Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5 trường Tiểu học số 1 Trà Sơn, Quảng Ngãi năm học 2014 - 2015

36346439663237643535393034623432383038353536653836386138306662323731306435333337326332356463323035353334303338613333616334653362
Gửi bởi: Thái Dương vào 10:06 AM ngày 19-03-2019 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 284 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tr ng Ti Trà ườ ơL p: 5........... ớH và tên:......................................... KH SÁT CH NG NĂMỀ ƯỢ ẦNĂM 2014-2015ỌMôn: ToánTh gian: 40 phútờĐi m:ể phê:ờPH I. TR NGHI M: (3 đi m)Ầ ể* Hãy khoanh tròn vào ch cái tr câu tr đúng.ữ ướ ờCâu (1 đi m) Phân 45 ng phân nào đây?ằ ướA. 2016 B. 1620 C. 1615Câu (1 đi m) Phân ch ph tô trong hình đây là:ố ướA. 43 B. 34 C. 47Câu (1 đi m) Giá tr ch trong 640 528 là:ể ốA. 40 000 B. 000 C. 400PH II. LU N: (7 đi m)Ầ ểCâu (2 đi m) tính tính:ể ồa) 4637 8245………………………………………………………………………………………………………………………………………… b) 7035 2316 …………………………………………………………………………………………………………………………………………c.3 55 7´ =………………………………………………………………………………………………………………………………………… d.1 2:3 5=…………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu đi m) Tìm X: a) 21 357………………………………………………………………………………………………………………………………………… b) 31 156…………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu (3 đi m)ể Bài toán: 5A có 32 sinh, sinh nam ng 35 sinh iố ỏl 5A có bao nhiêu sinh nam, bao nhiêu sinh ữBài làm:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................H NG CH KH SÁT CH NG NĂM ƯỚ ƯỢ NĂM 2014-2015 MÔN TOÁN KH 5Ọ ỐPH I. PH TR NGHI MẦ đi mể* Khoanh tròn đúng câu đi m.ỗ ượ ểCâu BCâu CCâu APH II. LU NẦ đi mể Câu (2 đi m). câu đúng 0,5 đi mể ượ a) 4637 b) 7035 8245 2316 12882 4719c. 73351575537553 .d 652351253152:31xxxCâu (2 đi m) Tính đúng phép tính ỗa) 21 357 357 21 17 b) 31 156 156 31 4836Câu (3 đi m)ểBài gi i:ảT ng ph ng nhau: 0,25 đi m)ổ ể3 (ph n) (0,5 đi m)ầ ểS sinh nam:ố (0,25 đi m)ể32 12 (h sinh)ọ (0,75 đi m)ểS sinh :ố (0,25 đi m)ể+ -32 12= 20 (h sinh)ọ (0,5 đi m)ểĐáp sinh nam: 12ọ (0,5 đi m)ểH sinh 20ọ