Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi khảo sát đầu năm Môn Ngữ Văn 12

c95963b609cd62ebb856cb90dc413bc2
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-08-07 17:51:24 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 233 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

và tên:ọ ………………………………………… Bài vi 6-ế NGH LU VĂNỊ ẬH CỌL p:ớ 11A1 -ch ng trình chu Th gian: 90 phútươ I. c- hi (3 đi m)ọ ểĐ đo th sau và th hi yêu ra bên i:ọ ướĐi nàoế ơL chào đi tr cờ ướL chào cờ ướCh ng nhàẳ ạL chào nờ ạCon ng xa.ườ (Nguy Hoàng n, SGK Ti ng Vi 1, t, trang 169)ễ ộa)Xác nh phong cách ngôn ng ng trong đo th .ị ượ ơb)Ch ra bi pháp tu và nêu tác ng nó.ỉ ủc)N dung đo th trên là gì?ộ II. Làm văn (7 đi m)ể Câu 1(2 đi m):ể dung ph c- hi cùng ki th xã i, Anh/Ch hãy vi từ ếm đo văn( kho ng 200 ch bàn phép ch trong chào gi tr ngày nay.ộ Câu 2(5 đi m):ể nh bài th sau Đây thôn Vĩ Dạ Hàn .ủ ửH và tên:ọ ………………………………………… Bài vi 6-ế NGH LU VĂNỊ ẬH CỌL p:ớ 11A2 -ch ng trình chu Th gian: 90 phút ươ I. c- hi (3 đi m)ọ ểĐ đo th sau và th hi yêu ra bên i:ọ ướ( Quà bủ Ph Đình Ân, SGK Ti ng Vi 1, hai trang ậ85 )a)Xác nh phong cách ngôn ng ng trong bài th .ị ượ ơb)Ch ra bi pháp tu và nêu tác ng nó.ỉ ủc) dung bài th trên là gì?ộ II. Làm văn (7 đi m)ể Câu 1(2 đi m):ể dung ph c- hi cùng ki th xã i, Anh/Ch hãy vi từ ếm đo văn( kho ng 200 ch bàn tình dành cho cha ngày nay gi tr .ộ ẻCâu 2(5 đi m):ể nh bài th sau Đây thôn Vĩ Dạ Hàn .ủ ửH và tên:ọ ………………………………………… Bài vi 6-ế NGH LU VĂN CỊ ỌL p:ớ 11A3 -ch ng trình chu Th gian: 90 phútươ I. c- hi (3 đi m)ọ đo th sau và th hi yêu ra bên i:ọ ướEm ch cũ :ầ ị- Ngày hôm qua đâu ?ồRa ngoài sân bỏ ốXoa em, i:ầ ườ- Ngày hôm qua iở ạTrên cành hoa trong nườN ng ng lên maiụ ốĐ ngày ng.ợ ươ- Ngày hôm qua iở ạTrong lúa tr ngạ ồCánh ng ch háiồ ặChín vàng màu mong.ướ- Ngày hôm qua iở ạTrong ng conở ủCon hành chăm chọ Là ngày qua còn.ẫ Ngày hôm qua đâu i-ồ Ki Qu c,ế Ti ng Vi 2ế ớa)Xác nh phong cách ngôn ng ng trong bài th .ị ượ ơb)Ch ra bi pháp tu và nêu tác ng nó.ỉ ủc) dung bài th trên là gì?ộ II. Làm văn (7 đi m)ể Câu 1(2 đi m):ể dung ph c- hi cùng ki th xã i, Anh/Ch hãy vi từ ếm đo văn( kho ng 200 ch bàn trân tr ng th gian gi tr ngày nay.ộ Câu 2(5 đi m):ể nh bài th Chi iề Chí Minh.ủ ồH và tên:ọ ………………………………………… Bài vi 6-ế NGH LU VĂN CỊ ỌL p:ớ 11A4 -ch ng trình chu Th gian: 90 phútươ I. c- hi (3 đi m)ọ đo th sau và th hi yêu ra bên i:ọ ướT xa thu nàoự ởTrong ng xanh sâu th mừ ẳĐôi ng bên nhauạ ốBê Vàng và Dê Tr ngắM năm, tr hánộ ạSu n, héo khôố ỏL gì nuôi đôi nấ ạCh bao gi ?ờ ờBê Vàng đi tìm cỏLang thang quên ng vườ ềDê Tr ng th ng quáắ ươ ạCh kh tìm Bêạ ẻĐ bây gi Dê Tr ngế ắV hoài: “Bê! Bê!”ẫ nọ -Đ nh iị Ti ng Vi )ế ớa)Xác nh phong cách ngôn ng ng trong bài th .ị ượ ơb)Ch ra bi pháp tu và nêu tác ng nó.ỉ ủc) dung bài th trên là gì?ộ II. Làm văn (7 đi m)ể Câu 1(2 đi m):ể dung ph c- hi cùng ki th xã i, Anh/Ch hãy vi từ ếm đo văn( kho ng 200 ch bàn tình gi tr ngày nay.ộ Câu 2(5 đi m):ể nh bài th Chi iề Chí Minh.ủ ồH và tên:ọ ………………………………………… Bài vi 6-ế NGH LU VĂN CỊ ỌL p:ớ 11.1.2- ch ng trình nâng cao Th gian: 90 phútươ I. c- hi (3 đi m)ọ đo th sau và th hi yêu ra bên i:ọ ướHãy ng nh ng bi yêu ngu iố ộHãy ng nh núi nh ng caoố ươ ầHãy ng nh bi trào, nh bi trào th ngố ộHãy ng nh ng th mênh môngố ướ ờVà sao không là gió, là mây th tr bao laể ờVà sao không là phù sa rót màu cho hoaỡSao không là bài ca tình yêu đôi aủ ứSao không là tr gieo ng vô tặ ưVà sao không là bão, là giông, là ánh đêm đôngửVà sao không là gi ng xanh bao dungạ ẹSao không là đàn chim bình minh th gi cọ ấSao không là tr gieo ng vô tặ (L bài hátờ Khát ngọ Ph Minh Tu n)ạ ấa) Ch bài hát là gì? Ph ng th bi bài hát trên?ủ ươ ủb) Ch ra và phân tích hi qu nh ng bi pháp tu ng trong iỉ ượ ờbài hát trên?c) Nh ng câu nào trong bài hát cho anh (ch ng sâu nh t?ữ ượ ấd) bài hát đem cho ng xúc gì?ờ ườ II. Làm văn (7 đi m)ể Câu 1(2 đi m):ể ph c- hi cùng ki th xã i, Anh/Ch hãy vi đo nừ ạvăn kho ng 200 ch bàn dung nói n.ả ượ Câu 2(5 đi m):ể nh bài th bi khi xu ng ươ Phan Châu.ủ