Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM MÔN VẬT LÝ LỚP 8

eb01c4dd59caf21775441cee2ebbbf5f
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2017-12-21 23:45:47 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 649 | Lượt Download: 20 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Phòng GD&ĐT Tam ngươTr ng THCS Th nhườ ịH và ọtên: ...................................L p: .............ớ KH SÁT CH NG ĐU NĂMẢ ƯỢ ẦMôn: Lý 8ậNăm c: 2016 ­2017ọTh gian: 15 phútờĐi mể phê cô giáoờ ủĐ 1ỀCâu 2đ chuy đng 5m/s. Th gian chuy đng tộ ếquãng đng 0,2km làườA. 50s B. 40s C. 25s D. 10sCâu 2: 2đ )72 km/h ng bao nhiêu m/s ?ằ A. 200m/s B. 20m/s C. 2m/s D. 2000m/s Câu ng công nhân đp xe đu trong 20 phút đi đc km .ộ ườ ượa) Tính ng đó ra m/s và km/h 2đ )ậ ườb) Bi quãng đng nhà đn xí nghi là 3600m.H ng công nhân đó nhà ườ ườ ừđn xí nghi bao nhiêu phút 2đ )ế ếc) đp xe li trong gi thì ng này nhà quê mình .H quãng ườ ỏđng nhà đn quê dài bao nhiêu kilomet (2đ)ườ ế………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Phòng GD&ĐT Tam ngươTr ng THCS Th nhườ ịH và ọtên: ...................................L p: .............ớ KH SÁT CH NG ĐU NĂMẢ ƯỢ ẦMôn: Lý 8ậNăm c: 2016 ­2017ọTh gian: 15 phútờĐi mể phê cô giáoờ ủĐ 2ỀCâu 2đ chuy đng th gian 50s. chuy đng tộ ếquãng đng 0,2km làườA. 4m/s B. 40m/s C. 4m/ph D. 40sCâu 2: 2đ 43,2 km/h ng bao nhiêu m/s ?ằ A. 1200m/s B. 25m/s C. 12m/s D. 32m/s Câu ng công nhân đp xe đu trong 15 phút đi đc 1,8 km .ộ ườ ượa )Tính ng đó ra m/s và km/h 2đ )ậ ườb )Bi quãng đng nhà đn xí nghi là 3km.H ng công nhân đó nhà ườ ườ ừđn xí nghi bao nhiêu phút 2đ )ế ếc )N đp xe li trong 1,5 gi thì ng này nhà quê mình .H quãng ườ ỏđng nhà đn quê dài bao nhiêu kilomet 2đ )ườ ế………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Phòng GD&ĐT Tam ngươTr ng THCS Th nhườ ịH và ọtên: ...................................L p: .............ớ KH SÁT CH NG ĐU NĂMẢ ƯỢ ẦMôn: Lý 8ậNăm c: 2016 ­2017ọTh gian: 15 phútờĐi mể phê cô giáoờ ủĐ 3ỀCâu 2đ chuy đng 5m/s. Th gian chuy đng tộ ếquãng đng km làườA. 25s B. 40s C. 400s D. 10sCâu 2: 2đ )7,2 km/h ng bao nhiêu m/s ?ằ A. 200m/s B. 20m/s C. 2000m/s D. 2m/s Câu ng công nhân đp xe đu trong 25 phút đi đc km .ộ ườ ượa Tính ng đó ra m/s và km/h 2đ )ậ ườb Bi quãng đng nhà đn xí nghi là 7680m.H ng công nhân đó nhà ườ ườ ừđn xí nghi bao nhiêu phút 2đ )ế ếc đp xe li trong gi thì ng này nhà quê mình .H quãng ườ ỏđng nhà đn quê dài bao nhiêu kilomet 2đ )ườ ế………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Phòng GD&ĐT Tam ngươTr ng THCS Th nhườ ịH và ọtên: ...................................L p: .............ớ KH SÁT CH NG ĐU NĂMẢ ƯỢ ẦMôn: Lý 8ậNăm c: 2016 ­2017ọTh gian: 15 phútờĐi mể phê cô giáoờ ủĐ 4ỀCâu 2đ chuy đng th gian 50s. chuy đng tộ ếquãng đng km là :ườA. 4m/s B. 40m/s C. 4m/ph D. 40sCâu 2: 2đ )432 km/h ng bao nhiêu m/s ?ằ A. 1200m/s B. 25m/s C. 12m/s D. 120m/s Câu ng công nhân đp xe đu trong 30 phút đi đc 18 km .ộ ườ ượA )Tính ng đó ra m/s và km/h 2đ )ậ ườB )Bi quãng đng nhà đn xí nghi là 12km.H ng công nhân đó nhà ườ ườ ừđn xí nghi bao nhiêu phút 2đ )ế ếC )N đp xe li trong 0,5 gi thì ng này nhà quê mình .H quãng ườ ỏđng nhà đn quê dài bao nhiêu kilomet 2đ )ườ ế………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ĐÁP ÁN TRA 15 phút 8Ể ỚI. Ch câu tr đúngọ 4đ)Câu Câu 2B BII. Câu ph đúng 1đỗ a) st 30001200 2,5 m/s 2,5. 10001 3600 2,5 3,6 km/hb) st => sv 36002.5 =1440s 24 ph v. 18 km.P ÁN DDDĐĐ­­­­ )ềI. Ch câu tr đúngọ 4đ)Câu Câu 2A CII. Câu ph đúng 1đỗ a) st 1800900 m/s 10001 3600 7,2 km/hb) st => sv 30002 =1500s 25 ph v.t 7,2 1,5 10,8 km. 3)ềI. Ch câu tr đúngọ 4d)Câu Câu 2C DII. Câu ph đúng 1đỗ a) st 60001500 m/s 10001 3600 144001000 14,4 km/hb) st => sv 76804 =1920s 32 ph v. 14,4 43,2 km. )ềI. Ch câu tr đúngọ 6d)Câu Câu 2B DII. Câu ph đúng 1đỗ ầa) st 180001800 10m/s 1001 3600 36 km/hb) st => sv 1200010 =1200s 20 ph v.t 36 0,5 18 km.