Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi HSG môn Địa lý lớp 12 - Sở GD_ĐT Hải Dương - Năm học 2012-2013 - File word có đáp án

aa9bf70d2055455cfe2f4614c6d52b5a
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2018-12-13 16:52:52 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 344 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO ĐÀO OỞ ẠH NGẢ ƯƠ----------------Đ CHÍNH TH CỀ KÌ THI CH SINH GI NHỌ ỈL 12 THPT NĂM 2012 2013Ớ Ọ------------------------------Môn: LÍỊTh gian: 180 phút (không th gian giao )ờ ềĐ thi 01 trangề ồCâu 2,0 đi mể )1. Trình bày gi ng và khác nhau gi gió mùa gió ph ng (gió bi và gióự ươ ểđ t).ấ2. sao các đang phát tri ph đi ch nh quá trình đô th hoá cho phùạ ướ ịh ?ợCâu II 2,0 đi mể vào Atlat lí Vi Nam và ki th đã c, hãy:ự ọ1. Nêu đi vùng quy kinh và th ta.ặ ướ2. Trình bày ng hình chính và nh ng nó khí ta.ướ ưở ướCâu III 2,0 đi mể )D vào Atlat lí Vi Nam và ki th đã c, hãy:ự ọ1. Gi thích vì sao khí ta mang nhi tính khí ng ?ả ướ ươ2. Nh xét bi khí Hà và Thành ph Chí Minh rút ra cậ ặđi khí ta.ể ướCâu IV 2,0 đi mể )Cho ng li u: ệT ng ph trong (GDP) Vi Namổ ướ Năm 2000 2005 2007 2008GDP nghìn ngỉ 441,6 839,2 1143,7 1477,7 Ngu n: Niên giám th ng kê 2008, NXB Th ng kê, trang 74ồ ố1. Tính tăng tr ng GDP ta qua các năm (l năm 2000 100%).ố ưở ướ ấhttp://dethithpt.com Website chuyên thi tài li file word nh tề ấ2. ng bi di tăng tr ng GDP ta qua các năm. Nh xét và gi iẽ ườ ưở ướ ảthích.Câu 2,0 đi mể )1. Trình bày nghĩa th ti quy lu th ng nh và hoàn ch nh lí.ự ị2. Vi ng nh qu và khu đã tác ng kinh ta nh thệ ướ ếnào ?------------------H t------------------ế( Thí sinh ng Atlat lí Vi Nam tái ch nh lí và sung, năm 2009)ượ ổH và tên thí sinhọ :………………………………..……..………..………………..….…… …… báo danhố :………………….…………………Ch ký giám th 1ữ :…………………………………… …… Ch ký giám th 2ữ :……………..………………….………………http://dethithpt.com Website chuyên thi tài li file word nh tề ấS GIÁO ĐÀO OỞ ẠH NGẢ ƯƠ----------------Đ CHÍNH TH CỀ NG CH THANG ĐI MƯỚ ỂĐ THI CH SINH GI NHỀ ỈL 12 THPT NĂM 2012 2013Ớ Ọ------------------------------Môn: líịH ng ch thang đi có ướ 03 trangCâu dungộ Đi mểCâu (2,0 đ) gi ng và khác nhau gi gió mùa gió bi và gió t.ự ấ1,00- Gi ng nhau:ố+ hình thành do thay nhi và khí áp.ượ 0,25+ ng gió có thay ng chi nhau theo nh kì.ướ ượ 0,25- Khác nhau:+ Ph vi: Gió mùa ho ng vùng ng n, gió vàạ ấgió bi ch vùng ven bi n.ể 0,25+ Th gian: Gió mùa ho ng theo mùa trong năm, gió và gióờ ấbi theo ngày đêm.ể 0,252 sao các đang phát tri ph đi ch nh quá trình đôạ ướ ỉth hoá cho phù ?ị 1,00Vì các đang phát tri n:ở ướ ể- Th tr ng quá trình đô th hóa th ng di ra quá nhanh so iự ườ ớCNH. 0,25- qu :ậ ả+ Gây khó khăn cho phát tri kinh và gi quy các xãể ềh i.ộ 0,25+ Làm gia tăng xã và nhi môi tr ng.ệ ườ 0,25- Đi ch nh quá trình đô th hoá phù nh ch tiêu c,ề ựt đi ki nhanh phát tri kinh xã i.ạ 0,25Câu II(2,0 đ) vào Atlat lí Vi Nam và ki th đã cự ọ1 Nêu đi vùng quy kinh và th ta.ặ ướ 1,00http://dethithpt.com Website chuyên thi tài li file word nh tề ấ- Vùng quy kinh :ặ ế+ ng 200 lí tính ng .ộ ườ 0,25+ Nhà ta có ch quy hoàn toàn kinh .ướ 0,25- Th a:ề ị+ Ph ng đáy bi và lòng đáy bi (đ sâuầ ướ ướ ộ200m ho a).ặ 0,25+ Nhà có ch quy hoàn toàn khai thác và tài nguyênướ ệthiên nhiên. 0,252 Trình bày ng hình chính và nh ng nó khí uướ ưở ận ta.ướ 1,00- ng hình chính:ướ ị+ ng tây đông nam (t ng sông ng dãy chướ ạMã). 0,25+ ng vòng cung (vùng núi Đông và Tr ng Nam).ướ ườ 0,25- nh ng ng hình khí u:Ả ưở ướ ậ+ ng hình ướ ch gió, gây hi ng khô nóng khu tắ ượ ườ ấgió và đón gió (ư ườ ch ngẫ ). 0,25+ ng hình tướ đi ki cho các kh khí xâm nh sâu vàoạ ậlãnh th ta (ổ ướ di gi iễ ). 0,25Câu III(2,0 đ) vào Atlat lí Vi Nam và ki th đã cự ọ1 Vì sao khí ta mang nhi tính khí ngậ ướ ươ 1,00- Ti giáp vùng bi ng n, nhi bi cao và cế ướ ặđi hình ng lãnh th hình làm tăng kh năng nh ng aể ưở ủbi n.ể 0,50- Các kh khí th vào ta khi qua bi tăng ng m,ố ướ ượ ườ ẩmang ng và n, khí đi hòa n.ạ ượ 0,502 Nh xét bi khí Hà và Thành ph Chí Minh rútậ ểra đi khí ta.ặ ướ 1,00- Nh xét:ậ+ nhi cao; TP. Chí Minh nóng quanh năm và có nề ềnhi cao n, Hà có mùa đông nh. 0,25http://dethithpt.com Website chuyên thi tài li file word nh tề ấ+ ng n, ch theo mùa.ượ 0,25- đi khí ta:ặ ướ+ Nhi m.ệ 0,25+ Có phân hóa Nam và phân hóa theo mùa.ự ắ0,25Câu IV(2,0 đ) 1Tính tăng tr ng GDPưở (%) 0,50K qu :ế ảNăm 2000 2005 2007 2008T cố tăng tr ng GDPộ ưở )100 190 259 334,62 bi nh xét và gi thíchẽ ả1,50- bi :ẽ ồT TĂNG TR NG GDP VI NAMỐ ƯỞ Ệ* Yêu u: đúng, năm. sai, thi tr 0,25 đi m.ầ 1,002 Nh xét và gi thích 0,50- Nh xét: Tăng tr ng GDP ngày càng nhanh.ậ ưở 0,25http://dethithpt.com Website chuyên thi tài li file word nh tề ấ- Gi thích: Do ng chính sách, nh CNH -ả ườ ạHĐH. 0,25Câu V(2,0 đ) nghĩa th ti quy lu th ng nh và hoàn ch nh vự ỏđ lí.ị 1,00- nghiên kĩ và toàn di đi ki lí lãnh th tr cầ ướkhi ng.ử 0,25- can thi con ng i: ườ+ làm thay hoàn nh nhiên xung quanh.ẽ 0,25+ Có th nh ng qu trái mu con ng iể ườ( ch ngẫ ). 0,502 Vi ng nh qu và khu đã tác ng kinh tệ ến ta nh th nào?ướ 1,00- Thu i:ậ ợ+ Thu hút nh các ngu ngoài.ạ ướ 0,25+ nh tác ngoài trong vi khai thác tài nguyên,ẩ ướ ệb môi tr ng, an ninh khu c.ả ườ 0,25+ Ngo th ng phát tri cao i.ạ ươ ượ 0,25- Khó khăn: ph thu vào ngoài, kh năng nh tranh…ụ ướ 0,25* Thí sinh nêu đúng trong các khó khăn cho 0,25 đi m.ộ ểĐI TOÀN BÀI THI: II III IV 10,00 đi mỂ ểhttp://dethithpt.com Website chuyên thi tài li file word nh tề