Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi khao sat dau nam Môn toán 12

ede71c246249ffa2577cfda3946ff21b
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-08-07 17:49:27 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 243 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Câu 1. Hàm ố2 11xyx+=- Ch lu đúng:ọ ậA. HS ng bi trên kho ng ả();1- và ()1;+¥ B. HS ngh ch bi trên kho ng ả();1- và()1;+¥.C. HS ng bi trên kho ng ả1;2æ ö- -ç ÷è và 1;2æ ö- +¥ç ÷è D. HS ngh ch bi trên ế1;2æ ö- -ç ÷è và 1;2æ ö- +¥ç ÷è ø.Câu 2. Hàm ố21xyx-=+ Ch lu đúng:ọ ậA. HS ng bi trên kho ng ả(); 1- và ()1;- +¥ B. HS ngh ch bi trên kho ng ả(); 1- và()1;- +¥.C. Hàm ng bi trên kho ng ả(); 2- và ()2;+¥ D. HS ngh ch bi trên kho ng ả(); 2- và()2;+¥.Câu 3. Hàm ố3 23 2y x= lu nào sau đây là đúng?ế ậA. Hs ng bi trên kho ng ả(); 2- và ()0;+¥ B. Hs ngh ch bi trên kho ng ả(); 2- và()0;+¥.C. Hàm ng bi trên kho ng ả();1- và ()2;+¥ D. Hàm ngh ch bi trên kho ng ả()1; .Câu 4. Hàm ố32 6y x= Ch lu đúng:ọ ậA. Hs ng bi trên kho ng ả(); 2- và ()0;+¥ B. Hs ngh ch bi trên kho ng ả(); 2- và()0;+¥.C. Hàm ng bi trên kho ng ả(); 1- và ()1;+¥ D. Hàm ngh ch bi trên kho ng ả()1; .Câu 5. Hàm ố4 22 2y x= Ch lu đúng:ọ ậA. Hàm ng bi trên kho ng ả()1;1- và ()1;+¥ .B. Hàm ng bi trên kho ng ả(); 2- và()1;+¥.C. Hàm ng bi trên kho ng ả()1; 0- và ()1;+¥ D. Hàm ng bi trên kho ng ả();1- và()2;+¥.Câu 6. Hàm ố4 23 2y x=- lu nào sau đây là đúng?ế ậA. Hàm ng bi trên kho ng ả(); 2- và ()0;1 Hàm ngh ch bi trên kho ng ả()2; 0- và ()1;+¥ .B. Hàm ng bi trên kho ng ả(); 0- và ()1; Hàm ngh ch bi trên kho ng ả()0;1 và ()2;+¥ .C. Hàm ng bi trên kho ng ả();1- và ()3; Hàm ngh ch bi trên kho ng ả()1; và ()5;+¥ .D. Hàm ng bi trên kho ng ả(); 1- và ()0;1 Hàm ngh ch bi trên kho ng ả()1; 0- và ()1;+¥ .Câu 7. Hàm ố212x xyx+ -=+ Ch lu đúng:ọ ậA. Hs ng bi trên kho ng ả()3; 2- và ()2; 1- B. Hs ngh ch bi trên kho ng ả()3; 2- và()2; 1- -.C. Hs ng bi trên kho ng ả(); 2- và ()1;- +¥ D. Hs ngh ch bi trên kho ng ả(); 3- và()1;+¥.Câu 8. Hàm ố211x xyx- +=+ lu nào sau đây là đúng?ế ậA. Hs ng bi trên kho ng ả()3; 2- và ()2; 1- .B. Hs ngh ch bi trên kho ng ả()2; 1- và ()1; 0- .C. Hàm ng bi trên kho ng ả(); 2- và ()0;+¥ .D. Hs ng bi trên kho ng ả()2; 1- và ()1; 0- .Câu 9. Hàm ố22 4y x= Ch lu đúng:ọ ậA. Hàm ng bi trên kho ng ả()1;+¥ .B. Hàm ngh ch bi trên kho ng ả()1;+¥ .C. Hàm ng bi trên kho ng ả(); 2- .D. Hàm ng bi trên kho ng ả()2; 2- .Câu 10. Hàm ố232 1x xyx- +=+ lu nào sau đây là đúng?ế ậA. Hàm ngh ch bi trên kho ng ả13;4æ ö+¥ç ÷è .B. Hàm ng bi trên kho ng ả13;4æ ö+¥ç ÷è .C. Hàm ng bi trên kho ng ả()0; .D. Hàm ng bi trên kho ng ả()2; 0- .Câu 11. Hàm ố1mxyx m+=+ (m tham ). Hàm luôn ng bi trên ng kho ng xác nh nó khi:ố ủA. 1m<- ho ặ1m> B. 1m£ ho ặ1m> C. 1m<- ho cặ1m³ D. 1m- ìí<-î B. 01mm<éê>ë C. 01mm>éê<-ë D. 01mm£éê³ëCâu 18. Các kho ng ng bi và ngh ch bi hàm ố27 12y x= làA. Hs ngh ch bi trên (-∞; 3) và ng bi (4;+∞) B. Hs ng bi trên (-∞; 3) và ngh ch bi (4;+∞)C. Hs ng bi trên (3; 72 và ngh ch bi 72 )D. Hs ng bi trên (-∞;72 và ngh ch bi 4;+∞ )Câu 19. Hàm ố22 3y x= ng bi trên kho ng: A. ả()1; B. ()1;1- C. ()3;+¥ D.(); 1- -Câu 20. Hàm ố222 51x xyx+ +=+ ngh ch bi trên kho ngị ảA. (); 2- B. ()1; ;2æ ö- +¥ç ÷è C. 1;2æ ö+¥ç ÷è D. 12;2æ ö-ç ÷è øCâu 21. Hàm ố10 9mx myx m+ -=+ ng bi trên ng kho ng xác nh khi và ch khiồ ỉA. 9m> B. 1m£ C. 9m³ D. 9m hay m< >Câu 22. Cho hàm ố29y x= kh ng đinh nào sau là đúngẳA. Hàm ng bi trên ế[]0; B. Hàm ng bi trên ế[]3; 3- C. Hàm ngh ch bi trên ế[]0; D. Hàm ngh ch bi trên ế[]3; 3-Câu 23. Hs ố24 5y x= ngh ch bi A. ế(); 1- B.()()1; 5;- +¥ C.()2; D.()(); 2; 5- -Câu 24. Hs ố24 1y x=- ng bi trên A. ế()(); 1; 2- B. ()()2;1 2;- +¥ C. ()2;1- D.(); 2- -Câu 25. Hàm ố34y x= ng bi trênồ kho ngả A. B. ()0;+¥ C. ()3;+¥ D(); 0- ¥Câu 26. Hs ố33 2y x= ngh ch bi trên: A. ế()(); 1;- +¥ B. ()1;+¥ C. ()1;1- D. .Câu 27: àm nào luôn ngh ch bi trên ế¡: A. 22 1y x= B. 23 1y x= C. ()22 1y x= D. 33 1y x=- +Câu 28. Hs ố4 22 2y x=- ngh ch bi trên: A. ế()(); 0;1- B. ()()1; 1;- +¥ C. ()1;1- D. .Câu 29. Hàm ố4 24y x= ng bi trên:ồ A. ()0;+¥ B. (); 0- C. ()1;1- D. .Câu 30. Hàm nào sau đây là ng bi trên ế¡ ?A.33 2y x= B. 21xyx=+ C. 12xyx+=- D. 42y x= +Câu 31. Hàm ố211x xyx+ -=- ng bi trên:ồ ếA. 0)- và (1; 2) B. (0;1) và (2; )+¥ C. (0;1) và (1; 2) D. 0)- và (2; )+¥Câu 32 àm ố2 11xyx-=+ Kh ng nh nào sau đây đúngẳ :A. Hàm luôn ngh ch bi trên ế¡ C. Hàm ngh ch bi trên các kho ng ả(); 1- và ()1;- +¥B. Hàm luôn ng bi trên ế¡ D. Hàm ng bi trên các kho ng ả(); 1- và ()1;- +¥ .Câu 33 àm ố3 23 2y x= A. Hàm luôn ngh ch bi trên ế¡ B. Hàm luôn ng bi trên ế¡C. Hàm ng bi trên kho ng ả()1;+¥ D. Hàm ngh ch bi trên kho ng ả();1- ¥Câu 34. Hàm ố22y x= ng bi trên:ồ A. ()1; B. ()0; C. ()0;1 D. ¡Câu 35. Hàm sốcosy x= A. ng bi trên ế¡ B. ng bi trên ế(); 0- C. Ngh ch bi trên ế¡ D. Ngh ch bi trên ế()0;+¥Câu 36. Hàm ốsiny x= A. ng bi trên ế¡ B. ng bi trên ế(); 0- C. Ngh ch bi trên ế¡ D. Ngh ch bi trên ế()0;+¥Câu 37. Hàm ố4mxyx m+=+ ngh ch bi trên ng kho ng xác nh khi:ị ịA. 22mm>éê<-ë B. 2m- C. 2m- D. 22mm³éê£ -ëCâu 38. Giá tr nh nh ủm hàm ố3 213y mx mx m= ng bi trên ế¡ là: A. 1m=- B. 0m= C. 1m= D. 2m=-Câu 39. Hàm ố7 8mx myx m+ -=- luôn ng bi trên ng kho ng xác nh khi:ồ ịA. 1m- B. 1m- C. 1m- D. 1m- £Câu 40. Kho ng ngh ch bi hàm ố3 212 23y x= là:A. (); 3- B. ()3; 1- C. ()(); 1;- +¥ D. (); 3- ¥Câu 41. Hàm ố32 1xyx+=- A. ng bi trên kho ng ả();- +¥ B. Ngh ch bi trên kho ng ả();- +¥C. ng bi trên ng kho ng xác nhồ D. Ngh ch bi trên ng kho ng xác nhị ịCâu 42. Hàm ố22 3y x= tăng trên kho ng nào?ảA. ()1;+¥ B. ();1- C. ();- +¥ D. qu khácộ ảCâu 43. Hàm nào sau đây luôn ng bi trên ế¡A. 22 3y x= B. 32 1y x= C. 27y x= D. 213 23y x=- +Câu 44. Trong các hàm sau, nh ng hàm nào luôn ng bi trên ng kho ng xác nh nó: ủ2 13xyx+=+ (I), 22 1y x=- (II), 33 3y x= (III)A. (I) và (II) B. Ch (I)ỉ C. (II) và (III) D. (I) và (III)Câu 45. Hàm nào trong các hàm sau đây ngh ch bi trên kho ng ả()1; 3A. 224 13y x= B. 211x xyx+ -=- C. 24 2y x= D. 11xyx+=+Câu 46. Kho ng ngh ch bi hàm ố22 4y x= A. 1;4 2æ öç ÷è B. 1;4 2æ ö-ç ÷è C. 10;2æ öç ÷è D. 10;4æ öç ÷è øCâu 47. Hs ố31kxyx+=+ gi trên ng kho ng xác nh khi:ả A. 3k< B. 3k³ C. 3k> D. 3k<-Câu 48. Cho hàm ố211x xyx- +=- Kh ng nh nào sau đây sai?ẳ ịA. Hàm ngh ch bi trên kho ng ả()0; B. Hàm ngh ch bi trên kho ng ả()1; 2C. Hàm ngh ch bi trên kho ng ả()0;1 D. Hàm ng bi trên kho ng ả(); 0- và()2;+¥Câu 49. Cho hàm ố3 23 11y x= dài kho ng ng bi là:ộ A.2 B. C. D. 150. Hs ố4 23 3y x= bi trên kho ng nào trong các kho ng sau: (I).ế ả()1; 0- (II).()1;1- (III).()2;+¥A. (I) và (II) B. (I) và (III) C. ch (I)ỉ D. (II) và (III)Câu 51. Cho hàm ố()()3 21 1y x= lu nào sau đây đúngA. Hàm luôn ng bi trên ế¡ B. Hàm luôn ngh ch bi trên ế¡C. Hàm không đi trên ệ¡ D. Hàm luôn đi trên ệ¡Câu 52. Cho àm số3 27y x= Ch kh ng nh đúng:ọ ịA. Hàm lố uôn ng bi trên ế.¡ B. Hàm số uôn ngh ch bi trên ế.¡C. Hàm số kho ng ng bi và ngh ch bi n.ả D. Hàm số gh ch bi trên kho ng ả().1; 3-Câu 53. Cho àm số3 27y x=- Ch kh ng nh đúng: ịA. Hàm số uôn ng bi trên ế.¡ B. Hàm số uôn ngh ch bi trên ế.¡ C. Hàm số kho ng ng bi và ngh ch bi n. D. Hàm số ng bi trên kho ng ả().1; 3-Câu 54. Hàm ố3 2y x=- có kho ng ng bi làả :A. ()1; B. 1;13æ-öç ÷è C. ()1; 3- D. 1( (1; )3-- +¥ Câu 55. Hàm ố52 2xyx-=- luôn: A. ng bi trên ế.¡ B. Ngh ch bi trên ế.¡ C. Ngh ch bi trên ng kho ng xác nh nó. D. ng bi trên kho ng ả( 4; 6).-Câu 56. Cho àm ố225y x= Ch kh ng nh đúng:ọ ịA. Hàm số ng bi trên kho ng ả( 5; 0)- và (0; 5). D. Hàm số gh ch bi trên kho ng ả( 6; 6).-B. Hàm số ng bi trên kho ng ả( 5; 0)- và ngh ch bi trên kho ng ả(0; 5). C. Hàm số gh ch bi trên kho ng ả( 5; 0)- và ng bi trên kho ng ả(0; 5). Câu 57. Cho àm ố2237x xyx x- +=+ Ch kh ng nh đúng:ọ ịA. Hàm số ng bi trên kho ng ả( 5; 0)- và (0; 5). B. Hàm số ng bi trên kho ng ả( 1; 0)- và( )1; +¥ C. Hàm số gh ch bi trên kho ng ả( 5;1).- D. Hàm số gh ch bi trên kho ng ả( 6; 0).- Câu 58. Hàm ố2 4y x= ngh ch bi trên kho ng A. ả()2; B. 2; 3) C. ()2; D. ()3; 4Câu 59. Cho hàm ố21xyx+=- Ch kh ng nh đúng:ọ A.(2) 5y= B. Hàm luôn ng bi trênố ế¡ C. Hàm luôn ngh ch bi trênố ế.¡ D. Hàm luôn ngh ch bi trên ng kho ng xác nh nó.ố ủCâu 60. Trong hàm sau hàm nào ngh ch bi trên ng kho ng xác nh nó?ỗ ủA.21xyx=+ B. coty x= C. 15xyx-=+ D. tany x=Câu 61. Hàm ố4 313y x= có kho ng ng bi là:A.ả ế1( )4- B. 1( )4- +¥ C. (0; )+¥ D. 1( 0)4-Câu 62. giá tr nào ủm thì hàm số33mxyx m+=+ ngh ch bi trên ng kho ng xác nh nó?ị ủA. 3m- B. 3m- C. 3m- D. 3m-