Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 11 trường THPT Thuận Thành số 1, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

35303133656566353935323965313237666265353130353131306130383666323063316639306566633061636337653736373431626263373836353262353037
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào 10:26 AM ngày 25-12-2017 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 245 | Lượt Download: 19 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GDỞ ĐT NINHẮTR NG THPT THU THÀNH 1ƯỜ ỐĐ THI SINH GI TR NGỀ ƯỜNăm 2016 ­ọ 2017Môn sinh 11ọ ớTh gian làm bài 120 phút, không th gian giao đờ ềCâu 1: (1.0 đi m) ểa. sao nói: “Thoát là tai cây”. ướ ủb. sao hi ng gi ch có th ra nh ng cây th và cây thân th o? ượ ảCâu 2: (1.0 đi m)ể Ng ta làm thí nghi nh sau: đt cây th Cườ ậ3 và cây th Cự ậ4 (kí hi A, B) vào nhà kính đc chi sáng ng thích p, đc cung ượ ườ ượ ấđy COầ ủ2 và có th đi ch nh ng Oể ộ2 đn 21%. Ti hành theo dõi ng ườđ quang và qu thí nghi đc ghi ng sau: ượ ảHàm lượng O2 Cường độ quang hợp (mg CO2 /dm 2/giờ)Cây Cây B21% 25 400% 40 40Em hãy cho bi cây A, thu nhóm th Cế ậ3 hay th Cự ậ4 Gi thích. ảCâu 3: (1.5 đi m)ể Các câu nh đnh đây là đúng hay là sai? Gi thích? ướ ả(1) Cá mè hoa có ru ng cá tr (s ng ao đng ru ng). ộ(2) Hô ng ph chim và thú là hình th trao đi khí có hi qu cao so ếv các đng khác. ậ(3) Khi ng th thì tim không th đp nh và nhanh. ạ(4) đng ăn dù ngu th ăn ch là xenlulôz nh ng đm ảđ hàm ng prôtêin. ượCâu 4: (2.0 đi m)ể Đi th ngh và đi th ho đng ron nh th nào trong tr ng ườ ợsau? Gi thích. ả­ Tr ng 1: Ăn làm tăng ng Naườ ch ngo bào. ạ­ Tr ng 2: ng lo thu làm ho kênh Kườ +. DOC24.VN 1Câu 5: (2.0 đi m)ể a. Khi tâm th tim đng có vú co, áp trong tâm th trái và tâm th ph khácấ ảnhau. Nguyên nhân nào đn khác nhau đó? Nêu nghĩa hi ng trên đi ượ ốv tu hoàn máu. ầb. Cho các đng sau: trai, cua, cá chép, cá i, cá heo, chim câu, châu ch u, ch, ếng i. Hãy các loài đng trên phù các ng tu hoàn đng ườ ộv t: ậ(1) tu hoàn ở(2) tu hoàn đn. ơ(3) tu hoàn kép. ầCâu 6: (2.5 đi m)ể Phân bi đng khép lá xòe lá cây me và cây trinh ữĐ áp án đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 11Câu 1: .0 đi ểa. Là tai vì: 99% ng cây hút vào đc th ra qua lá, đi này không ượ ướ ượ ễdàng đi cây ng trong môi tr ng khô n, thi c. ườ ướ 0.5 điểm­ Là vì: ếDOC24.VN 2+ THN là đng đu trên quá trình hút c…. ướ+ THN làm gi nhi lá…. ặ+ THN đi ki cho khí COạ ệ2 khu ch tán không khí và lá… ừ+ THN còn làm cô đc dung ch khoáng lên, giúp ch đc ng ượ ổh lá. ạb. Vì nh ng cây này th ng th p, tình tr ng bão hòa và áp su ườ ướ ủm nh đy đn lá gây hi ng gi t. ướ ượ 0.5 điểmCâu .0 đi ể­ Cây thu th Cộ ậ3 cây thu th Cộ ậ4 0.25 điểm­ Gi thích: 0.75 điểm+ Thí nghi liên quan đn ng Oệ ộ2 và ng quang nên có liên quan đn ườ ếhi ng hô sáng. ượ ấ+ Cây C3 có hô sáng nên khi ng Oấ ộ2 tăng lên thì ra hô sáng làm gi ảc ng quang p. Cây Cườ ợ4 không có hô sáng nên khi thay đi ng Oấ ộ2 thì không nh ng đn quang p. ưở ợ+ Cây thí nghi có ng quang khác nhau là do khi gi ng Oở ườ ộ2xu ng 0% đã làm gi hô sáng xu ng th nh do đó ng quang tăng lên ườ ợ(t 25 lên đn 40 mg COừ ế2 /dm 2/gi ). ờCâu đi ể(1) Đúng vì: mè hoa ăn đng phù du là lo th ăn tiêu nên ru không phát ộtri dài. Cá tr ăn TV (th ăn khó tiêu) nên ru dài tiêu hóa th ăn. ứ(2) Đúng vì: chim và thú có trao đi khí do nhi ph nang thú) ởho ng khí chim). ở+ Khí thông chênh ch ng khí hai bên trao đi khí. ổ(3) Sai vì khi ng th hàm ng COị ượ2 trong máu tăng. Dòng máu đn có nhi ềCO2 kích thích trung khu hô ho đng tích theo ch ph hô ẽm nh và nhanh n. ơ(4) Đúng vì ngu protein đc đáp ng xác VSV ng ng sinh (s ng trong dồ ượ ạc ). ỏCâu .0 đi ểDOC24.VN 3­ Tr ng 1: ườ ợ+ Đi th ngh không thay đi. Gi thích: đi th ngh ph thu vào ộl ng Kượ trong ra ngoài màng ch không ph thu ng Naừ ngoài màng. Đi th ho đng tăng. Gi thích: ng Naệ bên ngoài tăng, khi có kích thích ng Naượ đi vào nhi làm trong màng tăng giá tr ng trong pha đo c. ươ ự­ Tr ng 2: ườ ợ+ Đi th ngh không có. Gi thích: ho kênh Kệ làm cho không đi trong ra ừngoài đc. ượ+ Đi th ho đng không có. Gi thích: Do không có đi th ngh khác kênh ặK ho nên khi có kích thích không có kh c, đo và tái phân c. ựCâu .0 đi ểa. Do thành tâm th trái dày ph nên khi co ra áp n. ơ­ Tâm th trái ra áp th ng máu trong vòng tu hoàn ầl n. ớ­ Tâm th ph ra áp nh nhi th ng máu trong vòng ảtu hoàn nh ỏb. p: ế­ tu hoàn trai, cua. ở­ tu hoàn đn: cá chép, cá i, châu ch u. ấ­ tu hoàn kép: cá heo, chim câu, ng i, ch. ườ ếCâu 6: (2 đi m) ểKhép xòe lá cây me Cụp xòe lá cây trinh nữBản chất Là loại ứng động sinh trưởng Là kiểu ứng động không sinh trưởngTác nhân Ánh sáng Sự va chạm cơ họcCơ chế Do tác động của auxin dẫnđến sự sinh trưởng không đều mặt trên và mặt dưới của lá. Do sự thay đổi sức trương củanước tế bào chuyên hóa nằm cuống lá, không liên quan tới sự sinh trưởngTính chất biểu hiện Biểu hiện chậm- Có tính chu kỳ Biểu hiện nhanh- Không có tính chu kìÝ nghĩa Giúp lá xòe ra khi có ánh sáng để quang hợp và cụp Giúp lá không bị tổn thươngkh có tác động cơ họcDOC24.VN 4lại khi tối để giảm thoát hơi nướcDOC24.VN