Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi HSG GDCD lớp 9

5beb7dbe7b3a53e2c3d6872d57dfda97
Gửi bởi: Minh Phương vào ngày 2016-12-01 22:31:25 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 378 | Lượt Download: 4 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PGD&ĐT PHỤNG HIỆP Kú thi chän häc sinh giái ĐI THI cÊp huyÖnTHCS TÂN PHƯỚC HƯNG n¨m häc 2010 2011 §Ò thi M«n: Gi¸o dôc C«ng d©n Thêi gian lµm bµi: 150 phót (Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) ......................................................................................................................................... §Ò bµiC©u (2,0 ®iÓm)Em hiÓu thÕ nµo lµ x©y dùng nÕp sèng v¨n ho¸ céng ®ång d©n Theo em, x©y dùng nÕpsèng v¨n ho¸ céng ®ång d©n lµ tr¸ch nhiÖm cña nh÷ng tæ chøc x· héi vµ c¸ nh©n nµo C©u (4,0 ®iÓm)D©n chñ lµ g×? Kû luËt lµ g× Mèi quan hÖ gi÷a d©n chñ vµ kû luËt ?C©u (3,0 ®iÓm)a/ BiÓn b¸o hiÖu giao th«ng êng bé gåm mÊy nhãm nghÜa cña tõng nhãm ?b/ BiÓn b¸o cÊm là biển báo như thết nào ?C©u (3,0 ®iÓm)V× sao b¶o vÖ m«i tr êng vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn lµ vÊn ®Ò bøc xóc toµn cÇu Lµ häc sinhem lµm g× ®Ó b¶o vÖ m«i tr êng vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn ?C©u (4,0 ®iÓm)HiÕn ph¸p lµ g× Tõ khi thµnh lËp íc (9/1945) ®Õn nay, nhµ íc ta ®· ban hµnh mÊy b¶nHiÕn ph¸p Vµo nh÷ng n¨m nµo? Mçi b¶n HiÕn ph¸p ra ®êi cã nghÜa g× ®èi víi C¸ch m¹ngViÖt Nam C©u (4,0 ®iÓm)Hîp t¸c lµ g× T¹i sao ph¶i hîp t¸c quèc tÕ Quan ®iÓm cña §¶ng, Nhµ íc ta vÒ vÊn ®Ònµy nh thÕ nµo Lµ häc sinh em cÇn ph¶i lµm g× ®Ó gãp phÇn hîp t¸c quèc tÕ ?C©u (3.0 ®iÓm)TÖ n¹n x· héi lµ g×? T¸c h¹i cña tÖ n¹n x· héi?C©u (3.5 ®iÓm)Nªu nh÷ng quy ®Þnh cña Ph¸p luËt íc ta vµ tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n, häc sinh vÒ viÖc phßng ngõa tai n¹n vò khÝ, ch¸y, næ vµ c¸c chÊt ®éc h¹i?C©u (3.5 ®iÓm)Em hiÓu thÕ nµo lµ n¨ng ®éng, s¸ng t¹o?N¨ng ®éng, s¸ng t¹o cã vai trß nh thÕ nµo trong thêi ®¹i ngµy nay?H ếtTæng ®iÓm toµn bµi: 30,0 ®iÓmNéi dung tr¶ lêi §iÓmC©u 1: X©y dùng nÕp sèng v¨n ho¸ céng ®ång d©n lµ lµm cho ®êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇnngµy cµng lµnh m¹nh, phong phó nh gi÷ g×n trËt tù an ninh, vÖ sinh n¬i ë; b¶o vÖ c¶nhquan m«i tr êng s¹ch ®Ñp; x©y dùng t×nh ®oµn kÕt xãm giÒng; bµi trõ phong tôc tËpqu¸n l¹c hËu, mª tÝn dÞ ®oan vµ tÝch cùc phßng chèng c¸c tÖ n¹n x· héi. 2,0®1,0®§Ò chÝnh thøc- X©y dùng nÕp sèng v¨n ho¸ céng ®ång d©n lµ tr¸ch nhiÖm cña ChÝnh quyÒn, c¸ctæ chøc chÝnh trÞ, x· héi vµ tÊt c¶ mäi ng êi trong céng ®ång d©n B¶n th©n lµ HS còng ph¶i gãp phÇn x©y dùng nÕp sèng v¨n ho¸ céng ®ång d©n cnh VÖ sinh th«n, xãm; tuyªn truyÒn mäi ng êi thùc hiÖn nÕp sèng v¨n ho¸ míi, phßng,chèng c¸c tÖ n¹n x· héi vv... 1,0®C©u 2: D©n chñ lµ mäi ng êi îc lµm chñ c«ng viÖc cña tËp thÓ vµ x· héi, mäi ng êi ph¶i îcbiÕt, îc cïng tham gia bµn b¹c, gãp phÇn thùc hiÖn vµ gi¸m s¸t nh÷ng c«ng viÖcchung cña tËp thÓ hoÆc cña x· héi cã liªn quan ®Õn mäi ng êi, ®Õn céng ®ång vµ ®Êt -íc.- Kû luËt lµ tu©n theo nh÷ng qui ®Þnh chung cña céng ®ång hoÆc cña mét tæ chøc x·héi, nh»m t¹o ra sù thèng nhÊt hµnh ®éng ®Ó ®¹t chÊt îng, hiÖu qu¶ trong c«ng viÖc v×môc tiªu chung.- Mèi quan hÖ: D©n chñ lµ ®Ó mäi ng êi thÓ hiÖn vµ ph¸t huy îc sù ®ãng gãp cñam×nh vµo nh÷ng c«ng viÖc chung. Kû luËt lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ®¶m b¶o cho d©n chñ thùchiÖn cã hiÖu qu¶. Thùc hiÖn tèt d©n chñ vµ kû luËt sÏ t¹o ra sù thèng nhÊt cao vÒ nhËnthøc, chÝ hµnh ®éng cña mäi ng êi t¹o c¬ héi cho con ng êi ph¸t triÓn n©ng cao hiÖuqu¶ vµ chÊt îng lao ®éng. 4,0®1,0 ®1,0 ®2,0 ®C©u a/ BiÓn b¸o hiÖu giao th«ng êng bé gåm nhãmý nghÜa:- BiÓn b¸o cÊm: nh»m b¸o hiÖu ®iÒu cÊm hoÆc h¹n chÕ mµ ng êi sö dông ph¶i tuyÖt ®èitu©n theo.- BiÓn b¸o nguy hiÓm: §Ó c¶nh b¸o c¸c t×nh huèng nguy hiÓm cã thÓ x¶y ra.- BiÓn hiÖu lÖnh: §Ó b¸o c¸c hiÖu lÖnh ph¶i thi hµnh.- BiÓn chØ dÉn: §Ó chØ dÉn c¸c íng ®i hoÆc c¸c ®iÒu cÇn biÕt.- BiÓn phô: §Ó thuyÕt minh, bæ sung c¸c lo¹i biÓn b¸o cÊm, biÓn b¸o nguy hiÓm, biÓnhiÖu lÖnh vµ biÓn chØ dÉn.b/ KiÓu biÓn vµ sè thø tù ...- BiÓn b¸o cÊm: cã 40 kiÓu, îc ®¸nh sè thø tù tõ biÓn sè 101 ®Õn biÓn sè 140.- BiÓn hiÖu lÖnh: cã kiÓu, îc ®¸nh sè thø tù tõ biÓn sè 301 ®Õn biÓn sè 309. 3,0®2,0®1,0®C©u 4: Nªu k/n: M«i tr êng lµ toµn bé c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn, nh©n t¹o bao quanh con ng êi cã t¸c®éng ®Õn ®êi sèng, sù tån t¹i, ph¸t triÓn cña con ng êi vµ thiªn nhiªn.+ Tµi nguyªn thiªn nhiªn lµ nh÷ng cña c¶i vËt chÊt s½n cã trong tù nhiªn mµ con ng êicã thÓ khai th¸c, chÕ biÕn sö dông phôc vô cuéc sèng con ng êi.- HiÖn nay m«i tr êng vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn ®ang bÞ ®e do¹ bëi chÊt th¶i cña c¸cnhµ m¸y, xÝ nghiÖp, c¸c c«ng ty vv... bëi sù thiÕu hiÓu biÕt vµ thiÕu thøc cña con ng -êi ®· lµm cho m«i tr êng bÞ nhiÔm nÆng nÒ, tµi nguyªn thiªn nhiªn c¹n kiÖt, thiªn tailò lôt th êng xuyªn x¶y ra. V× vËy, b¶o vÖ m«i tr êng vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ tr¸chnhiÖm cña mäi ng êi vµ toµn x· héi.- Liªn hÖ: HiÓu gi¸ trÞ cña m«i tr êng vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn ®Ó cã thøc tr¸chnhiÖm b¶o vÖ. TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng b¶o vÖ m«i tr êng vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn nh Thamgia vÖ sinh c«ng céng, trång c©y g©y rõng, b¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn, b¶o vÖ ®éngthùc vËt, thuû h¶i s¶n, nguån íc vv... Tuyªn truyÒn cho nh÷ng ng êi xung quanhcïng tÝch cùc tham gia b¶o vÖ m«i tr êng vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn. 3,0®1,0 ®1,0 ®1,0 ®C©u 5: HiÕn ph¸p lµ ®¹o luËt c¬ b¶n cña nhµ íc, cã hiÖu lùc cao nhÊt trong hÖ thèng ph¸p luËt ViÖt Nam. Mäi v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c ®Òu îc x©y dùng, ban hµnh trªn c¬ së c¸cqui ®Þnh cña HiÕn ph¸p, kh«ng îc tr¸i víi HiÕn ph¸p.- Tõ khi thµnh lËp íc (8/1945) ®Õn nay, nhµ íc ta ®· ban hµnh bèn b¶n HiÕn ph¸p: HiÕn ph¸p n¨m 1946; HiÕn ph¸p n¨m 1959; HiÕn ph¸p n¨m 1980; HiÕn ph¸p n¨m 1992.- Mçi b¶n HiÕn ph¸p ra ®êi ®¸nh dÊu mét thêi kú, mét giai ®o¹n ph¸t triÓn cña c¸ch 4,0®1,25®1,25®1,5®m¹ng ViÖt Nam, kh¼ng ®Þnh nh÷ng th¾ng lîi ®· ®¹t îc ®ång thêi ®Ò ra ph ¬ng íng, êng lèi x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt íc trong thêi kú míi C©u 6: Hîp t¸c lµ cïng chung søc lµm viÖc, gióp ®ì hç trî lÉn nhau trong c«ng viÖc, lÜnhvùc nµo ®ã v× môc ®Ých chung.- ThÕ giíi ®ang ®øng tr íc nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc cã tÝnh toµn cÇu nh M«i tr êng, d©nsè, ®ãi nghÌo, dÞch bÖnh vv... mµ kh«ng mét quèc gia, d©n téc riªng lÎ nµo cã thÓ tùgi¶i quyÕt, th× sù hîp t¸c quèc tÕ lµ mét vÊn ®Ò quan träng vµ tÊt yÕu.- Quan ®iÓm cña §¶ng vµ nhµ íc ta: Coi träng vµ t¨ng êng sù hîp t¸c víi c¸c ícXHCN, c¸c íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi theo nguyªn t¾c t«n träng ®éc lËp, chñquyÒn, toµn vÑn l·nh thæ cña nhau, kh«ng dïng vò lùc hoÆc ®e do¹ dïng vò lùc; b×nh®¼ng vµ cïng cã lîi; gi¶i quyÕt c¸c bÊt ®ång vµ tranh chÊp b»ng th ¬ng îng vµ hoµb×nh; ph¶n ®èi mäi ©m vµ hµnh ®éng g©y søc Ðp, ¸p ®Æt vµ êng quyÒn. HiÖn nay íc ta ®· vµ ®ang hîp t¸c cã hiÖu qu¶ víi nhiÒu quèc gia vµ tæ chøc quèc tÕtrªn nhiÒu lÜnh vùc: Kinh tÕ, v¨n ho¸, gi¸o dôc, tÕ vv... Lµ häc sinh, ngay tõ b©y giê cÇn rÌn luyÖn tinh thÇn hîp t¸c víi mäi ng êi xungquanh th«ng qua ho¹t ®éng häc tËp, vui ch¬i, lao ®éng, ho¹t ®éng tËp thÓ, ho¹t ®éngx· héi vµ tham gia viÕt th UPU quèc tÕ vv... 4,0®0,5®1,0®1,5®1,0C©u (3.0 ®iÓm)- TÖ n¹n xa héi lµ hiÖn îng x· héi bao gåm nh÷ng hµnh vi sai lÖch chuÈn mùc x· héi, vi ph¹m ®¹o ®øc vµ ph¸p luËt, g©y hËu qu¶ xÊu vÒ mäi mÆt ®èi víi ®êi sèng x· héi. Cã nhiÒu tÖ n¹n x· héi, nh ng nguy hiÓm nhÊt lµ c¸c tÖ n¹n cê b¹c, ma tóy, m¹i d©m.- TÖ n¹n x· héi ¶nh ëng xÊu ®Õn søc kháe, tinh thÇn vµ ®¹o ®øc cña con ng êi, lµm tan vì h¹nh phóc gia ®×nh, rèi lo¹n trËt tù x· héi, suy tho¸i gièng nßi, d©n téc. C¸c tÖ n¹n x· héi lu«n cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau. Ma tóy m¹i d©mlµ con êng ng¾n nhÊt lµm l©y truyÒn HIV/AIDS, mét c¨n bÖnh v« cïng nguy hiÓm. 1.0®iÓm0.5®iÓm1.0®iÓm0.5®iÓmC©u (5.0 ®iÓm)* HiÖn nay con ng êi vÉn lu«n ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng th¶m häa do vò khÝ, ch¸y, næ vµ c¸c chÊt ®éc h¹i ®· g©y ra. C¸c tai n¹n do vò khÝ, ch¸y, næ vµ c¸c chÊt ®éc h¹i ®· g©y tæn thÊt to lín c¶ vÒ ng êi vµ tµi s¶n cho c¸ nh©n, gia ®×nh vµ x· héi.* Nhµ íc ®· ban hµnh LuËt Phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y, LuËt H×nh sù vµ métsè v¨n b¶n quy ph¹m kh¸c, trong ®ã:- CÊm tµng tr÷, vËn chuyÓn, bu«n b¸n, sö dông tr¸i phÐp c¸c lo¹i vò khÝ, c¸c 0.5®iÓm0.75®iÓmchÊt næ, chÊt ch¸y, chÊt phãng x¹ vµ chÊt ®éc h¹i.- ChØ nh÷ng c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n îc Nhµ íc giao nhiÖm vô vµ cho phÐp míi îc gi÷, chuyªn chë vµ sö dông vò khÝ, chÊt næ, chÊt ch¸y, chÊt phãng x¹ vµ chÊt ®éc h¹i.- C¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n cã tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n, chuyªn chë vµ sö dông vò khÝ, chÊt næ, chÊt ch¸y, chÊt phãng x¹ vµ chÊt ®éc h¹i ph¶i îc huÊn luyÖn vÒ chuyªn m«n, cã ®ñ ph ¬ng tiÖn cÇn thiÕt vµ lu«n tu©n thñ quy ®Þnh vÒ an toµn.* Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n, häc sinh:- Tù gi¸c t×m hiÓu vµ thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh vÒ phßng ngõa tai n¹n vò khÝ, ch¸y, næ vµ c¸c chÊt ®éc h¹i.- Tuyªn truyÒn, vËn ®éng gia ®×nh, b¹n bÌ vµ mäi ng êi xung quanh thùc hiÖn tèt c¸c quy ®Þnh trªn.- Tè c¸o nh÷ng hµnh vi vi ph¹m hoÆc xói giôc ng êi kh¸c vi ph¹m c¸c quy ®Þnh trªn. 0.75®iÓm0.75®iÓm0.75®iÓm0.5®iÓm0.5®iÓm0.5®iÓmC©u (3.5 ®iÓm)* N¨ng ®éng lµ sù tÝch cùc, chñ ®éng, d¸m nghÜ, d¸m lµm. S¸ng t¹o lµ sù say mª nghiªn cøu, t×m tßi ®Ó t¹o ra nh÷ng gi¸ trÞ míi vÒ vËtchÊt, tinh thÇn hoÆc t×m ra c¸i míi, c¸ch gi¶i quyÕt míi mµ kh«ng bÞ gß bã phô thuéc vµo nh÷ng c¸i ®· cã. Ng êi n¨ng ®éng, s¸ng t¹o lµ ng êi lu«n say mª, t×m tßi, ph¸t hiÖn vµ linh ho¹t xö lÝ c¸c t×nh huèng trong häc tËp, lao ®éng, c«ng t¸c nh»m ®¹t ®… îc kÕt qu¶ cao.* N¨ng ®éng, s¸ng t¹o lµ phÈm chÊt rÊt cÇn thiÕt cña ng êi lao ®éng trong x· héi hiÖn ®¹i. Nã gióp con ng êi cã thÓ ît qua nh÷ng rµng buéc cña hoµn c¶nh, rót ng¾n thêi gian ®Ó ®¹t îc môc ®Ých ®Ò ra mét c¸ch nhanh chãng vµtèt ®Ñp. Nhê n¨ng ®éng, s¸ng t¹o mµ con ng êi lµm nªn nh÷ng k× tÝch vÎ vang, mang l¹i niÒm vinh dù cho b¶n th©n, gia ®×nh vµ ®¸t íc. 0.5®iÓm1.0®iÓm0.5®iÓm1.0®iÓm0.5®iÓmTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.