Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 năm học 2015 - 2016 trường THCS Phương Trung, Hà Nội

Gửi bởi: quanghung vào ngày 2017-01-10 10:03:37
Nội dung
Doc24.vnPHONG GIAO VA ĐAO OU THI SINH GI 9Ê THANH OAI Môn: ch si ưTR NG THCS PH NG TRUNGƯƠ ƯƠ Năm 2015­2016o Th gian: 150 (phut không th gian giao ơđ) êCâu (6 đi m)ê Trinh bay quan gi Vi Nam va ASEAN? Theo em vi gia nh pô âASEAN đa ra cho Vi Nam th va thach th nh th nao?a êCâu (4 đi m) êVi sao trong chi tranh th gi th 2, Mi tr thanh giau nhê ươ anh th gi i? Hay trinh bay “Chi toan u” Mi? ươ uCâu (3 đi m) êT sao noi: ngh cao gi cac EC (H Ma –a –xt rich (Haa ươ ơLan), thang 12 năm 1991) đanh mang tinh đt bi qua trinhâ ươ uliên qu Châu Âu?ê ơCâu (4 đi m) êHay tên cac quan chinh Liên Qu c? Vi Nam ra nh vao Liênê âH Qu vao năm nao? Hi nay Vi Nam co bao nhiêu ch Liênơ uH Qu đang ho đng? Cac ch nay đa giup Vi Nam nh th naoơ êtrong th gian qua?ơCâu (3 đi m)êSo sanh chinh sach đi ngo Trung Qu trong cac th ki 1949­1959,ô ơ1959­ 1978, 1978 đn nay êDoc24.vn tê Can coi thi không gi thich gi thêmộ ĐAP AN VA BI ĐI MÊ ÊCâu Đap an Điêm Câu 16đi mê *M quan gi Vi Nam va ASEAN :ô ê­ Quan gi Vi Nam va cac ASEAN năm 1967 đn nay coê ươ ênh ng luc di ra ph p, co luc hoa u, co luc căng th ng tuy theo sư ưbi đng tinh hinh qu va khu c:ê ư+ Giai đo 1967­1973 Vi Nam ch quan ASEAN vi đanga ơti hanh khang chi ch ng Mi c. Co th gian Vi Nam điê ươ ôl cac ASEAN vi Thai Lan, Philippin tham gia kh quân sâ ươ ưSEATO va tr thanh đng minh Mi.ơ u+ Giai đo 1973­1978: Sau hi đnh Pari, ta đu tri khai,a ươ êđy nh quan song ph ng cac ASEAN.Đc bi sau điâ ươ ươ ath ng mua xuân năm 1975 tri Vi Nam trong khu va th gi iă ơngay cang tăng. Thang 2/1976 Vi Nam tham gia ki hi Bali,ê ươquan ASEAN đa đc thi ng vi thi quan hê ươ êngo giao va co nh ng chuy vi ng thăm nhau. â+ Giai đo 1978­1989: Thang 12/1978, Vi Nam đa quân tinh nguy na êvao Campuchia giup nhân dân nay ch di ch ngươ uPônp t. đa can thi p, kich đng lam cho quan gi aô ươ ưVi Nam va ASEAN tr lên căng th ng.ê Giai đo 1989 đn nay: ASEAN đa chuy chinh sach đi đua âsang đi tho i, tac ba Đông ng. khi đô ươ ươ êCampuchia đc gi quy t, Vi Nam th hi đng đi ngo “ươ ươ aMu lam cac c” quan gi Vi Nam va ASEANô ươ êđc thi n. Thang 7/ 1992 Vi Nam tham gia vao hi Baliươ ươđanh phat tri quan tr ng trong tăng ng tac khuâ ươ ươ ơv vi Đông Nam hoa binh, đnh va phat tri ”. Sau khi raư ênh ASEAN (28/7/1995) quan gi Vi Nam va ASEAN trênâ êcac linh kinh văn hoa khoa ki thu ngay cang đc đyư ươ âm nh.a*Th va thach th khi Vi Nam ra nh ASEAN â­ Th :ơ ơ+ kinh Vi Nam đc nh kinh cac trongê ươ ươ 0,511110,50,5Doc24.vnkhu đo la ta ng th tr ng, ti thu khoa kiư ươ ươ othu tiên ti thu hut đu ngoai, rut ng kho ng cach phatâ ươ atri ng tac giao văn hoa giao khu va thê êgi i.ơ+ thu Vi Nam nh toan di khu va tha êgi i, gop ph ng nâng cao th Vi Nam trên tr ng qu cơ ươ ôt .ê­Thach th c: ư+ Vi Nam nh tranh quy li cac trong khu cê ươ ưn không ng đc phat tri kinh u.ê ươ âTrong qua trinh nh không bi ch đanh cô ăvăn hoa dân vi ph đm nguyên Hoa nh nh ngô ưkhông hoa tan 0,5Câu 24đi *Vi sao Mi tr thanh giau nh nh th gi :ơ ươ ơ­ Đt không chi tranh tan pha, Mi xa chi tr ng, đc haiâ ươ ươ ươĐi ng che tr .a ươ ơ­ Mi giau lên trong chi tranh nh đc yên phat tri xu vaê ươ âban vu khi hang hoa cho cac tham chi (thu đc 114 đô la) ươ ươ i­ Tai nguyên phong phu, nhân công dao ô­ Ap ng cac thanh khoa ki thu vao xu t.u â­ Trinh trung xu va cao.ô a*Chi toan Mi :ê ươ u­ Khai ni m: Chi toan la tiêu, ho ch co tinh ch lâuê ươ âdai Mi nh lam ba ch th ng tr th gi ơ­ tiêu: 0,250,250,250,250,250,5Doc24.vn+ Ch ng pha cac XHCN, ngăn ch n, xoa hoan toan ch nghia xaô ươ uh trên th gi i.ô ơ+ Đan ap phong trao gi phong dân c, phong trao công nhân ng na aqu phong trao ch ng chi tranh vi hoa binh dân ch th gi i.ô ơ+ Kh ng ch cac chi ph cac đng minh Mi ươ ươ u­Bi phap th hi n:ê ê+ Mi ti hanh vi tr lôi keo, kh ng ch cac c.ê ươ+ cac kh quân .â ư+ Gây nhi cu chi tranh xâm ươ+ Tăng ng ch đua vu trang ươ a­K qu Tuy đa th hi đc nh gianh th ng iê ươ ơtrong cu chi tranh ch ng Ir 1991) gop ph lam đô ôCNXH Liên Xô,nh ng Mi cung ph nh ng th trong cu cơ ôchi tranh Cuba (1959) Vi Nam (1975) …. năm 1991 Miê ưmu xac tr th gi đn do Mi hoan toan chi ph vaô ôkh ng ch nh ng hi nay th gi đang hinh thanh tr th gi iô ơtheo ng đa c, nhi trung tâm. ươ 0,250,250,250,250,250,250,250,5Câu 3( 3đi m)ê ngh cao gi cac EC (h Ma­a –xt –rich (Ha Lan),ô ươ ơthang 12/1991) đanh mang tinh đt bi qua trinh liênâ uk qu Châu Âu vi :ê ơ­T ngh nay, cac EC đa thông qua hai quy đnh quan tr nga ươ ođo la:+ Xây ng th tr ng đa Châu Âu liên minh kinh vaư ươ êti Châu Âu co đng ti chung duy nh t. ngay 01/01/1999ê ưđa phat hanh đng ti chung Châu Âu đng rô (EURO) Ơ­Xây ng liên minh chinh tr ng sang liên chinh sachư êđi ngo va an ninh, ti nha chung Châu Âu.ô ươ Trên đo ngh Ma ­a –xt rich đa quy đnh đi ngơ ôđng Châu Âu (EC) thanh Liên minh Châu Âu (EU). Hi nay Liên minhô êChâu Âu la liên minh kinh chinh tr nh th gi i. Đn nămô ê1999 EU co 15 thanh viên, năm 2004 co 25 va hi nay EU coươ ươ ê27 thanh viên .ươ 111Câu 4(4đi m)ê *C quan chinh Liên qu c: ô­ Đi đng: ngh cac thanh viên, năm pa ươ om â­ đng an: quan chinh tr quan tr ng nh t. đng anô akhông ph tung đi đng.u ô­ Ban th ki: Đng đu la ng th ki co nhi ki năm.ư 0,250,250,25Doc24.vn* Vi Nam ra nh Liên qu c:ê Trong phiên ngay 20/9/1977, Ch ch khoa Đi đngo ôLiên qu c, th tr ng ngo giao Nam đa tr nh tr ng noi Tôiơ ươ otuyên ng hoa xa ch nghia Vi Nam đc công nh laô ươ ươ âthanh viên Liên qu .” Vi Nam la thanh viên th 149 Liênu uh qu c.ơ ô*M ch Liên qu đang ho đng Vi Nam:ô ê­ PAM: Ch ng trinh ng th c.ươ ươ ư­FAO ch ng th c.ô ươ ư­WHO: ch th gi i.ô ơ­ UNICEF Quy nhi đng Liên qu c.ô ô­ UNESSCO ch văn hoa giao va khoa c.ô o* Nh ng vi lam Liên qu giup Vi Nam.ư ê­ Chăm soc tr em, cac ba co thai va nuôi con nh ,tiêm ch ng phonge ud ch, đao ngu nhân c, giup cac vung thiên tai, cac ani ưtr ng ng cach hanh chinh ngăn ch đi ch AIDS, giao c….ô u­ Ch ng trinh phat tri Liên qu UNDP vi tr kho ng 270ươ atri USD, qu nhi đng Liên qu giup 300 tri USD, qu dân sê ôth gi UNFPA giup 86 tri USD, ch nông ng th gi FAOê ươ ơgiup 76 tri USD .ê 10,250,250,250,250,250,50,5Câu 5(3đi m)ê So sanh chinh sach đi ngo Trung Qu trong cac th ki ơ1949­1959 Trung Qu th hi đng đi ngo hoa binh, gopô ươ aph ng hoa binh va thuc đy phat tri aâ ucach ng th gi i. Nh đo đa Trung Qu ca ôđc nâng cao trên tr ng qu (giup nhân dânươ ươ ơTri Tiên, Vi Nam…..)ê ê1959­1978 Trung Qu th hi chinh sach đi ngo choô ơcach ng va nhân dân Trung Qu c: Ch ng Liên Xôa ava cac XHCN. Gây căng th cac langươ ươgi ng nh Vi nam, Lao, Đ. Trong đo năm 1962ê ôgây chi tranh Ân Đ. ô1978­ nay Trung Qu ra nhi chinh sach đi ngo ti ,ô ôbinh th ng hoa quan ngo giao Liên Xô Môngươ ơc Lao Vi Nam… ng quan ngh tacô ơv cac trên th gi i. Trung qu đa thuơ ươ ôh ch quy ng Kông 7/1990) va Ma Cao 12 /ô 111Doc24.vn1999). Trung qu thu đc nhi qu ng đaô ươ ib trên tr ng qu ươ XÁC NH BGH chuyên môn Ng ra ườ ềTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.