Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 năm học 2015 - 2016 trường THCS Đỗ Động, Hà Nội

Gửi bởi: dethikiemtra vào ngày 2017-01-12 09:42:46 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vnTR NG THCS ĐNG ƯỜ ỘĐ THI SINH GI 9Ề NĂM 2015 2016ỌMôn: Ng văn ữTh gian làm bài: 120 phút (không th gian giao đ)ờ ềCâu (4,0 đi m)ểC nh gi nhân ông Hai qua các đo trích sau:ả ướ ạ“Nhìn lũ con, thân, ông lão giàn ra. Chúng nó cũng là tr conủ ướ ẻlàng Vi gian đy Chúng nó cũng ng ta rúng đy ?”ệ ườ ư... “Th ng bé gi tay lên, nh và rành t:ằ ọ­ ng Chí Minh muôn năm!Ủ ồN ông lão giàn ra, ch ròng ròng trên hai má.”ướ (Trích Làng ”, Kim Lân)Câu (4,0 đi m):ểGi vùng đá khô n, có nh ng loài cây lên và nh ngữ ữchùm hoa th đpậ Suy nghĩ em đc ra hi ng trên (bài vi không quá 02ủ ượ ượ ếtrang gi thi).ấCâu 3. (12,0 đi m):ể Trên đnh núi Yên cao 2600 mét, có anh cán khí ng kiêmỉ ượv lý đa ng mình, ch có cây mây mù nh và sậ ômáy móc khoa c. Nh ng khi ông sĩ già anh kh ng đnh:ọ “Cháus ng th nh phúc”.ố ng Sa Paặ Nguy ThànhêLong) Ngoài bi kh xa, trong đêm i, có nh ng con ng háo ra điể ườ ứtrong ti ng hát. đãế Ra đu xa dò ng bi n/ Dàn đan th tr vâyậ ướgiăng”. Đoàn thuy đánh cáề Huy n)ậ Núi cao bi xa, chân tr góc nh ng nh ng ng lao đng nể ườ ânhi tình, âm th mang lao đng mình ng hi cho qu c.ệ vào hai tác ph ng Sa Pa Nguy Thành Long và Đoànự êthuy đánh cá Huy n, hãy làm sáng đp ng lao đng i?ề ườ ớDoc24.vnH ếTR NG THCS ĐNGƯỜ NG CH MƯỚ ẤĐ THI CH SINH GI PỀ ỚNĂM 2015 2016ỌMôn: Ng vănữH ng ch m: 04 trangướ ồA. YÊU CHUNGẦ Giám kh ph đc dung trình bày trong bài làm thí sinh,ả ượ ủtránh đm cho đi m. ng linh ho ng ch mướ ng nhi uử ềm đi cách lí, khuy khích nh ng bài vi có xúc, sáng o.ứ sinh có th làm bài theo nhi cách nh ng đáp ng nh ng yêu uọ âc đ, di đt cho đi m.ơ ể­ Đi bài thi có th cho đn 0,25 đi và không làm tròn.ể ểB. YÊU THẦ ỂCâu dung ki th đtô Thangđi mể1(4,0đ) Ch ra đc: ượ Nh ng gi ông Hai là chi ti ngh thu đcữ ướ ôđáo, đc miêu tinh chi sâu tâm nhânượ ủv Nh ng gi đu xu hi trong hoàn nhữ ướ ảông Hai nghe tin làng Ch theo gi c. Nó có vai trò quanợ ặtr ng giúp nhà văn di nh ng cung xúc khác nhauọ ảc nhân t:ủ Câu văn ông lão giàn ra” ướ th hi tâm tr ngể ạđau đn, nh vì nghe tin làng ông làm Vi gian theo Tây, vìớ ệnghĩ các con còn nh đây ph ch nh rúng iỏ ủc ng i. Đó là gi lòng tr ng, tìnhủ ườ ướ ủth ng con và tình yêu làng tha thi tươ +“n ông giàn ra, ch ròng ròng”ướ vì xúc đng, vìôh nh phúc khi nghe con tr ng Đa con nh đãạ ỏnói ti ng lòng ông, ng th chung khángô ườ ớchi n, luôn bi Đó là gi ni vuiế ướ ềvà hàoự 0,5đ0.5đ1.0đ1.0đDoc24.vn* Khái quát đc:ượ Gi ông là gi con ng luônọ ướ ướ ườn ng lòng quê ng, kháng chi và là bi hi nặ ươ ệđp ph cách làm ng ng nông dân trongẹ ườ ườkháng chi ch ng Pháp.ế Qua đó, Kim Lân th hi thái trân tr ng ph giá aể ủcon ng i. (ườ 0,5 đi mể (0,5)(0,5)2(4,0đ) Yêu kĩ năngầ Bi cách làm bài ngh lu xã đúng và trúng yêu uế âc đ. bài vi rõ ràng, ch c, lu ch ch ,ủ ẽd ch ng thuy ph c, không sai các lo i.â ỗ2. Yêu ki th cầ Có th trình bày theo nhi cách khác nhau nh ng ph đmể ảb các sau:ả ả* Nêu ngh lu n.ấ ậ* Gi thíchả vùng đá khô n:ỏ khó có ng cây i, ch sơ ựkh nghi môi tr ng ng.ắ ườ có nh ng loài cây lên và nh ng chùm hoa th tữ ậđpẹ thích nghi, ch đng, ng, đp. ẹ=> Là hi ng có th trong thiên nhiên có nghĩaệ ượ ặch ch đng, ng di u, chí ngh c, lĩnhỉ ảv lên trong cu ng con ng i. ươ ườ Bàn lu Th cu ng vùng đt khô nấ có th là hoàn nh khóể ảkhăn, nh ng gian nan kh nghi cu ng… ô=> Hoàn nh không thu cho con ng ng, phátả ườ ôtri nhân cách, tài năng.ể Môi tr ng tôi luy n, giúp con ng ng vàngườ ườ ữtrong cu ng.ô Tr hoàn nh y, có nh ng con ng i:ướ ườ nh ng ng phi th ng, lên không tớ ườ ươ ệm đã đc thành công; dâng hi cho đi nh ng gì caoỏ ượ ữđp, nghĩa.ẹ Chán n, bi quan, buông xuôi đn th iả ạtrong cu ng.ô ô* Bài nh th c, hành đng 0,5đ3,5đ0,5đ0,5đ0,5đ0,5đ0,5đ0,5đDoc24.vn(Con ng đp chí, ngh luôn lên chi nườ ươ ếth ng hoàn nh là ni hào, ng ng chúng ta,ắ ưỡ ủđng viên và th chí nh nh nh ng ai ch bi ch nh nô ậkhó khăn, thi chí lên trong cu ng. đó sinhế ươ ọliên thânệ 0,5đ3(12,0đ) *Yêu kĩ năng trình bàyầ Đúng ki bài ngh lu vănể ậh c, có rõ ràng, lí; ch cáchọ ôlôgic, ch ch di đt trôi ch y, ch c; ch vi rõ ràng,ặ ếkhông quá ba chính và không dùng nỗ ả* Yêu dungầ sinh có th vi theo nhi cáchọ ềkhác nhau song đm nh ng sau:â ữ1. bài: Nêu đúng và gi đp ng lao đngấ ườ ôm trong hai tác ph m: “Đoàn thuy đánh cá” Huy nớ ậvà “L ng SaPa” Nguy Thành Long.ặ ê2. Thân bài: nh ch và hoàn nh sáng tác.ô Sau chi th ng ch ng th dân Pháp, mi taế ướb tay ngay vào công cu xây ng CNXH. không khíắ ôph kh i, hăng say lao đng ki thi đt lênấ ướ ấkh i.ắ “Đoàn thuy đánh cá” Huy (1958), “L ng Saề ẽPa” Nguy Thành Long (1970) đu là qu nh ngê ữchuy đi th mà các tác gi ng tr ti cùng iế ớnh ng con ng lao đng. Hình ng ng lao đng đãữ ườ ượ ườ ôđc kh rõ nét trong hai tác ph m. thu iượ ọl ng i, tu i, nh ng ngh nghi khác nhau,ớ ườ ệlàm vi nh ng vùng khác nhau nh ng đu có chung nh ngệ ữph ch cao đp.â ẹLu đi 1â Công vi c, đi ki làm vi đyệ âgian khó, th thách.ử Ng ng dân trong bài th “Đoàn thuy đánh cá” raườ ềkh khi thiên nhiên, vũ tr vào tr ng thái ngh ng i. Đánh cáơ ơtrên bi là công vi và nguy hi m. Nh ng ng ng dân đã hòa nh thiên nhiên baoữ ườ ớla và tr thành hình nh sáng đp.ở Trong “L ng SaPa”: Anh thanh niên làm công tác khíặ ẽt ng trên đnh Yên cao 2600 mét. Anh ng mình,ượ 1,0đ11,0đ1,0đ9,0 đ1,0đ0.5đ0,5đ2,0đ0,5đ0,5đ0,5đDoc24.vnxung quanh anh ch có cây mây mù nh và sỉ ômáy móc khoa c. Cái gian kh nh anh là cô đc.ọ ôCông vi anh là “đo gió, đo a..d báo th ti t”. Công vi đi ph chính xác. ngàyệ ỗanh đo và báo li tr n. đêm, đúng giô ờ“ p” dù tuy t, gió rét th nào thì ph tr làmô ậvi c.ệLu đi 2â Trong đi ki kh nghi nh nh ngề ưnh ng ng lao đng nhi tình, hăng say, mang tữ ườ ếs mình ng hi cho qu c.ứ Nh ng ng ng dân là nh ng con ng lao đng pữ ườ ườ ậth hăm :ể “Ra đu xa dò ng bi nậ Dàn đan th tr vây giăng.”ế ướH làm vi nhi tình, hăng say trong câu hát.ọ Anh thanh niên có nh ng suy nghĩ đúng đn, sâu vữ ềcông vi c. Anh hi vi mình làm có nghĩa quan tr ng “ệ ọph xu t…”. Công vi tuy đn đi songụ ệanh nhi tình, say mê, bó nó qua anh nóiâ ờv ông sĩ).ớ ọLu đi 3â Đó còn là nh ng con ng ng có lí ngữ ườ ưởvà tràn đy quan. th tìm th ni nh phúcâ ạtrong công vi lao đng đy gian kh .ệ ô­ Đánh cá trong đêm đy nguy hi m, ng ng dânâ ườ ưđã thu thành qu th đp. ra đi, làm vi và tr về ềđu trong câu hát. Hình nh th cu bài ng ni vui, tinề ềt ng, hi ng ng lao đng. vui say lao đng vìưở ườ ôm ngày mai “huy hoàng”.ô­ Lí ng ng anh là vì nhân dân, vì đt c. Chínhưở ướt suy nghĩ “mình sinh ra…. vì ai mà làm vi c?” mà anh đãừ ệv lên “thèm ng i” bó đnh Yên trongượ ườ ơcông vi th ng.ệ ặ­ Trong cái ng im Sa Pa y, không ph ch có anhặ ỉthanh niên mà còn có th gi nh ng ng “làm vi vàả ườ ệlo nghĩ cho đt c” qua anh nh ông kĩ nấ ướ ườrau, đng chí cán nghiên sét… th sồ ựtìm th ni nh phúc trong lao đng ng hi n.ấ ế* Đánh giá: 0,5đ2,0đ1.0đ1,0đ3,0đ1,0đ1,0đ1,0đ1,0đDoc24.vn­ Ng lao đngườ vô danh trong hai tác ph thànhâ ọph n, tu ngh nhi p, dù núi cao hay bi xa đu làâ ềnh ng ng nhi tình, say mê công vi c, ng có lí ng.ữ ườ ưở­ là đi hình cao đp con ng lao đng i, conọ ườ ớng tr ng thành trong công cu xây ng CNXH mi nườ ưở ềB c.ắ3. bài.ế Kh ng đnh thành công các tác gi trong vi kh cẳ ắh hình nh ng lao đng và nêu nghĩ ho liên họ ườ ệm ng.ở 0,5đ0,5đ1,0đTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.