Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi khảo sát đội tuyển HSG môn Sinh học lớp 12 năm học 2017 - 2018, trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc

61443c7e7f5a2976e1fc88e783ef4fa0
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào 03:22 PM ngày 19-01-2018 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 225 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD&ĐT VĨNH PHÚCỞTR NG THPT YÊN 2ƯỜ KÌ THI KSCL TUY SINH GI KH 12Ộ ỐĐ THI MÔN SINH CỀ ỌNĂM 2017 2018ỌTh gian làm bài: 180 phút, không th gian giao .ờ ềĐ thi m: 02 Trang.ề ồCâu (1,0 đi m)ể a. Trình bày đi chung vi sinh t. Nêu các lo môi tr ng nuôiặ ườ ảc vi sinh t.ấ ậb. Vì sao trong chua nh không có vi sinh gây nh?ữ ệCâu (1,0 đi m) ểa. Gi thích sao th t, khi ph ng cây chi ánh sáng tả ừm phía ta không quan sát rõ hi ng ng sáng a?ượ ượ ướ b. Gi thích ch lá cây trinh xu ng khi có va ch c?ả ọCâu (1,0 đi m) ểĐ bi đi là gì? Trong các ng bi đi ng nào ph bi nh t? Vìạ ấsao? Câu (1,0 đi m)ểM opêron Lac vi khu E. coli bao nh ng thành ph nào? Nêu vai tròồ ầc thành ph đó. ầCâu (1,0 đi m)ểa. Theo dõi quá trình nhân đôi phân ADN th sinh t, ng iự ườta th có 80 đo Okazaki, 90 đo i. ng ki th di truy đã hãy bi ệlu xác nh sinh trên là sinh nhân hay sinh nhân th c?ậ ựb. Lo ARN nào là đa ng nh trong bào nhân th c? Gi thích? Câu (1,0 đi m)ểTrong tr ng gen quy nh tính tr ng, các tính tr ng tr hoànườ ặtoàn. Hãy cho bi nh ng nh nh sau là đúng hay sai? Gi thích? ảa. Khi lai phân tích th gen có hoán ra thì hoán gen tínhơ ịb ng ng ki hình khác con.ằ ờb. Trong phép lai gi hai cá th gen nhau sau cho ki uữ ểhình thì ch ch các gen liên hoàn toàn nhau.ắ ớc. xác nh các gen cùng trên nhi th hay trên các nhi thể ểkhác nhau ta ch có th dùng phép lai phân tích.ỉ ểd. Hoán gen ch ra các th có ki gen p.ị ợCâu (1,0 đi m) loài ng t, con có NST gi tính XY, con cái có NST gi iỞ ớtính XX, gi tính là cái. Cho cá th tr ng giao ph cá th cáiỉ ểm Fắ ượ1 ng lo Cho các cá th Fồ ể1 giao ph do, Fố ự2 thu lượ ệki hình nh sau:ể ư+ gi c: cá th tr ng cá th .Ở ỏ+ gi cái: cá th cá th tr ng.Ở ắN cho con Fế ự1 lai phân tích thì theo lí thuy ki hình thu nhế ượ ưth nào? Cho bi không có hi ng gen gây ch và bi n.ế ượ ếCâu (1,0 đi m)ể a. Cho bi các ba trên mARN mã hoá các axit amin ng ng nh sau: AUG ươ ưmêtiônin, GUU valin, GXX alanin, UUU phêninalanin, UUG xin, AAA lizin. ơCó đo chu polipeptit có trình axit amin nh sau:ộ Mêtiônin alanin lizin valin xin thúc.ơ ếDOC24.VN 1N gen ng đo pôlipeptit trên ra bi thay th ng ằc thì nh ng nh th nào mARN và chu pôlipeptit.ặ ưở b. th có ki gen AaBb (Aa trên nhi th 2; Bb trênộ ằc nhi th 5). Vi các lo giao có th ra th trên trong cácặ ểtr ng sau:ườ ợ- bào lo phân li nhi th trong gi phân I.ộ ả- bào lo phân li nhi th trong gi phân II trong tộ ếbào con.Câu (1,0 đi m)ểKhi đã làm xong tiêu nhi th th ho đã có tiêu nh ịnhi th em hãy nêu các làm ti theo có th quan sát rõ nh và ướ ếđ ng nhi th ượ ượ ểCâu 10 (1,0 đi m)ể loài th t, ng ta đem lai cây lá quăn, tr ng thu ch ng câyỞ ườ ớlá th ng, thu ch ng thu Fẳ ượ1 toàn cây lá quăn, Cho Fạ ỏ1 th ph n, Fự ấ2thu 20000 cây lo ki hình, trong đó có 4800 cây lá th ng, ượ Bi iế ỗgen quy nh tính tr ng, gen trên nhi th th ng, di bi aị ườ ủnhi th trong gi phân bào sinh noãn và bào sinh ph làễ ấgi ng nhau và không có bi n.ố ếBi lu n, xác nh quy lu di truy các tính tr ng trên vàệ lỷ cáclo giao F1ạ DOC24.VN 2SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚCTRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2—————— KÌ THI KSCL ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI KHỐI 12HDC MÔN: SINH HỌC NĂM HỌC 2017 2018Hướng dẫn chấm gồm: 02 trang.———————Câu Nội dung Điểm1 a. đi chung vi sinh t:ặ th bào (m là đoàn bào), nhân ho nhân th c, có ựkích th hi ướ ểvi……………………………………………………………………………………..+ th nhi u, chuy hóa nhanh Sinh tr ng và sinh nhanh, có kh ưở ảnăng thích ng cao môi tr ng ườs ng……………………………………………………………… ố- Các lo môi tr ng nuôi vi sinh t:ạ ườ Môi tr ng nhiênườ Môi tr ng ườt ng pổ Môi tr ng bán ng ườ ổh p………………………………………………………………….ợb. Vì: Đa VSV gây nh ng trong đi ki pH trung tính, mà trong ữchua lên men t, vi khu lactic đã môi tr ng axit (pH th p)ố ườ ch ếVSV gây nh………ệ 0,250,250,250,252 a. Sau khi ph ng ta không th rõ hi ng ng sáng vì:ắ ượ ướ- Auxin xu nh thân và cành di chuy ng xu ng ượ ắng làm gi ng auxin……......ọ ượ……………………………………….......................................- thân các bào đã phân hoáỞ phân chia kém sinh tr ng ưởphía thân không có chênh ch n….......ự ớ…………………….......................................................b. ch lá cây trinh xu ng khi có va ch ho khi tr ờt i:ố- cây trinh cu ng lá và lá chét có th i, bình th ng th luôn ườ ốcăng làm lá xoè ng…………………………..ướ ộ……………………....................................- Khi có va ch m, Kự chuy ra kh không bào làm gi ASTT ượ ảt bào th iế bào th làm lá ướ ụxu ng…………………..................................ố 0,250,250,250,253 Đột biến điểm là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan đến một cặp nucleôtit………………………………………………………………………………..- Đột biến thay thế một cặp nucleôtit phổ biến nhất …………………………………- Vì: Dễ xảy ra hơn cả; xảy ra ngay cả khi không có tác nhân đột biến (do các nucleôtit trong tế bào tồn tại các dạng thường và dạng hiếm)……………………………………+ Trong phần lớn trường hợp, đột biến thay thế nucleôtit là các đột biến trung tính do chỉ ảnh hưởng đến một côdon duy nhất trên gen………………………………………… 0,250,250,250,254 Một Operon Lac của vi khuẩn E. coli bao gồm thành phần: vùng khởi động, vùng vận hành và nhóm gen cấu trúc Z, Y, A.- Vai trò:+ Vùng khởi động: nơi mà ARN polimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã................... 0,250,25DOC24.VN 3+ Vùng vận hành: là trình tự nucleotit đặc biệt, tại đó protein ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã.......................................................................................................+ Nhóm gen cấu trúc Z, Y, A: quy định tổng hợp các enzim tham gia vào các phản ứng phân giải đường lactozơ có trong môi trường để cung cấp năng lượng cho tếbào............. 0,250,255 a. Sinh vật đó là sinh vật nhân thực……………………….…………………………… Vì: Mỗi đơn vị tái bản có số ARN mồi số đoạn Okazaki +2 => Số đơn vị tái bản (90 80)/2 (đơn vị)….…………………………….. b. Loại ARN đa dạng nhất trong tế bào nhân thực là ARN thông tin (mARN)..................- Vì trong tế bào có rất nhiều gen mã hóa protein, mỗi gen lại cho ra một loại mARN....... 0,250,250,250,256 a. Sai vì khi lai phân tích cơ thể dị hợp cặp gen có hoán vị xảy ra thì tần số hoán vị gen tính bằng tổng tỉ lệ kiểu hình chiếm tỉ lệ thấp đời con................................................b. Sai vì trong phép lai giữa hai cá thể dị hợp cặp gen với nhau nếu đời sau cho tỉ lệ kiểu hình thì các gen có thể liên kết hoàn toàn với nhau hoặc có hoán vị gen xảy ra một bên với tần số bất kì ............................................................................................c. Sai vì để xác định các gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể hay trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau ta có thể dùng phép lai khác (VD: lai giữa cá thể dị hợp...)...............d. Sai vì hoán vị gen xảy ra cả cơ thể có kiểu gen đồng hợp và dị hợp......................... 0,250,250,250,257- Vì trong phép lai, ki giao gi và gi cái ng nhau gi cái có là: tr ngớ ắ- F2 có tr ng qu ng tác sung ươ F1 ửc gen.ặQuy c: A-B- A-bb, aaB-, aabb tr ngướ ắ- FỞ2 tính tr ng màu phân không ng hai gi trong hai ộc gen quy nh tính tr ng trên NST gi tính X, không có alen trên NST ớY- ♂aaXơ bY ♀AAX BX F1 ♂AaX BY ♀aaX bX Fa 1AaX BX b: cái 1aaXắ BX b: cái tr ngắ 1AaX Y, 1aaX bY: tr ng 0,250,250,250,258 a. Những biến đổi trong mARN và chuỗi pôlipeptit:- mARN bị thay đổi một bộ ba, xuất hiện bộ ba kết thúc sớm…………………………..- Chuỗi polipeptit bị ngắn đi, chỉ còn: Mêtiônin alanin kết thúc……………………b. Rối loạn giảm phân cặp NST số 2: AB, Ab, aB, ab, AaB, Aab, B, b......................- Rối loạn giảm phân II trong tế bào con cặp NST số 5: AB, Ab, aB, ab, ABB,Abb, aBB, abb, A, a......................................................................................................(Học sinh phải viết đầy đủ các loại giao tử mới được điểm) 0,250,250,250,25DOC24.VN 49 Các bước tiếp theo:- Đặt tiêu bản lên kính hiển vi rồi nhìn từ ngoài (chưa qua thị kính) để điều chỉnh cho mẫu vật trên tiêu bản vào giữa vùng sáng............................................................................- Quan sát toàn bộ tiêu bản từ đầu này đến đầu kia dưới vật kính 10X để sơ bộ xác định vị trí của những tế bào có NST............................................................................................- Chỉnh vùng tế bào có NST vào giữa trường kính để quan sát...........................................- Chuyển sang quan sát dưới vật kính 40X.......................................................................... 0,250,250,250,2510 Ptc ng ph n; gen qui nh tính tr ng; F1 ng tínhươ lá quăn, đạ ỏ Các tính tr ng lá quăn, là tr hoàn toàn so các tính tr ng lá th ng,ạ ẳh tr ng ắ Qui c: ướ A: lá quăn; a: lá th ng.ẳ B: b: ạtr ngắ ..................................................................- Ptc ng ph -> F1 gen th ph n, F2 thu cây ươ ượ lá th ng, chi (4800/20000).100 24% khác phân li ộl và liên gen hoàn toàn Có hoán gen ảra.............................................................................................- lai Pơ F1 Pt/c AbAb (lá quăn, tr ng) ắaBaB (lá th ng, GP Ab aB F1 AbaB (lá quăn, ỏ- hoán gen là -> ta có: ị22f1 22f.2f1 0,24 20% các lo giao F1 là: Ab aB 0,4 AB ab =0,1.........................................................................(HS làm theo cách khác đúng cho đi đa)ẫ 0,250,250,250,25DOC24.VN
38313363313265393663376563303961666236623666356138366631316566646162316333396666303939343634623861363730636536323065393465393364