Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi kiểm tra 1 tiết Môn Địa lý lớp 11

f3bda4772ae35b757c5679d24b9e965b
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-11-19 14:25:56 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 250 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD ĐT NAM NHỞ ỊTR NG THPT ANƯỜ và tên thí sinh………………………...ọL p…………S báo ốdanh……………... KÌ THI GI KÌ NĂM 2018 2019Ữ ỌMôn thi: lí 11ịTh gian làm bài: 45 phútờMã phách……………………………………………...H tên và ch ký giám th :ọ ịĐi bài thiểMã phách………………......................................................H và tên giám kh oọ ả1………………………………………………………..2……………………………………………………….. ng ng chằ ữĐ BÀIỀMã 101(đ thi 24 câu tr nghi và câu lu n)ề ậA. Ph I: Tr nghi mầ (6 đi m)ểCâu Nh ng tiêu chí ch nào dùng phân lo nhóm phát tri và đang phát tri n?ữ ượ ướ ểA. Trình giáo c.ộ B. Ch ng và ngu c.ủ ốC. Trình phát tri kinh xã i.ộ D. Năng qu lý nhà c.ự ướCâu Tæ troïng cuûa khu vöïc noâng- lâm -ngö nghieäp trong GDP ôû caùc nöôùc ñang phaùt trieån cao hôn ôû caùc nöôùc phaùt trieån doA. soá lao ñoäng ôû khu vöïc noâng-laâm-ngö nghieäp nhieàu hôn.B. coù ñieàu kieän nhieân thuaän lôïi ñeå phaùt trieån noâng -laâm-ngö nghieäp.C. saûn xuaát noâng -laâm-ngö nghieäp ñöôïc chuù troïng phaùt trieån hôn.D. trình ñoä coâng nghieäp hoaù thaáp hôn.Câu 3. Các đang phát tri ướ không có đi nào sau đây?ặ ểA. GDP bình quân ng th bình quân th gi i. B. HDI th bình quân thầ ườ ếgi i.ớC.Tu th cao bình quân th gi i. D. tr ng giá tr kinh khu nông lâm ng nghi pổ ệl n.ớCâu 4. Xu ng ng năng ng li cu cách ng khoa công ngh hi trênướ ượ ạth gi hi nay làế ệA. phát tri đi nguyên .ể B. phát tri năng ng tái o.ể ượ ạC. phát tri th đi nể C. phát tri nhi đi than.ể ệCâu 5. Cho ng li sau:ả ệC GDP phân theo khu kinh các nhóm năm 2014 ướ (đ %)ơ iNhóm cướ Khu kinh tự êKhu Iự Khu IIự Khu IIIựPhát tri nể 1,6 22,3 76,1Đang phát tri nể 19,8 35,2 45,0Nh nậ xét nào sau đây là đúng GDP phân theo khu kinh các nhóm c?ớ ướA. Nhóm đang phát tri có tr ng II nh trong GDP.ướ ấB. Nhóm phát tri có tr ng khu nh trong GDP.ướ ấC. Nhóm phát tri có tr ng khu II cao nhóm đang phát tri n.ướ ướ ểD. Nhóm đang phát tri có tr ng khu III th nhóm phát tri n.ướ ướ ểCâu Yeáu toá coù yù nghóa quyeát ñònh ñoái vôùi saûn xuaát hieän nay laø A. tri thöùc thoâng tin. B. caùc nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân.1C. cô sôû haï taàng kó thuaät. D. quy moâ nguoàn nhaân löïc.Câu Cuoäc caùch maïng khoa hoïc vaø coâng ngheä hieän ñaïi dieãn ra töø A. nöûa sau theá kæ XIX. B. ñaàu theá kæ XX. C. giöõa theá kæ XX. D. cuoái th kæ XX.Câu 8. Maët tieâu cöïc cuûa toaøn caàu hoaù kinh teá laø A. söï phuï thuoäc ngaøy caøng taêng giöõa caùc neàn kinh B. kho ng cách giàuảnghèo ngày càng tăng.C. oâ nhieãm moâi tröôøng gia taêng. D. söï caïn kieät nhanh choùng caùcnguoàn taøi nguyeân thieân nhieân.Câu 9. Trong th ngày nay “ờ khoa và công ngh đã tr thành ng xu tr ti p”ọ ượ là vìA. khoa và công ngh nên các phát minh sáng ch .ọ ếB. khoa và công ngh đã tr ti ra các ph m.ọ ẩC. khoa và công ngh phát tri nh vũ bão.ọ ưD. phát tri khoa và công ngh là xu ng chung các c.ể ướ ướCâu 10. OÂ nhieãm khoâng khí laø nguyeân nhaân ch yeáu sinh raA. baõo luït. B. haïn haùn. C. söï bieán ñoåi khí u. D. soùng thaàn.Câu 11. Giaûi phaùp coù yù nghóa thieát thöïc ñeå baûo veä moâi tröôøng laø A. ñoåi môùi, naâng cao trình ñoä coâng ngheä khai thaùc saûn xuaát.B. ñieàu khieån toác ñoä taêng daân soá phuø hôïp vôùi nguoàn taøi nguyeân cuûamoãi quoác gia.C. ñaåy maïnh giaùo duïc moâi tröôøng cho daân cö.D. phoái hôïp chaët cheõ giöõa caùc nöôùc ñeå baûo veä moâi tröôøng.Câu 12 Nguy đe tr ti hòa bình th gi hi nay làơ A. ch đua công ngh thông tin. B. kh ng ho ng tài chính.ạ ảC. xung c, tôn giáo, kh ng D. nh tranh th tr ng.ộ ườCâu 13 Ph lãnh th châu Phi có nh quanầ A. hoang c, bán hoang c, xa van.ạ B. hoang c, bán hoang c, nhi khô.ạ C. ng xích nhi khô, xa van.ừ D. ng xích nhi khô, nhi m.ừ ẩCâu 14. Mĩ La Tinh có đi ki thu phát tri nê ểA. cây ng th c, cây công nghi nhi i, chăn nuôi gia súc nh .ươ ỏB. cây công nghi p, cây ăn qu nhi i, chăn nuôi gia súc.ệ ạC. cây ng th c, cây ăn qu nhi i, chăn nuôi gia súc nh .ươ ỏD. cây công nghi p, cây ng th c, chăn nuôi gia súc.ệ ươ ựCâu 15. ngu tài nguyên quan tr ng Tây Nam trung ch A. ven Trung i.ị B. ven bi Caxpi.ể C. ven bi Đen.ể D. ven nh Péc-xích.ịCâu 16. Tây Nam th ng nhi giá tr văn hóa ph ng Đông và ph ng Tây là doừ ưở ượ ươ ươA. vì gi châu và châu Âu.ằ B. vì “con ng a” đi qua khu này.ườ ựC. vì cu chi tranh gi Thiên chúa giáo và giáo.ộ ồD. vì có giao gi Ph giáo và Thiên chúa giáo.ự ậCâu 17. Nh xét nào đúng nh th tr ng tài nguyên Châu Phi?ậ ủ2A. Khoáng nhi u, ng và ng xích di tích ng n.ả ớB. Khoáng và ng là tài nguyên đang khai thác nh.ả ạC. Khoáng phong phú, ng nhi nh ng ch khai thác.ả ượD. Tr ng vàng, kim ng, phot phat nh ng ch khai thác.ữ ượ ươ ượCâu 18 Cho ng li sau:ả ệS ng thô khai thác và tiêu dùng khu trên th gi i, năm 2003.ả ượ (Đ nghìn thùng/ngày)ơ iKhu cự ng khai thácượ ng tiêu dùngượ ầĐông 3414,8 14520,5Nam Âu 146,8 4484,9Tây Âu 161,2 6882,2B Mă 7986,4 22.226,8S theo th khu chênh ch gi ng khai thác và tiêu dùng nă ượ ếnh .ỏA. Mĩ Đông Tây Âu Nam Âu.ă B. Mĩ Tây Âu Đông Nam Âu.ăC. Mĩ Nam Âu Đông Tây Âu.ă D. Mĩ Đông Á- Nam Âu Tây Âu.ăCâu 19. Nguyên nhân nào đã tình tr ng đô th hóa phát Mĩ La Tinh?ẫ ởA. xâm ào các qu c.ự ượ ướ ốB. Dân nghèo không có ru ng kéo ra thành ph tìm vi làm.ộ ệC. công nghi phát tri quá nhanh.ê ểD. Năng su nông nghi quá th p.ấ ấCâu 20. Tình tr ng chính tr không nh đã nh ng nh th nào kinh các Mĩ Laạ ưở ướTinh?A. ngoài gi nh.ầ ướ B. Ng dân di ra ngoài.ườ ướC. Văn hóa ch phát tri n.ậ D. Công nghi phát tri n, nông nghi suy gi m.ệ ảCâu 21: Cho ng li sau:ả ệS NG, THÔ KHAI THÁC VÀ NG THÔ TIÊU DÙNG KHU TÂYẢ ƯỢ ƯỢ ỰNAM GIAI ĐO 1990 2010 (Đ nghìn thùng)Ạ ịNăm 1990 2000 2005 2010D thô khai thácầ 16618 22157 23586 23829D thô tiêu dùngầ 3993 5687 6693 7865Đ th hi ng thô khai thác và ng thô tiêu dùng khu Tây Nam trongể ượ ượ ựgiai đo 1990 2010, bi nào sau đây thích nh t?ạ ấA. bi ba.ể B. bi ng.ể ườ C. bi tròn.ể D. bi đôi.ể ộCâu 22 Tr ng Vi Nam khi phát tri kinh tri th c?ở ứA. Ti năng trí tu con ng Vi Nam n.ê ườ ớB. ch kĩ thu ngày càng nh.ơ ạC. ngũ công nhân tri th còn ít ng và ch ng.ộ ượ ượD. Ngu lao ng dào, năng ng, sáng o.ồ ạCâu 23. đi nào sau đây không đúng dân Châu Phi?ớ ưA. gia tăng nhiên cao nh th gi i.ỉ B. Dân đang già hoá.ốC. tr sinh vong ngày càng gi m.ố D. Có dân đông.ốCâu 24. Đây là đi chung nhiên Tây Nam và Trung Áặ ủA. trí ti giáp ba châu c. B. có ngu tài nguyên khoáng đa ng.ằ ạC. có khí khô n.ậ D. ti giáp nhi bi và ng.ế ươA. Ph II: lu n(4 đi m)ầ ểCâu 1. (2 đi m). Hãy nêu bi hi toàn hóa kinh Ch ra nh ng toàn ầhóa phát tri kinh Vi Nam hi nay.ố ệCâu 2. (2 đi m). đi kinh châu Phi và Mĩlatinh có đi gì chung? Nguyên nhân oặ ạra đi đó?ặ ể..............................H T................................ẾBài làm3Mã :ề 101A. Ph I: Tr nghi mầ (6 đi m)ểCâu 10 11 12ĐápánCâu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24ĐápánB. Ph II: lu n(4 đi m)ầ ể............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5