Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎỈ MÔN SINH 12 THÁI BÌNH (1)

fcdbf2b4cd7fc086bc2c2a4f34a8bea8
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2017-12-19 23:04:53 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 233 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO VÀ ĐÀO OỞ ẠTHÁI BÌNHĐ THI CH SINH GI THCS NĂM 2016­2017Ề ỌMôn: SINH CỌTh gian làm bài: 150 phút ờ(không th gian giao đ)ể ềCâu 1. (2,5 đi m)ể1. Nguyên ng ADN và ARN khác nhau nh th nào?ắ ế2. bào ng gi phân bình th ng, NST kì đu gi phân và kì đu gi phân IIộ ưỡ ườ ảcó nh ng đi gi ng nhau và khác nhau nào?ữ ả3. th t, ph ng pháp ch nào đc ng th lai? Nêu các aỞ ươ ượ ướ ủph ng pháp đó?ươCâu 2. (3,0 đi m)ể1. Phân bi th ng bi và đt bi n?ệ ườ ế2. Quan sát bào ng loài đng đang phân bào bình th ng th có 40 NST đn đangộ ưỡ ườ ơphân ly hai bào.ề ếa) Xác đnh NST ng loài đng trên.ị ưỡ ậb) Khi thúc phân bào, các bào con sinh ra còn có th ti phân bào đc hay không? Vì sao?ế ượ ữCâu 3. 3,5 đi mể )1. Gi ch đơ phân ADN có 0,8 thì này trên ch sung và trên phânỉ ảt ADN là bao nhiêu?ử2. Hãy nêu các khâu ti hành ra ch ng vi khu E. coli (vi khu đng ru t) xu tẩ ườ ấhoocmôn insulin ng dùng làm thu ch nh đái tháo đng. sao trong xu hoocmôn insulin, tở ườ ườ ếbào nh đc dùng ph bi là vi khu ượ E. coli ?3. Cho đu không thu ch ng. Hãy vi hai lai khác nhau phù hai quy lu di truy nố ềsao cho F1 đng lo có ki hình gi ng nhau?ồ ốCâu 4. (2,0 đi m)ể ng i, nh máu khó đông do gen đt bi (kí hi h) trên nhi th gây ra, ng cóỞ ườ ườgen tr (kí hi H) không nh này. Gen quy đnh nh máu khó đông không có alen trên nhi th Y.ộ ể1. ng nh máu khó đông có ng em trai đng sinh không nh này, cho ng trong gi mộ ườ ườ ảphân và không ra đt bi n. Hãy cho bi t:ở ếa) đng sinh này là cùng tr ng hay khác tr ng? Vì sao?ặ ứb) Ng nh máu khó đông thu gi tính nào? Vì sao?ườ ớ2. hai ng đng sinh có cùng gi tính và cùng nh máu khó đông thì có th kh ng đnh đcế ườ ượch ch là đng sinh cùng tr ng hay không? Vì sao?ắ ứCâu 5. (2,0 đi m)ểTrong bào sinh ng bình th ng, th xu hi trúc th có ch nh sau:ộ ưỡ ườ ưM ch ... ...M ch ... ... 1. Thành ph đn phân trúc nên ch và ch có gì khác nhau?ầ ạ2. khác nhau ch, có th lu trúc th trên xu hi trong quá trình sinh cừ ọnào? ra đâu trong bào?ả ế3. Khi quá trình sinh trên hoàn thành ra nh ng lo ph có tên nh th nào?ọ ế4. Khi ch thay đi trúc thì ch có thay đi theo không? Vì sao?ạ ổCâu 6. (2,0 đi m)ểỞ một loài thực vật hoa đỏ là trội hoàn toàn so với hoa trắng. Khi lai các cây thuầnchủng hoa đỏ với hoa trắng thu được F1 Trong số 10000 cây F1 thì thấy xuất hiện một cây hoatrắng. Hãy đưa ra các gi thuy tả để giải thích sự xuất hiện của cây hoa trắng F1 ?Câu 7. (2,5 đi m)ể1. loài ng tộ có tế bào sinh tr ngứ có kiểu gen Aabb Dd tiến hành giảm phân bìnhthường tạo giao tử loại trứng th tự có th có là bao nhiêu Hãy vi ki gen ng ng lo iế ươ ạtr ng th nói trên?ứ ế2. Vì sao nói prôtêin có vai trò quan tr ng đi bào và th ?ọ ểCâu 8. (2,5 đi m)ể loài th t, cho dòng thu ch ng cây thân cao, hoa vàng lai cây thân th p, hoa thu đcỞ ượF1 Cho cây F1 lai cây khác (cây X) thu đc Fớ ượ2 có ki hình phân li theo cây thân cao, hoa vàng câyể ệthân cao, hoa cây thân th p, hoa đ. Bi ng gen quy đnh tính tr ng. ạ1. Hãy xác đnh ki gen có th có cây Fị ủ1 và cây X.2. Cho cây lai phân tích thì thu đc qu nh th nào?ượ ế­­­ ­­­ẾH và tên thí sinhọ: .............................................................. báo danhố ..............Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹oTh¸i B×nhKú thi chän häc sinh giái líp THCS n¨m häc 2016-2017h¦íNG DÉN CHÊM Vµ BIÓU §IÓm M¤N SINH HäC(G 05 trang)ồCÂU DUNGỘ ĐI MỂCâu 1(2,5đi m)ể 1. Nguyên ng ADN và ARN khác nhau nh th nào?ắ ế2. bào ng gi phân bình th ng, NST kì đu gi phân và kì đuộ ưỡ ườ ầc gi phân II có nh ng đi gi ng nhau và khác nhau nào?ủ ả3. th t, ph ng pháp ch nào đc ng th lai? Nêu các cỞ ươ ượ ướ ơb ph ng pháp đó?ả ươ 0,751,250,51 Nguyên ng ADNắ Nguyên ng ARNắ ợ­ Nguyên khuôn u: hai ch aắ ủADN đu ng làm ch khuôn đề ểt ng ADN.ổ ợ­ Nguyên sung: Aắ ổk Tmt Tk Amt Gk– Xmt Xk Gmt .­ Nguyên gi (bán oắ ảtoàn): Có Nguyên khuôn u: Ch có chắ ạc gen ng làm ch khuôn ngủ ổh ARN.ợ­ Nguyên sung: Aắ ổk Umt Tk Amt Gk– Xmt Xk Gmt .­ Nguyên gi (bán oắ ảtoàn): Không. 0,250,250,252 Đi gi ng nhau:ể ố+ Các NST đu tr ng thái đu đóng xo và co ng n.ề ắ+ NST đu tr ng thái NST kép nhi ch em đính nhau tâmỗ ởđng, tâm đng NST đính vào thoi vô c.ộ ắ­ Đi khác:ểNST kì đu gi phân Iở NST kì đu gi phân IIở ả­ NST là 2n kép.ộ­ NST thành ng ng đng,ồ ươ ồcó ngu (m ngu vàồ ốm ngu ).ộ ẹ­ Các NST kép ng đng ti và cóươ ợth ra trao đi đo ng đng.ể ươ NST là képộ­ NST không thành ng ngồ ươđng, ch NST, có ngu nồ ồg (có ngu ho có ngu nố ồg ).ố ẹ­ Không ra ti p, trao đi đo nả ạt ng đng.ươ 0,250,250,250,250,253 Ph ng pháp đó là lai khác dòng.ươ­ Các n:ướ ả+ dòng thu ch ng khác nhau ng cách cho th ph qua nhi th (t 2ạ ạdòng th ph n)ự ấ+ Cho lai gi dòng thu ch ng khác nhau (Cho chúng giao ph nhau).ữ ớ* Chú ý: sinh ph làm có đi m.ọ ướ 0,250,25Câu 2(3,0đi m)ể 1. Phân bi th ng bi và đt bi n?ệ ườ ế2. Quan sát bào ng loài đng đang phân bào bình th ng th có 40ộ ưỡ ườ ấNST đn đang phân ly hai bào.ơ ếa) Xác đnh NST ng loài đng trên.ị ưỡ 1,02,0b) Khi thúc phân bào, các bào con sinh ra còn có th ti phân bào đc aế ượ ữhay không? Vì sao?1 Th ng bi nườ Đt bi nộ ế­ Là nh ng bi đi ki hình, khôngữ ểbi đi trong ch di truy n.ế ề­ Di ra đng lo t, có đnh ng.ễ ướ­ Không di truy đc.ề ượ­ Có i, đm cho thích nghiợ ực sinh tủ Là nh ng bi đi trong ch di truy nữ ề(ADN, NST).­ Bi đi riêng ng cá th gián đo n, vôế ạh ng.ướ­ Di truy đc.ề ượ­ Đa có i, có ho trung tính; làố ặnguyên li cho quá trình ti hoá và ch nệ ọgi ngố 0,250,250,250,252 a. NST tr ng thái đn, đang phân li hai bào => bào đó đang kì sau aở ủnguyên phân ho kì sau gi phân II.ặ ả+ Tr ng 1: bào đang kì sau nguyên phân thì bào mang NST là 4nườ ộđn => 4n 40 => 2n 20.ơ+ Tr ng 2: bào đang kì sau gi phân II thì bào mang NST là 2nườ ộđn => 2n 40.ơ 0,50,50,5b. Tr ng 1: Là tr ng nguyên phân nên bào sinh ra là các bào ng 2nườ ườ ưỡ ộ=> chúng có th ti phân bào (nguyên phân ho gi phân).ẫ ả+ Tr ng 2: Là tr ng gi phân II nên bào sinh ra là các bào giao đnườ ườ ơb => chúng không th ti phân bào.ộ 0,250,25Câu 3( 3,5đi mể 1. Gi ch đơ phân ADN có 0,8 thì này trên ch sung vàỉ ổtrên phân ADN là bao nhiêu?ả ử2. Hãy nêu các khâu ti hành ra ch ng vi khu E. coli (vi khu đng ru t)ẩ ườ ộs xu hoocmôn insulin ng dùng làm thu ch nh đái tháo đng. sao trongả ườ ườ ạs xu hoocmôn insulin, bào nh đc dùng ph bi là vi khu ượ E. coli ?3. Cho đu không thu ch ng. Hãy vi hai lai khác nhau phù haiố ớquy lu di truy sao cho Fậ ề1 đng lo có ki hình gi ng nhau?ồ 1,01,51,01 trên ch sung: Gi ch đã cho là ch 1, theo nguyên sung thì: 0,8 => 0,8 1,25.­ Trong phân ADN: Theo NTBS thì T, => A+G T+X => 1. 0,50,52 Các khâu thu gen ra ch ng vi khu E. coli xu insulin:ả ấ+ Khâu 1: Tách ADN ch gen mã hoá insulin bào ng và tách ADN dùng làm thứ ườ ểtruy ra kh bào vi khu n.ề ẩ+ Khâu 2: ADN tái (“ADN lai”)ạ ợ++ Dùng enzim chuyên bi gen mã hoá insulin và vòng phân ADN làm thắ ểtruy trí xác đnh. ị++ Dùng enzim gen mã hoá insulin vào ADN làm th truy thành ADN tái tố ổh p.ợ+ Khâu 3: Chuy ADN tái vào bào vi khu E. coli đi ki cho gen mãạ ệhóa insulin đc bi hi n.ượ ệ­ Vi khu E. coli đc dùng ph bi vì chúng có đi là nuôi và có kh năngượ ảsinh nhanh, đn tăng nhanh ng sao gen đc chuy n,… => giáả ượ ượ ểthành xu insulin ch nh đái tháo đng đi nhi u.ả ườ 0,250,250,250,250,53 Quy lu phân ly đc p: (H sinh quy gen)ậ ướP: AABb (H vàng, tr n) AaBB (H vàng, tr n)ạ 0,5GP AB, Ab AB, aBF1 1AABB 1AaBB 1AABb 1AaBb (100% vàng, tr n)ạ ơ­ Quy lu di truy liên t: (H sinh quy gen)ậ ướP: (Thân xám, cánh dài) (Thân xám, cánh dài)GP BV Bv BV bVF1 (100% thân xám, cánh dài) 0,5Câu 4(2,0đi m)ể ng i, nh máu khó đông do gen đt bi (kí hi h) trên nhi th gâyỞ ườ ểra, ng có gen tr (kí hi H) không nh này. Gen quy đnh nh máu khó đông khôngườ ệcó alen trên nhi th Y.ễ ể1. ng nh máu khó đông có ng em trai đng sinh không nh này, choộ ườ ườ ệr ng trong gi phân và không ra đt bi n. Hãy cho bi t: ếa) đng sinh này là cùng tr ng hay khác tr ng? Vì sao?ặ ứb) Ng nh máu khó đông thu gi tính nào? Vì sao?ườ ớ2. hai ng đng sinh có cùng gi tính và cùng nh máu khó đông thì có thế ườ ểkh ng đnh đc ch ch là đng sinh cùng tr ng hay không? Vì sao?ẳ ượ 1,250,751 a. ng đng sinh ồ+ sinh đôi này là đng sinh khác tr ng.ặ ứ+ Vì hai ng đng sinh ch có ng nh ch ng ki gen khác nhau => hườ ườ ọđc hình thành khác nhau.ượ 0,250,25b.­ Gi tính ng nhớ ườ Có th là nam ho .ể ữ­ Vì có ng nh máu khó đông (có alen Xộ ườ h) và ng em trai bình th ng (Xườ ườ HY)=> có KG Xẹ HX h. Do không bi ki hình nên có kh năng:ế ả+ Kh năng 1: Ng nh là nam (Xả ườ hY) nh đc NST và Xế ượ .ừ ẹ+ Kh năng 2: Ng nh là (Xả ườ hX h) nh đc NST Xế ượ và NST Xừ mừ 0,250,52 Không th kh ng đnh ch ch là đng sinh cùng tr ng đc.ể ượ­ Gi thích: Đng sinh cùng tr ng là tr ng nh ng đa tr cùng sinh ra sinhả ườ ầcó ki gen hoàn toàn gi ng nhau. Do đó ch gi ng nhau gi tính và tính tr ngể ạ(b nh) do cùng có gen trên gây ra thì ch căn lu có ki gen hoànệ ểtoàn gi ng nhau.ố 0,250,5Câu 5(2,0đi m)ể Trong bào sinh ng bình th ng, th xu hi trúc th có chộ ưỡ ườ ạnh sau:ư ch ... ...M ch 2ạ ... ... 1. Thành ph đn phân trúc nên ch và ch có gì khác nhau?ầ ạ2. khác nhau ch, có th lu trúc th trên xu hi trong quáừ ệtrình sinh nào? ra đâu trong bào?ọ ế3. Khi quá trình sinh trên hoàn thành ra nh ng lo ph có tên nh thọ ếnào?4. Khi ch thay đi trúc thì ch có thay đi theo không? Vì sao?ạ ổ1. khác nhau: ch có không có U, ch có không có T.ự ạ2. Vì: là lo đơ phân ch có trong ADN, là lo đơ phân ch có trong ARNỉ ạ=> trúc trên có ch là ADN, ch là ARN ang liên nhau => trúc trênế ấxu hi trong quá trình ng ARN.ấ ợ­ ra trong nhân bào.ả ế3. Khi hoàn thành quá trình ng ARN ra trong lo ARN là mARN, tARN,ổ ạrARN.4. Không, vì ch (m ch ADN) đư dùng làm khuôn ng nên ch (m chể ạARN) ­> ch xu hi sau ch 1. Do đó ch thay trúc cũng không làmổ 0,250,50,250,50,5thay trúc ch 1.ổ ạCâu 6(2,0đi m)ể một loài thực vật hoa đỏ là trội hoàn toàn so với hoa trắng. Khi lai cáccây thuần chủng hoa đỏ với hoa trắng thu được F1 Trong số 10000 cây F1 thìthấy xuất hiện một cây hoa trắng. Hãy đưa ra các gi thuy tả để giải thích sựxuất hiện của cây hoa trắng F1 2,0­ Quy gen: Hoa Hoa tr ng.ướ ắPt/c Tr ngắAA aaGP aF1 Aa=> F1 có 100% KG Aa, KH hoa đ.ỏ­ Th tự rong số hàng ngàn cây F1 thì thấy xuất hiện một cây hoa trắng =>T cây hoa tr ng nh => Cây hoa tr ng xu hi là do hi ng đt bi gây nên.ỉ ượ ế­ Tr ng 1: Do ĐBGườ ợ+ ra trong giao bi thành a:ả ếPt/c Tr ngắAA aaGP A, => (1 gt) aF1 Aa aa (1 cây)+ ra trong Aa (A => a) thành aa phát tri thành cây hoa màu tr ng.ả ắ­ Tr ng 2: Do ĐB trúc NST ng đo NSTườ ạ+ đo NST ch gen trong giao cây AA thành giao gen A,ấ ấgiao này giao thành Oa phát tri thành cây hoa màu tr ng.ử ắ+ đo NST ch gen trong Aa thành Oa phát tri thành câyấ ểhoa màu tr ng.ắ­ Tr ng 3: ĐB ch (d i) trong gi phân:ườ ả+ th AA ra giao NST ch gen (n­1). Giao này giao tơ ửbình th ng (n) thành Oa (2n­1) phát tri thành cây hoa màu tr ng.ườ ắ+ th AA ra giao NST ch gen (n­1). th aa ra giao aaơ ử(n+1). Giao này giao NST ch gen (n­1) thành aa (2n)ử ửphát tri thành cây hoa màu tr ng.ể 0,250,250,250,250,250,250,250,25Câu 7(2,5đi m)ể 1. loài ng tộ có tế bào sinh tr ngứ có kiểu gen Aabb Dd tiến hànhgiảm phân bình thường tạo giao tử loại trứng th tự có th có là baonhiêu Hãy vi ki gen ng ng lo tr ng th nói trên?ế ươ ế2. Vì sao nói prôtêin có vai trò quan tr ng đi bào và th ?ọ 1,51,01 tế bào sinh tr ngứ có kiểu gen Aabb Dd tr ng thu ho lo i.ứ ạ­ Ki gen lo tr ng thu trong tr ng sau: ườ ợ+ AbD.+ Abd.+ abD.+ abd.­ Ki gen lo tr ng thu trong tr ng sau: ườ ợ+ AbD và abd+ AbD và Abd+ AbD và abD+ Abd và abd+ Abd và abD+ abD và abd 0,50,50,52 Vì prôtêin có nhi ch năng quan tr ng đi bào và th Các ch năng đó m:ề ồ­ Ch năng trúc: Prôtêin là thành ph ch nguyên sinh,… đó hình thànhứ 0,25các đc đi gi ph u, hình thái các mô, các quan, quan và th .ặ ể­ Ch năng xúc tác các quá trình trao đi ch t: ch enzim là prôtêin, enzim cóứ ạvai trò xúc tác các ph ng hóa sinh trong bào và th .ả ể­ Ch năng đi hòa các quá trình trao đi ch t: Các hoocmon ph là prôtêin, hoocmonứ ớl có vai trò đi hòa các quá trình trao đi ch trong bào và th .ạ ể­ Ngoài các ch năng trên, nhi lo prôtêin còn có các ch năng khác nh thứ ể(các kháng th ), đng bào và th ,…ể 0,250,250,25Câu 8(2,5đi m)ể loài th t, cho dòng thu ch ng cây thân cao, hoa vàng lai cây thân th p,Ở ấhoa thu đc Fỏ ượ1 Cho cây F1 lai cây khác (cây X) thu đc Fớ ượ2 có ki hình phân li theoểt cây thân cao, hoa vàng cây thân cao, hoa cây thân th p, hoa đ. Bi ngỉ ằm gen quy đnh tính tr ng. ạ1. Hãy xác đnh ki gen có th có cây Fị ủ1 và cây X.2. Cho cây lai phân tích thì thu đc qu nh th nào?ượ 1,51,01 gen quy đnh tính tr ng. Xét riêng ng tính tr ng Fỗ ở2 :+ Thân cao/thân th 3/1 => Thân cao tr hoàn toàn so Thân th pộ ấF1 cây X: Aa Aa.+ Hoa đ/hoa vàng 3/1 => Hoa tr hoàn toàn so Hoa vàngỏ ớF1 cây X: Bb Bb.=> F1 cây X: (Aa, Bb) (Aa, Bb)­ Xét chung tính tr ng Fạ ở2 (Cao Th p) (Đ Vàng) (3 1) (3 1) 9:3:3:1 1:2:1ấ ỏ=> di truy tính tr ng tuân theo quy lu liên gen.ự ế­ Xác đnh KG cây Fị ủ1 :+ Pt/c Cao, vàng Th p, đấ ỏGP Ab aBF1 (100% thân cao, hoa đ)ỏ=> F1 có KG .­ Xác đnh KG cây X:ị ủ+ F2 có KH cây thân th p, hoa có KG aB aB ho aB ab .+ KG aB aB => Cây (Aa, Bb) ph cho đc giao ượ aB => Cây có KG .+ KG aB ab => Cây (Aa, Bb) ph cho đc giao ượ ab => Cây có KG .=> KG cây là ho .* Chú ý: HS làm cách khác đúng cho đi tuy đi.ẫ 0,250,250,50,52­ TH cây là :Pa xG: Ab aB abFa KH: thân cao, hoa vàng thân th p, hoa đ.ấ 0,50,5­ TH cây là :Pa xG: AB ab abFa KH: thân cao, hoa thân th p, hoa vàng.ỏ ấ­­­H t­­­ế