Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi HSG Môn Sinh học 8 Năm 2014 - 2015

0be648d8796817a384ec17628742237b
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-03-14 22:05:32 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 249 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG D&ĐT CẬ (Đ thi có 01 trang)ề THI SINH GI ỎNĂM 201Ọ 201 5Môn: Sinh 8ọTh gian: 150 phút (không th gian giao )ờ ềNgày thi 05 tháng năm 201 5Câu (3đ): a, Nêu tóm tu hoàn máu trong hai vòng tu hoàn ng i? tu hoàn có tínhắ ườ ầt đi ch nh nh th nào?ự b, Huy áp là gì? Vì sao càng xa tim huy áp càng nh ?ế c, Hai ng có ch huy áp là 80/120,150/180. Em hi đi đó nh th nào? saoườ ạng nh huy áp cao không nên ăn n?ườ ặCâu (3đ):a, Phân bi khác nhau gi bào th và bào ng t?ệ b, Phân tích nh ng đi ti hoá ng so thú?ữ ườ ơCâu (3đ)a,Ch ng minh ng ng hoá và hoá là hai quá trình mâu thu nh ng th ng nh trongứ ấcùng th ng?ộ b, So sánh ti và ti chính th c? Th ch quá trình thành ướ ướ ướti là gì?ểCâu (3đ) Khi xi hóa hoàn toàn th ăn th đã ng 595,2 lít xi.ỗ ếBi các lo th ăn là 1: 3: theo th Lipit, Protein, Gluxit (Li, Pr, G). ựa. Tính kh ng ng lo th ăn trong trên?ố ượ ợb. Tính năng ng ra khi ôxi hóa hoàn toàn th ăn trên?ượ Bi xi hóa hoàn toàn:ế ể+ gam Gluxit 0,83 lít ôxi và gi phóng 4,3 kcal ả+ gam Prôtêin 0,97 lít ôxi và gi phóng 4,1 kcal ả+ gam Lipit 2,03 lít ôxi và gi phóng 9,3 kcalầ ảCâu (3đ)a, Khi nghiên ch năng ng trên con ch y, sinh vôứ ọtình đã làm y, ng cách nào em có th phát hi nào còn, nào t. Hãyứ ượ ứgi thích.ả b, sao nói dây th kinh là dây pha?ạ ủCâu (3đ) a, Gi thích vì sao khi th sâu và gi nh th trong phút làm tăng hi qu hô ảh p?ấ b, sao khi ng ch mà chúng ta ph th thêm th gian hôạ ớh tr bình th ng?ấ ườCâu (2đ) máu ng i: Dũng, Th o, Th ,Maiấ ườ ng là nhóm máu khác ườ ộnhau. tách ra thành các ph riêng bi (huy ng và ng riêng). Sau đó cho ươ ầh ng tr huy ng, thu qu nh sau:ồ ươ ượ Huy ngế ươH ng uồ Dũng Th oả Th yủ MaiDũng -Th oả +Th yủ +Mai u(+) là ph ng ng tính, ng ng ng t; u(-) là ph ng âm tính, ng uấ ươ ầkhông ng ng t. Hãy xác nh nhóm máu ng trên.ị ườ ...........................H T................................ẾH và tên thí sinh.............................................................................SBD...........................ọĐAP ÁN THI NG CH THI HSG 8ƯỚ ỚNăm c: 2014-2015ọMôn: SINH CỌTh gian làm bài: 150 phútờCâu dungộ Đi mể1 3a,Tu hoàn máu trong hai vòng tu hoàn ng là:ầ ườ- Vòng tu hoàn nh Máu th tâm th ph ĐM ph iầ ổPh i(TĐK nh ng COổ ườ2 nh nOậ2 bi máu th tr thành máu i)ế ươTM ph Tâm nhĩ trái.ổ- Vòng tu hoàn n: Máu tâm th trái ĐM ch ươ ủT bào các quan( TĐC nh ng Oế ườ2 cho bào,nh COế ậ2 bi máu đế ỏt thành máu th m) TM ch Tâm nhĩ ph i.ươ ả- tu hoàn có tính đi ch nh cao: tính tu hoàn làm vi cệ ệliên su không ph thu vào mu ch quan hay khách quan aụ ủcon ng i.ườ+ Pha giãn chung ng pha làm vi là 0,4 giây, nh nhàng gi hai phaằ ữco giãn làm cho tim ho ng nh nhàng.ạ ị+ Trên thành tim có ch ng đi hòa ho ng timạ ủkhi tăng nh và gi nh p.ị ị+ tu hoàn có quân nh ra th ng mi ch đóệ ịlà các lo ch hàng rào làm cho máu trong ch.ạ ạ+ Mao ch do đó là ch có hi qu kh năng đông máuạ ảtrong máu có ng và huy ng, ti gi phóng ra enzim vàồ ươ ảprotein hòa tan ion Caớ ++ khi ch thay áp su ra máu gâyạ ơnên đông máu, nh có ch này mà tu hoàn luôn là dòng trongờ ộsu t.ốb Huy áp là áp máu trong ch do tim co bóp gây ra. Huy áp ởtrong ch đa ng ng th gian tâm th co và thi uạ ươ ểkhi tâm th dãn. Càng tim áp càng thì huy áp và càng xaấ ớtim áp càng nh thì huy áp càng nh Vì năng ng do tâm th co yự ượ ẩmáu đi càng gi trong ch, ép máu lên thành chả ạcàng gi n.ả ầc, 120 mmHg là huy áp đa, 80 mmHg là huy áp thi u. Ng cóế ườch này là huy áp bình th ng. Huy áp 150 mmHg là huy áp iỉ ườ ốthi u, 180 mmHg là huy áp đa, ng có ch này là ng cao huy tể ườ ườ ếáp.* Ng cao huy áp không nên ăn vì: ườ ặ- ăn ng Na trong huy ng máu cao và tích haiế ươ ụbên thành ch máu, tăng áp su th th mao ch, chạ ạmáu hút tăng huy áp.ướ ế- ăn làm cho huy áp tăng cao nh máu tim, ngế 0,250,250,250,250,250,250,50,50,5m ch, qu vong.ạ ử2 a, 3b,Nh ng đi ti hoá:ữ ế+ Th hi qua phân hóa chi trên và trung chi iể ướ- chi trên phân hóa thành các nhón ph trách nh ng ng linh ho ạc bàn tay, ngón tay bi là ngón cái phát tri n.ủ ể- chi có xu ng trung thành nhóm n, kh nh ướ ướ ơmông, đùi...)ơGiúp cho ng di chuy ch y, nh y...) linh ho và gi cho th ểcó th thăng ng trong dáng ng th ng.ư ẳ- Ngoài ra, ng còn có ng phát tri giúp cho ng ườ ưỡ ộngôn ng nói.ữ- nét phân hóa giúp bi hi tình qua nét t.ơ 0,250,250,250,250,50,50,50,53 3a,- Mâu thu n:ẫ+ ng hoá ng ch hoá phân hu ch cồ ơ+ ng hoá tích lu năng ng, hoá gi phóng năng ng.ồ ượ ượ- Th ng nh t:ố ng hoá cung nguyên li cho hoá, hoá cung năngồ ấl ng cho ng hóa.ượ ồ+ ng hoá và hoá cùng trong th ng, thi uồ ếm trong hai quá trình thì ng không i.ộ ạb,* Gi ng: ra ch năng th n.ố có ch và ch bài ti gi ng nhau nh ure, axit ướ ưuric..* Khác nhau:- 0,250,250,250,250,250,250,250,250,250,25T bào ng tế ậ- Không có thành bào, màngếđ ng Protein vàượ ằLipit.- Không có th .ạ ể- Không có không bào ho tặ ấnh .ỏ- Có trung .ử- Ch tr là glicogen.ấ bào th tế ậ- Có thành bào, màng cế ược ng xenlulô.ấ ằ- Có th p, p,ạ ạl th .ạ ể- Có không bào nớ- Không có trung .ử- Ch tr là hyđ rat các bonấ ơN ti uướ ti chính th cướ ứ-N ng các ch hòa tan loãng ấh nơ-Còn ch nhi ch dinh ấd ng.ưỡ-Ch ít các ch căn bã và các ấch nấ ơ- ra trong quá trình ượ ọmáu nang th thu ơv th nị -N ng các ch hòa tan ậđ nặ ơ-G nh không còn các ch ấdinh duõng-Ch các ch bã và các ặch cấ ộ- ra trong quá trình ượ ạh th và bài ti ti đo sau th n.ở ậTh ch quá trình thành ti u: là máu và lo các ch ướ ấc bã, các ch c, các ch th kh th duy trì nh môi ịtr ng trong.ườ 0,54 3a) Tính kh ng ng lo th ăn dùng. ượ ầTheo bài ra: Lipit: Prôtêin Gluxit 1: Pr =3.Li 6.Li (1)Ta có ph ng trình: 0,83. 0,97. ươ Pr 2,03. Li 595,2 2)Thay (1) vào( 2) ta c: 0,83.6Li 0,97. 3Li 2,03 .Li 595,2 (3)ượGi (3) c: Li 60 => Pr 3.60 180 gam; 6.60 360 gam ượ b) Tính năng ng sinh ra khi ôxi hóa hoàn toàn ng th ăn trênượ ượ Theo giá tr dinh ng ng lo th ăn bài:ị ưỡ ề=> năng ng 4,3 360 4,1 180 9,3 60 2844 kcalượ 0,50,50,50,515 3a, Kích thích nh các chi (b ng dd HCl 3% )ấ ượ ằ+ chi đó không co, các chi còn co ch ng tr bên đó t, ướ ứr tr bên còn và sau còn.ễ ướ ễ+ chi đó co các chi còn không co ch ng tr các bên còn ướ ạb t.ị ứ+ không chi nào co ch ng sau bên đó t.ế ứ* Gi thích:ả-R tr truy xung th kinh ng trung ng th kinh đi ướ ươ ầqua quan ph ng (c chi)ơ ơ- sau truy xung th kinh giác các quan trung ng ươth kinh.ầb, sao nói dây th là dây pha.ạ ủ- Dây th kinh tr và sau ướ ễ+ tr các th kinh ng đi ra ng các quanễ ướ ơ+ sau các th kinh giác các quan ng.ễ ố- Hai ch gian thành dây th kinh Dây th nầkinh là dây pha.ủ 0,50,250,250,250,250,250,250,250,250,56 3a, Gi thích qua ví :ả ụ- ng th ra 18 nh p/phút, nh hít vào 400 ml không khí:ộ ườ ị+ Khí thông phút 400 ml 18 7200 mlư+ Khí vô ích kho ng ch t: 150 ml 18 2700 mlở ế+ Khí ích vào ph nang 7200 ml 2700 ml 4500 mlữ ế- ng đó th sâu: 12 nh p/ phút nh hít vào 600 mlế ườ ị+ Khí thông phút 600 ml 12 7200 mlư+ Khí vô ích kho ng ch t: 150 ml 12 1800 mlở ế+ Khí gh ích vào ph nang 7200 ml 1800 ml 5400 mlữ ếK lu nế Khi th sâu và giãm nh th trong phút làm tăng ẽhi qu hô (5400 ml 4500 ml 900 ml).ệ b, Khi ng ch mà chúng ta ph th thêm th gianừ ờr hô tr bình th ng, vì:Khi ch th trao ch nhồ ườ ạđ sinh năng ng, ng th th ra nhi COể ượ ề2- Do CO2 tích nhi trong máu nên đã kích thích trung khu hô ho tụ 0,250,250,250,250,250,250,250,250,250,25đ ng nh th lo COộ ớ2 ra kh th .Ch ng nào ng COỏ ượ2 trongmáu tr bình th ng thì nh hô tr bình th ngở ườ ườ 0,57 2-L lu đú ng, ch ch ẽ- Tìm ra các nhóm máu:Dũng Nh OTh oả Nh ABTh yủ Nh ho BMai Nh ho 10,250,250,250,25