Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Ngữ văn lớp 7 trường THCS Cẩm Vũ, Hải Dương năm học 2017 - 2018

3a2793bbfe45d58c5ab893d5297a5245
Gửi bởi: Thái Dương vào ngày 2019-02-18 11:14:05 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 310 | Lượt Download: 2 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GD&ĐT GIÀNGẨTR NG THCS VŨƯỜ KH SÁT CH NG NĂMỀ ƯỢ ẦNĂM 2017 2018ỌMôn: Ng Văn 7ữTh gian làm bài: 90’ờCâu 1: (3,0 đi m)ểĐ đo văn sau và tr câu i.ọ ướ(…) Nh trúc, nh tre là khúc nh ng quê. Nh bu tr ưnào nam gió th i, khóm tre làng rung lên man mác khúc nh ng quê. ồDi bay, di lá tre bay ng tr i. ờSáo tre, sáo trúc vang ng tr iư ờGió ti ng sáo, gió nâng cánh di uư Tr cao ng ng, ng ru ng mênh mông hãy ng nghe ắti ng hát gi tr cao trúc, tre. ủa. Đo văn trên trích trong văn nào? Tác gi là ai?ạ ảb. Vi đo văn ng xúc em khi nh ng câu văn trên.ế ữCâu 2: (2,0 đi m)ểa. Phân tích thành ph câu trong câu sau, câu đó thu ki câu nào, ểdùng làm gì? So sánh đi gi ng và khác nhau gi nh ng câu đó.ể ữ- Quê ng là thân thi nh t.ươ ấ- Gi bi lúa vàng, nh nhô nh ng chi nón tr ng.ữ ắb. Đo th sau ng phép tu gì? Nh ng ng nào th hi phép tu tạ ừđó?S mấGhé xu ng sânốKhanh khách iườCây aừS tayảB iơNg ng iọ ơNh múaả (“M a” Tr Đăng Khoa)ư ầCâu 3: (5,0 đi m)ểT tr theo quan sát và ng ng em.ả ưở ượ ủPHÒNG GD&ĐT GIÀNGẨTR NG THCS VŨƯỜ NG CH MƯỚ ẤĐ KH SÁT CH NG NĂMỀ ƯỢ ẦNĂM 2017 2018ỌMôn: Ng Văn 7ữB ng 03 trangả ướ ồCâu dung cộ ượ Điểm13,0điểm Yêu uầ Đo văn trích trong văn “Cây tre Vi Nam”ạ ệ- Tác gi “Thép i”ả 0,50,5Bi uểđi mể đa (1,0 đi m): các yêu trênứ ầ- ch đa (0,5 đi ): Tr đúng yêu ộc uầ- không (0 đi m): Không đúng yêu nào ởtrên ho không có câu tr i.ặ ờb Yêu uầ Hình th c:ứ- xúc thân nh ng câu văn đã cho cả ượvi ng đo văn ng n. Đo văn vi không ướ ếm chính dùng câu.ắ ỗ- Đo văn có liên ch ch lí dung ộcũng nh hình th c.ư ứ* dung:ề ộ- sinh có th có nh ng cách trình bày khác nhau, ữnh ng các sau:ư ả+/ Đó là nh ng câu văn ng n, có trúc nh th giàu ơnh đi u, giàu xúc.ị ả+/ Qua nh ng câu văn đó ta có th th giá tr ượ ịc tre là ra âm nh làng quê.ủ ủ+/ Đây là th âm nh bình nh ng ưcũng thanh cao làm giàu thêm tâm và tinh ảc ng Vi Namủ ườ ệ+/ Th âm nh này đem cho con ng nh ng phútứ ườ ữgiây th thái không kém ph lãng n.ư 0,250,50,50,50,25Bi uểđi mể đa (2,0 đi m): các yêu trênứ ầ- ch đa (T 0,25- 1,75 đi ): Bài làm còn ểthi ý, ch các yêu trên. (Tùy hoàn ộthành sinh, giáo viên cho đi phù p)ủ ợ- không (0 đi m): Không yêu ượ ầnào trên ho không có câu tr i.ở ờ22,0điểm Yêu uầ Câu :Ch ng (Quê ng); ng (là thân thi nh t)ủ ươ ấ- Câu 2:Ch ng (Nh ng chi nón là); ng (nh nhô)ủ ấ- Câu thu ki câu tr thu có là dùng ểnêu nh nghĩa.ị- Câu thu ki câu tr thu không có là ừdùng xác nh xu hi t.ể ậ* So sánh hai câu:- Gi ng nhau: Hai câu thu ki câu tr thu ậđ n.ơ- Khác nhau: Câu là ki câu tr thu có là còn câu là ki câu tr thu không có là 0,250,250,250,250,250,25Bi uểđi mể đa (1,5 đi m): các yêu trênứ ầ- ch đa (T 0,25- 1,25 đi ): Bài làm còn ểthi ý, ch các yêu trên. (Tùy hoàn ộthành sinh, giáo viên cho đi phù p)ủ ợ- không (0 đi m): Bài làm không ượnào trên ho không làm bàiở ặb Yêu uầ Đo th ng phép tu nhân hóaạ ừ- Nh ng ng th hi phép nhân hóa: ghé, khanh ệkhách i, tay i, nh múaườ 0,250,25Bi uểđi mể đa (0,5 đi m): các yêu trênứ ầ- ch đa (0,25 đi ): Tr đúng ýứ ộ- không (0 đi m): Tr sai ho không làm ặbài33điểm MởbàiYêu uầ Gi thi khung nh tr aớ ướ ư- ng nóng kéo dài, không khí oi ng ng t…ắ ạ- Cây héo úa, khô n, ng ru ườ ộmong a…ư 0,250,25Bi uểđi mể đa (1,0 đi m): sinh bi t, gi ớthi vào hay, sáng o, ng, yêu ượ ảc trênầ- ch đa (T 0,25- 0,75 đi ): Ph bàiứ ởgi thi sài ch dù có mớ ảb yêu trên.ả ầ- không (0 đi m): ho bài sai ơb ho không có bàiả ởThânbài Yêu uầ trung miêu theo trình :ậ ự- Lúc a: Tr m, mây đen kéo i, gió th ổm nh, ch lên, cây ng nghiêng, các con ảv cu ng quýt ch aậ ư- Lúc a: nh to n, màn tr ng ắxóa tr mù t; con ng i, nh hê ườ ảsung ng.ướ- Sau a: tr quang đãng; sinh ho tr ởl bình th ng.ạ ườ 1,51,50,5Bi uểđi mể đa (3,5 đi m): Thân bài đáp ng các yêu uứ ầtrên gi các liên ch ch lý.ữ ợ- ch đa (T 0,25- 3,25 đi ): Thân bài ểch đáp ng các yêu trên. (Giáo viên căn ứvào hoàn thành sinh cho đi phù ểh p)ợ- không (0 đi m): Ph thân bài khôngứ ềđáp ng yêu nào trên ho không có ph ượ ầthân bài.K tếbài Yêu uầ Nêu nghĩ emả ủ- đúng lúc có ích cho con ng ườ ặbi nhà nông.ệ 0,5Hìnhth cứ Yêu uầ sinh vi bài văn miêu có ph n, cácọ ầý trong thân bài lí, ch vi rõ ràng ượ ếkhông chính di tắ 0,25Bi uểđi mể đa (0,25 đi m): các yêu trên.ứ ầ- không (0 đi m): Không yêu ượ ầnào hình th (bài vi ph n….), các ầl nộ ộSángt oạ Yêu uầ Bài vi có sáng thân: Câu văn hay, có ửd ng hình nh so sánh bi t, có ng ng ưở ượphong phú 0,25Bi uểđi mể đa (0,25 đi m): Bài yêu trên vứ ềs sáng o.ự ạ- không (0 đi m): Bài vi ch có sáng ựt o. Bài văn khô khan, câu văn ch có hình nh.ạ