ĐỀ THI KSCL HKI NĂM HỌC 2018-2019 môn GDCD 12 mã đề 004

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2019-01-06 22:16:07 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

GIÁO ĐÀO OỞ HÀ TĨNHTR NG THPT KỲ ANHƯỜMã thi: 004ề THI KSCL KỲ NĂM 2018-2019Ề ỌMôn :GDCD 12Th gian làm bài: 45 phút; ờ(40 câu tr nghi m)ắ ệ(Thí sinh không ng tài li u)ượ ệH tên thí sinh:..................................................................... báo danhố .............................Câu 1: Pháp lu nhà ngậ ượ ướ ụA. nh ph ng ti hi nh nh qu .ư ươ ếB. nh công thù Nhà c.ư ướC. nh chính sách th hi quan đi chính tr ng.ư ảD. nh ph ng ti hi nh qu lý xã i.ư ươ ộCâu 2: Quy lao ng là quy công dân do ng lao ng mình tìm ượ ểki m, ch vi làm,ế ệA. làm vi theo quy nh pháp lu tệ ậB. làm vi gì nh đem ích.ấ ợC. làm vi theo yêu doanh nghi p.ệ ệD. làm vi theo yêu u, thích cá nhân.ệ ởCâu 3: Khi nghiên ngu ra pháp lu t, kh ng nh nào sau đây là sai?ứ ịA. Pháp lu ch xu hi trong ch công xã nguyên th y.ậ ủB. Pháp lu ngu xã i, do các thành viên trong xã th hi n.ậ ệC. Pháp lu ra cùng ch hình thành và nhà c.ậ ướD. Pháp lu ra trong xã th lên cao.ậ ấCâu 4: Ng ch ng khi bán xe tô là tài chung kinh doanhườ ưA. không bàn vì ti mua xe ch do ch ng làm ra.ầ ồB. bàn nh ng ch ng quy nh vì bàn i.ạ ộC. không bàn vì dù là tài chung nh ng ng tên ch xe là ch ng.ầ ồD. ph ng vì đây là tài chung trong hôn nhân.ả ượ ảCâu 5: Giáo và ng ch là ph ng th th hi aụ ưỡ ươ ủA. c.ạ B. tôn giáo. C. pháp lu t.ậ D. phong quán.ụ ậCâu 6: Công dân bình ng trong th hi quy lao ng có nghĩa là công dânẳ ọA. có quy làm vi theo quy nh pháp lu t.ề ậB. có tay ngh có quy làm vi theo quy nh pháp lu t.ề ậC. 16 tu tr lên có quy làm vi theo quy nh pháp lu t.ừ ậD. 18 tu tr lên có quy làm vi theo quy nh pháp lu t.ừ ậCâu 7: ng vi ph lu giao thông, gây ch ng là đã vi ph pháp lu tộ ườ ườ ậA. lu t.ỷ B. dân .ựC. hành chính và hình .ự D. hình .ựCâu 8: Em 15 tu i, nhi dùng dao đe em sinh THCS đòi ti n. Đây là hành vi ấnghiêm tr ng theo quy nh lu hình Em sọ ẽA. không vì ng 16 tu ch ch trách nhi hình ph bi nghiêm ườ ướ ệtr ng.ọB. không vì ch thành niên.ị ưC. vì tu ch trách hi hình ph nghiêm tr ng do ý.ị ốD. vì ng 15 tu tr lên ph ch trách nhi ph m.ị ườ ạCâu 9: sinh 15 tu i, do tr nên đã vô cho xe đèn nh ng ch gây tai n. ượ ạC nh sát giao thông đãảA. nh nh và cho đi.ắ ởB. ph hành chính ng ti n.ử ềC. ph hành chính ng ti và gi xe.ử Trang Mã thi 004D. gi xe và thông báo nhà tr ng.ữ ườCâu 10: kỳ công dân nào vi ph pháp lu ph ch trách nhi pháp lýấ ệA. hành vi do ý, gây qu bi nghiêm tr ng.ề ọB. hành vi mình và ph ch lý theo quy nh pháp lu t.ề ậC. hành vi do ý, gây qu nghiêm tr ng.ề ọD. hành vi do ý, gây qu nghiêm tr ng.ề ọCâu 11: Tu ch hoàn toàn trách nhi pháp lý hành vi vi ph pháp lu do mình gây ra là tổ ừA. 16 tu tr lên.ủ B. 18 tu tr lên.ổ C. 16 tu tr lên.ổ D. 18 tu tr lên.ủ ởCâu 12: Pháp lu là ph ng ti công dân th hi và quy và ích pháp ươ ủmình là nói vềA. vai trò pháp lu t.ủ ậB. tr ng pháp lu t.ặ ậC. ch pháp lu t.ả ậD. quan pháp lu xã i.ố ộCâu 13: ch ng tranh lu vi có quy th ch tài riêng ượ ủch ng vay ngân hàng không?ồ ạA. quy vì tài riêng đã thành tài chung trong hôn nhân.ợ ượ ảB. không có quy vì đó là tài riêng ch ng.ợ ồC. quy vì tài ch ng cũng là .ợ ượ ợD. quy vì tài đó ch đang qu lý, cho thuê.ợ ượ ảCâu 14: Sau khi th lu sôi p, th cô GDCD kh ng nh căn ch ban hành ểLu Giáo làậ ụA. Quy nh tr ng Giáo và Đào o.ế ưở ạB. Ngh quy ng Giáo c.ị ụC. Lu Ban hành các văn quy ph pháp lu t.ậ ậD. Hi pháp.ếCâu 15: Ng 15 tu i, có ng trong tài kho cá nhân. Ng mu mình mua nhà ườ ườ ựđ Theo lu t, ng Aấ ườA. hoàn toàn th hi vì đã tu theo quy nh.ự ượ ịB. hoàn toàn mình th hi vì có tài riêng.ự ảC. ch th hi khi có gi ch ng nh không còn chung cha .ỉ ẹD. ch th hi khi có ng giám .ỉ ượ ườ ộCâu 16: ng kinh doanh hàng gi ng ít, song gây hoang mang trong lu n, làm thi tộ ườ ượ ệh cho nh ng ng xu hàng hóa t. Ng kinh doanh đó đã vi ph pháp lu tạ ườ ườ ậA. hành chính và hình .ự B. hành chính.C. dân .ự D. lu t.ỷ ậCâu 17: Ng lao ng bao nhiêu tu thì giao ng lao ng?ườ ượ ộA. 18 tu tr ởlên. B. 18 tu tr lên.ừ C. 16 tu tr ởlên. D. 15 tu tr ởlên.Câu 18: Anh có căn là tài riêng và không nh vào tài chung khi hôn. Khi bán, có ếc ki tr pháp lu không?ầ ướ ậA. n, vì có quy trong kh tài riêng ch ng.ấ ồB. n, vì khi hôn tài riêng tr thành tài chung.ấ ảC. Không n, vì anh là ch có quy quy nh.ầ ịD. Không n, vì đây là tài riêng anh theo lu nh.ầ ịCâu 19: trong nh ng bi hi bình ng trách nhi pháp lý là khi Tòa án xét xộ ửA. ph căn vào ng giàu nghèo ng xét .ả ườ ửB. ph căn vào trình ng xét .ả ườ ửC. không ph thu vào ng xét là ai, gi ch gì.ụ ườ ụD. ph căn vào ch ng xét .ả ườ ửCâu 20: Đi ki kinh doanh nh nhau thì doanh nghi có nghĩa về ụA. đóng thu nh nhau, tr doanh nghi nhà c.ế ướ Trang Mã thi 004B. đóng thu nh nhau, không phân bi .ế ửC. đóng thu nh nhau, tr doanh nghi thành năm.ế ậD. đóng thu nh nhau, không hoàn nh, đi ki nế ệCâu 21: Mai Văn và Lê Th 12 đã gây th ng tích cho ng khác. Vi ki sát đã ươ ườ ểd ki hình ph cho sinh:ự ọA. 20 tháng và 14 tháng vì có nghèo.ả ộB. 12 tháng và tháng vì gi Hả ơC. không giam gi 24 tháng.ả ữD. 24 thángvà 18 tháng vì là .ả ữCâu 22: Tr ng nào không th hi ng kh ?ườ ườ ấA. Bi ch ng có ph ngăn ch ng đó tr .ế ườ ườ ốB. Bi ch ng ph ,c ngay ng đó không tr cế ườ ườ ượC. ch ng kh ng nh ng chu ph nghiêm tr ng.ủ ườ ọD. Có căn kh ng nh ng chu ph nghiêm tr ng .ứ ườ ọCâu 23: Pháp lu là ph ng ti thù th hi và các giá tr khi các giá trậ ươ ịđ ti tr thànhạ ởA. các quy ph pháp lu t.ạ B. truy th ng dân và tri th nhân lo i.ề ạC. các ng làng, xã.ươ ướ D. giá tr văn hóa th i.ị ạCâu 24: Vi ph pháp lu là hành vi trái pháp lu t, có i, do ng có năng trách nhi pháp lý ườ ệth hi n,ự ệA. xâm ph các quan dân pháp lu .ạ ượ ệB. xâm ph các quan giai pháp lu .ạ ượ ệC. xâm ph các quan xã pháp lu .ạ ượ ệD. xâm ph các quan kinh pháp lu .ạ ượ ệCâu 25: ng lao ng giao ng nói công vi th iợ ượ ờA. 12 tháng.ướ B. tháng.ướ C. tháng.ướ D. tháng.ướCâu 26: ng lao ng là th thu gi ng lao ng và ng ng lao ng vi ườ ườ ệlàmA. có tr công, đi ki lao ng và ch ngh ng i.ả ơB. có tr công, đi ki lao ng, quy và nghĩa bên.ả ỗC. có tr công và ch phát sinh trong quá trình lao ng.ả ộD. đi làm vi và các đi ki liên quan.ị ệCâu 27: 20 tu i, 17 tu cùng buôn bán ma túy. Tòa tuyên ph ng án tù chung thân. ườC ho ng, mình ch tu thành niên nên tù chung thân thì Nằ ếA. đa là 18 năm tù.ốB. ch áp ng bi pháp giáo c.ỉ ụC. ch qu ch ph ng.ỉ ươD. đa là 15 năm tù.ốCâu 28: quy tr ng trung ph thông có ph là văn quy ph pháp lu không?ộ ườ ậA. ph i, vì có các tr ng văn quy ph pháp lu t.ả ậB. ph i, vì đó là văn lu t.ả ướ ậC. không ph i, vì không do Qu ban hành.ả ộD. không ph i, vì không do quan nhà có th quy ban hành.ả ướ ềCâu 29: Anh không nhìn th đèn tín hi do tr và kém nên đã đèn Anh sấ ượ ẽA. lý lu t.ị ậB. không ph vì anh vô ý.ị ạC. ph vi ph hành chính.ị ạD. không lý vì do đi ki khách quan.ị ệCâu 30: Doanh nghi thu cho nhà là bi hi hình th cệ ướ ứA. thi hành pháp lu t.ậ B. ng pháp lu t.ử C. áp ng pháp lu t.ụ D. tuân th pháp lu t.ủ ậCâu 31: Do con tháng tu th ng xuyên đau, ch ngh nhi ngày làm vi c. Giám đã ườ ơph ng ch ng lao ng ch H. Giám đãươ Trang Mã thi 004A. sai lu t, vì ch không yêu ngh vi c.ậ ệB. đúng lu t, vì ch không đáp ng yêu lao ng.ậ ượ ộC. đúng lu t, vì ch không th hi đúng giao ng lao ng đã ký.ậ ộD. sai lu t, vì ch đang nuôi con 12 tháng tu i.ậ ướ ổCâu 32: Anh bán xe mà ch ng là vi ph pháp lu tạ ượ ượ ậA. hình .ự B. dân .ự C. lu t.ỷ D. hành chính.Câu 33: Công ty ph ng ch ng lao ng công nhân vì lý doơ ươ ốA. ch M, mang thai nên không th gian lao ng.ị ộB. anh B, do tai nên không còn kh lao ng.ạ ộC. anh nhi HIV, nh ng tâm lý ng lao ng.ị ưở ườ ộD. ch K, là ng theo Thiên chúa.ị ườ ạCâu 34: th ng quy chung do nhà ban hành và th hi ng ướ ượ ằquy nhà làề ướ ọA. c.ạ B. pháp lu t.ậ C. tín đi tôn giáo.ề D. quán.ậCâu 35: Quy nh ph hành vi vi ph lu giao thông nh sát là bi hi hình th cế ứA. ng pháp lu t.ử B. tuân th pháp lu t.ủ C. áp ng pháp lu t.ụ D. thi hành pháp lu t.ậCâu 36: Anh Hùng và ch Lan yêu nhau đã lâu nay quy nh ch đám thì anh Hùng ph nị ướ ảđ quy li t, lý do anh Hùng theo ph còn ch lan thì theo thiên chúa giáo.ố ạA. anh Hùng ph là đúngẹ ậB. Pháp lu ch cho phép hai ng cùng hôn. C. Hai ng có quy hôn ườ ườ ớnhau.C. anh Hùng ph nh là saiẹ ậCâu 37: Pháp lu ch trong xã nào trong ch ?ậ ửA. Phong ki n.ế B. Công xã nguyên th y.ủ C. Chi nô .ế D. ch nghĩa.ư ủCâu 38: ch Hi ta đã cóị ướA. Hi pháp các năm: 1956, 1959, 2013.ả ồB. Hi pháp các năm: 1956, 1959, 1980, 2013.ả ồC. Hi pháp các năm: 1946, 1959, 1980, 1992, 2013.ả ồD. Hi pháp các năm: 1946, 1959, 1976, 1980, 1992. 2013.ả ồCâu 39: Vì mu làm oai ra bè, sinh 12 đã dùng súng ch đe em ộl 10 đi tho ,hành vi Hớ ượ ủA. Vi ph quy ng công dân.ạ ượ ủB. Vi ph quy kh xâm ph thân th công dân.ạ ủC. Vi ph quy nh đo công dân.ạ ủD. Vi ph quy tính ng công dân.ạ ượ ủCâu 40: Ng kinh doanh không kinh doanh hàng là bi hi hình th cườ ứA. tuân th pháp lu t.ủ B. thi hành pháp lu t.ậ C. ng pháp lu t.ử D. áp ng pháp lu t.ụ ậ---------------------------------------------------------- ----------Ế Trang Mã thi 004