Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 12 tỉnh gia lai năm 2013 - 2014

f9f2744a264dccb2aad0cb28407a37c3
Gửi bởi: nguyenthihongquy vào ngày 2016-09-14 20:06:07 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 1173 | Lượt Download: 7 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAIĐỀ DỰ BỊ KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12DỰ THI CẤP QUỐC GIA NĂM HỌC 2013 2014 Môn: HÓA HỌCThời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)Ngày thi: 27/09/2013 (Đề thi có 02 trang, gồm 08 câu)Câu 1. (1 điểm)Xây dựng chu trình Born-Haber và xác định năng lượng mạng lưới ion cho phân tử CaCl2 với cácsố liệu sau:- Nhiệt tạo thành của CaCl2 -795 kJ/mol 01( )HD Nhiệt thăng hoa của Ca(r) 192kJ/mol02( )HD- Tổng năng lượng ion hóa thứ nhất và thứ hai của Ca 1745kJ/mol03( )HD- Năng lượng phân ly liên kết Cl2 243kJ/mol04( )HD- Ái lực với electron của Cl -364 kJ/mol05( )HDCâu 2. (2,5 điểm)I2 (tt) phản ứng với H2 theo phương trình: I2 (tt) H2 HIO (1). Biết:I2 (tt)/I -HIO/I -I2 aq/I -0/oh khE +0,53V +0,99V +0,62Va. Tính 0(HIO/I2 tt)b. Tính hằng số cân bằng của phản ứng (1), nồng độ HIO, và pH của dung dịch lúc cân bằng.c. Tính nồng độ I2 .aq trong dung dịch do phản ứng sau: I2 (tt) aq I2 .aq Câu 3. (2,5 điểm)Viết cấu trúc sản phẩm trong các phản ứng sau:KMnO4H+toCa.ONH/H+1.O2.3.H+H2OC2H5ONaC2H5OH,b.Oc.OC2H5OO/,1.2.H+H2O,toCOO+NaOHtoCd.e.ONH1.H+/Br2.3.H+H2O,Câu 4. 1,5 điểm )1Cho các phân tử: xenon điflorua (1), xenon tetraflorua (2), xenon trioxit (3), xenon tetraoxit (4), botriflorua (5), trimetylamin (6). Hãy vẽ cấu trúc hình học (cả các cặp electron tự do (nếu có) của nguyên tử trung tâm) và dựđoán góc liên kết mỗi phân tử nói trên.Câu 5. (2 điểm) Phản ứng oxi hoá ion bằng ClO trong môi trường kiềm xảy ra theo phương trình:ClO Cl IO (1) và tuân theo định luật tốc độ thực nghiệm: k[ClO -][I -][OH -] -1.Cho rằng phản ứng (1) xảy ra theo cơ chế:ClO H2 11kk-ˆ ˆ†‡ ˆˆ HClO OH nhanh HClO 2k¾¾® HIO Cl chậmOH HIO 33kk-ˆ ˆ†‡ H2 IO nhanh.a. Cơ chế trên có phù hợp với thực nghiệm động học hay không?b. Khi [I -]0 rất nhỏ so với [ClO -]0 và [OH -]0 thì thời gian để nồng độ còn lại 6,25% so với lúc ban đầu sẽgấp bao nhiêu lần thời gian cần thiết để 75% lượng ban đầu mất đi do phản ứng (1)?Câu 6. (2 điểm)Tinh thể CsI có cấu trúc kiểu NaCl với cạnh 0,445 nm. Bán kính của ion Cs là 0,169 nm.Khối lượng mol của CsI là 259,8 g/mol. Hãy tính:a. Độ đặc khít của tinh thể.b. Khối lượng thể tích khối lượng riêng) của tinh thể .Câu 7. (4,5 điểm) a. cá tá hâ ki (nế ch ch hỏ và ết công ức cấu của các hợp ch hữu cơ hoàn thành đồ chuy hóa sau:O2 NN O2H2 NN O2N O2N ON O2H ON H2F O( H3 )2 OC H3 IGZ lH1 1I1 +, H2 O2 -C9 H1 ?? ??b. Tổng hợp những hợp chất hữu cơ sau: (gợi nên phân tích cấu trúc để tổng hợp ngược ‘retrosynthesic’, hóa chất và điều kiện cần thiết khác có đủ).1. OO từ BrO2.từ 3. từ và benzene2Câu 8. (3 điểm)Cho các chất và tác nhân phản ứng trong bảng sau:Chất phản ứng(StartingMaterial) Tác nhân phản ứng (Reagents)PCCC5 H5 NHCrO3Cl Jones'ReagentCrO3 in aq.acid Pb(OAc)4 or HIO4 Ozonphân-khử(i) O3 (ii) Zn dust H3 +& HgSO4 (i) BH3 in THF(ii) H2 O2 +NaOH Hãy ghi vào bảng trên từ ‘C’ nếu phản ứng có xảy ra và từ ‘K’ nếu phản ứng không xảy ra và vẽ cấu trúc của các sản phẩm sinh ra trong quá trình phản ứng.------------------Hết ----------------3Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.