Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi kì 1 môn tiếng anh lớp 11

72f728406bdce2c52563c71594386a7f
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2017-12-21 23:03:15 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 287 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

LUYỆN ĐỀ: NHẬN DẠNG ĐỒ THỊ HÀM SỐ DẠNG 1. NHẬN DẠNG ĐỒ THỊ, BẢNG BIẾN THIÊNCâu 1: Bảng biến thiên sau là của hàm số nào?A. 23 1y x= -B 23 1y x=- -C. 23 1y x= -D. 23 1y x=- x- 2+¥y ’- +-y+¥ 3-1- ¥Câu 2: Bảng biến thiên sau là của hàm số nào?A. 23 1y x= -B. 23 1y x=- -C 23 1y x= -D. 23 1y x=- x- 0+¥ y’- y+¥+¥- 1Câu 3: Bảng biến thiên sau là của hàm số nào?A. 22 3y x=- -B 22 3y x= -C. 22 3y x= +D. 22 3y x=- x- ¥1- 3+¥y’- +0- 0+y+¥3-+¥4- 4-Câu 4: Bảng biến thiên sau là của hàm số nào?A. 32-=-xyx B. 12 1xyx-=+C. 12xyx+=- D. 32xyx+=+ x- 2+¥y’--y 1+¥ 1Câu 5: Bảng biến thiên sau là của hàm số nào?A 11xyx+=+ B. 12 1xyx-=+C. 11xyx+=- D. 31+=+xyx x- -1+¥y’--y+¥ 22 ¥Câu 6: th hàm ố3 24 1y x= có ng:ạGV: thuanchelsea phan 1LUYỆN ĐỀ: NHẬN DẠNG ĐỒ THỊ HÀM SỐ A. B. C. D.Câu 7: ngườ là đồ aủ ng hàm số ởb nố hư dưới àm là o?A. 33= -y B. 33 1=- -y xC. 21= +y D. 33=- +y xCâu 8: là đồ aủ ng hàm số ởb nố hư dưới àm là o?A. 33 1= +y B. 21= +y xC. 21=- -y D. 23 1= -y xCâu 9: th hàm ố3 23 2y x=- có ng:ạA. B. C. D.Câu 10: th hàm ố4 22 1y x=- có ng:ạGV: thuanchelsea phan 2LUYỆN ĐỀ: NHẬN DẠNG ĐỒ THỊ HÀM SỐ A. B. C. D.Câu 11: Đồ th hàm ố4 22 1= -y th nào trong các th sau đâyồ ?A. B. C. D.Câu 12: Đồ th hàm ố4 23 1=- +y là th nào trong các th sau đây?ồ ịA. B. C. D.Câu 13: ng cong trong hình bên là th hàm trong hàm li kê ph ng án A,ườ ượ ươB, C, đây. đó là th hàm nào?ướ ốA. 24 2y x= B. 24 2y x= -C. 24 2y x= D. 24 2y x=- +Câu 14: ng cong trong hình bên là th hàm trong hàm li kê ph ng án A,ườ ượ ươB, C, đây. đó là th hàm nào?ướ ốA. 21y x= B. 21y x=- -C. 21y x= D. 21y x= -Câu 15: ng cong trong hình bên là th hàm trong hàm li kê ph ng án ườ ượ ươA, B, C, đây. hàm đó là hàm nàoướ ?GV: thuanchelsea phan 3LUYỆN ĐỀ: NHẬN DẠNG ĐỒ THỊ HÀM SỐ A. 23 1= +y B. 22 1= +y xC. 22 1=- +y D. 22 1=- +y xCâu 16: ng cong trong hình bên là th hàm trong hàm li kê ph ng ánườ ượ ươA, B, C, đây. hàm đó là hàm nàoướ ?A. 22 1= +y B. 22 1= +y xC. 23 1= +y D. 22 1=- +y xCâu 17: Hàm ố2 22xyx+=+ có th là hình nào sau đây? Hãy ch câu tr đúng.ồ ờA B. C. D.Câu 18: ng cong trong hình bên là th hàm trong hàm li kê ph ng ánườ ượ ươA, B, C, đây. hàm đó là hàm nào?ướ ốA. 23 1= +y B. 51+=+xyxC. 21= +y D. 11+=-xyxCâu 19: ng cong trong hình bên là th hàm trong hàm li kê ph ng ánườ ượ ươA, B, C, đây. hàm đó là hàm nào?ướ ốGV: thuanchelsea phan 4LUYỆN ĐỀ: NHẬN DẠNG ĐỒ THỊ HÀM SỐ A. 11-=+xyx B. 11+=-xyxC. 11+=+xyx D. 21-=-xyxCâu 20: th trong hình bên là hàm nào sau đây?ồ ốA. 1.1 2xyx-=- B. 1.2 1xyx-=- C. 1.2 1xyx+=+ D. 1.2 1xyx-=+ Câu 21: th hàm ố11xyx+=- có ng:ạA. B. C. D.DẠNG 2. XÁC ĐỊNH HỆ SỐ TỪ ĐỒ THỊ. Câu 22: Cho hàm số 2y ax bx cx d= có đồ thị như hình vẽ bên. Xác định .a dGV: thuanchelsea phan 5LUYỆN ĐỀ: NHẬN DẠNG ĐỒ THỊ HÀM SỐ A. 1, 1, 0, 1.3a d=- B. 1, 1, 2, 1.3a d=- =C. 1, 1, 0, 1.a d=- D. 1, 11, 0, 1.a d=- =Câu 23: Cho hàm số 2y ax bx c= có đồ thị như hình vẽ bên. Xác định .a cA. 1, 2, 1.a c= =- B. 1, 2, 1.a c= =- =-C. 1, 2, 1.a c=- D. 2, 2, 1.a c= =- =Câu 24: Cho hàm số 1ax byx+=+ có đồ thị như hình vẽ bên. Xác định .a bA. 1, 2.a b=- =- B. 1, 2.a b= =-C 2, 1.a b=- D. 2, 1.a b= =Câu 25: Cho hàm số 2axycx b+=+ có đồ thị như hình vẽ bên. Xác định .a cA. 2, 2, 1.a c= =- B. 1, 1, 1.a c= =-C. 1, 2, 1.a c= D. 1, 2, 1.a c= =- =Câu 26: Cho hàm số 2= +y ax bx cx có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?GV: thuanchelsea phan 6LUYỆN ĐỀ: NHẬN DẠNG ĐỒ THỊ HÀM SỐ A. 0, 0, 0, 0.< >a D. 0, 0, 0, 0.< a B. 0, 0, 0, 0.> >a dC. 0, 0, 0, 0.< >a D. 0, 0, 0, 0.< >a dCâu 28: Cho hàm số ()3 20= ¹y ax bx cx có đồ thị như hình bên dưới. Mệnh đề nào sauđây đúng?A. 0; 0; 0; 0.< >a B. 0; 0; 0; 0.< >a dC. 0; 0; 0; 0.< >a D. 0; 0; 0; 0.< >a dCâu 29: Cho hàm số 2= +y ax bx có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Mệnh đề nào dưới đây đúng?A. 0; 0; 0a c< B. 0; 0; 0.a c< >C. 0; 0; 0.a c> D. 0; 0; 0.a c< >Câu 30: (Chuyên ĐHSP Hà Nội_lần 2_2017) Cho hàm số 2= +y ax bx có đồ thị như hìnhvẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?A. 0; 0; 0a c< B. 0; 0; 0.a c< >C. 0; 0; 0.a c> D. 0; 0; 0.a c< >a cC. 0, 0, 0.< B. 0; 0; 0a c> £C. 0; 0; 0a c> D. 0; 0; 0a c< =a ac B. 20, 0, 0, 100 .> =a acC. 20, 0, 0, 100 .> =a ac D. 20, 0, 0,100 .> =a acCâu 37: Trích THPT Chuyên ĐH Vinh lần 1:Hình bên là th hàm ốax bycx d+=+ nh nào sau đây là đúng?ệ ềA. 0, 0bd ab< B. 0, 0ad ab> D. 0, 0.ab a< >C. 0ad bc< D. 0ad bc< í>î00adbcC. >í<î00adbc D. <í>î00adbcCâu 40: (Trích Toán học tuổi trẻ lần 8) Cho hàm số 0)ax by acx d+= <+ có đồ thị như hình vẽ dưới. Mệnh đề nào dưới đây đúng?A. 0, 0, 0, 0.a d< B. 0, 0, 0, 0.a d> >C. 0, 0, 0, 0.a d< 0, 0, 0, 0.a d<