Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 năm 2019 - 2020

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-02-05 02:17:08 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 417 | Lượt Download: 6 | File size: 0.057344 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 6
Môn: Toán
Thời gian: 90 phút
I.
Trắc nghiệm (3 điểm)
Hãy Khoanh vào câu trả lời đúng
12
18

Câu 1: Điền vào chỗ ba chấm số thích hợp:
a. 1

b. 2

=

...
3

c. 5

d. 6

Câu 2: Một lớp 5 có 32 học sinh. Trong đó số học sinh nữ là
số học sinh nam của lớp là bao nhiêu?
a. 7
b. 10

c. 24

Câu 3: Hãy đổi đơn vị 1m2 = … mm2
a. 1000
b. 1 000 000

c. 10 000

3
4

học sinh so với cả lớp . Hỏi
d. 8
d. 100 000

Câu 4: Trên tàu thuỷ có 45 con cừu. Có 5 con bị rơi xuống nước. Hỏi ông thuyền trưởng bao
nhiêu tuổi?
a. Không tính được
b. 50 tuổi
c. 9 tuổi
d. 40 tuổi
Câu 5: Tính x - 5,68 = 25,23
a. x = 30,98
b. x = 19,91

c. x = 29,91

Câu 6: Hãy đổi 5,4 phút = … giây
a. 54
b. 540
II. Tự luận (7 điểm)
Câu 1: (2 điểm)

c. 324

Một cửa hàng có 7250kg gạo. Cửa hàng đã bán được

2
5

d. x = 30,91
d. 304

số gạo đó. Sau đó lại bán thêm

370kg gạo nữa. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu tạ gạo?
Câu 2: Tìm x, biết: (3 điểm)
a) x – 72 = 39 + 25
b) 3,5 + x = 4,72 + 2,48

c) x : 2,5 = 4
d) 132 : x = 3

Câu 3 (2điểm )
4
chiều rộng.
3
1
Trên cạnh AB, người ta lấy điểm M. Trên cạnh CD người ta lấy điểm N, nên đoạn DC bằng
3

Một hình chữ nhật ABCD (như hình vẽ) có chiều rộng 30 cm, chiều dài bằng
NC .
Tính diện tích hình tam giác MDN và MNC

M

A

D

N

B

C

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 6
I.

Trắc nghiệm (3 điểm)
1
2
B
D
II. Tự luận (7 điểm)
Câu1: (2 điểm)
2
5

3
B

4
A

5
D

6
C

số gạo của cửa hàng là:

7250 x

2
5

= 2900(kg) (0,5 điểm)

Số gạo đã bán là:
2900 + 370 = 3270(kg) (0,5 điểm)
Số gạo còn lại là:
7250 - 3270 = 3980(kg) hay 39,8 tạ (0,5 điểm)
Đáp số: 39,8 tạ gạo (0,5 điểm)
Câu 2; (3 điểm)
x – 72 = 39 + 25
x – 72 = 84
Câu a)
x = 84 + 72
x = 156
3,5 + x = 4,72 + 2,48
Câu b) 3,5 + x = 7,2
x = 7,2 – 3,5
x = 3,7
x : 2,5 = 4
Câu c) x = 4 x 2,5
x=1
132 : x = 3
Câu d) x = 132 : 3
x = 44

0,75 đ

0,75 đ

0,75 đ
0,75 đ

Câu 3:
Giải

Chiều dài DC là:

30 

4
= 40 (cm)
3

Ta có sơ đồ:
DN:
NC:

40 cm

Tổng số phần bằng nhau
3 + 1 = 4 (phần)
Chiều dài đoạn DN:
40 : 4 = 10 (cm)
Chiều daii đoạn NC:
10  3 = 30 (cm)

Diện tích tam giác MDN: 10 30 : 2 = 150 (cm2)

Diện tích tam giác MNC: 30  30 : 2 = 450 (cm2)
Đáp số: Diện tích tam giác MDN: 150 cm2
Diện tích tam giác MNC: 450 cm2