Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Ngữ văn lớp 10 trường THPT Nguyễn Văn Cừ, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

400579942eb18049d9f2802eb62ca083
Gửi bởi: Thái Dương vào ngày 2019-02-19 10:47:51 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 363 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD VÀ ĐTỞ NINHẮTR NG THPT NGUY VĂN CƯỜ KH SÁT CH NG KH IỀ ƯỢ Ố10 NĂM 2015 2016ỌMôn: Ng vănữTh gian làm bài: 120 phútờ(không th gian giao )ể ềNgày 01/8/2015Câu 1. (2,0 đi m)ểĐ đo trích đây và tr các câu i:ọ ướ ỏ“ Ông lão ng ng ng i, ng ng nh mình không đúng (1). Chỗ ượ ảnh cái làng th (2). Ông ki đi ng ng trong óc (3).ẽ ượ ườKhông mà, toàn là nh ng ng có tinh th mà (4). đã làng, quy tâmọ ườ ếm ng ch gi c, có nào cam tâm làm đi nh nhã y!...(5)”ộ ấ1) Đo trích trên trong tác ph nào? Tác gi là ai?ạ ả2) “Ông lão” trong đo trích trên là nhân nào? Đi “nh nhã” nóiạ ượđ là đi gì?ế ề3) Trong đo trích trên, nh ng câu văn nào là tr thu tác gi nh ngạ ữcâu văn nào là tho tâm nhân t? Nh ng tho tâm thờ ểhi tâm tr ng gì nhân t?ệ ậCâu (1,0 đi m)ểCh ra và nêu hi qu hai bi pháp tu ng trong đo th đây:ỉ ượ ướT thành phừ ốquen ánh đi n, ngệ ươv ng trăng đi qua ngõầnh ng ng qua ngư ườ ườ Trích Ánh trăng Nguy Duy)ễCâu (2,0 đi m)ểBên nh nh ng ích, ng xã Facebook còn có tác không nh iạ ớgi tr Em hãy vi đo văn theo phép lu di ch ho quy (8 10 câu)ớ ếv tác ng xã Facebook. ch chân câu ch đo văn vi t.ề ếCâu (5,0 đi m)ểC nh đo th sau:ả ơ…Thuy ta lái gió bu trăngề ồL gi mây cao bi ng,ướ ằRa xa dò ng bi n,ậ ểDàn đan th tr vây giăng.ế ướCá nh cá chim cùng cá đé,ụCá song lánh đu đen ng,ấ ồCái đuôi em qu trăng vàng chóe.ẫĐêm th sao lùa Long…ở ướ ạ(Trích Đoàn thuy đánh cáề Huy nậ Ng văn 9, t, trang 140, NXB Giáoậ ộd c, 2006ụ ).--------- ---------Ế NG CH NG VĂN ƯỚ ỮA. NG CHUNG.ƯỚ Ẫ- Bài làm ch đi đa khi các và có kĩ năng làm bài, có ượ ủkh năng di t.ả ố- Khuy khích nh ng bài vi sáng và có cách trình bày khoa c, ch vi ếs ch p.ạ ẹ- Đi toàn bài là ng đi thành ph ng câu, cho đi 0,25.ể ếB. NG TH .ƯỚ ỂCâu 1: (2,0 đi m)ể1) Đo văn trên trong tác ph Làng Tác gi là Kim Lân.ả2) “Ông lão” trong đo trích trên là nhân ông Hai.ạ “Đi nh nhã” nói là làng Ch theo gi c. ượ 3)- Nh ng câu văn là tr thu tác gi (1), (3).ữ Nh ng câu văn là tho tâm nhân t: (2), (4), (5).ữ ậL ýư các nhóm câu văn không đúng nh trên thì không cho đi m.ế Nh ng tho tâm th hi tâm tr ng ông Hai: băn khoăn,ữ ủday nh ng tin ng vào lòng trung thành ng dân làng Ch uứ ưở ườ ầv cách ng. ạL ýư Có th thí sinh không đúng nhóm câu văn (theo yêu 1)ể ủnh ng trong nhóm có câu văn là tho tâm nhân t, thí sinhư ậv nói đúng tâm tr ng nhân thì cho đi nh bình th ng.ẫ ườ 0,25 đi mể0,25 đi mể0,25 đi mể0,25 đi mể0,25 đi mể0,25 đi mể0,5 đi mể Câu (1,0 đi m) Thí sinh ch ra và nêu hi qu hai trong các bi pháp tu sau:ầ ượ Bi pháp nhân hóaệ ng trăng đi qua ngõ Bi pháp nhân hoá khi ngệ ầtrăng sinh ng và có nh con ng i.ộ ườ Bi pháp so sánhệ ng trăng đi qua ngõ nh ng ng qua ng.ư ườ ườ Bi nệpháp so sánh nh nh ng, vô tình nhân tr tình ng trăng.ấ Bi pháp li kê: ánh đi n,ệ ngử ươ Bi pháp li kê tô cu ngệ ốti nghi, hi thành ph nhân tr tình.ệ ữL ýư thí sinh ch ra (ho tên) đúng bi pháp tu thì cế ượ0,25 đi m; nêu đúng hi qu bi pháp tu 0,25 đi m.ể ượ ượ 1,0 đi mểCâu 3: (2,0 đi m)ểa) hình th c:ề Vi đúng đo văn di ch ho quy p.ế Vi câu theo yêu u. Di rõ ràng, ch vi ch không chính ng pháp.ễ ch chân câu ch đo văn. ạb) dung:ề Thí sinh ch ra nh ng tác ng Facebook gi tr hi nay. Đo nỉ ượ ạvăn có th tri khai theo ho ng sau: ướ ng xã Facebook có nh ng nh ng không vi p. ưở ng xã Facebook có nh ng nh ng không hành vi ng ngônạ ưở ửng văn hoá.ữ ng xã Facebook có nh ng nh ng không ng, lí ng.ạ ưở ưở ng xã Facebook ti nhi nguy hi ho .ạ ạL ýư thí sinh có nh ng khác nh ng lí thì giám kh linh ho choế ạđi m, khuy khích nh ng bài vi sáng o. 0,5 đi mể1,5 đi mểCâu 4: (5,0 đi m)ể1. Yêu năngầ Bi cách làm bài văn ngh lu đo th .ế ơ- Bài làm có ch ch rõ ràng, di lế loát, không ỗchính ch vi th n.ả ậ2. Yêu ki th cầ :Thí sinh có th có nh ng cách nh khác nhau nh ng sể ốn dung sau:ộ ả* Gi thi khái quát tác gi tác ph và đo th .(0,5 đi m)ớ ể* nh dung và ngh thu bài th :ả ượ ơV dungề ộ- nh con ng lao ng tr thiên nhiên: (ả ượ ườ ướ 2,0 đi mể )+ Con ng lãng n, bay ng và hài hoà thiên nhiên kì vĩ: ườ lái gió bu mớ ồtrăng, gi mây cao bi ng.ướ ằ+ Con ng mang th kho kho n, kiêu hãnh, mang vóc lao aườ ủng chinh ph và làm ch thiên nhiên: ườ xa dò ng bi n, Dàn đan th tr nậ ậl vây giăng.ướ- nh thiên nhiên ượ 2,0 đi m)ể+ Thiên nhiên kì vĩ, lao, có giao hòa gi tr cao và bi ng: gió, trăng,mây cao, bi ng, đêm th sao lùa.ể ở+ Bi hi lên lung linh nh ng màu huy đêm trăng: ,ể ỡl lánh trăng, sao, màu đen, ng cá song nên tranh ng ng.ấ ộ+ Bi p, giàu nhi loài cá. Bi là ngu tài nguyên quý giá tể ấn c.ướà Qua vi kh ho con ng và thiên nhiên, Huy bày tìnhệ ườ ỏyêu, ni hào con ng i, Vi Nam và ni vui tr cu iề ườ ướ ướ ờm i.ớV ngh thu 0,5 đi m)ề ể- Phân tích nh ng nét ngh thu đo th :ượ ơ+ Hình nh th kì vĩ, ng ng, giàu màu.ả ắ+ Bi pháp ngh thu linh ho t, hi qu nhân hoá, li kê, phóng i.ệ ạ+ Bút pháp th c, lãng bay ng. ổ3. Cách cho đi mể Đi mể Đáp ng các yêu trên, văn vi có xúc, có sáng o,ứ ạdi t, có th còn vài nh di t.ễ Đi mể Đáp ng các yêu trên, văn vi có xúc, di ngứ ươđ t, có th còn vài nh chính di t.ố Đi mể Đáp ng đứ kho ng trên, có th còn vài iợ ỗnh .ỏ Đi mể 1-2 Năng nh n, phân tích còn u, trình bày sài, nhi iự ỗchính di t.ả Đi mể 0: Hoàn toàn .ạ