ĐỀ THI KSCL HKI NĂM HỌC 2018-2019 môn lịch sử 10 mã đề 103

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2019-01-06 22:26:35 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

GIÁO ĐÀO HÀ TĨNHỞ ẠTR NG THPT KỲ ANHƯỜMã thi: 103ề THI KSCL KỲ IỀ ỌMôn: CH 10Ị ỬTh gian làm bài: 45 phút; ờ(24 câu tr nghi m)ắ ệH tên thí sinh:..................................................................... báo danh: .............................ọ ốCâu 1: Tác ph ngh thu it ng th gi "Ng sĩ ném đĩa, Th Mi-lô" ườ ủn nào?ướA. Hi p.ạ B. Rô-ma. C. .Ấ D. Trung Qu c.ốCâu 2: Sau khi xâm chi Rô-ma, ng Giéc man đã th hi chính sách gì kinh ?ế ườ ếA. Phát tri kinh nhiên, p, túc.ể ựB. Chia ru ng cho ng Rô-ma và ng Giéc man ng nhau.ộ ườ ườ ằC. Tìm cách ph kinh qu Rô-ma cũ.ụ ốD. Chi ru ng ch nô Rô-ma chia cho nhau.ế ồCâu 3: Nét săc và nh ng tri Gup-ta là gì?ặ ươ ộA. th ng nh tr i, vào th kì phát tri cao.ắ ượ ướ ểB. nh hình và phát tri văn hóa truy th ng .ự ộC. ng tri Gup-ta có vua qua 150 quy n.ươ ềD. ph phát tri nh th Gup-ta.ạ ướ ờCâu 4: Thành th Tây Âu trung ra có tác ng nh th nào vong các ủlãnh phong ki n?ị ếA. Thúc kinh lãnh phát tri n.ẩ B. Làm cho lãnh thêm phong phú.ịC. Kìm hãm phát tri kinh lãnh a.ự D. Ti làm tiêu vong các lãnh a.ề ịCâu 5: Nh ng ng quan xu ch nghĩa th Minh đã xu hi ướ ệnh th nào?ư ếA. quan ng.ế aB. Th hi chính sách quân đi n.ự ềC. Hình thành các công ng th công, thành th ng.ưở ượ ộD. Chính sách Tô, Dung, Đi u.ệCâu 6: Ch quân đi Trung Qu th ng có nghĩa gì?ế ườA. công và ru ngb hoang chia cho nông dân.ấ oB. ru ng nhà giàu chia cho nông dân nghèo.ấ ủC. ru ng ch đi chia cho nông dân.ấ ềD. ru ng quan i, ch chia cho nông dân.ấ ủCâu 7: Trong các qu gia Hi và Rô-ma, giai nào tr thành ng lao ng ượ ộchính làm ra nhi nh cho xã i?ủ ộA. Ch nô.ủ B. Nông dân. C. Quý c.ộ D. Nô .ệCâu 8: đi kinh các qu gia ph ng Đông làặ ươA. tr ng tr chăn nuôi công th ng.ồ ươB. săn t, hái tr ng tr và chăn nuôi.ắ ượ ọC. ngh nông làm c.ấ ốD. phát tri các ngành kinh .ể ếCâu 9: Bi hi chính sách ngo th ng làê ướ ườA. Thân thi các xung quanh.ệ ướB. bành tr ng ng lãnh th chi vung Mông, Tây c, Tri Tiên, An Nam.ướ ềC. Bành tr ng lãnh th quan ng.ướ aD. bành tr ng ng lãnh th chi vung Tr ng Giang, sông Châu, Tri Tiên.ướ ườ ềCâu 10: Ch vi tiên ng ph ng Đông làữ ườ ươ Trang Mã thi 103ềA. ch ng ý.ư ượ B. ch ng hình.ư ượ C. ch ng Thanh.ư ượ D. ch La mã.ưCâu 11: Nh ng ng nào không ph ia là nô trong xã ph ng Đông?ệ ươA. Tu binh chi tranhủ B. Nông dân nghèo không tr na ượ ợC. trong nhà quý cầ D. Nông dân công xãCâu 12: Vì sao nhà Thanh th hi chính sách quan ng?ự aA. Th hi ch Trung Qu c.ể B. dàng ki soát phong trào dân chúng.ê ểC. ích cho nhân dân Trung Qu c.a D. Nh ngăn ch xâm nh ph ng ươTây.Câu 13: Nh ng phát minh thành thu văn hóa Trung Qu th phong ki làữ ếA. gi y, thu in, la bàn, thu súng.ấ B. thu súng, la bàn, gi y.ố ấC. gi y, thu in, t.ấ D. thu in, thu súng.y ốCâu 14: Ti là ch quanế ứA. tr ph ngữ ươ B. các mi biên ngấ ươ .C. ph trách ng th o.ụ ươ D. ph trách dân binhụ .Câu 15: ng tri Gúp-ta do ai sáng p?ươ ậA. Gúp-ta sáng p.ậ B. A-c -ba sáng p.ơ C. Bim-bi-sa-ra sáng p.ậ D. A-sô-ca sáng p.ậCâu 16: Vì sao trong th ng Ai th hình c?ờ ườ ọA. Ph đo ru ng và các hình xây tháp.a ểB. Ph đo ru ng và chia cho nông dân.a ấC. Ph tính toán các công trình ki trúc.a ếD. Ph các hình xây tháp và tính di tích nhà .a ởCâu 17: Ai là ng lên ngôi Hoàng ra nhà ườ ngườ ?A. Ngô Qu ng.a B. Lý Uyên. C. Lý Thành.ự D. Chu Nguyên Ch ng.ươCâu 18: Trong xã phong ki nộ Tây Âu nh ng giai nào?ồ aA. Lãnh chúa và nông dân doự B. Ch nô và nô .ủ ệC. Lãnh chúa và nông nô. D. ch và nông dân.ị ủCâu 19: Nh ng thành ngh thu văn hóa trung Qu th phong ki nữ ếA. Lý Tr ngạ ườ Thành, Kim tháp, Thành Ba-bi-lon, ng Ph t.ư ượ ậB. Lý Tr ng Thanh, Cung đi kính, ng Ph ng ng th ch.ạ ườ ượ ạC. Thành Ba-bi-lon, ném đia, Lý Tr ng Thành.ự ườD. Lý Tr ng Thành, Cung đi cung, ném đia.ạ ườ yCâu 20: Ph lãnh th các ph ng Tây hình thành trên nh ng vùng ướ ươ ượ ữđ nào?ấA. ng ng.ồ B. Núi. C. Núi và cao nguyên. D. Cao nguyên.Câu 21: Ng nào đã tính năm có 365 ngày và 1/4, nên nh tháng có 30 ườ ướ ượ ộngày và 31 ngày, riêng tháng hai có 28 ngày?A. Trung Qu c.ố B. Hi p.ạ C. Ai p.ậ D. Rô-ma.Câu 22: Ph giáo Trung Qu th nh hành nh vào th nào?ậ ờA. Th Hán.ờ B. Th ng.ờ ườ C. Th Minh.ờ D. Th Thanh.ờCâu 23: kinh xã phong ki Tây Âu là gì?ơ ếA. Kinh nông nghi đóng kín trong các lãnh phong ki n.ế ếB. Ngh nông tr ng lúa và chăn nuôi gia súc.ề ướC. Ngh nông tr ng lúa c.ề ướD. Kinh nông nghi đóng kín trong các công xã nông thôn.ế ệCâu 24: Vì sao là nông ch?ọ ịA. Vì năm chia thành 365 ngày.ộ B. Vì do ng dân công ườ xã ra.ạC. Vì đáp ng nhu su nông nghi p.ư D. Căn vào hi ng nhiên.ư ượ ự---------------------------------------------------------- ----------Ế Trang Mã thi 103ề