đề thi khảo sát chất lượng kỳ 2 môn ngữ văn lớp 12 mã đề 132

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-05-24 16:26:50 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

TR NG VINHƯỜ THI TH THPT QU GIA NĂM 2017 2Ề TR NG THPT CHUYƯỜ ÊN Bài thi: NG VĂNỮ Th gian làm bài: 120 phút, không th gian phát ờđ (Đ thi 01 trang)ề I. PH HI (3,0 đi m)Ầ ểĐ văn sau và th hi các yêu Câu Câu 4:ọ ếXin bình tâmạTôi ch ng bao gi là nhà th tên tu cẳ ảDanh hi đó xin nh ng cho ng khácệ ườ ườTôi ch mong mình doỉ ựĐ là mìnhể ượVi đi mình mong cế ướGi cái th ng là đeo đu iữ ổDanh hi u, ti n, gh cao, nhà ngệ ộTôi ch doọ ựThi sĩT do tr là chính mìnhự ướ ếKhông chi mìnhề ụNg ng nghe khen ngỏ ặV tôiớS ân th ng câu nói vui bèự ưở ạChi lá xanh bên ngế ườChân mây chi ng rề ỡT do là cự ảNh ng ràng bu trong chữ ạGi con ng và con ng iữ ườ ườCon ng cùng ngo tườ ậKhông ngã giáTh bình dậ ịT do làm tâm ta lênự ớTrong chi kích vũ trề doự Nguy Khoa Đi m,ễ chí Sông ngươ 292, tháng ố6/2013)Câu 1. Văn trên thu phong cách ngôn ng nào? vi ng th th gì? ượ (0,5 đi m)ểCâu 2. Ch ra và phân tích tác ng ngh thu bi pháp tu nh mà tác gi ngỉ ụtrong văn n. (0,5 đi m)ểCâu 3. Anh/ch hi th nào hai câu th do làm tâm ta lên/ Trong chi kích vũ trự (1,0đi m)ểCâu 4. Căn vào dung văn n, anh/ch hãy gi thích nhan doự theo quan ni aệ ủNguy Khoa Đi m. (1,0 đi m)ểII. PH LÀM VĂN (7,0 đi m)Ầ ểCâu (2,0 đi m)ểAnh/ch hãy vi đo văn (kho ng 200 ch trình bày suy nghĩ mình ki nị ếđ nêu ra trong văn ph hi u: ượ do tr là chính mình.ự ướ ếCâu (5,0 đi m)ểAnh/ch hãy phân tích cu chi gi ông lái đò con Sông Đà hung trong tùyị ạbút Ng lái đò Sông Đà ườ nhà văn Nguy Tuân làm rõ ch vàng thiên nhiên cùng “thấ ứvàng đã qua th a” tâm nh ng con ng lao ng và chi trên mi núiườ ườ ềsông hùng vĩ và th ngơ Ng văn 12,ữ t, Nxb. Giáo Vi Nam, 2016, tr.185).ậ ệ---------------H t---------------ế