Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM SINH LỚP 6

6773887b172317ffbed44488c99d8d2a
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2017-12-21 23:34:21 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 345 | Lượt Download: 2 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

và tên: ......................ọL p:................................ớ KI TRA KH SÁT CH NGỂ ƯỢĐU NĂMẦMôn: Sinh 6ọTh gian: 30 phútờA. Tr nghi (4 đ): Khoanh tròn vào đáp án em cho là đúng nh t:ắ ấCâu 1: Trong các hi sau đây, hi nào là chung cho th ểs ng?ốA. lên Sinh nớ B. Di chuy nểC. các ch thi t, lo các ch th iấ D. và CCâu 2: Trong các nhóm câu sau đây, nhóm cây nào là nh ng cây có hoa?ữA. Cây đào, câu rêu, cây chu i, cây cam.ốB. Cây cam, cây chu i, cây i, cây i.ố ưở ảC. Cây mai, cây đào, cây rau cây mítợD. Cây chu i, cây cam, cây tre, cây rau máốCâu 3: Nh ng cây nào sau đây ch ng trong vòng năm?ữ ộA. Cây lúa, cây ngô, cây khoai lang, cây n.ắB. Cây lúa, cây mít, cây i, cây naưởC. Cây xoài, cây cam, cây ngô, cây míaD. Cây đu ng, cây nhãn, cây i, cây ng xiêmậ ươ ưở ồCâu 4: Trong các nhóm cây sau đây, nhóm cây nào có nhi ềánh sáng?A. Cây đa, cây phi lao, cây nhãn, cây lúaB. Cây mít, cây rau t, cây thông, cây iố ưởC. Cây khoai lang, cây tr không, cây ráy, cây táoầD. A, và CảII. lu (6 đ)ự ậCâu (3đ): Nêu đc đi chung th t?ặ ậCâu 2: (3 đ): vào đc đi nào nh bi th có hoa và th tự ậkhông có hoa?ĐÁP ÁNĐ KI TRA KSCL ĐU NĂMỀ ẦMôn: Sinh cọ( Th gian: 30 phút)ờA. Tr nghi mắ ệ­ câu đúng đc đi mỗ ượ ể1­D 2­B 3­A 4­AB. lu nự ậCâu 1: (3đ): đúng đc đi mỗ ượ ể­ Có kh năng ng ch cả (1 đi m)ể­ Ph không có kh năng di chuy (1 đi m)ể­ Ph ng ch các kích thích bên ngoàiả đi m)ểCâu (3đ): đúng đc đi mỗ ượ ể­ vào quan sinh nự đi m)ể­ Th có hoa có quan sinh là hoa, qu tự đi m)ể­ Th không có hoaự ậCó quan sinh không ph là hoa, qu tơ (1 đi m)ể