Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 năm 2015 tỉnh Thanh Hóa

Gửi bởi: loigiaihay vào ngày 2017-01-11 11:33:01
Nội dung
Doc24.vnS GIÁO VÀ ĐÀO OỞ ẠTHANH HÓAĐ CHÍNH TH CỀ THI CH SINH GI NHỲ ỈNĂM 2014­ 2015ỌMÔN THI: SINH CỌL THCSỚNgày thi: 25/3/2015Th gian:ờ 150 phút (không th gian giao đ)ể ề(Đ 02 trang, câu)ề ồCâu (3,0 đi m).ểa) sao trong trúc dân nam 1? nam 1ạ ện ch đúng khi nào?ữ ỉb) Theo qu đi tra qu th ng Trung Qu hi nay, tu sế ườ ơsinh có 116 bé trai 100 bé gái. Hi ng trên là gì? Nguyên nhân sâuỉ ượ ọxa đn tình tr ng trên là gì? Nêu các gi pháp kh ph c.ẫ ụCâu (2,5 đi m).ểa) Gi thích vi ng ng quy lu phân li trong xu kèm theo sả ơđ minh a?ồ ọb) Nh ng nh di truy sau đây ng thu ng đt bi nào?ữ ườ ế­ nh đao.ệ­ nh ch ng.ệ ạ­ nh câm đi sinh.ệ ẩc) th bình th ng có ki gen Dd. Đt bi làm xu hi th cóơ ườ ểki gen Od. Lo đt bi nào có th ra? ch phát sinh các ng đtể ộbi đó?ếCâu (2,5 đi m).ểa) khác nhau gi quá trìnhự ng ADN quá trình ng pổ ợARN? Vì sao mARN đc xem là sao gen trúc?ượ ấb) Nói: cô đc truy cho tính tr ng “má lúm đng ti n” có chínhấ ượ ềxác không? thì ph câu nói này nh th nào?ế ếCâu (2,0 đi m).ểa) loài đng t, gi có tinh bào ch hai nhi mỞ ễs th ng đng Bb và Cc khi gi phân cho ra lo tinh trùng? Vìắ ươ ạsao?b) loài đng khác, gi có noãn bào ch ba pỞ ặnhi th AaBbCc khi gi phân cho ra lo tr ng? Vì sao?ễ ức) Các bào con đc ra qua nguyên phân khác các bào conế ượ ếđc ra qua gi phân nh th nào? ượ ếCâu (3,0 đi m).ểXét nhi th ng đng ch gen (Aa),ộ ươ ợm gen đu dài 4080 Ăngstron. Gen tr có 3120 liên hiđrô; gen cóỗ ặ3240 liên hiđrô.ế1S báo danh:ố………………….Doc24.vna) ng ng lo nuclêôtit trong lo giao bình th ng ch aố ượ ườ ứgen nói trên ng bao nhiêu?ằb) Khi có hi ng gi phân phân li không bình th ng thì có nh ngệ ượ ườ ữlo giao nào và ng ng lo nuclêôtit trong lo giao ng baoạ ượ ằnhiêu?c) gi phân phân li bình th ng, gi phân II phân li không bìnhế ườ ảth ng thì có nh ng lo giao nào và ng ng lo nuclêôtit trong iườ ượ ỗlo giao ng bao nhiêu?ạ ằCâu (2,0 đi m).ểCho th ăn sinh thái đng :ướ a) Đng ăn tham gia vào nh ng chu th ăn nào?ộ ứb) Hãy các sinh theo ng thành ph sinh thái.ắ ệc) qu th đng ăn th con ng săn quá thì sế ườ ẽnh ng nh th nào qu th đng ăn và qu th đng ănả ưở ật p?ạCâu (2,0 đi m).ểa) Li kê ch khí th gây ra hi ng nhà kính. b) Gi thích nguyên nhân và nêu qu hi ng nhà kính.ả ứCâu (3,0 đi m).ể Đu Hà lan, khi cho lai hai cây hoa ng nhau, ng taỞ ưỡ ườth Fấ ở1 xu hi cây hoa tr ng. Bi ng gen quy đnh tính tr ng,ấ ạgen trên nhi th th ng không ra hi ng đt bi n.ằ ườ ượ ếa) Hãy bi lu và vi lai.ệ ồb) các cây hoa Fế ỏ1 ti th ph thì phân li ki hình sế ẽnh th nào?ư ếc) cho các cây hoa Fế ở1 giao ph ng nhiên nhau. Xác đnhố ịk qu Fế ở2 ?.............................H T.............................Ế2 SV xu 1ả SV xu 2ả ĐV ăn 1ỏ ĐV ăn th 4ị ĐV ăn pạ ĐV ăn 2ỏ ĐV ăn th 1ịĐV ăn th 2ị ĐV ăn th 3ịDoc24.vnS GIÁO VÀ ĐÀO OỞ ẠTHANH HÓA THI CH SINH GI NHỲ ỈNĂM 2013­ 2014ỌMÔN THI: SINH CỌL THCSỚNgày thi: 25/3/2015H NG CH MƯỚ ẤCâu dungộ Đi mể1 (3,0đ) a) ng i, nam là gi giao (XY), là gi đng giao (XX). QuaỞ ườ ửgi phân ch sinh ra lo tr ng 22A X, còn cho ra 2ả ốlo tinh trùng là 22A và 22A (t 1).ạ ệ­ th tinh gi tinh trùng mang tr ng ra XX và phátự ửtri thành con gái, còn tinh trùng mang th tinh tr ng tể ửXY và phát tri thành con trai.ể­ con trai con gái 1: là do lo tinh trùng mang và mangỉ ạY đc ra ngang nhau, tham gia vào quá trình th tinh xácượ ớsu ngang nhau.ấ­ nam: ch đúng khi:ỉ ng cá th n, xác su thố ượ ụtinh gi tinh trùng mang và mang là ngang nhau.ữb) Hi ng trên là cân ng gi tính. Nguyên nhân sâu xa là doệ ượ ớquan ni tr ng nam, khinh ng Trung Qu và tình tr ng ch nệ ườ ẩđoán gi tính thai nhi tr khi sinh.ớ ướ­ Cách kh ph c: Làm công tác tuyên truy n, giáo làm thayắ 0,50,50,5 0,50,50,53Doc24.vnđi quan ni tr ng nam khinh nghiêm tình tr ng ch đoán gi iổ ớtính thai nhi tr sinh đích lo thai nhi .ướ ữ2 2,5a) ng ng quy lu phân ly trong xu t:Ứ ấ­ Trên th sinh t, th ng các tính tr ng tr là t, còn các tính làơ ườ ặcác tính có i. Do đó trong xu t, thu đc con lai đng lo tấ ượ ạmang tính tr ng có i, ng ta dùng trong đó ít nh ph cóạ ườ ảm th thu ch ng tính tr ng tr (AA)ộ Ví P: AA (tr i) AA (tr i)ụ Gp: F1 AA Ki hình đng tính tr iể Ho c: P: AA (tr i) aa (l n)ặ Gp: F1 Aa Ki hình đng tính tr iể ộ­ Ng tránh con lai xu hi tính (x u) ng ta không sượ ườ ửd ng th (không thu ch ng) làm gi ng, vì nh con lai sụ ẽcó phân tính và có ki hình (x u)ự Ví Aa (không thu ch ng Aa (không thu ch ng)ụ Gp: ,a A, F1 1AA ,2Aa,1aa Ki hình có mang tính tr ng (x u)ạ ấb) nh câm đi sinh do đt bi gen ặ­ nh đao là do đt bi th (ng có NST th 21)ệ ườ ứ­ nh bach ng do đt bi gen trên NST th ngệ ườc) Lo đt bi có th ra: đt bi trúc NST ng đo vàạ ạđt bi ng NST th i.ộ ượ 0,250,250,250,250,250,250,250.254Doc24.vn­ ch :ơ ế+ đo NST: do các tác nhân lí, hóa làm trúc NST pháấ ịv làm đi đo gen mang D. Giao ch NST đo (khôngỡ ạmang gen D) giao bình th ng (mang gen b) nên thế ườ ểcó ki gen od.ể+ Th i: NST ng đng (mang gen ng ng Dd) khôngể ươ ươ ứphân li trong gi phân nên giao (n­1). Giao này iả ớgiao bình th ng mang gen nên th Od.ử ườ 0.250.253 2,5S khác nhau gi quá trình ng ADN quá trình ng ARN:ự ợC ch nhân đôi ADNơ ch ng ARNơ ợ­ Di ra su chi dài phânễ ủt ADNử Di ra trên ng đo phânễ ủt ADN, ng ng ng genử ươ ừhay ng nhóm gen.ừ­Các nuclêôtit do liên iự ớcác nuclêôtit ADN trên 2ủ ảm ch khuôn: liên kêt vàạ ớng iượ Các nuclêôtit do ch liên tự ếv các nuclêôtit trên ch mangớ ạmã ADN; liên iố ớU.­ enzim ADN polymerazaệ enzim ARN polymerazaệ­ phân ADN ra 2ừ ạphân AND con gi ng nhau vàử ốgi ng .ố phân ADN có thừ ểt ng nhi lo ARN khácổ ạnhau, đo phân ADN cóừ ửth ng nhi phân ARNể ửcùng lo i.ạ­ Sau khi nhân đôi ADN con nự trong nhân.ở Sau khi ng các phân tổ ửARN đc ra kh nhânượ ỏ­ Ch ra tr khi bào phânỉ ướ ếchia. ra trong su th gian sinhả ờtr ng bào.ưở ế­ Gi thích mARN là sao gen trúc:ả 0.250.250.250.250.255Doc24.vnTrình các nuclêôtit mARN sung trình các nuclêôtit trênự ựm ch khuôn gen trúc (m ch ng ARN) và sao chép nguyênạ ợv trình các nuclêôtit trên ch đi di (m ch sung) ch khác tẹ ộchi ti là đc thay ng U.ế ượ ằb) Không chính xác: ch truy cho con thông tin quy đnh vi hìnhẹ ệthành nên tính tr ng “má lúm đng ti n” ng trình các nuclêôtitạ ướ ựxác đnh, mà không truy cho con các ki hình đã có n.Nói cáchị ẵkhác ch truy cho con các alen quy đnh ki hình ch không tr cẹ ựti truy cho con ki hình.ế 0.250.50.54 2,0a) Cho hai lo tinh trùng: BC và bc ho Bc và bC vì phân li đc vàạ ật do khi thúc GP thì tinh bào ch có trong haiổ ộkh năng NST kép: (BB) (CC), (bb) (cc) ho (BB) (cc), (bb) (CC).ả ặb) Cho ra trong lo tr ng: ABC,ABc,AbC,Abc,aBC,aBc,abC,abc.Vìạ ứm bào sinh tr ng ch cho tr ng.ộ ức) khác nhau: ựCác bào con đc ra quaế ượ ạnguyên phân Các bào con ra qua gi phânế ả­ Mang NST ng 2n.ộ ưỡ ộ­ NST trong các bào conộ ếgi ng nhau và gi ng tố ếbào Mang NST đn n.ộ ộ­ NST trong các giao khác nhauộ ửv ngu và ch ng.ề ượ 0,50,50.50.55 3,0a) ng Nu Gen Gen =ổ 40803, 2400 nuclêôtit Giao ch gen A: 2A 3G 3120ử 2A 2G 2400. Gi ra ta có: A=T 480; G=X= 720. ả­ Giao ch gen a: 2A 3G 3240ử 0,250,250,256Doc24.vn 2A 2G 2400. Gi ra ta có: A=T 360; G=X= 840 ảb) Aa gi phân không bình th ng gi phân cho lo giao :ặ ườ ửAa và 0. Giao Aa có: 480 360 840 nuclêôtit 720 840 1560 nuclêôtit­ Giao có: nuclêôtitc) Aa gi phân bình th ng, gi phân II không bình th ng cho ườ ườra lo giao AA; aa; 0ạ ử­ Gt: AA có: =T 480 960 Nucleotit; 720 1440 Nu­ Giao aa có: 360 2= 720 Nu; 840 1680 Nuử­ Giao có: Nuử 0,250,50,250,250,50,250,256 2,0a) Đng ăn tham gia vào các chu th ăn:ộ SV xu ĐV ăn ĐV ăn th 1.ả ị­ SV xu ĐV ăn ĐV ăn th ĐV ăn th 3.ả ị­ SV xu ĐV ăn ĐV ăn ĐV ăn th 1.ả ị­ SV xu ĐV ăn ĐV ăn ĐV ăn th ĐV ăn th tả ị3.(HS vi đc chu th ăn cho 0,25 đi m;đ chu th ăn cho 0,5 đi m)ế ượ ểb) các sinh theo ng thành ph sinh thái:ắ ệThành ph sinhầv tậ Qu thầ ểSV xu tả SV xu 1, SV xu 2.ả ấSV tiêu th 1ụ ĐV ăn 1, ĐV ăn 2, ĐV ăn p.ỏ ạSV tiêu th 2ụ ĐV ăn p, ĐV ăn th 1, ĐV ăn th 2, ĐV ăn th 4.ạ ịSV tiêu th 3ụ ĐV ăn th 2, ĐV ăn th 3.ị ịSV tiêu th 4ụ ĐV ăn th 3.ị(N sinh ch nêu: SV xu t, ĐV ăn th t, ĐV ăn đng cácế 0,51,07Doc24.vnc thì ch cho 50% đi câu b)ấ ểc) qu th ĐV ăn th suy gi ng do con ng sănế ượ ườb quá thì qu th đng ăn tăng ng qu thắ ượ ểsinh xu gi ng do qu th đng ăn khaiậ ượ ỏthác nh.ạ­ Qu th đng ăn th suy gi ng qu th ĐV ăn pầ ượ ạgi ng do ngu th ăn là qu th sinh xu gi sả ượ ốl ng.ượ 0,250,257 2,0a) ch khí th gây ra hi ng nhà kính: COấ ứ2 SO2 NO2, CO, CH4 ,HFCs,...b) *Nguyên nhân gây hi ng nhà kính: ứ­ Ch do ho đng con ng gây ra nh đt cháy nhiên li uủ ườ ệ(c i, than, khí đt,..), trong công nghi giao thông vàủ ảđun u,..ấ­ Do ho đng nhiên nh núi a, i.ạ ộ* qu hi ng nhà kính: Nhi Trái Đt tăng n, Băng tanậ hai Trái Đt, bi dâng cao, thay đi khí Tráiở ướ ậĐt nh ng đn sinh gây thiên tai, ch nh, kho conấ ưở ủng suy gi m.ườ 0,50,50,5 0,58 3,0a) Ta có P: Fỏ ỏ1 xu hi cây hoa tr ng. Ch ng hoa là ỏtính tr ng tr i; hoa tr ng là tính tr ng n.ạ ặ* Quy c: Gen quy đnh tính tr ng hoa đ; a­ Hoa tr ngướ ắ­ Fể1 xu hi cây hoa tr ng (aa) thì đu cho giao a. Suyấ ửra có ki gen Aa.ể* lai; P: Aa Aaơ G: A; A; 0,250,58Doc24.vn F1 (hoa đ) aa (hoa tr ng)ỏ ắb) Khi cho các cây hoa Fỏ1 th ph n:ự ấ­ Cây hoa Fỏ1 có ki gen AA và Aa 1/3AA: 2/3 Aa.ể ệ* Khi ra th ph n: F1 1/3 (AA AA) và 2/3 (Aa Aa) F2 1/3 AA và 2/3( 1/4AA: 2/4 Aa 1/4aa)­ ki gen: (1/3 2/3.1/4)AA 2/3. 2/4Aa 2/3.1/4 aa 3/6AA 2/6Aa 1/6 aa.­ ki hình: tr ng.ỉ ắc)* Khi cho các cây hoa Fỏ ở1 giao ph ng nhiên. có phép lai ảra:Phép lai Ki gen Fể2 Ki hình Fể21/3.1/3( AA AA) 1/9 AA 1/9 đỏ2.1/3.2/3(AA Aa) 2/9AA 2/9 Aa 4/9 đỏ2/3.2/3(Aa Aa) 1/9AA: 2/9Aa 1/9 aa 3/9 đ: 1/9 tr ngỏ ắ­ ki gen Fỉ ở2 4/9 AA 4/9 Aa 1/9 aa­ phân li ki hình: Hoa Hoa tr ngỉ 0,250,250,250,250,250,50,250,25* ý: sinh làm cách khác, đúng cho đi nh đáp án.ư ư9Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.