Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi HSG Môn hóa học lần 2

de04af4f39571f8c62378a0936b545e6
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-02-24 16:40:20 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 298 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

CHÍNH TH CỀ KỲ THI KH SÁT SINH GI 10 THPT 02Ả ẦĐ THI MÔN: HÓA CỀ ỌNĂM 2017 2018ỌTh gian làm bài: 150 phút, không th gian giao .ờ (đ thi 02 trang)ề ồCâu (1.5 đi mể ): 1. cháy hoàn toàn 4,4 gam sunfua kim lo (công th MS) trong oxi Ch nố sau ph ng đem hòa tan trong ng dung ch HNOả ượ ị3 37,8% th ng ộph trămầ mu trong dung ch thu là 41,72%. Khi làm nh dung ch này thì ượ ịthoát ra 8,08 gam mu (N). tách mu th ng ph trăm mu trong ốdung ch là 34,7%.Vi các ph ng trình ph ng và xác nh công th mu nị ươ (N).2. Ion 3+ có ng là 79, trong đó mang đi nhi không mang đi làổ ệ19 t. Vi hình electron Xạ 2+, 3+.Câu (2.0 đi mể ):1. Thí nghi tính tan khí hiđro clorua trong nhệ ướ ưhình bên, trong bình ban ch khí hiđro clorua, ch uẽ ậth tinh ng có nh vài gi quỳ tím. Nêu hi ngủ ướ ượquan sát ượ và gi thích.ả2. Hoàn thành các ph ng trình ph ng có th ra trong các tr ng pươ ườ sau:a) khí Oẫ3 vào dung chị KI. b) khí Hẫ2 vào dung chị FeCl3 .c) Tr dung ch KI dungộ ch FeBrị3 d) khí Clẫ2 vào dung chị NaOH.e) khí SOẫ2 vào dung chị KMnO4 g) khí Clẫ2 vào dung chị NaBr.Câu (2.5 đi mể ):1. ch có ng MXợ ạa có ng proton là 77.S mang đi trong nguyên Mổ ửnhi mang đi trong nguyên là 18 t.Trong proton sề ốproton là 25 t.Xác nh công th phân A.ủ ủ2. Cân ng các ph ng trình ph ng sau theo ph ng pháp thăng ngằ ươ ươ electron:a) Cr2 S3 Mn(NO3 )2 Na2 CO3 a2 CrO4 +Na2 SO4 +Na2 MnO4 +NO +CO2b) FeS2 H2 SO4 cặ Fe2 (SO4 )3 SO2 H2 O.c) FeCO3 FeS2 HNO3 Fe2 (SO4 )3 CO2 NO H2 O.d) K2 SO3 KMnO4 KHSO4 K2 SO4 MnSO4 H2 OTrang 2Câu (1.5 đi mể ): FeClỗ ồ3 MgCl2 CuCl2 hòa tan trong dung ch X. Cho tác ng Naướ ượ ớ2 dưtách ra ng mộ ượ ủ1 cho ng Hế ượ ư2 tác ng tách ra ng mụ ượ ủ2 .Th nghi cho bi mự ế1 2,51m2 gi nguyên ng các ch MgClế ượ ấ2 CuCl2 trong và thay FeCl3b ng FeClằ2 cùng ng hòa tan trong thì dung ch Y. Cho tác ng Naượ ướ ượ ớ2 táchưra ng mộ ượ ủ3 cho ng Hế ượ ư2 tác ng tách ra ng mụ ượ ủ4 .Th nghi cho bi mự ế3 3,36m4 Xác nh kh ng mu trong ban u.ị ượ ầCâu (1.0 đi m): Ti hành thí nghi nh hình :ế ẽHãy so sánh hi ng quan sát các ng thí nghi m.Vi ph ng trình ph ng hóaệ ượ ượ ươ ứh ra (n có).ọ ếCâu (1.5 đi mể ): Cho 37,2 gam m: R, FeO, CuO (R là kim lo ch có hóa tr II,ỗ ịhidroxit không có tính ng tính) vào 500 gam dung ch HCl 14,6 (HCl dùng ), sauủ ươ ưph ng thu dung ch A, ch ng 9,6 gam (ch ch kim lo i) và 6,72 lít Hả ượ ạ2(đktc). Cho dung ch tác ng dung ch KOH thu D. Nung Dị ượ ủtrong không khí kh ng không thu 34 gam ch hai oxit. Tìm vàế ượ ượ ồ% kh ng ch trong X.ố ượ ợ—— tế ——H sinh không ng ng th ng tu hoànọ ượ ầCán coi thi không gi thích gì thêm.ộ ảH và tên thí sinh:……………………………………… báo danh:…………………………….ọ ốTrang 2(1) AgNO3NaF NaCl NaBr NaI(2) (4)(3)