Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi HSG MÔN SINH LỚP 8

6399c8cafeebcc396b8f2492f3c105dd
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-02-01 19:37:04 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 249 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GD&ĐT SÔNG LÔ KỲ THI CH SINH GI 6; 7; 8Ọ HUY NĂM 2015 2016Ấ ỌĐ THI MÔN: SINH 8Ề ỌTh gian làm bài: 120 phút ờ(không th gian giao )ể ềCâu 1,0 đi mể ). ng lên ngang và ng dài ra là do đâu? Khi ta làm vi quá cươ ươ ứvà kéo dài hi ng gì? Nguyên nhân hi ng đó?ẫ ượ ượCâu 1,0 đi mể ). là thành ph hoocmôn nào trong th ng i? Khi thi trongố ườ ốkh ph ăn ng ngày thì qu gì con ng i?ẩ ườCâu 1,5 đi mể ). Ng ta đã làm thí nghi xem vai trò và nh ng các môiườ ưở ốtr ng ho ng enzim nh ng sau:ườ ảThí nghi mệ li uậ Nhi tệđộ pH1 Enzim amilaza tinh tồ 37 0C 7,22 Enzim amilaza đã đun sôi tinh tồ 37 0C 7,23 Enzim amilaza tinh tồ 37 0C 24 Enzim pepsin Lòng tr ng tr ngắ 37 0C 2Hãy cho bi ph sinh ra thí nghi trên. Gi thích? Qua thí nghi trên, emế ệrút ra lu gì ho ng enzim. (ế bi ng, lòng tr ng tr ng là lo th ph giàuế ẩPrôtêin).Câu 2,5 đi mể ). Mùa hè n, th ti ng nóng ng thêm vi lao ng ng nh nế ếchúng ta th khát c.ả ướa. Khi lao ng ng nh y, th có nh ng ph ng th nhi nào? ươ ng ti ượ ướ ởng ngày lao ng ng đó tăng hay gi m? ườ Vì sao khi tr nóng ta nhanh khát n?ờ ướ ơb. Tuy nhiên, vào ngày th ti mát nh ng ta ăn th ng ngày thì ngày hôm đó taờ ườv khát nhanh n? sao? Lẫ ướ ng ti ng ngày hôm đó tăng hay gi m?ượ ướ ườ ảc. Theo các bác sĩ khuy cáo ta th ng xuyên ăn nh lý tim ch.ế ườ ạTheo em, ăn th ng xuyên có th nh lý tim ch nào? sao?ặ ườ ạd. Chính nh khuy cáo đó bác sĩ mà nhi ng đã thói quen ăn có thói quenờ ườ ểt giúp th kh nh n. Theo em, đó là qu quá trình nào trong ho ng th nế ầkinh cao ng i? nhĩa quá trình đó trong ng con ng i?ấ ườ ườCâu 1,0 đi mể ). Trong gia đình có ng thì có ng hút thu lá. Trong đi khámộ ườ ườ ầs kh nh kỳ thì ng ph duy nh trong gia đình không hút thu lá đã lu nh ung thứ ườ ưdo các ch có trong khói thu lá gây lên. Các ch đó là nh ng ch nào? Ng ph nấ ườ ữnày nh ung th gì?ị Theo ngày nay thì ng ph này cũng coi là hình th hútọ ườ ượ ứthu lá khi ng chung ng hút thu lá. ườ Theo em, đó là hình th hút thu lá ch ng hay thứ ụđ ng? Vì saoộ ?Câu 1,0 đi mể ). Ch năng ron là gì? Khi ta ch tay vào nóng ta tay i.ứ ạĐ có ph đó đã có tham gia nh ng lo ron nào? Cung ph là gì? tể ượ ộcung ph nh ng nào?ả ốCâu 1,0 đi mể ). ng chi dài các ch máu não trong th ng dài 560km vàổ ườ ớm phút não cung 750ml máu. Gi các ch máu não có chi dài ng nhau và 1ỗ ượ ằm ch máu não dài 0,28m. Hãy cho bi t:ạ ếa. ngày não cung bao nhiêu lít máu.ỗ ượ ấb. ch máu não là bao nhiêu?ố ạc. ch máu não trong phút cung bao nhiêu ml máu?ỗ ượ ấCâu 1,0 đi mể ). ng đàn ông ng 65kg đi tham gia hi máu nhân o. Theo quy nhộ ườ ịv hi máu nhân oề thì ng máu cho không quá 1/10 ng máu th .ượ ượ ểa. ng máu trong th ng đàn ông này là bao nhiêu lít?ượ ườb. ng máu đa ng đàn ông này có th cho theo quy nh hi máu nhân là bao nhiêu mlượ ườ ?c. ng ng ng đàn ông này là bao nhiêu? ng có màu là nh có ch ch tố ượ ườ ấnào CHÍNH TH CỀ ỨBi ng nam gi có 80ml máu/kg th và ml máu có 4,5 tri ng u.ế ầ--------------- ---------------ẾCán coi thi không gi thích gì thêmộ ảPHÒNG GD ĐT SÔNG LÔ KỲ THI CH HSG 6;7;8 NĂM 2015- 2016 NG CH MÔN: SINH ƯỚ ỌCâu Đáp án Điểm11 đi mể ng lên ngang là nh ươ phân chia các bào màng ếx ng.ươ 0,25X ng dài ra nh ươ phân chia các bào tăng tr ng.ụ ưở 0,25S cự 0,25Do th không cung oxiượ nên tích axit lacticụ cầ ộc .ơ 0,2521 đi mể Hoocmôn tirôxin 0,25Thi iôtế tirôxin không ti ra, tuy yên ti hoocmôn thúc tuy ếgiáp tăng ng ho ng gây phì tuy n→ườ gây nh .ệ ướ 0,25Tr emẻ nh ch n, trí não kém phát tri n.ị 0,25Ng nườ ho ng th kinh gi sút, trí nh kém.ạ 0,2531,5đi mể Thí nghi 1:ệ ng mantôz Vì tinh chín tác ng enzim ườ ướ ủamilaza trong đi ki nhi và pH thích thành ng mantôz .ề ườ 0,25Thí nghi 2:ệ tinh t. Vì enzim amilaza đun sôi đã ho tính.ồ 0,25Thí nghi 3:ệ tinh t. Vì enzim amilaza không ho ng trong đi ềki môi tr ng xít.ệ ườ 0,25Thí nghi 4:ệ Prôtêin chu ng 3-10 xít amin. Vì Prôtêin chu dài có ỗtrong lòng tr ng tr ng tác ng enzim pepsin trong đi ki nhi ướ ệđ và pH thích thành Prôtêin chu ng 3-10 xít amin..ộ 0,25K lu n:ế lo enzim ch xúc tác cho ph ng nh ấđ nh................ị Trong đi ki pH và nhi nh ấđ nh.......................................ị 0,250,2542,5đi mể Hô tăng........................................................................................................ấ+ Ti hôi.........................................................................................................ế ồ+ ng ti ượ ướ ểgi ......................................................................................ả+ th ch ng nóng ng bài ti hôi, thoát qua hô ướ ểthoát nhi nên th nhi vì chóng ướ ậkhát……………………………. 0,250,250,250,25b Ăn nặ làm cho ng mu trong th tăng nhu ng ượ ốn nhi lo mu ra kh th ......................................................ướ ể+ ng ti tăng................................................................................ượ ướ 0,250,25c Huy áp cao...................................................................................................ế+ Ăn làm ng Naặ trong huy ng máu cao và tích hai bênế ươ ụthành ch máu, tăng áp su th th mao ch, ch máu hútạ ạn tăng huy áp→gây nh huy áp cao......................................................ướ 0,250,25d Hình thành (thành p) và ch ph có đi ềki n.....................................ệ+ nghĩa: hình thành thói quen, quán và ng có văn ốhóa...... 0,250,2551 đi mể Các ch i: nicôtin nitrôzamin, CO,........................................................... 0,25Ung th ph i..........................................................................................................ư 0,25Th ng...............................................................................................................ụ 0,25Vì không tr ti hút mà hít ph khói thu ốlá.................................................. 0,2561 đi mể Ch năng ronứ ng và truy xung th kinhả 0,253 lo i: nạ ron ng tâmớ ron trung gian, ron li tâm. 0,25Là con ng truy xung th kinh quan th qua trung ngườ ươth kinh quan ph ng.ầ 0,25M cung ph thành ph nộ quan th m, nụ ron ng tâmớ ,n ron trung gian, ron li tâm, quan ph ng.ả 0,2571 đi mể ngày não cung 24 60 750 1.080.000 (ml) 1080 lítỗ ượ 0,25b ch máu não 560.000 0,28 2000.000 (m ch máu)ố 0,25c ch máu não trong phút cung pỗ ượ =750 2000.000 0,000375 (ml) 0,581 đi mể ng máu trong th 65 80 5200 (ml) 5,2 lít.ượ 0,25b ng máu đa có th hi máu 5200 1/10 520 (ml)ượ 0,25c ng ng 5200 4.500.000 23.400.000.000 234 10ố ượ ……...+ ng có ch ch hêmôglôbin (huy )ồ ố………………………….... 0,250,25--------------- ---------------ế