ĐỀ THI KSCL HKI NĂM HỌC 2018-2019 môn lịch sử 10 mã đề 101

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2019-01-06 22:25:23 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

GIÁO ĐÀO HÀ TĨNHỞ ẠTR NG THPT KỲ ANHƯỜMã thi: 101ề THI KSCL KỲ IỀ ỌMôn: CH 10Ị ỬTh gian làm bài: 45 phút; ờ(24 câu tr nghi m)ắ ệH tên thí sinh:..................................................................... báo danh: .............................ọ ốCâu 1: Ch quân đi Trung Qu th ng có nghĩa gì?ế ườA. ru ng quan i, ch chia cho nông dân.ấ ủB. ru ng nhà giàu chia cho nông dân nghèo.ấ ủC. ru ng ch đi chia cho nông dân.ấ ềD. công và ru ngb hoang chia cho nông dân.ấ ỏCâu 2: Tác ph ngh thu it ng th gi "Ng sĩ ném đĩa, Th Mi-lô" ườ ủn nào?ướA. Hi p.ạ B. .Ấ C. Rô-ma. D. Trung Qu c.ốCâu 3: Vì sao là nông ch?o iA. Căn vào hi ng nhiên.ư ươ B. Vi do ng dân công ươ xa ra.ạC. Vi đáp ng nhu su nông nghi p.ư D. Vi năm chia thành 365 ngày.ộCâu 4: ng tri Gúp-ta do ai sáng p?ươ ậA. Gúp-ta sáng p.ậ B. A-sô-ca sáng p.ậ C. A-c -ba sáng p.ơ D. Bim-bi-sa-ra sáng p.ậCâu 5: Sau khi xâm chi Rô-ma, ng Giéc man đã th hi chính sách gì kinh ?ế ườ ếA. Chia ru ng cho ng Rô-ma và ng Giéc man ng nhau.ộ ươ ươ ằB. Chi ru ng ch nô Rô-ma chia cho nhau.ế ồC. Tim cách ph kinh qu Rô-ma cũ.ụ ốD. Phát tri kinh nhiên, p, túc.ể ưCâu 6: kinh xã phong ki Tây Âu là gì?ơ ếA. Ngh nông tr ng lúa c.ề ướB. Kinh nông nghi đóng kín trong các công xa nông thôn.ế êC. Kinh nông nghi đóng kín trong các lanh phong ki n.ế ếD. Ngh nông tr ng lúa và chăn nuôi gia súc.ề ướCâu 7: Nét săc và nh ng tri Gup-ta là gì?ặ ươ ộA. th ng nh tr i, vào th ki phát tri cao.ắ ươ ướ ểB. ng tri Gup-ta có vua qua 150 quy n.ươ ềC. nh hinh và phát tri văn hóa truy th ng .ư ộD. ph phát tri nh th Gup-ta.ạ ướ ơCâu 8: Nh ng ng quan xu ch nghĩa th Minh đã xu hi ướ ệnh th nào?ư ếA. Th hi chính sách quân đi n.ư ềB. quan ng.ế aC. Chính sách Tô, Dung, Đi u.êD. Hinh thành các công ng th công, thành th ng.ưở ươ ộCâu 9: Nh ng ng nào không ph ia là nô trong xã ph ng Đông?ệ ươA. Tù binh chi tranhủ B. Nông dân công xaC. trong nhà quý câ D. Nông dân nghèo không tr na ươ ơCâu 10: đi kinh các qu gia ph ng Đông làặ ươA. săn t, hái tr ng tr và chăn nuôi.ắ ươ ọB. phát tri các ngành kinh .ể ếC. ngh nông làm c.ấ Trang Ma thi 101ềD. tr ng tr chăn nuôi công th ng.ồ ươCâu 11: Ng nào đã tính năm có 365 ngày và 1/4, nên nh tháng có 30 ườ ướ ượ ộngày và 31 ngày, riêng tháng hai có 28 ngày?A. Rô-ma. B. Trung Qu c.ố C. Ai p.ậ D. Hi p.ạCâu 12: Bi hi chính sách ngo th ng làê ướ ườA. bành tr ng ng lanh th chi vùng Mông, Tây c, Tri Tiên, An Nam.ướ ềB. Thân thi các xung quanh.ê ướC. Bành tr ng lanh th quan ng.ướ aD. bành tr ng ng lanh th chi vùng Tr ng Giang, sông Châu, Tri Tiên.ướ ươ ềCâu 13: Ai là ng lên ngôi Hoàng ra nhà ườ ngườ ?A. Chu Nguyên Ch ng.ươ B. Lý Uyên. C. Lý Thành.ư D. Ngô Qu ng.aCâu 14: Trong các qu gia Hi và Rô-ma, giai nào tr thành ng lao ng ượ ộchính làm ra nhi nh cho xã i?ủ ộA. Ch nô.ủ B. Nông dân. C. Quý c.ộ D. Nô .êCâu 15: Ch vi tiên ng ph ng Đông làữ ườ ươ ạA. ch La ma.ư B. ch ng hinh.ư ươ C. ch ng Thanh.ư ươ D. ch ng ý.ư ươCâu 16: Vì sao trong th ng Ai th hình c?ờ ườ oA. Ph đo ru ng và các hinh xây tháp.a ểB. Ph đo ru ng và chia cho nông dân.a ấC. Ph tính toán các công trinh ki trúc.a ếD. Ph các hinh xây tháp và tính di tích nhà .a ởCâu 17: Nh ng phát minh thành thu văn hóa Trung Qu th phong ki làữ ếA. thu in, thu súng.y B. gi y, thu in, t.ấ êC. thu súng, la bàn, gi y.ố D. gi y, thu in, la bàn, thu súng.ấ ốCâu 18: Trong xã phong ki nộ Tây Âu nh ng giai nào?ồ aA. Lanh chúa và nông dân doư B. Ch nô và nô .ủ êC. ch và nông dân.ị D. Lanh chúa và nông nô.Câu 19: Nh ng thành ngh thu văn hóa trung Qu th phong ki nữ ếA. Lý Tr ngạ ươ Thành, Kim tháp, Thành Ba-bi-lon, ng Ph t.ư ươ ậB. Lý Tr ng Thanh, Cung đi kính, ng Ph ng ng th ch.ạ ươ ươ ạC. Thành Ba-bi-lon, ném đia, Lý Tr ng Thành.ư ươD. Lý Tr ng Thành, Cung đi cung, ném đia.ạ ươ yCâu 20: Ph lãnh th các ph ng Tây hình thành trên nh ng vùng ướ ươ ượ ữđ nào?ấA. ng ng.ồ B. Núi và cao nguyên. C. Núi. D. Cao nguyên.Câu 21: Thành th Tây Âu trung ra có tác ng nh th nào vong các ủlãnh phong ki n?i ếA. Thúc kinh lanh phát tri n.ẩ B. Kim ham phát tri kinh lanh a.ư ịC. Ti làm tiêu vong các lanh a.ề D. Làm cho lanh thêm phong phú.ịCâu 22: Ph giáo Trung Qu th nh hành nh vào th nào?ậ ờA. Th Hán.ơ B. Th ng.ơ ươ C. Th Minh.ơ D. Th Thanh.ơCâu 23: Vì sao nhà Thanh th hi chính sách quan ng?ự aA. Th hi ch Trung Qu c.ể B. ích cho nhân dân Trung Qu c.a ốC. Nh ngăn ch xâm nh ph ng ươTây. D. dàng ki soát phong trào dân chúng.ê ểCâu 24: Ti là ch quanế ứA. ph trách dân binhụ B. ph trách ng th oụ ươ .C. các mi biên ngấ ươ D. tr ph ngữ ươ .----------------------------------------------- Trang Ma thi 101ề----------- ----------Ế Trang Ma thi 101ề