Đề thi lớp 10 môn tiếng anh Nghệ An

Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-01-19 14:57:14 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

doc24.vnSỞ GD&ĐT NGHỆ AN KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2011 2012Môn thi: TIẾNG ANHThời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đềCâu (1,0 điểm): Trong các từ sau, tìm từ có phần gạch chân được phát âm là /.p ey nyteach er st ven tCâu II (1,5 điểm): Viết dạng đúng của các động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.1. There (be) …………………. 20 students in class 9A. They are learning English now.2. When (arrive) …………………. yesterday, he was watching TV.3. They (live) …………………. here since 2003.4. My brother likes (play) …………………. soccer in his free time.5. The boy is too young (ride) …………………. motorbike.6. modern hospital should (build) …………………. in this town soon.Câu III (2,0 điểm): Tìm lỗi sai trong từ được gạch chân mỗi câu sau và sửa lại bằng từ thích hợp.1. Hello, name is Linda and I’m student from the USA.2. The last time went to London was at September.3. My father often spends hour working in the garden everyday.4. Jane is only 10 years old but she cooks very good .Câu IV (1,0 điểm): Chọn từ thích hợp trong bảng để điền vào mỗi chỗ trống của đoạn văn dưới đây.can did soon any thanMany tourists like to send postcards to their friends and family. They send them when they are (1)………… holiday. These postcards often have pictures on one side and message (2) ………… bewritten on the other. The pictures on them are better (3) ………… the photos they take. The firstpostcards were sent at the end of the nineteenth century. There was picture of town on them. Later on,they had pictures showing important events. People liked to see them because there were not (4)………… pictures in the newspapers then.Câu (2,0 điểm): Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau.Cornwall is situated in the south-west of England. It is famous for its beautiful scenery. There is not muchindustry so many people still earn their living by fishing. Another important source of income is tourism.There are lot of tea-shops, souvenir shops and above all "bed and breakfast". You can see signs forthese small hotels everywhere. Most of them are pretty houses or bungalows with nice gardens and they ĐỀ CHÍNH THỨCdoc24.vnare run by family who lives there. Cornwall is also well-known for its history and legends. For example,in Titagel you can visit the ruins of King Arthur's Castle where King Arthur is said to have sat with hisknights at the famous round table. Tourists often come to visit Cornwall in summer because the weatheris warm and sunny. 1. Where is Cornwall situated?2. Why do many people still earn their living by fishing?3. Who are the hotels run by?4. What is the weather like in Cornwall in summer?Câu VI (2,5 điểm): Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không thay đổi, bắt đầu bằng cụm từ cho sẵn.1. They clean this room everyday. This room …………………………2. Mary is taller than Anne. Anne is not as …………………….3. Why don’t we watch film now? What about ………………………?4. “Would you like to have some coffee?”, said Tom to Mary. Tom invited Mary …………….......5. cannot remember the man’s name. He phoned me last night. The man whose ……………….......HẾT.Họ và tên thí sinh: ……………………….......……..... Số báo danh: …………….......…….....SỞ GD&ĐT NGHỆ AN KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2011 2012Môn thi: TIẾNG ANHĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨCCâu I: Ngữ âm (0,25 1.0 điểm)∆ Yêu cầu viết đúng số lượng từ theo qui định, chính xác.- Viết quá từ qui định: mỗi từ trừ 0,25 điểm.- Sai lỗi chính tả từ nào không tính điểm đáp án đó.Câu II: Dạng động từ (0,25 1,5 điểm)1. are 3. have lived been living 5. to ride2. arrived 4. playing to play 6. should be built∆ Yêu cầu viết đúng dạng, chính xác.- Viết sai chính tả, thừa từ hoặc thiếu từ phần đáp án: không tính điểm câu đó.Câu III: Lỗi sai (0,25 1,0 điểm)1. my 3. an one 12. at in before after (last) 4. good well (hoặc một trạng từ thích hợp )1. 2. ny 3. st 4. vendoc24.vn Yêu cầu viết chính xác từ theo qui định.- Tìm được lỗi sai: 0,25 điểm; sửa chính xác: 0,25 điểm- Viết sai chính tả, thừa từ hoặc thiếu từ phần lỗi hoặc phần sửa thì không tính điểm phần đó.Câu IV: Điền từ (0,25 1,0 điểm)1. on 2. can 3. than 4. any Yêu cầu viết chính xác từ cần điền.- Viết sai chính tả, thừa từ hoặc thiếu từ phần đáp án: không tính điểm từ đó.Câu V: Đọc, trả lời câu hỏi (0,5 2,0 điểm) Cornwall is It is (situated) in the south-west of England in England. 0,5 điểmthe south-west of England England. 0,25 điểm2 (Many people still earn their living by fishing) because there is not much industry 0,5 điểmThere is not much industry so many people still earn their living by fishing. 0,5 điểmBecause there is not much industry so many people still earn their living by fishing. 0,25 điểm3 The hotels They are run by family who live(s) there living there 0,5 điểmMost of them are pretty houses or bungalows with nice gardens and they are run by family who live(s) there. 0,25 điểm4 The weather It is warm and sunny. 0,5 điểmThe weather is It is warm 0,25 điểmThe weather is It is sunny. 0,25 điểm(Tourists often come to visit Cornwall in summer) because the weather is warm and sunny. 0,25 điểm∆ Yêu cầu hiểu bài đọc, trả lời đúng thông tin sát với câu hỏi, chép chính xác- Trong một câu trả lời, nếu sai lỗi thì trừ số điểm;- Nếu sai lỗi trở lên không tính điểm câu đó.Câu VI: Viết lại câu (0,5 2,5 điểm)1. This room is cleaned (by them) everyday (by them).2. Anne is not as tall as Mary (is).3. What about watching film now?4. Tom invited Mary (to have to drink) some coffee.5. The man whose name cannot remember forget phoned me last night. Yêu cầu viết đúng cấu trúc chính.- Nếu sai lỗi thì trừ số điểm.- Nếu sai lỗi trở lên không tính điểm câu đó.TỔNG ĐIỂM: 10Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.