Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm 2018 môn toán lớp 11

5412706c6a7bcf3598525401ee39396b
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-10-11 14:13:23 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 245 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Kỳ thi: KSĐN

Môn thi: KSĐN K110001: Kết quả điểm thi THPT Quốc Gia môn Toán củahọc sinh lớpđược cho ở bảng sau:Tính điểm trung bình của môn Toán của lớp (làm tròn đến một chữ số thập phân)

A.

.

B.

.

C.

.D..0002: Tìm tập xác định của hàm số

A..B.. C.0003: Hàm số nào sau đây là hàm chẵn trên tập xác định

A.

.

B.

.. D...

C..D..0004: Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như hình vẽ.Chọn khẳng định sai

A. Hàm số luôn đồng biến trên khoảng   1;  .

B. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt.

C. Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng  1 .

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng   ; 2  .

0005: Cho hàm sốcó đồ thị là một Parabol như hình vẽ sau. Khi đó dấu của các hệ sốA..B.0006: Cho hàm số

A. Đồ thị là một.C.., chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau

có đỉnh.B. Hàm số nghịch biến trên khoảng

.

C. Trục đối xứng có phương trình

.

D. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ

0007: Số giá trị nguyên là nghiệm của bất phương trình.

D..A..B..C.0008: Cho phương trình

A..B..., giá trị

D.B.

D.

và góc ở tâmB.0011: ChoC..0010: Cho đường tròn có bán kính

.D. .. Biết phương trình có hai nghiệm0009: Chọn công thức đúng

A.

C.

.A..bằng.

..

. Độ dài cung tròn là.C..D... Mệnh đề nào sau đây đúng?A.. B.0012: Cho góc lượng giác.C..D..có điểm ngọn biểu diễn trên đường tròn lượng giác là.Chọn khẳng địnhđúng

A..B..C..D.. k

, k Z?

0013: Có bao nhiêu điểm M trên đường tròn định hướng gốc A thoả mãn sđ AM  

3 3

A. 6.

B. 4.

C. 3.

D. 12.

0014: Tập nghiệm của bất phương trình

A..B..C.0015: Tổng các nghiệm của phương trình

A..B.0016: Cho

A.D...C..D... Với điều kiện có nghĩa, tính giá trị biểu thức.B..C.0017: Cho bất phương trình

A. .B. 9.0018: Số giá trị nguyên của

A. 4.để phương trình

B. 3.0019: Gọiđể bất phương trìnhA..là giá trị của

.B..D. .. Tổng các nghiệm nguyên của bất phương trình là

C. 70.

D. .

có hai nghiệm trái dấu là

D. 1.C. 2.vô nghiệm. Giá trị.C..D.thuộc khoảng nào?

.0020: Hệ phương trình nào dưới đây vô nghiệm?

A..B.0021: Đơn giản biểu thức

A...C..D..ta được kết quả

B..C..D..0022: Cho góc lượng giác

và số nguyên

A.

.

C.. Với điều kiện có nghĩa, biểu thức nào sau đây sai?

B.

..0023: Cho

A.D.. Giá trị của biểu thức

.B.A..0025: Cho các số thựcbằng.C.0024: Tập nghiệm của bất phương trìnhA...C.thỏa mãn hệB.D..B....D... Giá trị lớn nhất của biểu thức.C..bằng?D..0026: Cặp bất phương trình nào sau đây không tương đương

A.C..

B..D..

.0027: Cho f ( x ) 3x 2  2(2m  1) x  m  4 . Số giá trị nguyên của m để bất phương trình f ( x ) 0 vô nghiệm.

A. 3.

B. 1.

C. 2.

D. .

0028: Trong mặt phẳng tọa độ

.

A.

.

B., cho ba điểm,.

,.,,D.thỏa mãnB..0031: Trong mặt phẳng tọa độ, cho

B.A.có một vectơ chỉ phương làC.có hệ số góc là..,,,

C.. Khẳng định nào sau đây làlà hình bình hành..D.

,D..

. TìmC.

.

. Khẳng định nào sau đây là SAI?

B... Độ dài bán kính đường tròn nội tiếp tam giác đótạo với nhau một góc.của tam giác.D. Tứ giác0030: Cho tam giác có độ dài ba cạnh lần lượt là

bằng:

A.

.

B.

.

A.

.

0032: Cho đường thẳng. Tìm tọa độ trọng tâmC.0029: Trong mặt phẳng tọa độ

, cho bốn điểm

đúng?

A. Tứ giác

là hình bình hành.

C.,D..

.cắt cả hai trục tọa độ.

đi qua điểm0033: Trong mặt phẳng tọa độ

, cho tam giác,

,

phương trình đường cao kẻ từ

của tam giác

?

A.

.

B.

.

C.

.

0034: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình đường tròn?.

. Phương trình nào sau đây là

D..A..C.B.

.0035: Trong mặt phẳng tọa độ

A..D.

cho elipB...B..

. Tiêu cự của elip bằng:C.0036: Cho tam giác có độ dài ba cạnh lần lượt là

nhiêu?

A..,..D.,. Góc nhỏ nhất trong tam giác có côsin bằng baoC..0037: Biết hai lực cùng tác dụng vào một vật và tạo với nhau góc

cường độ của lực tổng hợp?

A.

.

B.

.

C.

.

0038: Số giá trị nguyên của m để phương trình

A. .

B. .

0039: Cho tam giác

A.có 3 góc.C.0041: Gọi... Cường độ của hai lực đó là

D.. Tính.có hai nghiệm phân biệt là

D. .

. Tính

D.B. Đồng biến trên..D. Nghịch biến trên khoảng.là tập các giá trị của tham số m để phương trình x2 + 2mx - m - 1 = 0 có 2 nghiệm phân biệt x1, x2thỏa mãn

A.D.C. 3.0040: Hàm số

là hàm số:

A. Đồng biến trên khoảng

.

C. Nghịch biến trên.thỏa mãnB. 2... Tổng giá trị các phần tử của.B..C..0042: Có tất cả bao nhiêu giá trị của m để phương trìnhD..có nghiệm duy nhất?A. .B. 2.

C. 3.

D. 1.

0043: Gọi

là tập tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng d : y = 2x + 3 cắt parabol

2

sao cho diện tích tam giác

bằng

( là gốc tọa độ).

y = x + (m + 2)x - m tại hai điểm phân biệt ,

Tổng giá trị các phần tử của là

A.

.

B. .

C. .

D.

.

0044: Có bao nhiêu giá trị của m để hàm số

A. .

B. .đạt giá trị lớn nhất trên

C. .A.... Tổng các giá trị của m để hàm số đạt giá trị nhỏ0045: Cho hàm số

nhất bằngbằng

D. .

B..0046: Cho tam giác

đều cạnh bằng

bằng:C.

,.là điểm di động trên đường thẳngD... Độ dài nhỏ nhất của vectơA..B.0047: Trong mặt phẳng tọa độ

gốc tọa độ

A.C..D.cho đường thẳngđến đường thẳng

..lớn nhất. Khi đó

B... Gọi

.D.tại hai điểm phân biệt A, B sao cho M là trung điểm của AB là

A.

.

B.

.

C.0049: Trong mặt phẳng tọa độA. 3.Tính tổng

A. ... Biết. Giá trị của

D.đạt giá trị lớn nhất. Khi đó

C., cho tam giác..là:

.. Biết trung tuyến kẻ từ

là trung điểm của

C..,.bằng:D. 4.

và đường cao kẻ từ

. Giả sử điểm.

B.và cắt đường trònvà hai điểmsao choB. -1.0050: Trong mặt phẳng tọa độ.cho đường trònthuộc đường trònphương trìnhđể khoảng cách từ. Phương trình đường thẳng đi quaCTìm điểmlà giá trị củathuộc khoảng nào sau đây?

C.0048: Cho đường tròn.D. .lần lượt cócó tọa độ.