Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Ngữ văn lớp 8 trường THCS Long Xuyên, Hải Dương năm học 2014 - 2015

079d89bd609703f1f83407533d0152ba
Gửi bởi: Thái Dương vào ngày 2019-02-18 14:22:24 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 263 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TR NG THCS LONG XUYÊNƯỜ KH SÁT CH NG NĂMỀ ƯỢ ẦNĂM 2014 2015ỌMÔN: NG VĂN 8Ữ Ớ(Th gian làm bài: 90 phút)ờCâu 1: (2 đi m)ểEm hãy cho bi ch đo trích "ế Trong lòng " và suy nghĩ em vủ ềch y. (Tríchủ “Nh ng ngày th u” Nguyên ngồ Ng văn 1)ữ ậCâu 2: (3 đi m)ểV hình nh ch trong đo trích "T ", ướ trích “T tắđèn” Ngô Tấ Ng văn 1.ữ ậCâu 3: (5 đi m)ểTôi th mình khôn n.ấ ớĐÁP ÁNCâu 1: đi mể Nêu đúng ch tình (0,5đ)ủ ử- Hình th c: Vi đo văn nghĩ tình bé ng có câu ch (1,5đ)ứ ề- dung:ộ+ Tình là tình cao p, thiêng liêngẫ ẹ+ Giúp bé ng qua nh ng đau kh nh ki nồ ượ ế+ Có nghĩa trong cu con ngu …ộ ờ- đa:ứ ố+ Hình th c: trình bày ch khoa c, chu chính tứ ả+ dung: ý, ho có thêm ngoài đáp ánộ ớ- ch t: Thi vài dung, trình bày th di ch rõ ràng.ứ ư- không t: Không bi vi đo văn, đo trích, không nêu ch đứ ượ ềCâu 2: đi mể- Hình th c: vi đo văn, đúng chính cách dùng tứ ừ- dung: ch là tiêu bi ng ph nông dân Vi tộ ườ ệNam: yêu thu ng ch ng con, bi cách ch ng; đang, giàu hi sinh, lòngơ ứv tha; có tinh th ph kháng nh không cam ch u, bi lên, quan.ị ươ ạLiên ta th ch trong cu ng hôm nay. (HS bi xúc)ệ ả- đa:ứ ố+ Hình th c: trình bày ch khoa c, chu chính tứ ả+ dung: ý, ho có thêm ngoài đáp ánộ ớ- ch t: Thi vài dung, trình bày th di ch rõ ràng.ứ ư- không t: Không bi vi đo văn, đo trích, không nêu cácứ ượph ch ch ậCâu 3: đi mể- Hình th vi thành bài văn bi cách trình bày xen miêu xúc,ứ ảtách đo vănạ- dung: thay th thay trong nh th so năm cộ ượ ọtru nh chú n, không đánh đi a, th quan tr ng vi cớ ượ ệh c, không nói c, không ăn quà t, không nói chuy riêng, không nói chaọ ớm nh th xã i, văn hoá,con ngu …ẹ ờ- đa:ứ ố+ Hình th c: trình bày ch khoa c, chu chính bi di t, dùng tứ ừ+ dung: ý, ho có thêm ngoài đáp ánộ ớ- ch t: Thi vài dung, trình bày th di ch rõ ràng.ứ ư- không t: Không bi làm bài, đứ