Đề thi KSCL HKI Lịch sử lớp 12 năm học 2018-2019

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2019-01-06 22:13:01 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

[
]H ngh Ianta di ra trong nh Chi tranh th gi th hai ứA. bùng B. đã thúc. C. đang di ra ác li t. vào giai đo ướ ếthúc.[
]M đích ch Liên qu nêu rõ trong Hi ch ng làụ ượ ươA. Không can thi vào công vi kì nào.ệ ướB. Gi quy các tranh ch qu ng bi pháp hòa bình.ả ệC. Bình ng ch quy gi các qu gia và quy quy các dân c.ẳ ộD. Duy trì hòa bình, an ninh th gi và phát tri quan ngh tác gi cácế ữn c.ướ[
]N dung nào gây nhi tranh cãi nh gi Liên Xô, Anh ngh Ianta (Liênộ ịXô)?A. Thành ch qu Liên Qu c.â ốB Phân chia khu chi đong và ph vi nh ng.ự ươC. Gi quy các qu chi tranh, phân chia chi ph m.ả âD. Tiêu di ch nghia phát xít và ch nghia quân phi Nh t.ệ â[
]Cuộ Chiế tranh lạ nh kế thú đá nh dấ bằ ng kiự nào ?A. Hiệ ướ hề ch thế ng phò ng chố ng tên lư (ABM) năm 1972.B. Đị nh ướ Henxinki năm 1975.C Cuộ gă hông chí nh thứ giữ Bus và Goocbachố tạ đả Manta (12/1989) D. Hiệ đị nh mề giả phá toà diệ cho vấ Campuchia (10/1991) .[
]S khác bi gi Chi tranh nh và các cu chi tranh th gi đã qua làự ớA. Chi tranh nh ch di ra ch gi hai Liên Xô và Mi.ế ướB. Chi tranh nh làm cho th gi luôn trong tình tr ng căng th ng.ế ẳC. Chi tranh nh di ra trên linh kinh chính tri, văn hoa, quân nh ngế ưkhông xung tr ti ng quân .ộ ựD. Chi tranh nh di ra dai ng, gi ng co và không phân th ng i.ế ạ[
]Tr Chi tranh th gi th hai, Các Đông Nam là thu aướ ướ ủA. các qu châu Âu. B. các qu Ch Mi.ướ ướ ấC các qu Âu Mi. ướ D. ch nghia phát xít Nh t.ủ â[
]Năm tham gia sáng ch ASEAN năm 1967 là ướ ứA. Thái Lan, Philippin, Malaixia, Mianma, Xingapo. Inđônêxia, Thái Lan, Philippin, Malaixia, Xingapo.C. Thái Lan, Philippin, Malaixia, Mianma, Inđônêxia. D. Inđônêxia, Thái Lan, Philippin, Malaixia, Brunây.[
]Đ gi nh ng năm 50 th XX tình hình khu Đông Nam làế ựgì?A. các qu gia trong khu giành p.ấ ượ âB các qu gia trong khu đã giành p.ầ ượ âC. Các ti ch th ng tr ch nghia th dân i.ướ ớD. Tham gia kh phòng th chung Đông Nam (SEATO).ố ủ[
]D vào đâu gi quy Mi theo đu th ng tr toàn th gi ớA Ti kinh tài chính, quân to nề B. Ti kinh th ng i, quân to nề ươ ớC. Ti kinh th ng i, ngo giao to nề ươ D. Ti khoa thu t, tài chính, quân to nề ớ[
]N dung nào sau đây không ph là nguyên nhân phát tri nh aả ủkinh Mi sau Chi tranh th gi th 2?ế ứA ng bên ngoài B. buôn bán vũ khí, không chi tranhị C. áp ng thành KH-KT D. nh tranh các đoàn lũngụ ảđo [
]Nguyên nhân nh kinh Nh phát tri “th kỳ” trong nh ngơ ữnăm 60 70 th XX là gì ?ủ ỷA. Bi ng ngoài B. Bi ng khoa kế ướ ythu âC. Bi “len lách” xâm nh th tr ng các c. ườ ướ con ng iế ườ[
]Xu th toàn hoa là qu a?ế ủA. phát tri quan th ng qu .ự ươ ếB Cu cách ng khoa công ngh .ộ ệC. ra các công ty xuyên qu gia.ự ốD. Quá trình th ng nh th tr ng th gi i.ố ườ ớ[
]M đích khai thác thu th hai Pháp Vi Nam là ệA. bù vào nh ng thi trong cu khai thác th nh t. ấB. nh ng thi do Chi tranh th gi th nh gây ra. ấC. thúc phát tri kinh xã Vi Nam. ệD. tăng ng nh kinh Pháp các ch nghia.ể ườ ướ ủ[
]Năm 1919, Nguy Ái Qu ngh Vecsxai nễ ảA yêu sách nhân dân An NamủB.yêu sách nhân dân Đông ngủ ươC. yêu sách các dân Đôngủ ộD. yêu sách nh ng ng cùng kh trên th gi iủ ườ ớ[
]Đ đi cu khai thác thu th hai Pháp Vi Nam làă ệA nhanh, quy mô vào các ngành kinh Vi Namầ ệB. nhanh, quy mô nh vào các ngành kinh Vi Namầ ệC. nhanh, quy mô vào giao thông Vi Namầ ệD. vào phát tri văn hoa và nh chính tr Vi Namầ ệ[
]Mâu thu ch xã Vi Nam sau Chi tranh th gi th nh làẫ ấA. gi giai vô giai n.ữ ảB. gi giai nông dân giai ch phong ki n.ữ ếC. gi toàn th nhân dân ta th dân Pháp.ữ ựD gi toàn th nhân dân ta th dân Pháp và ph ng tay sai.ữ ộ[
]S ki đánh Nguy Ái Qu đi ch nghia tr thành ng iự ướ ườc ng làộ ảA tham gia sáng ng ng Phápâ ảB. ng Qu ng n.ủ ảC. thành ng ng Vi Namâ ệD. thành Vi Nam Cách ng thanh niênâ .[
]Nguyên nhân ch quan th phong trào dân dân ch (1919-1925)ủ ủlàA ch co ng đúng n, khoa và thi giai ti lãnhư ườ ểđ cách ng.ạ ạB. ng dân ch đã tr nên th i, u. ươ âC. th dân Pháp còn nh, kh năng đàn áp phong trào. ảD. ch nghia Mác Lê nin ch truy bá sâu ng vào Vi Namủ ượ ệ[
]Tháng năm 1925, Qu ng Châu (Trung Qu c), Nguy Ái Qu đã thành pạ A. ng đoàn.ộ B. Tân Vi Cách ng ng.ệ C. Vi Nam Cách ng thanh niên. D. Liên hi các dân áp Đông.ộ ơ[
]Các ch ng tham ngh thành ng năm 1930 Longổ ư( ng ng, Trung Qu c) làươ ốA Đông ng ng ng và An Nam ng ng.ươ ảB. An Nam ng ng và Đông ng ng liên đoàn.ộ ươ ảC. Đông ng ng ng và Đông ng ng liên đoàn.ươ ươ ảD. Đông ng ng ng An Nam ng ng và Đông ng ng nươ ươ ảliên đoàn[
]Đ ng ng Vi Nam ra là ph pả ợA. ch nghia Mác Lênin phong trào nông dân và phong trào yêu c.ủ ướB. ch nghia Mác Lênin phong trào công nhân và phong trào yêu c.ủ ướC. ch nghia Mác Lênin phong trào dân và phong trào yêu c. ướD. ch nghia Mác Lênin phong trào ti và phong trào yêu củ ướ[
]N cu năm 1929, iư Vi Nam Cách ng Thanh niên đã phân hoa thành ạA. Đông ng ng ng, An Nam ng ng.ươ ảB. Đông ng ng ng, Tân Vi cách ng ng.ươ ảC. Đông ng ng ng, Đông ng ng Liên đoàn.ươ ươ ảD. Đông ng ng Liên đoàn, An Nam ng ng.ươ ả[
]Ti thân ng ng Vi Nam làề ệA. Vi Nam Cách ng Thanh niên. B. Tân Vi Cách ng ng.ệ ảC. Vi Nam Qu dân ng. D. Đông ng ng nệ ươ ảđ ng.ả[
]T ng lõi trong ươ ng lĩnh chính tr tiênươ ng ng Vi Nam làủ ệA. đoàn cách ng th gi i. B. do và dân ch .ế ủC. ru ng cho dân cày. D. và do.ộ ự[
]S th cu kh nghia Yên Bái (1930) ch ng đi gì?ự ềA. th hoàn toàn khuynh ng cách ng vô n.ự ướ ảB th hoàn toàn khuynh ng cách ng dân ch n.ự ướ ảC. th hoàn toàn khuynh ng theo tr ng phong ki n.ự ướ ườ ếD. th hoàn toàn khuynh ng cách ng dân ch ki i.ự ướ ớ[
]Ti thân Vi Nam cách ng Thanh niên làề ạA Tâm tâm xã. B. ng Nam. C. Nam ng th xã. D. Ph Vi tộ ệ[
]S ki nào đây ch ng phong trào công nhân Vi Nam đã chuy sang th cự ướ ứt giác hoàn toàn?ựA.T ch Công thành (1920).ổ ượ âB. Cu bãi công công nhân Ba Son (8 1925).ộ ủC. Phong trào vô hoa (năm 1928).ảD ng ng Vi Nam ra (đ năm 1930).ả ầ[
]Công lao to nh Nguy Ái Qu trong nh ng năm 1919 -1930 là ữA. tìm th con ng đúng cho dân Vi Nam. ườ ướ B. thành Vi Nam cách ng thanh niên. ạC. nh ba ch ng n. ảD. so th ng linh tiên ng ng Vi Nam. ươ ệ[
]S chu tiên co tính quy nh cho nh ng phát tri nh tự ướ ọm trong ch phát tri dân Vi Nam làớ ệA. ng ng Vi Nam ra năm 1930. B. Cách ng tháng Tám năm 1945.ạC. chi th ng Đi Biên Ph năm 1954. D. th ng mùa xuân năm 1975.ế ắ[
]Đ ng cách ng Vi Nam xác nh trong ng linh chính tr uố ượ ượ ươ ầtiên ng (2/1930) làủ ảA. phong ki n, qu c. B. qu c, ph cách ng.ế ạC. th dân Pháp và n. D. qu c, phong ki và ph cáchế ảm ng.ạ[
]Lu ng chính tr (10/1930) xác nh nhi cách ng Đông ng làâ ươ ươA. đánh th dân Pháp và tay sai.ổ ọB. đánh phong ki và đánh qu c.ổ ốC. đánh qu c, ph cách ng.ổ ạD. đánh qu c, phong ki và ph cách ng.ổ ạ[
]Văn ki nào thông qua ngh th nh Ban ch hành Trung ngệ ượ ươlâm th ng ng Vi Nam (10/1930)?ờ ệA. Báo cáo chính tr B. Lu ng chính tr .â ươ ịC. ng linh chính tr tiên. D. Ngh quy chính tr Đi ngươ .Câu 33 ng ch tham gia phong trào cách ng 1930-1931 Vi Nam làự ượ ệA. ti n, công nhân công nhân và nông dân.C. công nhân, nông dân, ti n. D. công nhân, nông dân, dânể ảt c.ộCâu 34. Vì sao noi Xô vi Ngh Tinh là nh cao phong trào cách ng 1930 –ế ạ1931?A. Đã kh ng nh quy làm ch nông dân.ẳ ủB. Đã đánh th dân Pháp và phong ki tay sai. ếC. Đã làm lung lay ch phong ki nông thôn trên c.â ướD Đã thi chính quy ki i, dân, do dân và vì dân.ế ượ ủCâu 35 ki nào ch th kì kh ng ho ng ng và giai lãnh oự ườ ạcách ng Vi Nam?ạ ệA. ng ng Vi Nam ra ờB. Cách ng tháng Tám thành côngạC. Nguy Ái Qu tìm th con ng c.ễ ườ ướD. Vi Nam Dân ch ng hòa ra i.ướ ờCâu 36. dung nào đây ướ không ph là tiêu tranh phong trào cáchả ủm ng th gi xác nh trong VII Qu ng (7/1935) làạ ượ ảA. giành dân c. B. giành dân ch hòa bình.ủ ệC. ch ng phát xít, ch ng chi tranh. D. do, dân sinh dân ch áo và hòaố ơbình.Câu 37. Ph ng pháp tranh cách ng Đông ng xác nh trong th iươ ươ ượ ờkì 1936 1939 là gì?A. tranh công khai và pháp.ế ợB. tranh bí và pháp. ợC. tranhchính tr tranh vũ trang.ế ấD. tranhế công khai và bí t, pháp và pháp.â ợCâu 38. khách quan nào đã thu cho cu tranh nhân dân taế ủtrong nh ng năm 1936 1939?ữA. Đông ng co Toàn quy i.Ở ươ ớB. Qu ng ch th VII.ố ứC. Chính ph tr Nhân dân lên quy Pháp.ủ ơD. Ch nghia phát xít xu hi n, chu gây chi tranh th gi th hai.ủ ứCâu 39. thù th tr ướ cách ng Đông ng trong nh ng nămủ ươ ữ1936-1939 là gì?A. Th dân Pháp và tay sai.ự B. ch phong ki ph ng.ị ộC ph ng Pháp và tay sai. D. Ch nghia phát xít.ủCâu 40: đi phong trào dân ch 1936 1939 làă ủA. phong trào tiên do ng lãnh o.ầ ạB. tiên công nông đoàn tranh.ầ ấC. quy mô ng n, tính ch quy li t, tri .ộ ểD. mang tính qu chúng, quy mô ng n, hình th phong phú.ầ