Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 9 vòng 2

a31a1338d221c512674f176cb1ca63a1
Gửi bởi: hai112005 vào ngày 2017-08-05 15:28:40 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 1187 | Lượt Download: 4 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Câu (4 đi m)ểTrình bày mảnh em đo văn sau:ậ ạ“ Chúng tôi ng ­k anh, đu ng con bé đng yên đó ườ ưở ứthôi. Nh ng th lùng, đn lúc y, tình cha con ng nh trong ậng nó, trong lúc không ai ng đn thì nó ng kêu thét lên: ườ ỗ­ Ba...a...a...ba!Ti ng kêu nó nh xé, xé im ng và xé ru gan ng i, ườnghe th xót xa. Đó là ti ng “ba” mà nó đè nén trong bao nhiêu năm ốnay, ti ng “ba” nh tung đáy lòng nó, nó kêu ch xô i, ớnhanh nh con sóc, nó nh thót lên và dang hai tay ôm ch ổba nó. Tôi th làn tóc sau ót nó nh ng đng lên. Nó ôm ch ba nó nói trong ti ng khóc :ừ Ba! Không cho ba đi a! Ba nhà con!ở ớBa nó nó lên. Nó hôn ba nó cùng kh p. Nó hôn tóc, hôn hôn vai vàế ổhôn th dài trên má ba nó a”. ữCâu 2(4 đi m)ể Nhà bác ng Pháp LuisPaster đã nói ườ“ không có quê ng nh ng ng ph có qu c”ọ ươ ườ Hãy vi bài văn ngh lu n( không quá hai trang gi thi) trình bày ấcách hi em ki trên.ể Câu 3(12 đi m) Trong sáng tác cu cùng cu đi bút, Thanh vi t:ố ế...M mùa xuân nho nhộ ng dâng cho đi Dù là tu hai iổ ươ Dù là khi tóc cạ Mùa xuân­ ta xin hát....( Mùa xuân nho nh Ng văn 9, hai)ỏ ậEm hãy trình bày nh mình nh ng cung ti ng hát ếtâm nhà th trong tác ph này. THI SINH GI ­VÒNG 2Ề ỚNăm :2011­2012ọMôn thi :Ng vănữTh gian làm bài :150 phútờ (Không th gian giaoể ờđ)ề(Đ thi 01 trang)ề ồH NG CH THI SINH GI 9­ ƯỚ vòng 2NĂM 2011­2012ỌMôn thi Ng vănữCâu 1*Yêu chung dung: ộĐây là đo văn đng ng nh ng sau khi sang nhà bàạ ộngo i, đc bà gi thích, Thu hi ra vì sao ba nó có cái th dài trênạ ượ ẹm t, nghi ng em đã đc gi to tr phút ông Sáu lên đng,ặ ượ ướ ườl đu tiên ng bé Thu ti ng ba”, nó níu gi liên ti pầ ếhôn hôn cùng kh p” ba nó.ấ ắNhà văn đã ng các phép so sánh, tăng ti n, li kê, cácử ệy miêu bình lu n,vv...cùng trung bi đt th ng, sinhế ượđng và đng các tình ti t, hành đng to sáng tình yêu ba nhiên,ộ ồm nh da di t, có ng vít ni chân thành bé Thu.ạ ươ ủThái cùng hành đng bé Thu đt ng thay đi mà hoàộ ếvào ch di bi tâm lí bé cách nhiên, n.ạ ẫThông qua tình hu ng ng này ta th chi tranh đã gây cho cácố ếgia đình và th Vi Nam yêu ph ch bi bao thi thòi, tế ướ ấmát, hi sinh nh ng đng th cũng giúp chúng ta nh rõ giá tr nư ớlao, thiêng liêng nh phúc gia đình riêng bình đn và đpủ ẹtâm n, tình các th ng Vi Nam yêu c.ồ ườ ướ­ hình th c:ề ứH sinh có th trình bày và lu khác nhau song bài vi ph cóọ ảk ch ch có kh năng th t, phân tích tho đáng làm sángế ảrõ dung yêu bài. Văn vi ch có xúc.ộ ảBi đi m: ể3,5­4 đi m: nh đúng, có sâu c, tinh di đt tể ố2,5­3 đi m: nh đúng, khá đy đ, có sâu c, tinh di nể ễđt khá.ạ1,5­2 đi nh đc nhi nh ng nhìn chung ch aể ượ ưsâu, ít di đtắ ạ0,5­ đi m: nh còn t, nhi di đt.ể ạ0 đi Làm đ, gi tr ng.ể ắCâu 21.V dung :ề ộC đm các sau: ảÝ 1: là toàn ki th nhân lo đc tích lu hàngọ ượ ừngàn năm. Ng ph ph đu su đi vì có th xem làườ ểquy không có trang cu i. ố­ không mang tính qu phát minh đt conọ ướng nào đó đu tr thành phát minh nhân lo i. ườ ạ­ Vi không gi môi tr ng, biên gi i, ng đu cóệ ườ ườ ềquy ch cho mình môi tr ng nh ườ ấÝ 2: nh ng” liên t, đi nh làm th hai aừ ủcâu nói qu là quê ng, đt c, sinh ra ta và là ta lên; ươ ướ ớn tiên ta, dòng ta. ng đu ph có qu c.ủ ườ ố­ Ng là ng ch đó ph có quê ng quán,ườ ườ ươ ảng ta không th cao, ng mà quên mình là ai, quên ườ ấc ngu n.ộ ng ph ng vì qu mình, dân mình.ỗ ườ Ph ph đu không ng ng vì ph vinh qu c, vì lòng ựhào dân c. Vi ph ng đn đích ph cho quê ng, ướ ươT qu cổ .2.V hình th cề sinh bi cách làm ki bài ngh lu ng đoọ ưở ạlí Bài vi có ch ch Bi ng nhu nhuy các thao tácế ễl lu n: gi thích, ch ng minh, bình lu n. ậBi đi mể :­ Đi m3,5­ 4ể :Hi rõ yêu bài, đm các yêu kĩ năng và ki nể ếth c, có lu ch ch ch đc ch ng tiêu bi u, có tứ ượ ếh nhu nhuy các thao tác lu n, bài vi có xúc, di đt uợ ưloát.­ Đi 2,5­3ể :Hi rõ yêu bài, đáp ng các yêu kĩ năngể ềvà ki th c, có lu ng đi ch ch bi ch ch ng,ế ươ ứcó ng thành công thao tác lu n, di đt ng đi t.ự ươ ốĐi 1,5­2ể :Hi yêu bài đáp ng đc các yêu kĩể ượ ềnăng và ki th c, bi ch đc ch ng, lu ch thế ượ tậch ch có th còn nh di đt.ặ ạĐi 0,5­ 1:ểCh ng yêu bài, ch đáp ng đc 1/2 yêu uư ượ ầv kĩ năng và ki th c, chính và di đt.ề ạĐi 0ể gi tr ng.ể ắCâu 3*Yêu chung :ầ1. dung ộ­ Bài vi bao quát đc toàn tác ph m, xác đnh đc ti ng hátế ượ ượ ếtâm nhà th là ngân vang nh ng cung càm xúc đc thồ ượ ểhi khi tha thi t, hào, khi trang nghiêm, ng sâu, khi dào, sôi iệ ổc ng tr mùa xuân thiên nhiên, đt c, cả ướ ướ ướnguy cao đp; sinh nh đc nghĩa hoà caệ ượ ảti ng tôi” cao đp hoà nh trong ti ng ta lao, cao ca ng conế ợng đang làm sáng lên đp đt ngàn năm, tr đi ngườ ướ ốhi cho đt c...ế ướ­ nh đc “ti ng hát tâm nhà th ngân vang aả ượ ủcác hình th ngh thu t: th lo th ch phù vi thế ểhi tâm tr ng dào xúc), các kh th linh ho t; ngệ ữgiàu hình nh( ng gi long lanh i/ Tôi đa tay tôi ng...), ngả ụcác bi pháp tu đc c; và nh th ...ệ ơ2. hình th cề ứH sinh có th có cách trình bày và lu khác nhau song bài vi tọ ếph có ch ch rõ ràng, bi cách lu và bi chả ủđng trong lu làm sáng rõ nh ng dung theo yêu bài.ộ ềD ch ng tiêu bi u, phân tích tho đáng. Có th trong vi ch nẫ ọt ng câu văn di đt suy nghĩ mình. Văn vi ch cóừ ạc xúc.ảBi đi mể :11­12 đi Hoàn thành các yêu trên.ể ầ9­10 đi Hoàn thành ng đi các yêu đ, có hi uể ươ ểbi th lo i, khá và ch đng trong vi nêu và aế ựch lu n.ọ ậ7­8 đi Đnh ng đúng, đc tác ph m, có hi bi cể ướ ượ ơb th lo song có th ch thu th kĩ năng.ả ề5­6 đi Đnh ng đúng, đc tác ph nh ng ch th tể ướ ượ ậch ch n, chuy hoá ki th và lu theo yêu cònắ ềlúng túng 3­4 đi m: ch ch tác ph m, còn lúng túng trong lu n, kĩể ậnăng làm bài ch t, ch di xuôi.ư ễ1­2 đi m: Ch là di xuôi, làm đc ít bài. ượL Đi ng toàn bài là ng đi ng câu không làmư ừtròn.