Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5 Có đáp án

7bb68ca683ca86edde91eb93a8c97991
Gửi bởi: Thái Dương vào ngày 2019-03-19 09:57:35 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 329 | Lượt Download: 2 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BÀI KH SÁT CH NG NĂM CẢ ƯỢ ỌMÔN: TOÁN 5ớ(Th gian làm bài: 60 phút)ờH và tên sinh:ọ ……………………………………………………………………………………… pớ5 …...Tr ng Ti c:ườ ọ………………………………………………………………………………………………………….Bài 1. Viết vào trống cho thích hợp :Vi tế cọ……………………………………..B ph támả ầ1738 ...............................................................................................................................................................................……………………………………..Ba chín ph lămươ ươ10120...............................................................................................................................................................................……………………………………..Chín ph hai nghìn không trăm tươ ườ ộBài 2. Khoanh vào ch tr câu tr đúng :ữ ướ ờa) Trong 987 654, ch có giá tr là :ố ịA. 8000 B. C. 8700 D. 80 000b) Phân 34 phân :ớ ốA. 45 B. 56 C. 912 D. 711c) Phép tính 518 718 có qu là :ế ảA. 19 B. 23 C. 29 D. 1118d) thích vi vào ch có ch 45 mố 45 cm …cm là :A. 4545 B. 454500 C. 450045 D. 45045e) Chu vi hình vuông có di tích 36 cmệ là :Đi mểCh kí giám kh oữ ả..........................................A. 36 cm B. 18 cm C. 24 cm D. 12 cmBài 3. Tính :a) 49 13 …………………………………………………………………………………………………………………………………………..b) 78 12 …………………………………………………………………………………………………………………………………………..c) 35 47 …………………………………………………………………………………………………………………………………………..d) 512 38 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….Bài 4. Đi (> =) thích vào ch ch :ề ấa) phút 40 giây ……… 240 giây b) 11 8cm 2……… 1108 cm 2c) 21 kg ……… 2104 kg d) 15 17 17 15 ……… 15 (17 15)Bài 5. Tìm y, bi :ếa) 19 13………………………………………………….………………………………………………….………………………………………………….…………………………………………………. b) 125 1………………………………………………….………………………………………………….………………………………………………….…………………………………………………. c) 17 78………………………………………………….………………………………………………….………………………………………………….………………………………………………….Bài 6. th ru ng hình ch nh có chi dài 120 m, chi ng ng ằ34 chi uềdài. Tính di tích th ru ng đó.ệ ộBài gi i:ả………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 7. Hai kho thóc có 1665 thóc. thóc trong kho th nh ng 45 sốthóc trong kho th hai. Tính thóc kho.ứ ỗBài gi i:ả………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………H NG CH MÔN TOÁN 5ƯỚ ỚBÀI KH SÁT CH NG NĂM CẢ ƯỢ ỌBài 1. (1 đi m)ể- đúng cho 0,2 đi m.ọ ể- Vi đúng cho 0,2 đi m.ế ểBài 2. (1 đi m)ểKhoanh đúng câu cho 0,2 đi m.ỗ ểa) b) c) d) C. e) C.Bài 3. (2 đi m)ểTính đúng bài cho 0,5 đi m.ỗ ểK qu a) ả79 b) 38 c) 1235 d) 109Bài 4. (1 đi m)ểĐi đúng câu cho 0,25 đi m.ề ểBài (1.5 đi m)ểTìm đúng bài cho 0,5 đi m.ỗ ểK qu a) ả29 b) 75 c) 4156Bài 6. (1,5 đi m)ểChi ng th ru ng đó là :ề 0,25đ120 34 90 (m) 0,5đDi tích th ru ng đó là 0,25đ120 90 10800 (m 2)0,25đĐáp 10800 2. 0,25đBài 7. (2 đi m)ểV đúng 0,5đT ng ph ng nhau là (ph n)ổ 0,25đS thóc kho th nh là :ố 0,25đ1665 740 (t n)ấ 0,25đS thóc kho th hai là :ố 0,25đ1665 740 925 (t n)ấ 0,25đĐáp :ố Kho th nh t: 740 n; Kho th hai: 925 n.ứ 0,25đL :ư ch th ng nh bi ch chi ti trên bài ch chung.ổ ấ- sinh gi theo cách khác đúng cho đi đa.ọ ố- Đi toàn bài quy tròn theo Thông 22.ể