ĐỀ THI KSCL HKI NĂM HỌC 2018-2019 môn GDCD 12 mã đề 001

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2019-01-06 22:16:55 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

GIÁO ĐÀO TỞ HÀ TĨNHẠTR NG THPT KỲ ANHƯỜMã thi: 001ề THI KSCL HK1 NĂM 2018-2019Ề ỌTên môn: GDCD 12Th gian làm bài: 45 phút; ờ(40 câu tr nghi m)ắ ệ(Thí sinh không ng tài li u)ượ ệH tên thí sinh:..................................................................... báo danh .............................Câu 1: Ng lao ng bao nhiêu tu thì giao ng lao ng?ườ ượ ộA. 16 tu tr ởlên. B. 18 tu tr lên.ừ C. 15 tu tr ởlên. D. 18 tu tr ởlên.Câu 2: Ng lao ng thuê lúa, theo Lu thì th hi theo ngườ ượ ồA. ng nói th gian.ằ ờB. ng văn có giá tr pháp lý.ằ ịC. ng văn quy ng lao ng.ằ ườ ộD. ng nói vì đây là công vi theo mùa .ằ ụCâu 3: trú ch ng là doơ ồA. cha hai bên ch ng quy nh.ẹ B. ch ng bàn và quy nh.ợ ịC. ch ng quy nh vì gái ph theo ch ng.ồ D. cha gia đình ch ng quy nh.ẹ ịCâu 4: Trong th ng ngân hàng Vi Nam, ngân hàng nào ng quy mô ngành ngh và các ượ ềhình th kinh doanh?ứA. Ngân hàng có 100% ngoài.ố ướB. Ngân hàng thu nhà c.ộ ướC. Ngân hàng nhà và các ngân hàng có trên 50% nhà c.ướ ướD. các ngân hàng, không phân bi .ấ ửCâu 5: Quy nh Ch ch UBND xã lý hành vi gia đình vi chi công làế ấbi hi hình th cể ứA. ng pháp lu t.ử B. tuân th pháp lu t.ủ C. áp ng pháp lu t.ụ D. thi hành pháp lu t.ậCâu 6: Anh và ch nh hôn nh ng còn do vì ch không theo Thiên Chúa. ẹanh nh nhi ki góp và ch bi ch cách nào?ậ ượ ọA. Tr khi hôn, ch ph đăng ký theo ch ng.ướ ồB. ng cho đôi tr nhauồ ướC. Ch không theo cũng c, nh ng ph nguy nhà.ị ượ ởD. Ch sau khi hôn ph theo ch ng.ị ồCâu 7: Vì mu th hi mình, 12 đã dùng dao đe em sinh máy ượ ượl a. hành vi Kử ủA. vi ph quy nh đo tài công dân.ạ ủB. vi ph quy tính ng công dân.ạ ượ ủC. vi ph quy kh xâm ph thân th công dân.ạ ủD. vi ph quy ng công dân.ạ ượ ủCâu 8: Pháp lu không ph là ph ng ti công dân th hi và quy và ích ươ ợpháp mình khiủA. anh vi cáo dùng dao ch ti mình.ế ủB. ông giăng dây đi quanh nhà ch ng tr m.ệ ướ ộC. ch ngh và Tòa án xét cho ly hôn.ị ượ ửD. anh không ng lao ng có thai vào vi i.ử ạCâu 9: ng 18 tu i, có n, trình năng thì có thành doanh nghi không?ộ ườ ượ ệA. c, vì 17 tu tr lên thành doanh nghi p.ượ ượ ệB. Không c, vì ch hôn.ượ ếC. Không c, vì 18 tu tr lên thành doanh nghi p.ượ ượ Trang Mã thi 001D. c, vì 18 tu tr lên thành doanh nghi p.ượ ượ ệCâu 10: Anh không nhìn th đèn tín hi do tr và kém nên đã đèn Anh sấ ượ ẽA. ph vi ph hành chính.ị B. không ph vì anh vô ý.ị ạC. lý lu t.ị D. không lý vì do đi ki khách quan.ị ệCâu 11: Tr ng nào sau đây là vi ph quy kh xâm ph thân th công dân?ườ ủA. ng mà nghi ng ng đó là ph đang tr n.ắ ườ ườ ốB. ng mà ng đó đang có hành vi gi ng i.dù không cùng o.ắ ườ ườ ườ ạC. ng đang truy nã.ắ ườ ịD. ng đang tr ng dây cáp quang.ắ ườ ườCâu 12: Trong sinh gi nh trong kỳ thi Qu gia ngh khen th ng, thì sinh ượ ưở ọn nên th ngữ ưởA. nhi vì sinh khó thành tích nh sinh nam.ề ọB. nhi vì sinh ít thành tích.ề ượC. nhi vì sinh đu sinh nam.ề ọD. ng sinh nam vì thành tích nh nhau.ằ ưCâu 13: ng 15 tu ký ng mua nhà thì ngộ ườ ồA. không có hi pháp lý có ng di tr pháp lu t.ệ ườ ướ ậB. không có hi pháp lý, vì không có ng di tr pháp lu t.ệ ườ ướ ậC. có hi pháp lý vì ng 15 tu có đi ki giao t.ệ ườ ếD. có hi pháp lý vì đây là giao ch dân thông th ng.ệ ườCâu 14: Ông nhà thuê khi ch ch nhà ng ý. Ông đã vi ph lu dân vự ượ ềA. quy ng tài công dân.ề B. quy nh đo tài công dân.ề ủC. quy có tài công dân.ề D. quy chi tài công dân.ề ủCâu 15: Theo Lu Tr em, tu tr em làậ ẻA. 16 tu i.ướ B. 18 tu i.ướ C. 17 tu i.ướ D. 15 tu i.ướ ổCâu 16: Quy bình ng gi các dân xu phát tề ừA. quy công ng ng ng trên lãnh th Vi Nam.ề ườ ệB. quy con ng nói chung đang ng trên lãnh th Vi Nam.ề ườ ệC. quy con ng và quy bình ng công dân tr pháp lu t.ề ườ ướ ậD. quy bình ng công dân tr pháp lu t.ề ướ ậCâu 17: Tr ng nào không th hi ng kh p?ườ ườ ấA. Có căn kh ng nh ng chu ph nghiêm tr ng.ứ ườ ọB. ch ng kh ng nh ng chu ph nghiêm tr ng.ủ ườ ọC. Bi ch ng ph i, ngay ng đó không tr c.ế ườ ườ ượD. Bi ch ng có ph ngăn ch ng đó tr n.ế ườ ườ ốCâu 18: Theo thông tin Tòa án cao, tháng năm 2017, Tòa án các đã gi quy 320.513 ếv án các lo i. Vi lý nghiêm minh pháp lu đã kh ng nh, pháp lu là ph ng ti nụ ươ ệA. tuy nh nhà qu lý xã i.ệ ướ B. dàng nh nhà qu lý xã i.ễ ướ ộC. nh nhàng nh nhà qu lý xã i.ẹ ướ D. hi nh nhà qu lý xã i.ữ ướ ộCâu 19: Em 14 tu nh vào bán hàng cho hàng ng ng lao ng nguy n, ượ ệtr ti p. Theo Lu t, ng lao ng đó đã có hi pháp lý ch a?ự ưA. Có, vì đây là lao ng ph thông, gi lu cho phép.ộ ượ ậB. Có, vì em có đi ki ký ng lao ng.ủ ộC. Ch a, vì ng ch có ki cha em H.ư ẹD. Ch a, vì pháp lu không cho phép ng 14 tu lao ng.ư ườ ộCâu 20: 20 tu và 15 cùng gây th ng tích cho ng khác. Tòa kh ng nh đây là hành vi ườ ườ ịnghiêm tr ng. Trong phiên tranh lu n, Tòa nêu ra ph ng án cho N:ọ ươA. ch hình ph tù 18 tháng.ị ạB. không ph ch trách nhi hình .ả ựC. ch hình ph tù 12 tháng.ị ạD. ch hình ph không giam gi 18 tháng.ị Trang Mã thi 001Câu 21: Doanh nghi không ph ng ch ng lao ng vì lý do hôn, ượ ươ ếcó thai, ngh thai vàỉ ảA. nuôi con 18 tháng tu i.ướ B. nuôi con 12 tháng tu i.ướ ổC. nuôi con 36 tháng tu i.ướ D. nuôi con 24 tháng tu i.ướ ổCâu 22: Quy lao ng là quy công dân do ng lao ng mình tìm ượ ểki m, ch vi làm,ế ệA. làm vi theo yêu doanh nghi p.ệ B. làm vi theo quy nh pháp lu t.ệ ậC. làm vi theo yêu u, thích cá nhân.ệ D. làm vi gì nh đem ích.ấ ợCâu 23: Hành vi trái lu nào xác nh là có i?ậ ượ ỗA. Do su không ki tra xe, anh gây tai vì xe p.ơ ốB. Xe khách ch máy do xăng đông vì th ti quá nh nên gây tr giao thông.ế ởC. Do cành cây vào xe làm tay lái, anh đã gây tai n.ơ ạD. Xe anh đèn khi xe phía sau thúc.ượ ịCâu 24: Pháp lu nhà ngậ ượ ướ ụA. nh công thù Nhà c.ư ướB. nh ph ng ti hi nh qu lý xã i.ư ươ ộC. nh chính sách th hi quan đi chính tr ng.ư ảD. nh ph ng ti hi nh nh qu .ư ươ ếCâu 25: quan nào không có th quy ban hành văn quy ph pháp lu t?ơ ậA. Ban Th ng Qu i.Ủ ườ B. ban Nhân dân xã.ỦC. Trung ng Đoàn TNCS Chí Minh.ươ D. ng Nhân dân ph ng.ộ ườCâu 26: Văn pháp lu quy nh nh ng nh t, quan tr ng nh nhà làả ướ .A. lu Hình .ậ B. lu Dân .ậ C. hi pháp.ế D. lu tậ .ầ ửCâu 27: kinh doanh dân thi mu thuê lao ng. Gia đình còn băn khoăn vì ng ườdân thi thuêộ ượA. lao ng không gi n, mi là đúng pháp lu t.ố ậB. đa là lao ng và ph đúng pháp lu t.ố ậC. đa là 10 lao ng và ph đúng pháp lu t.ố ậD. đa là 20 lao ng và ph đúng pháp lu t.ố ậCâu 28: Ch ch ban hành nh ng văn quy ph pháp lu nào?ủ ướ ượ ậA. nh, Ch th .ệ B. nh, Quy nh.ệ C. nh, Thông .ệ D. Quy nh, Ch th .ế ịCâu 29: Ông bà nhau đã có con và cháu. Gia đình ông bà ng nh phúc, song ông bà ch ưđăng ký hôn, nên hôn nhân ông bà Aế ủA. pháp, vì ông bà ng nh phúc.ợ ạB. không pháp, hôn.ợ ủC. pháp, làm th đăng ký hôn.ợ ượ ếD. không pháp, vì ch có gi ch ng nh đăng ký hôn.ợ ếCâu 30: Bình ng gi các tôn giáo hi là các tôn giáo Vi Nam có quy nẳ ượ ềA. ho ng trong khuôn kh giáo lý tôn giáo do pháp lu quy nh.ạ ịB. ho ng theo giáo lý và hình th nghi tôn giáo đó.ạ ủC. ho ng tôn giáo trong khuôn kh pháp lu t, pháp lu .ạ ượ ệD. ho ng tôn giáo trong khuôn kh pháp lu t, pháp lu .ạ ượ ộCâu 31: Ng ngoài vi ph lu giao thông Vi Nam ph ph thì .ườ ướ ạA. ph ng pháp lu Vi Nam.ử ệB. ph th ng Vi Nam vi ph m.ử ườ ạC. không ph vì không ch trách nhi tr pháp lu Vi Nam.ử ướ ệD. không ph vì pháp lu Vi Nam ch quy nh cho ng Vi Nam.ử ườ ệCâu 32: Tu hôn ng theo giáoổ ườ ốA. nhi tu so ng không theo o.ề ườ B. nhi tu so ng theo Tin ườ ạlành.C. nhi tu so ng không theo o.ề ườ D. nh tu hôn ng dân Vi ườ ệNam. Trang Mã thi 001Câu 33: Tu ch hoàn toàn trách nhi pháp lý hành vi vi ph pháp lu do mình gây ra là tổ ừA. 16 tu tr lên.ủ B. 18 tu tr lên.ổ C. 18 tu tr lên.ủ D. 16 tu tr lên.ổ ởCâu 34: Anh dân Kinh, theo o, là ng dân thi không theo thì vi ch aộ ườ ựch ởA. do ng ch ng quy nh.ố ườ ịB. do ng quy nh, dù ch ng không mu n.ườ ốC. do ch ng bàn và quy nh, không phân bi .ợ ửD. do ng ch ng quy nh vì đây là truy th ng ng theo o.ườ ườ ạCâu 35: kỳ công dân nào vi ph pháp lu ph ch trách nhi pháp lýấ ệA. hành vi do ý, gây qu nghiêm tr ng.ề ọB. hành vi do ý, gây qu nghiêm tr ng.ề ọC. hành vi do ý, gây qu bi nghiêm tr ng.ề ọD. hành vi mình và ph ch lý theo quy nh pháp lu t.ề ậCâu 36: Ng không xúc ph nhân ph m, danh xâm ph thân th nhà giáo ghiườ ượ ượt Đi 88 Lu Giáo 2005 ngu :ạ ượ ừA. chu văn hóa.ẩ B. chu c.ẩ C. chu kinh .ẩ D. chu giáo c.ẩ ụCâu 37: Vì nghi ng, tr đang nhà hàng xóm nên nhóm ng dùng hung khí xông vào ườ ểb tr m, đe gi ch nhà n. Hành vi nhóm ng đó đã xâm ph quy kh xâm ườ ảph mạA. ch tính ng công dân.ề B. ch công dân.ề ủC. quy danh công dân.ề ượ D. tính ng công dân.ề ủCâu 38: ng 14 tu tháng gây th ng tích cho ng khác nghiêm tr ng làộ ườ ươ ườ ọvi ph pháp lu nào và quan nào quy nh hình ph t?ạ ạA. Vi ph hình và Vi ki sát quy nh hình ph t.ạ ạB. Vi ph dân và UBND huy quy nh hình ph t.ạ ạC. Vi ph hình và Tòa án quy nh hình ph t.ạ ạD. Vi ph hình và Công an quy nh hình ph t.ạ ạCâu 39: Th hi pháp lu là ho ng có đích, làm cho nh ng quy nh pháp lu đi vào ậcu ng, tr thànhộ ởA. hành vi pháp cá nhân, ch c.ợ B. nh th đúng cá nhân, ch c.ậ ứC. ng cá nhân, ch c.ộ D. ng cho cá nhân, ch c.ộ ứCâu 40: Em sinh 12 đi khi xe đi không mũ hi nh sát giao ảthôngA. lý hành chính (ph ti và thông báo nhà tr ng)ử ườB. ph ti và thông báo cho gia đình.ạ ềC. ph ti n, gi gi xe và thông báo nhà tr ng.ạ ườD. nh nh cho đi, thông báo ph ng.ắ ươ---------------------------------------------------------- ----------Ế Trang Mã thi 001