ĐỀ THI KSCL HKI NĂM HỌC 2018-2019 môn lịch sử 10 mã đề 102

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2019-01-06 22:25:57 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

GIÁO ĐÀO HÀ TĨNHỞ ẠTR NG THPT KỲ ANHƯỜMã thi: 102ề THI KSCL KỲ IỀ ỌMôn: CH 10Ị ỬTh gian làm bài: 45 phút; ờ(24 câu tr nghi m)ắ ệH tên thí sinh:..................................................................... báo danh: .............................ọ ốCâu 1: ng đông nh xã ph ng Đông là ng nào?ự ượ ươ ớA. Nô .ệ B. Nông dân doự C. Nông dân công xã D. Nông nôCâu 2: đi chinh tr cac qu gia ph ng Đông làă ươA. mang tính ch quân ch chuyên châ êB. mang tính ch quân ch hi nâ êC. mang tính ch quân ch chuyên, ng hoaâ ôD. mang tính ch dân ch ng hoaâ ôCâu 3: Cac qu gia ph ng Đông hình thành ươ ượ ởA. các dong sông châu và vùng ven bi Trung iư ảB. các dong sông châu Mĩư ởC. vùng ven bi Trung iể ảD. các dong sông châu Á, châu Phiư ởCâu 4: Bi hi phat tri Ph giao th ng làê ướ ươA. các nhà đã tim ng sang Chăm pa tim hi giáo ly Ph tư ươ âB. các nhà đã tim ng sang Phù Nam tim hi giáo ly Ph tư ươ âC. các nhà đã tim ng sang tim hi giáo ly Ph tư ươ âD. các nhà đã tim ng sang Vân Nam tim hi giáo ly Ph tư ươ âCâu 5: ng xu ch trong cac lãnh phong ki là ai?ự ượ ếA. Nông nô. B. Nô .ệ C. Lãnh chúa phong ki n.ê D. Nông dân do.ựCâu 6: Do đâu th Gúp-ta nhi ngôi chùa hang xây ng?ơ ượ ựA. xây ng nhi chùa át tà maự ượB. ph truy bá ng rãia ượ ôC. truy bá, long tôn sùng Ph dân chúnga uD. ng ta nghĩ tín ng ngươ ưỡCâu 7: Sau khi xâm chi Rô ma, ng Giéc man đã th hi chinh sach gì chinh tr ?ế ươ iA. Ti hành cách máy nhà theo ng dân ch .ê ướ ướ uB. quy chi ph trong máy nhà i.ắ ướ ớC. Th tiêu máy nhà cũ, thành nhi ng qu i.u ướ ươ ớD. ng Giéc man vào gi các ch quan tr ng trong máy Nhà cư ươ ướCâu 8: ng nào gi vai trò quan tr ng nh cac th qu trong cac qu gia ượ iTrung i?ảA. Binh dân B. Nô lệ C. Th ng nhânươ D. Th dânịCâu 9: ch do ng ph ng Đông ra lài ươ ươ ọA. ch Pháp.ị B. ch.ị C. ng ch.ươ D. ông ch.ịCâu 10: Nh ng công trình ki trúc nên dang oai nghiêm, hoành trang và thi th c, ựđó là đi ngh thu qu gia nào?ă ạA. Đô B. Trung Qu cố C. Hi pa D. Rô-ma.Câu 11: Cac ng chinh trong xã ph ng Đông làầ ươA. Ch nô, nông dân do, nô lu B. Vua, quy c, nô lô ệC. Quy c, quan i, nông dân công xãô D. Nô quí c, nông dân công xã.ệ ôCâu 12: Bi hi th nh trê kinh xã phong ki rung th ướ ơĐ ngươ là Trang Mã thi 102ềA. inh phát tri toàn di n, co nhi chính sách ti nông nghi pê ệB. nhi chính sách ti hoàn thi máy nhà cề ướC. hoàn thi máy nhà c, bành tr ng xâm lãnh thệ ướ ướ ượ ôD. kinh phát tri toàn di n, co nhi chính sách ti nông nghi p, th công nghi ệth ng nghi pươ ệCâu 13: Lý ch, Ph ch là ba nhà th th nào Trung Qu c?ạ ướ ôA. Th nhà nơ B. Th nhà Hánơ C. Th nhà ngơ ươ D. Th nhà ngơ ốCâu 14: Tinh ch ch phong ki Tây Âu th trung làấ ạA. quân ch hi n.u B. phong ki phân êquy n.ề C. dân ch ch nôu D. phong ki âquy n.ềCâu 15: Ai là ng lên ngôi Hoàng ra nhà Minh?ươ âA. Ly Uyên B. Ngô Qu ngả C. Ly Thànhự D. Chu Nguyên Ch ngươCâu 16: Ph truy ba nh th vua nào ?ạ ượ ướ ộA. Bim-bi-sa-ra B. A-sô-ca C. A-c -baơ D. Gup-taCâu 17: dân Ph ng Đông sinh ng ch ng ngh gì?ư ươ ềA. Tr ng tr t, chăn nuôi.ồ B. Nông nghi pệ C. Th ng nghi p.ươ D. th công nghi pu ệCâu 18: đi Th qu Trung là gì?ă ảA. Trung nhi qu gia co thành th .ở ịB. Trung co nhi thành th qu giaô .C. Trung thành th co nhi qu gia.ở ốD. Trung thành th là riêng.ở ướCâu 19: Ch phong ki Trung Qu nh cao tri nào?ế ướ ạA. Nhà Minh B. Nhà ngươ C. Nhà nầ D. Nhà ThanhCâu 20: Trong ch Trung ng tri nào xem là giai đo th ng nh và ươ ượ ấth nh ng nh t?i ượ ấA. ng tri giáo Đê-liươ B. ng tri Mô-gônươ ôC. ng tri Hác-saươ D. ng tri Gúp-taươ ềCâu 21: đi kinh dân Hy iă làA. ông nghi p.ệ C. công ngh p.u B. ông nghi và th công nghi p.ệ D. công và th ng i.u ươ aCâu 22: ng giai th ng tr cac qu gia ph ng Đông làứ ươA. Pha-ra-ông B. Vua chuyên chê C. Thiên tử D. ng tăng lầ ữCâu 23: Lãnh chúa phong ki Tây Âu có ngu tế ừA. Nh ng ch nô Rômaữ B. Quan i, quy vũ sĩ, quy tăng la ữC. Tăng lữ D. Nh ng ng giàu coữ ươCâu 24: Ch ru ng ti ng th nhà ng làế ướ ươ A. ch quân đi nê B. ch công đi nê C. ch lĩnh canhê D. ch ch đi nê ề---------------------------------------------------------- ----------Ế(Thí sinh không ng tài li u)ượ Trang Mã thi 102ề