Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi HSG Môn Sinh học 8

e82d13778770e394682c6ae85616d39e
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-03-14 22:09:32 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 252 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GD&ĐT TAM NGƯƠ THI GIAO SINH GI 8Ề ỚNăm c: 2014 2015ọMôn: Sinh ọTh gian làm bài: 120 phút ờĐ thi này 01 trangề ồCâu 1. (2,0 đi m)ểa) Các quan: tu hoàn, hô p, tiêu hóa, bài ti có liên hệ ệv ch năng nhau nh th nào trong quá trình trao ch và chuy hóa?ề ểb) Nh ng đi nào trong thành ph hoá và trúc ng mữ ươ ảcho ng có ng ch cao mà ng nh ươ ươ ẹCâu 2. (2,0 đi m)ể a) lòng tr ng qu tr ng gà hòa 500 ml c, khu và đun nóngấ ướ 90ở oC, sau đó ta thu dung ch lòng tr ng tr ng, vào ng nghi m, ngọ ượ ố2ml. Cho thêm vào ng nghi 1; 3: ng 1ml dung ch enzim pepsin. Cho vào ngố ốnghi 2: 1ml dung ch enzim pepsin đã đun sôi. Thêm vào các ng nghi 2; 3; 4: ng 3ệ ốgi dung ch HCl loãng. ng nghi trên vào 35 37ọ ướ oC trong 15 20phút. ng nghi nào lòng tr ng tr ng bi làm cho dung ch tr nên trong?ỏ ởGi thích? đích thí nghi trên là gì? Qua thí nghi trên em rút ra lu gì?ả ậb) Các ng viên th thao luy lâu năm th ng có ch nh tim/phútậ ườ ịth ng bình th ng. Ch này là bao nhiêu và đi đó có nghĩa gì? Có th gi iư ườ ườ ảthích đi này th nào khi nh tim/phút ít đi mà nhu oxi th mề ượ ảb o?ảCâu 3. (1,5 đi m)ểa) Khi ng đu cặ ườ ướ gián đo hô pừ để nhânấ ạtheo em ti hành nh ng nào?ầ ướ b) Nêu đi ng ch và tĩnh ch máu ng iặ ườ sao khi tiêmạthu kháng sinh, bác sĩ th ng tiêm vào tĩnh ch mà không tiêm vào ng ch nhố ườ ệnhân?Câu 4. (1,0 đi m)ểVai trò tuy trong ho ng tiêu hóa th ăn và đi hòa ng huy t?ủ ườ ếCâu 5. (2,0 đi m)ể a) Phân bi cung ph ng cung ph sinh ng. Vì sao cácệ ưỡph ng th ng là ph th còn các ph sinh ng th ng ch mả ườ ưỡ ườ ậch p?ạb) Vì sao th có th bài xu ti theo mu n? tr nh th ng có hi nơ ướ ườ ệt ng ti đêm trong gi ng (tè m). Gi thích?ượ ảCâu 6. (1,5 đi m) ểa) ngàyỗ trung bình ng tr ng thành có kho ng 170 lít ti uở ườ ưở ướ ểđ ra. Bi gi ng huy ng qua màng cácầ ượ ượ ươ ảc th so ng huy ng qua th trong phút chi kho ng 21%. iầ ượ ươ ỏl ng huy ng qua th trung bình trong gi ng tr ng thành là baoượ ươ ườ ưởnhiêu ?b) Khi em ch nh tim và nh th em thay nh th nào so tr khiạ ướch y? Hãy gi thích ch .ạ CHÍNH TH CỀ Ứ----------------H T-----------------ẾCán coi thi không gi thích gì thêm.ộ ảH tên thí sinh:..............................................SBD:...........Phòng thi:..........ọ