Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 huyện Hoằng Hóa năm 2015 - 2016

Gửi bởi: dethikiemtra vào ngày 2017-01-12 09:28:40
Nội dung
Doc24.vnPHÒNG GIÁO VÀ ĐÀO OỤ ẠHUY HO NG HÓAỆ THI SINH GI 9Ề ỚNĂM C: 2015 ­2016Ọ Môn thi: ch sị Ngày thi: 15/10/2015Th gian làm bài: 150 phút (ờ không th gian giaoể ờđ)ềĐ thi có 06 câu, 01 trangề ồCâu (3,0 đi m):ểĐi các ki ch th gi ng ng các th gian đã cho:ề ươ ờTh gianờ Tên ki nự ệ12.10.19454.19491.10.19499.1954195701.01.195908.8.196712.1978198421.12.1991199328.7.1995Câu (4,0 đi m)ể :Em hãy trình bày khái quát qua trinh phat tri phong trao gi phong dân cề cac A, Phi, Mi La­tinh sau chi tranh th gi th hai đn nay? Rút ra nh xétơ ướ ậchung phong trào?ềCâu 3( 4,0 đi m)ể :Có ki cho ng “th XXI là th châu Á”. ng nh ng hi bi vế ềs tăng tr ng Đ, Trung Qu và Đông Nam trong nh ng th pự ươ ướ ậniên qua, em hãy làm sáng nh đnh trên?ỏ ịCâu (4,0 đi m): ki chính tr nh khu Đông Nam đu nh ng năm 90 đnự ếnay là gì? Ch ng minh đu nh ng năm 90 th XX, “m ch ng đã raứ ươ ơtrong ch khu Đông Nam Á” Th thách th Vi Nam khi gia nh pị ậASEAN?Câu (2,0 đi m):ểNêu nh ng hi bi em cu kh nghĩa Bà Tri u? ệDoc24.vnCâu 3,0 đi m):ể a. Em hãy cho bi tên Thanh Hóa qua các th kì th đn đu thế ếk XV)?ỉ b. Em bi gì Lê Hoàn và đóng góp nhân dân Thanh Hóa trong cu khángế ôchi ch ng ng?ế ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ếH tên thí sinh :…………………… ọS báo danh …………………… ố* Giám th không gi thích gì thêm.ị ảPHÒNG GIÁO VÀ ĐÀO OỤ ẠHUY HO NG HOÁỆ NG CH THI CH HSG 9ƯỚ NĂM 2015­2016Ọ MÔN: ch sị ng ch này 04 trangướ ồI. Yêu chung: ầ­ Ch theo thang đi 20 (câu 1: 3,0 đi m; câu 2: 4,0 đi m; câu 3: 4,0 đi câu 4:ấ ê4,0 đi m; câu 5: 2,0 đi m; câu 6: 3,0 đi m), cho đi đn 0,25.ê ếII. Yêu th :ầ ểCâu dung đtộ Thangđi mể13,0 Th gianờ Tên ki nự ệ12.10.1945 Lào tuyên đc p.ố ậ04.1949 Thành kh quân Đi Tây ng ươ(NATO).01.10.1949 CHND Trung Hoa ra điướ ờ09.1954 Thành kh quân Đông Nam Á(SEATO).ậ ự1957 Liên Xô phóng tinh nhân đu tiên.ệ ầ01.01.1959 Cách ng Cu Ba thành công.ạ08.08.1967 Hi các Đông Nam thành ướ ậ(ASEAN).12.1978 Trung Qu ra đng đi .ố ườ ớ1984 Brunây gia nh ASEAN.ậ21.12.1991 Thành ng đng các qu gia đc (SNG).ậ ậ1993 Ch phân bi ch ng Nam Phi xóa .ế ỏ28/07/1995 Vi Nam gia nh ASEAN.ệ đúng đc 0,25 đỗ ượ 3,0 đ24,0 Trình bày khái quát qua trinh phat tri phong trao gi iê aphong dân cac A, Phi, Mi La­ tinh sau chi tranhộ ươ êDoc24.vnth gi th hai đn nay:ê êSau Chi tranh th gi th hai, cao trào đu tranh gi phóng dânế at đã di ra sôi châu Á, châu Phi và Mĩ La­tinh, làm cho hô ệth ng thu đa ch nghĩa…ố u*Giai đo 1945 đn gi nh ng năm 1960ạ ư­ Đông Nam A: Khi đc tin phat xit Nh đu hang nhân dân cacƠ ượ ần Đông Nam đa nh Vi Nam 2/9/1945, Lào 10/1945,ướ ệCampuchia 11/1953, Inđônêxia 8/1945.­ Phong trao (Trung Quôc)…, Nam Đ)…ơ ô­ châu Phi: Ai (1952), An giê ri (1954­1962).Ơ ậ­ Mi La­ tinh: Cach ng Cu Ba giành th ng năm 1959Ơ ợNh yư Đn gi nh ng năm 60 th XX th ng thu đaế ịc ch nghĩa th dân đa đ.u ổ*T gi nh ng năm 60 đn gi nh ng năm 70 th XXư i­ Phong trao đu tranh gianh đc cac châu Phi: Ăng­ gô­ấ ướla,….­ đu nh ng năm 70 XX nhân dân ba nay đa đu tranh vu trangư ướ ấđn năm 1974 chinh ph Đao Nha đa trao tr đc cho cacế ận nay…ướ*T gi nh ng năm 70 đn gi nh ng năm 90 th XXư i­ Đn cu nh ng năm 1970 ch nghia th dân ch con iế ướhinh th phân bi ch ng (A­Pac­thai) trung mi nam châuứ ềPhi…­ Chinh quy ng da đen đc thanh Rô­đê­ri­a (1980),ề ườ ượ ơTây Nam Phi (1990)… Năm 1993 ch phân bi ch ng Nam Phi xoa sau nế ơba th i.ế ạNh yư th ng thu đa ch nghĩa qu đã đệ ổhoàn toàn.Nh xét chung:â­ Quy mô:...­ ng lãnh đo:....ự ượ ạ­ ng tham gia:....ự ượ­ Hình th và ph ng pháp đu tranh:.....ứ ươ 0,25 đ0,25 đ0,25 đ0,25 đ0,25 đ0,25 đ0,25 đ0,25 đ0,25 đ0,25 đ0,25 đ0,25 đ0,25 đ0,25 đ0,25 đ0,25 đ34,0 *Gi thi khái quát Châu Á:ơ ê­ Là châu đt ng, ng đông, tài nguyên thiên nhiên phong phú.u ườTr chi tranh TG II, châu ch nô ch và bóc ng nướ ềc CNTD...u 0,25 đDoc24.vn­ Sau CTTG II, phong trào GPDT phát tri nh, các đãê ướgiành đc p. Sau khi giành đc đc p, các châu vàoô ượ ướ ướth kì xây ng theo nhi con đng khác nhau nh ng đu đt đcờ ườ ượthành to n.ự ớ*Ch ng minh “th XXI là th châu Á”:ư u­ Đ: ô+ Sau khi giành đc đc p, đã th hi các ho ch dàiượ ạh nh phát tri kinh xã và đt đc nhi thành u: tạ ượ ưm ph nh kh ng th c, nh cu “cách ng xanh”ô ướ ươ ạtrong nông nghi p, đã túc đc ng th cho dân nệ ượ ươ ơm ng iô ườ+ công nghi p: các ph công nghi chính là hàng t, thép,ề ệmáy móc, thi giao thông, xe i; nh ng th niên đây, côngế ầngh thông tin và vi thông phát tri nh đang ngệ ắtr thành ng qu công nghi ph m, công ngh nhân vàơ ườ ạcông ngh vũ tr .ệ u­ Trung Qu c:ố+ khi ti hành cách đn nay, kinh phát tri nư ênhanh chóng, tăng tr ng cao nh th gi i; GDP hàng năm tăng 9,6%ươ ớđng th th gi i...ứ ớ+ Đi ng nhân dân đc nâng cao rõ t...ờ ượ ệ­ Xin­ga­po: 1965­ 1973 kinh tăng tr ng 12% tr thành “conư ươ ơr ng” châu Á.ồ ơ­ Ma­lai­xi­a: 1963­1983 tăng tr ng kinh 6,3%ư ươ ế­Thái Lan: 1987­1990 tăng tr ng kinh 11,4%ư ươ ế=> tăng tr ng kinh nhanh chóng các châu tiêuớ ươ ướbi là Đ, Trung Qu và các Đông Nam nên nhi ng iê ướ ườd đoán “th XXI là th châu Á”:ê 0,25 đ0,5 đ0,5 đ0,5 đ0,25 đ0,5 đ0,5 đ0,5 đ0,25 đ44,0 *S ki chính tr nh tự khu Đông Nam đuu ầnh ng năm 90 nay: các đã gia nh hi cácữ ướ ôn Đông Nam Á(ASEAN). Các dân Đông Nam đã và đang nướ ắbó nhau trong công cu tác, phát tri vì hòa bình, nớ ổđnh khu c.ị ự* đu nh ng năm 90 th XXư ch ng đã raô ươ ơtrong ch khu Đông Nam Á”ị ự­ Tr nh ng năm 90, quan gi các Đông Nam 3ướ ướ ớn Đông ng ph p, có lúc căng th ng và đi đu.ướ ươ ầ­ Sau chi tranh nh và Campuchia đc gi quy t, tình hìnhế ượ 0,5 đ0,25 đ0, đDoc24.vnchính tr khu đc thi rõ t, xu ng đu tiên là sị ượ ướ ựm ng thành viên ch này.ơ ứ+ 7.1995, Vi Nam chính th gia nh và tr thành viên th aệ uASEAN.+ 9.1997 Lào và Mianma gia nh ch này.ậ ứ+ 4.1999 Campuchia đc và là thành viên th 10 ASEAN.ượ u­ Trên ch th ng nh t, ASEAN chuy tr ng tâm ho đngơ ôsang tác kinh đng th xây ng Đông Nam hòa bình nợ ổđnh...ị­ Năm 1992, ASEAN quy đnh bi Đông Nam thành khu cế ựm ch do trong vòng 10 đn 15 năm. Năm 1994, ASEAN di nậ ễđàn khu c.ự=> ch ng đã ra trong ch khu Đông Nam Áô ươ ự* Th thách th khi Vi Nam gia nh ASEAN:ờ â­ Th đi ki cho Vi Nam hòa nh vào ng đng khuờ ồv và th tr ng các Đông Nam Á, thu hút đc đu mự ườ ướ ượ ơra giao u, và ti thu trình KHKT, công ngh vănơ ệhóa­ Thách th c:ứN không ng phát tri thì kinh ta cóế ướ ẽnguy u... Vi Nam ph ch nh tranh quy li nh làơ ấv kinh Hòa nh không đng ng thì kinhề ềt và hòa tan” chính tr văn hóa, xã i...ế 0,25 đ0,25 đ0,25 đ0,5 đ0,25 đ0,25 đ0,5 đ0,5 đ52,0 Nguyên nhân:­ Do ách th ng tr tàn quân Ngô, nhân dân đã lên đu tranh.ố ấTiêu bi là kh nghĩa Bà Tri u.ê ệ­ Bà Tri tên th là Tri Th Trinh, sinh ngày 02/10 Bính Ng (nămệ ọ226) là em Tri Qu Đt, mi núi Quan Yên, qu Chân nayệ ửlà xã Đnh Công, huy Yên Đnh. Năm 19 tu bà vào núi (Nôngị ưC ng, Tri n, Nh Xuân ngày nay) luy võ ngh xây ngố ựcăn ch ng gi Ngô.ứ ặ* Di bi n:ễ ê­ Năm 248, cu kh nghĩa bùng Phú Đi (H c, Thanhô ôHóa). Bà Tri lãnh đo nghĩa quân đánh phá các thành nệ ọquan nhà Ngô qu Chân, đó đánh ra Giao Ch ngoàiạ ơB c. Khí th cu kh nghĩa đã khi cho “toàn th Giao Châuắ êđu ch đng”ề 0,25 đ0,25 đ0,25 đ0,25 đDoc24.vn­ Quân Ngô làm th Giao Châu đem 6000 quânử ơsang Giao Châu đàn áp cu kh nghĩa.ê ơ­ Do ng quan ng quá chênh ch, vũ khí ít i...cu kh iươ ượ ơnghĩa đàn áp. Bà Tri hi sinh anh dũng trên núi Tùng Phú Đi n­ị ềH c).ậ ô* nghĩa:­ Cu kh nghĩa là đnh cao cu đu tranh vũ trang giành đcô ôl nhân dân ta th III. ỷ­ Tiêu bi cho chí quy tâm giành đc dân c.ê ô­ Nêu cao truy th ng ch ng gi ngo xâm dân và aề ung ph Vi Nam.ườ 0,25 đ0,25 đ0,25 đ0,25 đ63,0 a. Tên Thanh Hóa qua các th kì (t th đn đu thọ êk XV):i­ Năm 1009: vua Lý Thái đã đi 10 đo th Đinh­ Lê thành 24 lổ ôhay ph trong đó có ph Thanh Hoa.u u­Năm 1242: vua Tr Thái Tông đi 24 đi Lý thành 12 trong đóầ ôcó Thanh Hoa.ô­Năm 1397, Tr Thu Tông đi Thanh Hoa thành tr Thanh Đô.ầ ấ­Năm 1403: Hán Th ng đi ph Thanh Hoa thành ph Thiênồ ươ uX ng..ươ b. Hi bi Lê Hoàn và đóng góp nhân dân Thanh Hóaể utrong cu kháng chi ch ng ngộ :­ Lê Hoàn là ng làng Trung p, huy Th Nguyên, ph Thi uườ ệThiên (nay là xã Xuân p, huy Th Xuân, nh Thanh Hóa).ậ ỉ­ Ông sinh ngày 15/7/941 trong gia đình nghèo, cha m...ô ớL lên, Lê Hoàn phò giúp Đinh Lĩnh và là trong nh ng ng iớ ườcó công đu trong vi lo 12 quân...ầ phong ch Đi ti nứ ềch huy ...ỉ tri đình nhà Đinh đng lòng suy tôn Lê Hoàn lên làmề ồvua.­ Mùa xuân 981, khi quân ng xâm ta, Lê Hoàn tr ti tố ượ ướ ổch c, ch huy cu kháng chi và giành th ng iứ ợ­ Cu kháng chi ch ng ng th ng có đóng góp to aô unhân dân Thanh Hóa, đng đu là Lê Hoàn....ứ a, trong nghi pơ ệd ng và gi Lê Hoàn có ph đóng góp không nh aự ướ ướ unhân dân Thanh Hóa, nh ng ng lĩnh tài ba nh Đào Lang, ba anhớ ướ ưem Tr và nhân tiêu bi khác...ọ 0,25 đ0,25 đ0,25 đ0,25 đ0, đ0,5 đ0,5 đ0,5 Doc24.vnGV căn vào bài làm th sinh cho đi lí.ứ ợ.............H t...............ếTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.