Đề thi KSCL HKI Lịch sử lớp 12 năm học 2018-2019

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2019-01-06 22:12:25 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Tr hai Ianta hình thành trong th gianậ ượ ờA nh ng năm 1945-1949.ữB. ngh qu tháng 2/1945.ộ ếC. Chi tranh th gi th hai thúc.ế ếD. Chi tranh th gi th hai vào giai đo thúc.ế ướ ế[
] trong nh ng đích ch Liên qu là ốA. thúc quan th ng do. ươ B. duy trì hòa bình và an ninh th gi i. ớC. tr ng tr các ho ng gây chi tranh. D. ngăn ch tình tr ng nhi môi ễtr ng. ườ[
]Sau chi tranh th gi II, quan gi Liên Xô và Mĩ chuy sang th là vìế ầA. hai mu làm bá ch th gi i.ướ ớB. hai nhau tiêu và chi c.ướ ượC. Liên Xô làm th ng thu Mĩ.ụ ủD. Mĩ quy bom nguyên .ắ ử[
] Năm 1945, nh ng nào Đông Nam tuyên c?ữ ướ ộA. Vi Nam, Inđônêxia, Lào. B. Thái Lan. Vi Nam, Lào.ệ ệC. Vi Nam, Lào, Campuchia. D. Vi Nam, Inđônêxia, Mianma.ệ ệ[
]Ý nào đây ướ không ph ánh đúng nh thành Hi các qu gia Đôngả ốNam Á?A. Các qu gia tác phát tri kinh sau khi giành p.ố ượ ậB. Nhu ch nh ng các ng qu bên ngoài.ầ ưở ườ ốC. Xu hi nhi ch tác khu và qu có hi qu .ấ ảD. Cu chi tranh xâm Mĩ Vi Nam vào giai đo thúc.ộ ượ ướ ế[
]Bi nh các Đông Nam sau Chi tranh th gi th hai làế ướ ứA thành các qu gia p.ở ậB. tr thành khu năng ng và phát tri n.ở ểC. tr thành khu hòa bình, tác, ngh .ở ịD. thành ch ASEAN, nh tác trong khu c.ậ ự[
]Nguyên nhân phát tri nh kinh Mĩ sau Chi tranhơ ếth gi th làế ứA. tài nguyên phong phú, ng. B. buôn bán vũ khí, không chi tranh.ấ ếC. áp ng thành KH-KT. D. nh tranh các đoàn lũngụ ảđo n. ạ[
]Nguyên nhân nào không phát tri kinh Nh sau chi tranh th gi iẫ ớth hai?ứA. Con ngu năng ng,sáng o. B. Lãnh th ng n, tài nguyên phong phú.ổ ớC. Chi phí qu phòng th p. D. ng đa vi tr bên ngoài.ố ợ[
]Ngày 1951, Nh kí Mĩ hi gì?ậ ướA. “Hi phòng th chung Đông Nam Á”. ướ “Hi an ninh Mĩ Nh t”.ệ ướ ậC. “Hi liên minh Mĩ Nh t”. D. “Hi ch đua vũ trang”.ệ ướ ướ ạ[
]Đ đi nh cu cách ng khoa công ngh ngày nay làặ ệA. khoa tr thành ng xu tr ti p.ọ ượ ếB. khoa li kĩ thu t.ọ ậC. phát minh khoa ngu xu t.ọ ấD. kĩ thu đi tr ng cho xu t.ậ ướ ườ ấ[
]Nguyên nhân sâu xa cu cách ng khoa công ngh ngày nay là doủ ệA. bùng dân ki tổ ngu tài nguyên thiên nhiên.B. th nh ng thành cu cách ng công nghi th XVIII-XIXế .C. nhu ng ch và tinh th con ng ngày càng caoầ ườ .D. yêu vi ch đua vũ trang trong th kì “chi tranh nh”ầ ạ[
]Đ ng ta nh nh nh th nào tác ng xu ng toàn hóa Vi ướ ệNam?A. là i, là thách th phát tri dân c.ừ ộB. thách th các kém phát tri trong đó có Vi Nam.ộ ướ ệC. Vi Nam lên, hi hóa c.ộ ươ ướD. Không có nh ng gì công cu xây CNXH Vi Nam.ả ưở ệ[
]Sau Chi tranh th gi th nh t, ng cách ng to và đông nh ượ ủCách ng Vạ Namệ là ?A. Công nhân Nông dân C. Ti nể D. dân cư ộ[
]Năm 1924, Nguy Ái Qu Trung Qu và tham gia ho ng cách ng ởA. Qu ng Châu B. Qu ng Tây C. Kinh D. ng Côngả .[
]Mâu thu ch xã Vi Nam sau Chi tranh th gi th nh làẫ ấA. gi giai vô giai n.ữ ảB. gi giai nông dân giai ch phong ki n.ữ ếC. gi toàn th nhân dân ta th dân Pháp.ữ ựD gi toàn th nhân dân ta th dân Pháp và ph ng tay sai.ữ ộ[
]Từ năm 1919 năm 1924, Nguy Ái Qu đã ho ng cách ng các cễ ướA. Pháp, Liên Xô, Trung Qu C. Anh, Pháp, Liên Xôố B. Liên Xô, Trung Qu c, Xiêm D. Trung Qu c, Xiêm, Vi Namố ệ[
]Nguyên nhân ch quan th phong trào dân dân ch (1919-1925)ủ ủlàA. ch có ng đúng n, khoa và thi giai ti đư ườ ểlãnh cách ng.ạ ạB. ng dân ch đã tr nên th i, u. ưở ậC. th dân Pháp còn nh, kh năng đàn áp phong trào. ảD. ch nghĩa Mác Lê nin ch truy bá sâu ng vào Vi Namủ ượ ệ[
]Tháng năm 1925, Qu ng Châu (Trung Qu c), Nguy Ái Qu cùng nhàạ ốyêu Tri Tiên, Inđônêxia… đã thành ướ ậA. Tâm tâm xã. B. Liên hi thu a.ộ ịC. Vi Nam Cách ng thanh niên. Liên hi các dân áp Áộ ởĐông.[
]Các ch ng tham ngh thành ng năm 1930 Longổ ử( ng ng, Trung Qu c) làươ ốA. Đông ng ng ng và An Nam ng ng.ươ ảB. An Nam ng ng và Đông ng ng liên đoàn.ộ ươ ảC. Đông ng ng ng và Đông ng ng liên đoàn.ươ ươ ảD. Đông ng ng ng An Nam ng ng và Đông ng ng nươ ươ ảliên đoàn[
]Thành ph ph p, ch ng o, bàn ho ng là nh ng đi aầ ủt ch cổ ứA. ng đoàn. B. Tân Vi Cách ng ng.ộ ảC Vi Nam Qu dân ng. D. Vi Nam Cách ng Thanh niên.ệ ạ[
]Cu kh nghĩa Yên Bái (1930) do ch Vi Nam qu dân ng phát ng di nộ ễra trong hoàn nh nào đây?ả ướA Tình th ng. ộB. Ch ng phát ng kh nghĩa, giành chính quy n.ủ ềC. Khuynh ng dân ch đang th ng th ướ ếD. Khuynh ng vô đang chia .ướ ẽ[
]S ki nào đây ch ng phong trào công nhân Vi Nam đã chuy sang th cự ướ ứt giác hoàn toàn?ựA.T ch Công thành (1920).ổ ượ ậB. Cu bãi công công nhân Ba Son (8 1925).ộ ủC. Phong trào vô hóa (năm 1928).ảD ng ng Vi Nam ra (đ năm 1930).ả ầ[
]Công lao to nh Nguy Ái Qu trong nh ng năm 1919 -1930 là ữA. tìm th con ng đúng cho dân Vi Nam. ườ ướ ệB. thành Vi Nam cách ng thanh niên. ạC. nh ba ch ng n. ảD. so th ng lĩnh tiên ng ng Vi Nam. ươ ệ[
]H ch trong quá trình ho ng ba ch ng Vi Nam cu nămạ ố1929A ho ng riêng tranh giành nh ng nhau.ạ ưở ớB. bàn ho ng ng kh c.ị ướC. ch th ng nh tiêu ho ng.ư ộD. ch tr ng ám sát cá nhân.ủ ươ[
]Ti thân ng ng Vi Nam làề ệA Vi Nam Cách ng Thanh niên. B. Tân Vi Cách ng ng.ộ ảC. Vi Nam Qu dân ng. D. Đông ng ng ng.ệ ươ ả[
]Ho ng quan tr ng nh Nguy Ái Qu trong Vi Nam Cách ngạ ạThanh niên?A Đào o, trang lý lu cách ng gi phóng dân cho viên.ạ ộB. Phát ng phong trào vô hóa.ộ ảC. Xu báo Thanh niên.ấ ảD. Liên các dân áp cùng làm cách ng.ạ ạ[
]S chu tiên có tính quy nh cho nh ng phát tri nh tự ướ ọm trong ch phát tri dân Vi Nam làớ ệA. ng ng Vi Nam ra năm 1930. B. Cách ng tháng Tám nămả ạ1945.C. chi th ng Đi Biên Ph năm 1954. D. th ng mùa xuân năm 1975.ế ắ[
]C quan ngôn lu Vi Nam Cách ng thanh niên làơ ạA. báo Ng cùng kh B. báo ng công nhân. ườ ốC. báo Nhân o. báo Thanh niên [
]Chính sách kinh nào không ph do chính quy Xô Vi Ngh Tĩnh th hi trongả ệnh ng năm 1930-1931?ữA. Bãi thu thân. cách ru ng t.ả ấC. Xóa cho ng nghèo. D.ợ ườ Chia ru ng công cho dân cày.ộ ấ[
]Lu ng chính tr (10/1930) xác nh nhi cách ng Đông ng làậ ươ ươA. đánh th dân Pháp và tay sai. ọB. đánh phong ki và đánh qu c.ổ ốC. đánh qu c, ph cách ng.ổ ạD. đánh qu c, phong ki và ph cách ng.ổ ạ[
]T ng Bí th tiên ng ng Đông ng làổ ươA Tr Phú. B. Nguy Ái Qu c. C. Lê ng Phong. D. Nguy Văn .ầ ừ[
]Lu ng chính tr (10/1930) xác nh ng cách ng Đông ng ươ ượ ươ ồA công nhân, nông dân. B. nông dân, ti n.ể ảC. công nhân, ti n, dân c. D. công nhân, nông dân, ti tể ưs n.ả[
]Cu kh ng ho ng kinh Vi Nam trong nh ng năm 1929-1933 ngànhộ ừnào?A Nông nghi p. B. Công nghi p. C. Th công nghi p. D. Th ng nghi p.ệ ươ ệ[
]Nguyên nhân quy nh phát tri nh phong trào cách ng 1930-ế ạ1931 là gì?A. ng nhân dân lao ng đói kh tr tr ng.ờ ọB. nh ng cu kh ng ho ng kinh 1929 1933.Ả ưở ếC. ng ng Vi Nam ra i, th lãnh phong trào.ả ạD. Th dân Pháp ti hành kh ng tr ng sau kh nghĩa Yên Bái.ự ở[
]Phong trào tranh nào có nghĩa nh cu tiên cho ng kh nghĩaấ ượ ởtháng Tám 1945?A. phong trào dân ch 1936 1939. ủB. phong trào cách ng 1930 1931.ạC. phong trào gi phóng dân 1939 1945. ộD. cao trào kháng Nh tháng gi tháng 8/1945.ậ ướ ữ[
]N dung nào đây ướ không có trong phong trào dân ch 1936-1939?ủA. Bi tình đòi gi u, gi thu .ể ếB. Công khai ch ngày Qu lao ng.ổ ộC. ch mít tinh đón phái đoàn Pháp.ổ ướD. ch nhân dân bàn, dân nguy n.ổ ệ[
]Ph ng pháp tranh cách ng Đông ng xác nh trong th kì 1936ươ ươ ượ ờ– 1939 là gì?A. tranh công khai và pháp.ế ợB. tranh bí và pháp. ợC. tranhchính tr tranh vũ trang.ế ấD tranh công khai và bí t, pháp và pháp.ế ợ[
]M tiêu tranh nhân dân Đông ng trong nh ng năm 1936-1939 làụ ươ ữA. hòa bình và an ninh th gi i. B. tiêu di ch nghĩa phát xít.ả ủC. dân tôc và ru ng dân cày. D. do, dân sinh, dân ch áo và hòaự ơbình.[
]Vì sao ng ta quy nh chuy ng ch chi cách ng trong nh ngả ướ ượ ữnăm 1936-1939?A. ch Qu ng n.ự ảB. Tình hình th gi và trong có nhi thay i.ế ướ ổC. Mâu thu trong xã Vi Nam ngày càng gay t.ẫ ắD. Chính ph tr nhân dân Pháp đã lên quy Pháp.ủ ở[
]Hình th tranh nào đây ướ không ng trong phong trào dân ch 1936ượ ủ– 1939?A. tranh vũ trang. B. tranh báo chí.ấ ấC. tranh ngh tr ng. D. Mittinh, dân nguy n.ấ ườ