Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Việt lớp 5 trường Tiểu học Thanh Tân, Thừa Thiên Huế năm học 2014 - 2015

34633563633266396130666266626164303336373364666536613239363534356437393334353035633030303830356333663162393539313334353833373538
Gửi bởi: Thái Dương vào 04:49 PM ngày 20-02-2019 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 279 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TR NG TI THANH TÂNƯỜ ỌH tên:................................................ọL p: ...................................................ớ KH SÁT CH NG NĂMẢ ƯỢ ẦNĂM C: 2014 2015ỌTi ng Vi 5ế ệTh gian làm bài:70 phútờI. HI TI NG:Ọ 1/ hi (4 đi m) Em hãy th đo văn sau và khoanh tròn vào tr cọ ướcâu tr đúng.ả ờĐàn bò ăn cỏC đàn bò ng lên sung ng. “Ò ò”, đàn bò reo lên. Chúng nh lên, xôả ướ ỡnhau ch y.ạCon Nâu ng i, đàn ng theo. Ti ng trào lên nh tứ ộnong ăn kh ng Con Ba phàm ăn, ng nh t, thúc mãi mõmằ ứxu ng, lên mà m. mép nó trào ra, nom nó ăn ngon lành. Con Hoaố ếg cũng hùng ăn không kém… và con ch Vàng ăn riêng ch Cu Tũnầ ỗd ch ch ch ăn tranh nh Ch Vàng dàngở ịnh ng cho nó và đi ki khác.ườ ụĐàn bò tràn lên ph vàng i. Nom nh ng cái mõm ngo saoủ ườ ỏmà ngon th .ếH Ph ng (Trích Non)ồ ươ ỏCâu 1. Các ng di sung ng đàn bò:ừ ướ ủa. ng, reo, nh nố b. đàn bò, ch yặ ạc. đàn bò, nh n, xô nhauả d. ngo m, đàn bò, reoạCâu 2. Tác gi so sánh ti ng đàn bò gì?ả ớa. Ti ng reo đàn bòế b. Ti ng ng đàn bòế ủc. iấ d. nong ăn kh ng .ộ ồCâu 3. “ụ ph vàng củ trong câu “Đàn bò tràn lên ph vàng nủ ườđ i” nói:ồa. có vàng ườ ựb. Trên lúa chín vàng cườ ực. nhi bò ăn trên (màu lông bò làm vàng i)ấ ườ ườ ồd. a,b,c đúng.ả ềCâu 4. trái nghĩa “sung ng” là:ừ ướa. kh nổ b. kh cổ c. kh quaổ d. quá khổCâu 5. trái nghĩa “kh ng là:ừ ồa. tí hon b. tí nở c. tíộ d. ông tíCâu 6. “ừ tranh trong “tranh ăn” là:a. ăn tranhỏ b. giành ăn c. nh ng nh nườ d. trên saiềCâu 7. Câu “Chúng nh lên, xô nhau ch y.” là lo câu:ả ạa. Câu b. Câu khi nế c. Câu kể d. Câu mảCâu Ch ng câu “Ti ng trào lên nh non ăn iủ ỗkh ng .” là nào?ổ ừa. Ti ng cế b. Ti ng trào lênế ầc. Nh nong ăn kh ng lư d. Kh ng lổ ồ2/ thành ti ngọ (6 đi m)ể GV cho HS đo kì trong các bài cọ ọđã tu tu Ti ng Vi 1, và yêu HS tr câu vọ ền dung đo c.ộ ọII. KI TRA VI T: (10 đi m)ể1/ Chính đi m) Th gian: 15 phútờ2/ làm văn (5 đi m): ểĐ cây bóng mát, cây ăn qu ho cây hoa mà em yêu thích. ặ.Bài làmH NG CH KH SÁT CH NG NĂMƯỚ ƯỢ ẦNĂM C: 2014 2015ỌL 5ớ1/ hi u:ọ (4 đi m) câu đúng đi mể ểCâu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 8a b2/ thành ti ng:ọ (6 đi m)ể- sinh trôi ch đo văn, th gian quy nh (5 đi m). Các cọ ứkhác tùy theo sinh đánh giá.ứ ể- Tr đúng câu (1 đi m)ả ể3/ Chính tả (5 đi m)ể- Sai (ph âm u, n, thanh) tr đi mỗ ể4/ làm văn: ậVi bài văn cây bóng mát, cây ăn qu ho cây hoa mà em yêu thíchế ượ ặcó rõ ràng. Có chi ti th hi tình mình loài cây mình Câuố ảvăn trong sáng, gãy n, có hình nh. Bi ng bi pháp ngh thu so sánh, nhânọ ậhóa. Ch vi rõ ràng, không sai chính .ữ ảĐi 5: các yêu trên.ể ượ ầĐi 4: các yêu trên. chính ng pháp còn sai i.ể ượ ỗĐi 3: dung còn t. chính ng pháp còn sai i.ể ỗĐi 1- 2: Bài vi còn dung và hình th c.ể ứBài chính 5ả Hoa đâuầ Vào kho ng cu tháng ba, các cây đâu vùng quê đâm hoa vàả ộng ta th hoa đâu nh i. Hoa nh bé, ch đen ngườ ườ ừchùm, đu nh võng khi có gió. tháng ba, nh đâu là tôiư ầc th thoang tho ng đâu đây mùi th mát dàng, mát còn cả ảh ng cau, mà dàng có khi mùi th hoa c.ươ