Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi lý thuyết Môn Lập Trình Máy Tính - Đề 30

Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM vào ngày 2019-10-10 02:54:52 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 259 | Lượt Download: 0 | File size: 0.050176 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012)
NGHỀ: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH
MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ
Mã đề thi: LTMT - LT30
Hình thức thi: Tự luận
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao/chép đề thi)
ĐỀ BÀI
Câu 1:( 2.5 điểm)
Cho CSDL sau:
 SINHVIEN(MASV, TENSV, GIOITINH, KHOA). Mô tả: mỗi sinh viên
có một mã số (MASV) duy nhất để phân biệt với các sinh viên khác, có
tên sinh viên (TENSV), giới tính (GIOITINH), và thu ộc vào m ột khoa
duy nhất (KHOA)
 MONHOC(MAMH, TENMH, TINCHI, KHOA). Mô tả: mỗi môn học
có một mã sô (MAMH) duy nhất để phân biệt, có tên môn h ọc
(TENMH), và thuộc về số tín chỉ nào đó (TINCHI) của một khoa nào đó
(KHOA)
 DKIEN(MAMH, MAMH_TRUOC). Mô tả:để học được môn học
(MAMH) này thì yêu cầu sinh viên phải học một số môn h ọc đi ều ki ện
trước đó (MAMH_TRUOC)
 KHOAHOC(MAKH, MAMH, HOCKY, NAM, GV). Mô tả: Mỗi khóa
học có một mã số (MAKH) duy nhất để phân biệt với các khóa h ọc
khác, có mã môn học (MAMH), học kỳ (HOCKY), năm (NAM), và giáo
viên (GV)
 KQUA(MASV, MAKH, DIEM). Mô tả: Sau mỗi khóa học (MAKH) sẽ
có điểm thi (DIEM) cho sinh viên (MASV)
Yêu cầu: Viết các câu truy vấn sau bằng ngôn ngữ SQL:
a) In ra tên các môn học và số tín chỉ của từng môn học có số tín chỉ lớn
hơn hoặc bằng 3.
b) Cho biết mã số các môn học phải học trước môn có mã s ố là
COSC3320

1|5

c) Cho biết tên sinh viên và điểm trung bình của sinh viên đó trong từng
học kỳ của từng năm học.
Câu 2:(2.5 điểm)
1. Viết chương trình tạo một dãy số nguyên lưu trữ theo kiểu dữ liệu
Queue, đưa phần tử vào dùng thủ tục qInsert, lấy phần tử ra dùng thủ
tục qDelete.
2. Viết chương trình tạo một danh sách liên kết đơn, thông tin mỗi nút là
một sản phẩm gồm các thông tin: tên sản phẩm, mã sản phẩm, giá bán,
số lượng, thành tiền (thành tiền = đơn giá * số lượng)
a) Khai báo cấu trúc nút của danh sách liên kết đơn trên
b) Viết hàm nhập thông tin cho n nút của danh sách
c) Viết chương trình đưa ra thông tin về mặt hàng có mã là “MS20”
d) Đếm xem có bao nhiêu mặt hàng có số lượng <100 và có thành ti ền <
400
Câu 3:(2.0 điểm)
Trình bày phương pháp khai báo và xây dựng hàm ảo chồng. Cho ví dụ minh
họa hàm ảo chồng.
..............,ngày.............tháng..............năm...............
DUYỆT

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP

2|5

TIỂU BAN RA ĐỀ
THI