Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi HSG môn HÓA HỌC lớp 10

9afe20353f0fba4d3ddf1429d5d4843c
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-03-09 21:44:11 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 226 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tr êng THPT NguyÔn TR·i§Ò thi chän häc sinh giái cÊp tr êngN¨m häc 2009 2010M«n Ho¸ häc. Líp 10(§Ò thi nµy cã 01 trang)Thêi gian lµm bµi: 90 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)C©u I. (5 ®iÓm)1. LËp ph ¬ng tr×nh ho¸ häc c¸c ph¶n øng sau theo ph ¬ng ph¸p th¨ngb»ng electrona. HBr KMnO4 MnBr2 +Br2 KBr H2 Ob. Fe3 O4 H2 SO4 Fe2 (SO4 )3 SO2 H2 Oc. As2 S3 HNO3 H2 H3 AsO4 H2 SO4 NOd. Fe HNO3 Fe(NO3 )3 Nx Oy H2 Oe. Fex Oy HNO3 Fe(NO3 )3 Nn Om H2 2. Gi¶i thÝch t¹i sao Flo vµ Clo ®Òu thuéc nhãm VIIA nh ng Flo chØ cã sèoxi hãa -1 trong c¸c hîp chÊt cßn Clo cã c¸c sè oxi hãa +1, +3, +5, +7.3. LÊy vÝ dô ®Ó minh häa cho nhËn ®Þnh sau “Trong ph¶n øng oxi hãa– khö, axit cã thÓ ®ãng vai trß lµ chÊt oxi hãa, chÊt khö, hoÆc chØ lµ m«itr êng cho ph¶n øng”.C©u II. (7 ®iÓm)1. Cã b×nh ®ùng c¸c dung dÞch HCl, BaCl2 Na2 CO3 K2 SO4 bÞ mÊt nh·n.H·y tr×nh bµy ph ¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó nhËn biÕt dung dÞch trªn theoyªu cÇu sau :a. ChØ dïng thªm dung dÞch axit.b. Kh«ng dïng thªm ho¸ chÊt nµo kh¸c.2. Trªn ®Üa c©n ®Ó hai cèc ®ùng dung dÞch HCl vµ H2 SO4 lo·ng saocho c©n vÞ trÝ th¨ng b»ng. Cho vµo cèc ®ùng dung dÞch HCl 25 gamCaCO3 ®Ó c©n vÉn vÞ trÝ th¨ng b»ng th× cÇn cho vµo cèc ®ùng dungdÞch H2 SO4 lo·ng bao nhiªu gam Al. BiÕt c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn,vµ dung dÞch axit cßn sau c¸c ph¶n øng.C©u III. (5 ®iÓm)a. Nguyªn tö nguyªn tè cã møc n¨ng îng cao nhÊt lµ 5p 5. TØ sè gi÷a sèh¹t mang ®iÖn víi h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 1,43243. X¸c ®Þnh sè hiÖunguyªn tö vµ khèi îng mol nguyªn tö cña nguyªn tè A.b. Nguyªn tö cña nguyªn tè cã sè n¬tron kÐm sè n¬tron cña lµ 62.Khi cho 2,76g t¸c dông víi îng thu îc 18,00 gam s¶n phÈm (B chØcã hãa trÞ 2). H·y x¸c ®Þnh sè hiÖu nguyªn tö vµ khèi îng mol nguyªn töcña nguyªn tè B.c. Cho biÕt vÞ trÝ cña vµ trong HTTH. ChÊt nµo lµ kim lo¹i, lµ phi kim .d. Cho ®¬n chÊt t¸c dông víi kim lo¹i (võa ®ñ) sau ph¶n øng thu îc8,04 muèi. Hoµ tan muèi vµo íc råi cho t¸c dông víi dung dÞch AgNO3võa ®ñ thu îc 14,1g kÕt tña. X¸c ®Þnh kim lo¹i M, khèi îng ®¬n chÊt A®· ph¶n øng vµ khèi îng kim lo¹i ®· ph¶n øng. BiÕt nguyªn tö khèitrïng víi sè khèi.C©u IV. (3 ®iÓm)Cho 7,8 gam hçn hîp gåm Mg vµ Al t¸c dông võa ®ñ víi 5,6 lÝt hçn hîpkhÝ (®ktc) gåm Cl2 vµ O2 thu îc 19,7 gam hçn hîp gåm chÊt r¾n.TÝnh khèi îng mçi kim lo¹i trong hçn hîp ban ®Çu.Cho nguyªn tö khèi H=1, Li=7, C=12, O=16, N=14, Ag =108, Br =80, P=31, Na=23, Al=27, Mg=24, Cu= 64, Cl=35,5, Fe=56, S=32, Ag=108,K=39, I=127, Zn=65, Ca=40, Ba=137................................................. HÕt ...........................................Ghi chó: C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm !Tr êng THPT NguyÔn TR·iH íng dÉn chÊm ®Ò thi chän häc sinh giái cÊp tr êngN¨m häc 2009 2010M«n Ho¸ häc. Líp 10(H íng dÉn chÊm nµy cã 03 trang)C©u I. (5 ®iÓm)1. LËp ph ¬ng tr×nh ho¸ häc c¸c ph¶n øng sau theo ph ¬ng ph¸p th¨ngb»ng electron (2,5®)Mçi ph ¬ng tr×nh c©n b»ng ®óng îc 0,5 ®iÓma. HBr KMnO4 MnBr2 +Br2 KBr H2 Ob. Fe3 O4 H2 SO4 Fe2 (SO4 )3 SO2 H2 Oc. As2 S3 HNO3 H2 H3 AsO4 H2 SO4 NOd. Fe HNO3 Fe(NO3 )3 Nx Oy H2 Oe. Fex Oy HNO3 Fe(NO3 )3 Nn Om H2 2. Gi¶i thÝch t¹i sao Flo vµ Clo ®Òu thuéc nhãm VIIA nh ng Flo chØ cã sèoxi hãa -1 trong c¸c hîp chÊt cßn Clo cã c¸c sè oxi hãa +1, +3, +5, +7.(1,0®)- Do Flo kh«ng cã ph©n líp trèng, cßn Clo cã ph©n líp 3d trèng nªn cãkh¶ n¨ng bÞ kÝch thÝch electron sang ph©n líp 3d.- Khi bÞ kÝch thÝch eletron sang ph©n líp 3d chóng sÏ t¹o ra c¸c ®écth©n ¬ng øng 1, 3, 5, nªn chóng cã c¸c sè oxi ho¸ ¬ng øng +1, +3,+5, +7.3. LÊy vÝ dô ®Ó minh häa cho nhËn ®Þnh sau “Trong ph¶n øng oxi hãa– khö, axit cã thÓ ®ãng vai trß lµ chÊt oxi hãa, chÊt khö, hoÆc chØ lµ m«itr êng cho ph¶n øng”. (1,5®)Mçi VD ®óng cho 0,5 ®iÓm4 HCl MnO2 MnCl2 Cl2 H2 Axit ®ãng vai trß chÊt khö. Fe HNO3 Fe(NO3 )3 NO H2 Axit ®ãng vai trß chÊt oxiho¸10 FeSO4 H2 SO4 KMnO4 Fe2 (SO4 )3 K2 SO4 MnSO4 8H2 Axit ®ãng vai trß chÊt t¹o m«i tr êng.C©u II. (7 ®iÓm 4,0 3,0)1. Cã b×nh ®ùng c¸c dung dÞch HCl, BaCl2 Na2 CO3 K2 SO4 bÞ mÊt nh·n.H·y tr×nh bµy ph ¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó nhËn biÕt dung dÞch trªn theoyªu cÇu sau :a. ChØ dïng thªm dung dÞch axit.b. Kh«ng dïng thªm ho¸ chÊt nµo kh¸c.2. Trªn ®Üa c©n ®Ó hai cèc ®ùng dung dÞch HCl vµ H2 SO4 lo·ng saocho c©n vÞ trÝ th¨ng b»ng. Cho vµo cèc ®ùng dung dÞch HCl 25 gamCaCO3 ®Ó c©n vÉn vÞ trÝ th¨ng b»ng th× cÇn cho vµo cèc ®ùng dungdÞch H2 SO4 lo·ng bao nhiªu gam Al. BiÕt c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn,vµ dung dÞch axit cßn sau c¸c ph¶n øng. CaCO3 HCl CaCl2 H2 CO2 (1 Al 3H2 SO4 Al2 (SO4 )3 3H2 (2 Sau khi ph¶n øng kÕt thóc, c©n vÉn vÞ trÝ c©n b»ng chøng tá ®é t¨ng khèi îng cèc b»ng ®é t¨ng khèi îng cèc 2Theo ®Ò bµi ta cã CaCO3 =10025 0,25 mol Theo (1) CO2 CaCO3 0,25 mol CO2 0,25 .44 11 gVËy ®é t¨ng khèi îng cèc lµ 25 11 14 gamGäi khèi îng Al lµ a. Theo pthh (2) ta cã :Cø 54 gam Al th× cã gam H2 tho¸t ra lµm cho khèi îng cèc t¨ng 54-6 48VËy gam Al lµm cho khèi îng t¨ng 14 gam Al 14.54/48 15,75 C©u III. (5 ®iÓm)a. Nguyªn tö nguyªn tè cã møc n¨ng îng cao nhÊt lµ 5p 5. TØ sè gi÷a sèh¹t mang ®iÖn víi h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 1,43243. X¸c ®Þnh sè hiÖunguyªn tö vµ khèi îng mol nguyªn tö cña nguyªn tè A.b. Nguyªn tö cña nguyªn tè cã sè n¬tron kÐm sè n¬tron cña lµ 62.Khi cho 2,76g t¸c dông víi îng thu îc 18,00 gam s¶n phÈm (B chØcã hãa trÞ 2). H·y x¸c ®Þnh sè hiÖu nguyªn tö vµ khèi îng mol nguyªn töcña nguyªn tè B.c. Cho biÕt vÞ trÝ cña vµ trong HTTH. ChÊt nµo lµ kim lo¹i, lµ phi kim .d. Cho ®¬n chÊt t¸c dông víi kim lo¹i (võa ®ñ) sau ph¶n øng thu îc8,04 muèi. Hoµ tan muèi vµo íc råi cho t¸c dông víi dung dÞch AgNO3võa ®ñ thu îc 14,1g kÕt tña. X¸c ®Þnh kim lo¹i M, khèi îng ®¬n chÊt A®· ph¶n øng vµ khèi îng kim lo¹i ®· ph¶n øng. BiÕt nguyªn tö khèitrïng víi sè khèi.C©u IV. (3 ®iÓm)Cho 7,8 gam hçn hîp gåm Mg vµ Al t¸c dông võa ®ñ víi 5,6 lÝt hçn hîpkhÝ (®ktc) gåm Cl2 vµ O2 thu îc 19,7 gam hçn hîp gåm chÊt r¾n.TÝnh khèi îng mçi kim lo¹i trong hçn hîp ban ®Çu.
2020-09-27 07:44:39