ĐỀ THI KSCL HKI NĂM HỌC 2018-2019 môn lịch sử 10 mã đề 104

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2019-01-06 22:27:10 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

GIÁO ĐÀO HÀ TĨNHỞ ẠTR NG THPT KỲ ANHƯỜMã thi: 104ề THI KSCL KỲ IỀ ỌMôn: CH 10Ị ỬTh gian làm bài: 45 phút; ờ(24 câu tr nghi m)ắ ệH tên thí sinh:..................................................................... báo danh: .............................ọ ốCâu 1: đi chinh tr cac qu gia ph ng Đông laă ươA. mang tính ch quân ch chuyên, ng hoaâ ôB. mang tính ch quân ch chuyên châ êC. mang tính ch quân ch hi nâ êD. mang tính ch dân ch ng hoaâ ôCâu 2: Ai la ng lên ngôi Hoang ra nha Minh?ườ ậA. Lý Thànhự B. Chu Nguyên Ch ngươ C. Ngô Qu ngả D. Lý UyênCâu 3: Trong ch Trung ng tri nao xem la giai đo th ng nh va ươ ượ ấth nh ng nh t?i ượ ấA. ng tri Mô-gônươ B. ng tri Hác-saươ ềC. ng tri giáo Đê-liươ D. ng tri Gúp-taươ ềCâu 4: ng đông nh xã ph ng Đông la ng nao?ự ượ ươ ớA. Nông dân công xã B. Nông dân doự C. Nô .ệ D. Nông nôCâu 5: Bi hi phat tri Ph giao th ng laê ướ ườA. các nhà đã tim ng sang Chăm pa tim hi giáo lý Ph tư ươ âB. các nhà đã tim ng sang Phu Nam tim hi giáo lý Ph tư ươ âC. các nhà đã tim ng sang tim hi giáo lý Ph tư ươ âD. các nhà đã tim ng sang Vân Nam tim hi giáo lý Ph tư ươ âCâu 6: Tinh ch ch phong ki Tây Âu th trung laấ aA. phong ki âquy n.ề B. phong ki phân êquy n.ề C. quân ch hi n.u D. dân ch ch nôu uCâu 7: đi kinh dân Hy iă laA. ông nghi p.ệ C. công ngh p.u B. ông nghi và th công nghi p.ệ D. công và th ng i.u ươ aCâu 8: Ch phong ki Trung Qu nh cao tri nao?ế ướ aA. Nhà Thanh B. Nhà Minh C. Nhà ngươ D. Nhà nâCâu 9: Nh ng công trình ki trúc nên dang oai nghiêm, hoanh trang va thi th c, ựđó la đi ngh thu qu gia nao?ă aA. Rô-ma. B. Hi pa C. Đô D. Trung Qu cốCâu 10: ch do ng ph ng Đông ra lai ườ ươ ọA. ch Pháp.ị B. ch.ị C. ng ch.ươ D. ông ch.ịCâu 11: Do đâu th Gúp-ta nhi ngôi chùa hang xây ng?ờ ượ ựA. xây ng nhi chua át tà maự ượB. ng ta nghĩ tín ng ngươ ưỡC. ph truy bá ng rãia ượ ôD. truy bá, long tôn sung Ph dân chúnga uCâu 12: ng nao gi vai trò quan tr ng nh cac th qu trong cac qu gia ượ iTrung i?ảA. Nô lệ B. Th ng nhânươ C. Binh dân D. Th dânịCâu 13: Ch ru ng ti ng th nha ng laế ướ ườ Trang Mã thi 132ềA. ch công đi nê B. ch ch đi nê C. ch quân đi nê D. ch lĩnh canhê ôCâu 14: Lý ch, Ph ch la ba nha th th nao Trung Qu c?a ướ ôA. Th nhà nơ B. Th nhà Hánơ C. Th nhà ngơ ươ D. Th nhà ngơ ốCâu 15: dân Ph ng Đông sinh ng ch ng ngh gì?ư ươ ềA. th công nghi pu B. Tr ng tr t, chăn ọnuôi. C. Nông nghi pệ D. Th ng nghi p.ươ ệCâu 16: Cac qu gia ph ng Đông hình thanh ươ ượ ởA. các dong sông châu và vung ven bi Trung iư ảB. các dong sông châu Mĩư ởC. vung ven bi Trung iê ảD. các dong sông châu Á, châu Phiư ởCâu 17: ng giai th ng tr cac qu gia ph ng Đông laứ ươA. ng tăng lâ B. Vua chuyên chê C. Pha-ra-ông D. Thiên tửCâu 18: Ph truy ba nh th vua nao ?a ượ ướ ộA. Bim-bi-sa-ra B. A-sô-ca C. A-c -baơ D. Gup-taCâu 19: Cac ng chinh trong xã ph ng Đông laầ ươA. Vua, quý c, nô lô B. Ch nô, nông dân do, nô lu ệC. Quý c, quan i, nông dân công xãô D. Nô quí c, nông dân công xã.ệ ôCâu 20: ng xu ch trong cac lãnh phong ki la ai?ự ượ ếA. Nô .ệ B. Nông dân do.ự C. Nông nô. D. Lãnh chúa phong ki n.êCâu 21: đi Th qu Trung la gì?ă ảA. Trung nhi qu gia có thành th .ở ịB. Trung có nhi thành th qu giaô .C. Trung thành th có nhi qu gia.ở ốD. Trung thành th là riêng.ở ướCâu 22: Lãnh chúa phong ki Tây Âu có ngu tế ừA. Nh ng ch nô Rômaữ B. Tăng lữC. Nh ng ng giàu cóữ ươ D. Quan i, quý vũ sĩ, quý tăng la ữCâu 23: Bi hi th nh trê kinh xã phong ki rung th ướ ờĐ ngườ laA. inh phát tri toàn di n, có nhi chính sách ti nông nghi pê ệB. nhi chính sách ti hoàn thi máy nhà cề ướC. hoàn thi máy nhà c, bành tr ng xâm lãnh thệ ướ ướ ượ ôD. kinh phát tri toàn di n, có nhi chính sách ti nông nghi p, th công nghi ệth ng nghi pươ ệCâu 24: Sau khi xâm chi Rô ma, ng Giéc man đã th hi chinh sach gì chinh tr ?ế ườ iA. Th tiêu máy nhà cũ, thành nhi ng qu i.u ướ ươ ớB. quy chi ph trong máy nhà i.ắ ướ ớC. Ti hành cách máy nhà theo ng dân ch .ê ướ ướ uD. ng Giéc man vào gi các ch quan tr ng trong máy Nhà cư ươ ướ---------------------------------------------------------- ----------Ế(Thí sinh không ng tài li u)ượ Trang Mã thi 132ề