ưở ườ ớC. Thành sau khi đã hoàn thành khôi ph kinh tr thành nh ng qu gia p, ch cóậ ủnhu liên minh, tác.ầ ợD. Ban khi hình thành ch có vài thành viên, sau ng nhi c.ầ ướ ướCâu 15: ngh th 15 Ban Ch hành Trung ng ng Lao ng Vi Nam (1-1959) quy tộ ươ ếđ nh nhân dân mi Nam ng cách ng là doị ạA. Mĩ và chính quy Sài Gòn phá ho Hi nh Gi nev .ề ơB. các ng vũ trang cách ng mi Nam đã phát tri n.ự ượ ểC. không th ti ng bi pháp hoà bình a.ể ượ ữD. đã có ng chính tr và ng vũ trang nh.ự ượ ượ ạCâu 16: Sau "Chi tranh nh", tác ng cách ng khoa c- kĩ thu t, các raế ướ ướs đi ch nh chi phát tri vi yứ ượ ấA. quân làmự tr ngọ đi m.ể B. kinh làmế tr ngọ đi m.ểC. văn hoá làm tr ngọ đi m.ể D. chính tr làm tr ngị đi m.ểCâu 17: Ch đáp án đúng các ki sau theo trình th gian:ọ ờ1. Cao trào kháng Nh cậ ướ2. Nh xâm Đông ng.ậ ượ ươ3. tr Vi Minh ra i.ặ ờ4. Nh chính Pháp.ậ ảA. 4. B. 2. C. 1. D. 1. Trang Mã thi 743ềCâu 18: Quan gi ng an và ng Liên qu làệ ốA. ng an không ph tùng ng.ộ ồB. ng an là quan chính tr quan tr ng nh Liên qu c.ộ ốC. ng an ph tùng ng.ộ ồD. ng an ch ph tùng ng trong quan tr ng.ộ ọCâu 19: Nét đáng chú trong ng văn hóa Nh mà Vi Nam là gì?ờ ậA. Sự giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.B. Sự kết hợp hài hoà giữa truyền thống với hiện đại.C. Sự phát triển hiện đại nền văn hóa cùng với những tiến bộ khoa học-kĩ thuật.D. Hòa nhập mà không hòa tan.Câu 20: nào đây mang tính quy nh khi cho ng kh nghĩa tháng 8/1945 giànhế ướ ởth ng nhanh chóng và ít máu?ắ ổA Do th khách quan thu i.ờ ợB. Do lãnh sáng su ng và Ch ch Chí Minh.ự ồC Do có gi ng chính tr và ng vũ trang.ự ượ ượD Do chúng ta có chu tr c.ự ướCâu 21: "Thành Qu ng Tr " là danh li iổ ượ ớA. cu ng ti công và Xuân Thân 1968.ộ ậB. cu ng ti công và Xuân 1975.ộ ậC. tr " Đi Biên Ph trên không" cu 1972.ậ ốD. cu Ti công chi năm 1972.ộ ượCâu 22: sao trong ng ng ta cho ng tr ng tâm, tr tiên là vạ ườ ướ ềkinh ?ếA. Do qu cu chi tranh kéo dài, kinh ta nghèo nàn, u.ậ ướ ậB. Kinh phát tri là ng c.ế ướC. đã phát tri kinh làm tr ng tâm.ộ ướ ọD. Nh ng khó khăn ngu nh ng khó khăn kinh .ữ ướ ếCâu 23: trong nh ng Vi Nam ph chú tr ng ch tiêu toàn hóaộ ầlàA. Tích trình qu lí và ch xu các c.ự ướB. nh ti thu thành cu cách ng khoa c-công ngh .ẩ ệC. Chú tr ng gi quy tăng tr ng kinh công ng xã i.ọ ưở ộD. Tham gia tích vào các ch khu và qu .ự ếCâu 24: Sau chi tranh th gi th hai, qu gia tiên Đông Nam tuyên làế ậA. Lào. B. Philippin. C. Inđônêxia. D. Vi Nam.ệCâu 25: Chính sách ngo Liên Xô sau Chi tranh th gi th hai làố ứA. hòa bình, tích ng phong trào cách ng th gi i.ự ớB. hòa bình, trung p, giúp các trên th gi i.ậ ướ ớC. tích ngăn ch vũ khí có nguy di loài ng i.ự ườD. kiên quy ch ng các chính sách gây chi .ế ỹCâu 26: Kh hi u:ẩ “Không có gì quí do”ơ là Ch ch Chí Minh trongờ ồA. kêu ch ng Mĩ (1966).ờ ướB. Báo cáo chính tr th hai ng (1951).ị ảC. Tuyên ngôn Vi Nam Dân ch ng hòa (1945).ộ ướ ộD. kêu Toàn qu kháng chi (1946).ờ ếCâu 27: Nhi chi cách ng dân quy Đông ng ng xác nhệ ượ ươ ượ ịtrong th kì 1936-1939 làờA. ch ng phát xít, ch ng ph ng thu tay sai, đòi do dân ch .ố ủB. đánh qu Pháp giành dân c.ổ ộC. đánh phong ki ng cày có ru ng.ổ ườ ộD. ch ng qu và ch ng phong ki n.ố ếCâu 28: Chi th ng nào ch ng quân dân ta có kh năng đánh chi Chi tranh cế ượ ụb (1965-1968) Mĩ?ộ ủA. Chi th ng trong mùa khô 1965-1966.ế B. Chi th ng trong mùa khô 1965-1966.ế ắC. Chi th ng ng (1965).ế ườ D. Chi th ng Xuân Thân (1968).ế Trang Mã thi 743ềCâu 29: nghĩa nh chi ch Biên gi thu đông năm 1950 làớ ớA. li căn Vi ng ng liên khu III, IV.ố ằB. ta đã giành quy ch ng chi trên chi tr ng chính .ề ượ ườ ộC. đã tiêu di nhi sinh ch.ệ ịD. khai thông biên gi Vi Trung chi dài 750km.ớ ềCâu 30: ra các ng xã Vi Nam sau chi tranh th gi th nh có ýự ượ ấnghĩa gì?A. Làm cho nh ng mâu thu có trong xã Vi Nam thêm sâu c.ữ ắB. Thúc phân hóa các giai p, ng trong xã i.ẩ ộC. Là đi ki bên trong ti thu các ng i.ề ưở ướ ớD. Làm cho kinh ch nghĩa Vi Nam phát tri nh .ề ẽCâu 31: Đi ng ng trong các chi chi tranh Mĩ th hi mi Nam Vi Nam (1961-ể ươ ượ ệ1975) làA. nh âm chia lâu dài ta và trong chi toàn Mĩ.ằ ướ ượ ủB. ng quân Mĩ và quân ch làm ng nòng t.ử ượ ốC. ng quân Sài Gòn làm ng tiên phong, nòng t.ử ượ ốD. th hi âm dùng ng Vi Nam đánh ng Vi Nam.ự ườ ườ ệCâu 32: Cho đo li sau: “Cu khang chi lâu dài và đau kh du ph hi sinh bao nhiêu vàộ ảth gian khang chi bao gi chúng ta cũng nh nh chi cung, bao gi cờ ướVi Nam hoàn toàn và th ng nh t…”ệ (Trích th Ch ch Chí Minh nhân dân Vi tư ệNam, nhân dân Pháp và các ng minh ngày 21-12-1946).ướ ồN dung đo th trên cho chúng ta bi thông đi Ch ch Chí Minh làộ ồA. đoán cu kháng chi ch ng Pháp nhân dân ta kéo dài và nhi gian kh .ự ổB. kh ng nh ni tin vào th ng cu kháng chi n.ẳ ếC. cáo th dân Pháp Hi nh .ố ướ ộD. kêu Vi ki ta Pháp và các ng minh ng cu kháng chi nhân dânọ ướ ủta.Câu 33: Sau Cách ng tháng Tám năm 1945, ki th hi quy làm ch nhân dân Vi tạ ệNam làA. thành Quân qu gia Vi Nam.ậ ệB. phát hành ti Vi Nam thay cho ti Đông ng.ề ươC. Hi pháp tiên Qu thông qua.ả ượ ộD. cu ng tuy Qu tiên.ộ ầCâu 34: sao nói ng ng Vi Nam ra là ngo ch cách ng Vi Nam?ạ ướ ệA. Ch kh ng ho ng ng và giai lãnh o.ấ ườ ạB. ra th kỳ p, do cho cách ng Vi Nam.ở ệC. Ch vai trò lãnh giai n.ấ ảD. Đó là khuynh ng i.ướ ướ ớCâu 35: sao nói giành là bi quan tr ng nh Đông Nam sau Chi tranhạ ượ ếth gi th hai?ế ứA. dân là ng thành trên các lĩnh khác.ộ ượ ựB. Vì có nh chính tr -xã i.ộ ượ ộC. Có có đi ki gia nh ch cậ ASEAN.D. Vì có thu phát tri kinh .ộ ếCâu 36: Ch đáp án đúng xác nh tiêu Vi Minh qua kh th sau:ọ ơ“Vi Nam ng minhệ ồCó ch ng trình đanh Nh t, đanh Tây.ả ươ ậQuy làm cho non nàyế ướC treo, p, xây bình quy n.”ờ ề(M chính sách Vi Minh-Nguy Ái Qu c, 1941).ườ ốA. Đánh đu Nh ng nên Vi Nam Dân ch ng hoà.ổ ướ ộB. Đánh phong ki giành quy dân ch .ổ ủC. Đánh đu Pháp làm cho Vi Nam hoàn toàn p.ổ ậD. Đánh đu Nh t-Pháp giành dân c.ổ ộCâu 37: Nh ng bi pháp tranh quân Trung Hoa Dân qu và tay sai tr ngày 6/3/1946 aữ ướ ủĐ ng, Chính ph có tác ng nh th nào?ả Trang Mã thi 743ềA. Làm th âm câu gi quân Trung Hoa Dân qu và Pháp, kéo dài th gian hòa hoãnấ ờđ chu cho cu kháng chi lâu dài.ể ếB. ch th nh các ho ng ch ng phá quân Trung Hoa Dân qu và tay sai,ạ ốlàm th âm chính quy cách ng chúng.ấ ủC. Chính quy cách ng gi ng và ngày càng phát tri n, nhân dân tin ng, ng ,ề ượ ưở ộquy tâm .ế ệD. Làm th âm quân Anh, quân Pháp Mi Nam hòng bóp ch chính quy nấ ềcách ng non tr .ạ ẻCâu 38: Hi nh Gi nev năm 1954 Đông ng kí là doệ ươ ượ ếA. chi ph Liên Xô cu kháng chi ch ng Pháp nhân dân.ự ủB. căn vào ng quan ng gi ta và Pháp trong chi tranh và xu th th gi là gi iứ ươ ượ ảquy các chi tranh ng th ng ng.ế ươ ượC. căn vào ng quan ng gi ta và Pháp, ta không th đánh Pháp quân .ứ ươ ượ ượ ựD. chi ph Trung Qu c, mu bi Vi Nam là ch ng nh ng Mĩự ướ ưở khu Đông Nam Á.ở ựCâu 39: đi trong cu khai thác thu th hai th dân Pháp Đôngặ ởD ng là iươ ớA. nhanh, quy mô nh vào các ngành kinh Vi Nam.ố ệB. quy mô n, nhanh vào các lĩnh Vi Nam.ớ ệC. nhanh, quy mô vào các ngành kinh Vi Nam.ố ệD. nhanh, quy mô vào giao thông Vi Nam.ố ệCâu 40: ng xuyên su cu kháng chi ch ng Pháp 1945-1954 ta làư ưở ủA. ng yêu chu ng hòa bình.ư ưở ng chi tranh nhân dân.ư ưở ếC ng chi tranh chính nghĩaư ưở D. ng nhân nghĩa.ư ưở---------------------------------------------------------- ----------Ế Trang Mã thi 743ề