Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2013 - 2014 trường THCS Đáp Cầu, Bắc Ninh

Gửi bởi: quanghung vào ngày 2017-01-10 10:01:24
Nội dung
Doc24.vnPH NG GD ĐT NINH ẮTR NG THCS ĐÁP UƯỜ THI CH HSG ỌNăm 2013­2014ọMôn thi: Ng văn 6ữTh gian làm bài:ờ 120 phút(Không th gian giao đ)ể Câu I: (3 đi m)ểTrong văn Bài đng đi đu tiên (trích mèn phiêu ký)ả ườ ưc nhà văn Tô Hoài có đo n:ủ ạ“Ch nghe câu, tôi đã ch răng lên, xì rõ dài. i, iư ớđi khinh kh nh, tôi ng:ệ ắ­ c! Thông ngách sang nhà ta? nghe nh Chú mày hôi nh cú mèoứ ưth này, ta nào ch đc. Thôi, im cái đi hát sùi đi. Đào tế ượ ổnông thì cho ch t!ếTôi không chút tâm.”ề ậ(Ng văn 6, 2, NXBGD­2008)ữ ậa. Đo văn trên có bao nhiêu câu? Ghi câu thành dòng đc p.ạ ậb. Căn vào câu và vào phân lo câu theo đích nói thì câuứ ỗtrong đo văn trên thu ki câu gì?ạ ểCâu II: (3 đi m)ể Sau khi bài th Đêm nay Bác không ng ra đi và đc đa vào ch ngơ ượ ươtrình sách Giáo khoa Ng văn 1, nhà th Minh Hu có đnh haiữ ạcâu th Mái tranh xác thành tranh ng ph c; Manh áo phơ ươ ủlàm chăn thành Manh áo cũ là chăn. Theo em sao nhà th không aạ ửn a?ữCâu III. đi mể )“Tre xanhXanh bao giự ờChuy ngày a… đã có tre xanhệ ờThân gu c, lá mong manhầ ộMà sao nên lũy nên thành tre i?ơ đâu tre cũng xanh iỞ ươCho dù đt đt vôi màu !”ấ ạ(Trích bài th “Tre Vi Nam” Nguy Duy)ơ ễEm hãy trình bày nh mình nh ng dòng th trên.ả Câu IV: (8 đi m)ể nh ng cu đng ng đng bào lũ t”, Giúp nừ ạnhân ch đc da cam”, ng nhân dan Nh n”… và nh ng ch ngấ ươDoc24.vntrình truy hình “Trái tim cho em”, “Th sáng ”. Em hãy phát bi uề ướ ểc nghĩ mình ng bài văn ng dung: chia và tình yêuả ẻth ng là đi quý giá nh trên đi.ươ ờH NG CH ƯỚ ẤCâu I: (3 đi m)ểa. Đo văn trên có câu, Đó là:ạ ồCh nghe câu, tôi đã ch răng lên, xì rõ dài. (Câu )ểR i, đi khinh kh nh, tôi ng: (Câu )ể c! (Câuc m)ảThông ngách sang nhà ta? (Câu i)ỏD nghe nh (Câu m)ảChú mày hôi nh cú mèo th này, ta nào ch đc. ượ (Câu )ểThôi, im cái đi hát sùi đi. (Câu uầkhi n)ếĐào nông thì cho ch t! (Câu m)ảTôi không chút tâm.” (Câu )ểNêu đc câu và ghi đy câu riêng bi ượ (0.75 đi m)ểb.H sinh phân lo đúng câu cho 0.75 đi m. Các tr ng còn i,ọ ườ ạGV cho các đi phù trong khung đi quy đnh câu.ự ủCâu II: (3 đi m)ểa. Câu th nh t: Mái tranh xác thành tranh ng ph c.ứ ươ láy xác khung nh mái tranh gi ng, giúpừ ừng đc hình dung trú ng đn đã giãi ng gió, không gìườ ươ ấlàm ch ch n, gió rét có th len vào. giá tr m, láy xắ ơxác giúp ng đc nh đc rõ cái gió, cái rét, gian kh hyườ ượ ổsinh các chi sĩ, đng bào trong cu kháng chi ch ng th dân Pháp.ủ ự(1 đi m)ể Phù quy lu nhiên: đã có thì không có ng. (0,5 đi m)ợ ươ ểb.­ thay ng tranh ng ph c. Câu th tròn tr đpế ươ ẹthanh nhã, mang ng th đi ph ng Đông. Vì th đi uơ ướ ươ ệDoc24.vnn đt trong toàn ch bài th Âm ng câu th trang tr ng, ,ế ưở ỳkhông phù âm ng bài. (1 đi m)ợ ưở Không phù quy lu nhiên: Vì tr kâm thâm” nên không thợ ểcó “s ng ph c”. (0,5 đi m)ươ ểCâu III. đi mể Em hãy trình bày nh mình nh ng dòng thả ơtrên…M đc đi loài cây làm hình ng nh th hi nượ ượ ệph ch t, cách ng ng hay dân là bi phápẩ ườ ệngh thu văn ph ng Đông nói chung, văn Vi Nam nói riêng.ệ ươ ệV sinh 6, không yêu cao trong th th không yêu cớ ọsinh phân tích đo th .ạ ơH sinh có th trình bày nh theo nhi cách khác nhau, nh ngọ ưph nêu đc nh ng nh sau:ả ượ ư­ Bài th “Tre Vi Nam” đc Nguy Duy sáng tác vào nh ng năm 1971­ơ ượ ữ1972, khi cu kháng chi ch ng dân ta đang giaiộ ướ ởđo quy li nh t, ph trung ng i, a, chí và tinh th n,ạ ườ ầl ng toàn dân chi đu, giành th ng cu cùng. ượ đi mể )­ Tác gi đu bài th nh câu i, “chuy ngày a” trongả ưc tích kh ng đnh cây tre đã bó bao đi con ng Vi Nam: ườ 1đi mể )“Tre xanhXanh bao giự ờChuy ngày a… đã có tre xanh”ệ ờ­ Trong th gi nhiên bao la có muôn vàn loài cây, nh ng có ch có câyế ỉtre là gũi, thân thu nh đi con ng i. Tre bó, ích và trầ ườ ởthành hình nh thiêng liêng trong tâm th ng Vi Nam bao đi, loài treả ườ ờm c, bình mà có ng mãnh li t: đi mể )“Thân gu c, lá mong manhầ ộMà sao nên lu nên thành tre iỹ ”­ lên nh ng đi ki nhiên kh nghi đt i, đt vôi, đt nghèo,ượ ấđt màu… tre thích nghi xanh i, sinh sôi tr ng n, và ngấ ươ ườ ựnên thành lu ng không nh nào có th tàn phá, hu di t. Đây làỹ ệDoc24.vnnét đc tr ng tiêu bi nh ph ch con ng Vi Nam: ườ 1đi mể )“ đâu tre cũng xanh iỞ ươDù cho đt đt vôi màu”ấ ạ­ khái quát: Ch hình ng cây tre làm đi ng ph ánh, qua đó kháiọ ượ ượ ảquát nên nh ng ph ch đp, quý báu con ng Vi Nam, dân cữ ườ ộVi Nam đc ch c, tinh trong su chi dài ch Đi sệ ượ ựnh bé mong manh th ch t, ch là đp tâm n, nh tinhỏ ạth n. Không ch ng đó, đo th đã th hi hình nh gi cầ ộm mà th sinh đng cây tre mang nghĩa bi tr ng cho tính cáchạ ưVi Nam, cho dân Vi Nam… đi mể )Câu IV. (8 đi m) ểL ý: Đây là vì sinh có th nêu nghĩ ng nhi cáchư ềkhác nhau, mi là đm đc các yêu sau:ễ ượ ả1. Yêu năng trình y: Đm bài văn phát biầ nghĩ cóảb rõ ràng, lý, hành văn trôi ch y, ch c, văn vi giố uc xúc, ch vi rõ ràng, th n, ít sai chính dùng di đt. (1ả ạđi m)ể2. Yêu ki th c:ầ ứ­ Nêu nghĩ chung: dung các ch ng trình truy hình và và cácả ươ ềcu đng nêu trên là nh đích chia, giúp nh ng ng pộ ườ ặkhó khăn. Vi làm này th hi tinh th yêu th ng, đùm c, thinh th nệ ươ ầđoàn t, nhân ái nhân dân ta. (1 đi m) ể­ Hi đc chia và tình yêu th ng là nghĩa cao đp, th hi iể ượ ươ ốquan tâm gi ng ng trong cu ng. (1 đi m)ữ ườ ườ ể­ Hi đc chia và tình yêu th ng đem nh phúc cho nh ng aiể ượ ươ ữđc nh n, giúp qua khó khăn, ho n, bù đp cho nh ng gìượ ượ ữcòn thi t, mát. (1 đi m)ế ể­ chia và tình yêu th ng không ch đem nh phúc cho ng khác màẻ ươ ườcòn là đem nh phúc cho chính ng cho. Cho đi là nh nh ngạ ườ ữt lòng.ấ (1 đi m)ểNh y: chia và tình yêu th ng là đi quý giá nh trên đi. (1 đi m)ư ươ ểDoc24.vn­ Phê phán: Thói th vô tr nh ng ro, nh, mát, đauờ ướ ấth ng ng khác. (1 đi m)ươ ườ Liên thân, các ho đng th p, tr ng…ệ ườtrong các phong trào nói trên. (1 đi m)ểL chung:ư­ Khuy khích nh ng bài có ng sáng o, nh ng phát hi đc đáo màế ưở ộh lý, có tính thuy ph c, bài vi có cá tính, gi ng đi u, xúc riêng.ợ ảTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.