Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề thi học sinh giỏi quốc gia THPT môn Ngữ văn năm 2017

Gửi bởi: phamthihue vào ngày 2017-01-07 06:51:58
Nội dung
Doc24.vnB GIÁO VÀ ĐÀO OỘ ẠĐ THI CHÍNH TH CỀ THI CH SINH GI QU GIAỲ ỐTHPTNĂM 2017Môn: NG VĂNỮTh gian: 180 phút (Không th gian giao đ)ờ ềNgày thi: 05/01/2017Câu 1. Ngh lu xã (8 đi m)ị ểNgày a, có vua yêu đàn gia súc mình. Khi phài chuy nư ểchúng th ng quy ra nuôi ngoài đi núi, ngài ng hoàn toàn tinừ ườ ượ ườc trông nom. công đi kh i, cu cùng, quan quân tìm đc bác nông dânậ ượMasaro ng đc coi là th nh đm. Vua truy cu tu n, bác ph vào cungườ ượ ảb báo trung th đàn gia súc. vi đu di ra đp. trung th aẩ ủMasaro lam nhà vua hài lòng và cũng khi ngài nh ra cách th kém nhi uấ ềc th n. Do quan ng đã dèm pha ng, trên đi làm gì có ng th thàậ ướ ườ ậnh th và xúc xi m: Masaro nói vua. Do tin ng Masaro, nhà vua đtư ưở ặc c: Masaro nói i, chém đu. Còn ng cũng ng ng aượ ướ ượ ủmình, Masaro nói th t.ế ậĐ giúp ch ng th ng c, ng đã trang thành ph sang tr ng,ể ượ ướ ọquy rũ, tìm Masaro ng sàng đi trang c, vàng ng cùng hônế ụđ con u, đng th bày cho Masaro cách nói vua sao cho trót t. Nh ngể ưMasaro đã kiên quy ch i. Th i, bà ta bèn vai ng đau kh đangế ườ ổc bò đa con trai duy nh kh tr ng nh. này Masaro đã lòng,ầ ủmà cho đi con bò yêu quý vua. Đem đc con bò cung, ch ng ng yênự ượ ướchí mình th ng c.ắ ượBi đã ph tr ng i, Masaro tìm cách nói i. Nghĩ đc cách nào, bác đu pế ượ ậtheo cho nh vai. Cu cùng bác đã ch đc cách ng nh t. Khi vào ch u, tr cậ ượ ướm đc vua và qu th n, Masaro đã ra th t. Bác nói rõ ràng con bò nặ ầcho ng đàn bà kh nh là cho nhà vua, và sàng ch i. Nghe xong, nhàườ ộvua khen ng Masaro là ng không quy uy và mu tr ng th ng cho bác. Th tợ ườ ưở ậb ng ph th ng mà Masaro xin nhà vua chính là tha ch cho thua c.ấ ưở ượH th bác còn cám ông ta vì nh có tình th này, bác bi ch ch mình làơ ắMasaro Th ­ậ Nh Đm.ư ế(Ph ng theo Masaro Th Nh Đmậ truy tích Italia,ệ ổb ch Nguy Chí Đc, Báo văn ngh 50/10­12­2016)ả ượ ốBài cu ng mà anh ch tâm đc nh câu chuy trên?ọ ệCâu 2: Ngh lu văn (12,0 đi m)ị ểM nhà văn chân chính lên văn đàn, th ch t, là ti ng ng nghỗ ướ ệthu giá tr nhân văn nào đó đc ch ng nh ng tr nghi sâu cậ ượ ắtrong tr ng đi.ườ ờB ng nh ng hi bi văn c, anh/ch hãy bình lu ki trên.ằ ếDoc24.vnDoc24.vn­­­­­­­­­­­­­H T­­­­­­­­­­ẾThí sinh không đc ng tài li u.ượ ệCán coi thi không gi thích gì thêmộ .Doc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.