Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi mẫu học kì 1 môn Địa lý lớp 10 năm học 2018-2019 (3)

65656565366163666437356666396332323465633265656161396531343636643735363031363133613064633436353132636430353732346337333530626439
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 02:15 PM ngày 23-12-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 244 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD ĐT VĨNH PHÚCỞTR NG THPT LI NƯỜ THI CHUYÊN NĂM 2018 2019Ề ỌMÔN: LÝ 10ỊTh gian làm bài: 50 phútờCâu 1: (3.5 đi m)ểa. tên các qu chuy ng Trái t.ể ấb. ta có Tr lên thiên nh trong năm? Vì sao?Ở ướ ộc sao mi và hoang phong hóa lí th hi rõ nh t?ạ ấCâu 2: (3.5 đi m)ểa. Nêu vai trò sinh hình thành t.ủ ấb tên các khí xích c. Vi Nam thu khí nào?ể ậCâu 3: (3 đi m) Cho bi ồPhân ng theo vĩ đố ượ ộa. Hãy nh xét tình hình phân ng các khu c: xích o, chí tuy n, ônậ ượ ếđ i, c.ớ ựb. Gi thích sao ng phân không trên Trái t? Qua đóả ượ ấgi thích ng khu xích o.ả ượ ạ-------------H t-----------ế Thí sinh không ng tài li u. Cán coi thi không gi thích gì thêm.ượ và tên thí sinh: …………..…….………….….….; báo danh: ……ọ ốĐÁP ÁNCâu dungộ Đi mể1(3.5đi mể) a. tên các qu chuy ng Trái t:ể ấ- qu chuy ng quay quanh tr c:ệ ụ+ luân phiên ngày đêmự+ Gi trên Trái và ng chuy ngày qu tờ ườ ế+ ch ng chuy ng các thự ướ ể- qu chuy ng xung quanh Tr Trái t:ệ ấ+ Chuy ng bi ki hàng năm Tr iể ờ+ Các mùa trong năm+ Hi ng, ngày đêm dài ng theo mùa và theo vĩ đệ ượ b. ta có Tr lên thiên nh trong năm.ướ ỉDo ta trong khu chí tuy n.ướ ếc. các mi và hoang phong hóa lí th hi rõ ệnh vì có thay nhi ng ng gi ngày và ươ ữđêm- có khí nh th ng có đóng băng c, khi ườ ướn đóng băng th tích tăng lên, làm giãn các khe t, ướ ướ ứkhi tan băng khe i, ra nhi n.ứ ơ- hoang c, biên nhi gi ngày và đêm n. thay ựđ nhi gi ngày và đêm cách ng làm cho đá ịn nhi u.ứ ề(n ch nêu do thay ng nhi gi ngày và đêm ữv cho 0,25 đi m)ẫ 0.250.250.250.250.250.250.50.50.50.52(3.5đi mể) Sinh đóng vai trò ch oủ trong hình thành t:ự ấ- TV:Cung ch phá đá.ấ ủ- Vi sinh t: Phân gi xác sinh mùnậ ạ- ng t: ng trong là bi tính ch t( giun, ki nộ ếm i), làm p, thoáng khí, truy nhi n..ố ơb. Các khí xích c:ớ ự+ khí xích o.ớ 0.50.50.50.51.0+ khí xích o.ớ ạ+ khí nhi i.ớ ớ+ khí nhi t.ớ ệ+ khí ôn i.ớ ớ+ khí c.ớ ự+ khí c.ớ ự(N không đúng th cho 0.25 đi m)ế ểVi Nam thu khí nhi (ho ki khí ậnhi gió mùa)ệ 0.53(3.0đi mể) a. Nh xét ậ- nhi nh vùng xích oư ạ- ng ít hai vùng chí tuy và Namư ươ ắ- nhi hai vùng ôn iư ớ- càng ít khi càng hai ựb ng phân không trên Trái do ngượ ượcó nhi nhân nh ng ng a: khí áp, gió, dòngề ưở ượ ưbi n, hình, frong, nhi i.ể ớXích nhi nh do áp th p, nhi bi n- ng,ạ ươdi tích ít n, nhi ng, có nhi điệ ớqua… 0.50.50.50.50.50.5T ngổ Câu câu câu 10.00 đi mểNg th nh Ng ra đườ ườ ềNguy Th Luy Phan Th Kim Dungễ