Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi HSG lớp 9 - Môn sinh học - Sở GD - ĐT Thanh Hóa - 2008

62323437386436346134323632623137323939636537636461326439393133666432616134616533386538316333323533393762643363653834666337363039
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào 04:49 PM ngày 10-11-2017 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 623 | Lượt Download: 15 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO ĐÀO OỞ ẠTHANH HÓAĐ CHÍNH TH CỀ THI CH SINH GI IỲ ỎL 12, NĂM 2007 2008Ớ ỌMôn thi: Sinh THCSọ ớNgày thi: 28/03/2008Th gian làm bài: 150 phútờCâu (3,0 đi m)ể tính tr ng do gen quy đnh, cho th ph n, đi Fỗ ờ1 có ki gen là 1.ỷ ểCho thí và vi lai cho quy lu di truy chi ph phép lai.ụ ốCâu 2: (3,0 đi m) Cho đ: Gen ồ1 mARN 2 Protein 3 Tính tr ngạa/ Gi thích quan gi các thành ph trong theo tr 1, 2, 3.ả ựb/ Nêu ch quan trong đ.ả ồCâu (2,0 đi m).ể Cho giao ph gi hai cây cà chua ng có ki gen AA và aa th Fấ ưỡ ệ1 ng ta thuườđc cây tam có ki gen Aaa. Gi thích ch hình thành cây tam này. Vì sao quượ ảc cây tam th ng không có t? Bi ng không có đt bi gen i.ủ ườ ớCâu (3,0 đi m).ể a/ thu gen là gì? nh ng ch nào? Trong thu gen, nh ng đi ngỹ ướ ượnào đc ng xu các ph sinh c? Ng ta th ng ng các điượ ườ ườ ốt ng nào? Vì sao?ượ b/ Thành hi nay do công ngh gen mang là gì? ạCâu (1,5 đi m).ể th ăn đn gi thu sinh thái trên loài và nhóm loài nh trong sộ ướ ơđ đây (mũi tên ch dòng năng ng):ồ ướ ượ a/ Hãy cho bi các loài, nhóm loài trên thu xích dinh ng nào? Các loài mà sế ưỡ ựkhu ch đi sinh th cao nh t?ế ấb/ ngu th ăn nhi đc thu tr sâu DDT, loài đng nào trong iế ướth ăn nhi đc ng nh t? Vì sao?ứ ấCâu (2,5 đi m)ể Gi sinh thái là gì? vào gi sinh thái ánh sáng, th đc chia làmớ ượnh ng nhóm ch nào?ữ ếCâu (1,0 đi m)ể loài th t, NST ng 2n 24. ng bào con đc sinh ra trong cácỞ ướ ượth bào do quá trình nguyên phân bào ng là 254. Xác đnh nhi thế ưỡ ểcó trong th bào cu cùng tr ng thái ch nhân đôi.ế ưCâu 8: (1.0 đi m)ể a/ Hãy đánh (x) vào ng đây cho phù p. Các ch nào sau đây là ma túy, ch gâyấ ưỡ ấnghi (CGN)?ệHOC24.VN 1Thu phi nố u, biaượ Caphein Moocphin Seduxen NicotinMa túyCGN b/ Th nào là ng ma túy? Nguyên nhân ch đn nghi ma túy.ế ệCâu 3,0 đi m)ể loài th gen quy đnh tính tr ng vàng là tr so alen a: xanh. Ch nỞ ọcây vàng th ph thu đc 241 lai Fạ ượ ạ1 .a/ Xác đnh ng và các lo ki hình Fị ượ ở1 Tính tr ng màu lai Fạ ạ1đc bi hi trên cây thu th nào?ượ ệb/ Trung bình qu đu có t, các qu đu có các đu vàng ho cỗ ặđu xanh là bao nhiêu? các qu có vàng và xanh là bao nhiêu?ề ­­­­­­ ­­­­­ẾHOC24.VN